nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-02-28 -tól
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezésére valamint a házszám megállapítására vonatkozó szabályokról


Csibrák Község Önkormányzata Képviselő-testületének


2/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletea közterületek elnevezésére valamint a házszám megállapítására vonatkozó szabályokról


Csibrák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §. (5) bekezdésében és 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések


1. §


(1) A rendelet célja, hogy a közterületek elnevezésének és a házszám-megállapításnak az egységes rendjét biztosítsa, és ennek során érvényesítse a helyi sajátosságokat, illetve az igazgatási, földrajzi, történelmi, közlekedési- tájékozódási és nyelvhelyességi szempontokat.

(2) Csibrák Község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.

2. §

E rendelet alkalmazásában:

a) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 2. § 13. pontjában meghatározott terület.

b) Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés j) pontjában meghatározott név.

c) Házszám: olyan számmal, vagy számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.


A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok


3. §


(1) Csibrák község belterületén és a külterületi lakott helyeken a közterületeket el kell nevezni. A külterületi egyéb közterületeket elnevezéssel lehet ellátni.

(2) A közterület elnevezése előtagként a közterület nevéből, és utótagként a közterület jellegére utaló meghatározásból (út, utca, tér, köz, sor stb.) áll.

(3) A közterületek elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi kulturális, természeti vagy történelmi értékekre, helyi  sajátosságokra, a magyar nyelvhelyesség követelményeire, továbbá arra, hogy az elnevezés közérthető legyen.

(4) A Csibrák község közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.

(5) Az újonnan létesített közterület nevét a közterületnek a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani.

(6) Ha egy közterület községrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, egységes közterületként megszűnik és – az elkülönüléstől számított egy éven belül – új nevet kell adni a közterületnek.

(7) A közterület nevének megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

4. §


(1) A közterületek elnevezésére, illetve annak megváltoztatására irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján hivatalból indulhat.

(2) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

a) a polgármester,

b) a Képviselő-testület bizottsága,

c) a helyi önkormányzat képviselője,

d) Csibrák község közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár,

e)  Csibrák község közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy.

(3) A közterületek elnevezésével kapcsolatos előkészítő feladatokat a jegyző látja el.

(4) A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Csibrák község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörébe tartozik.

(5) A közterület elnevezéséről szóló képviselő-testületi döntést a helyben szokásos módon – a hivatal hirdetőtábláján, a Csibrák község honlapján – közzé kell tenni.

5. §

(1) A közterületi névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata.

(2) A közterületi névtáblákat jól látható, az eligazodást, tájékoztatást segítő helyen, a helyszíni adottságok figyelembevételével kell elhelyezni.

(3) A régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést követő 1 évig átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi mellett kell elhelyezni.


A házszám megállapítására vonatkozó szabályok


6. §


(1) A névvel ellátott közterületeken az ingatlanokat házszámmal kell ellátni. A közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.

(2) Külterületi ingatlant – közterületi elnevezés hiányában – helyrajzi számmal kell jelölni.

(3) A közterület házszám-megállapítását úgy kell elvégezni, hogy a számok a község központjától kifelé haladva 1-től kezdődően növekedjenek és az utca bal oldalán a páros, jobb oldalán a páratlan számok legyenek. Amennyiben ez a megoldás nem alkalmazható, az érintett közterület számozását a magasabb rendű közút irányából kell megkezdeni.

(4) A csak egy oldalon beépíthető közterület házszám-megállapítása 1-től kezdődően folyamatosan is történhet.

(5) Terek esetén a házszám-megállapítás 1-től kezdődően folyamatosan, az óramutató járásával megegyezően alakítandó ki.

(6) Saroktelek esetében csak annak az oldalnak kell házszámot megállapítani, amelyen a gyalogos közlekedésre alkalmas kapubejárat van.7. §


(1) Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kisegítő jelzésként alátöréssel a magyar ABC ékezet nélküli betűi vagy arab számok is alkalmazhatóak.

(2) Telekfelosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlanok esetén a kisebb számú ingatlan marad az eredeti számon, a további ingatlanok számozását pedig alátöréssel a magyar ABC ékezet nélküli nagybetűinek alkalmazásával kell elvégezni.

(3) Telekegyesítés után az ingatlanok házszámát össze kell vonni. A házszámot úgy kell feltüntetni, hogy az egyesítés előtti legalacsonyabb és legmagasabb számot kötőjellel kell összekötni.

(4) Ha az ingatlanon újabb lakások létesülnek, akkor a többlakásos épület házszámának megállapítását úgy kell elvégezni, hogy meglévő házszámot meghagyva alátöréssel, a magyar ABC ékezet nélküli kisbetűivel kell az új lakásokat ellátni.

8. §


A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetben, olyan rendezetlen állapot megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok azonosítását akadályozzák.

9. §


(1) Az ingatlan házszámát a jegyző határozattal állapítja meg.

(2) A házszám-megállapításra irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján hivatalból indulhat.

(3) Több ingatlant érintő házszám-megállapítás közterületenként egy határozatban történik.

(4) A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell az ingatlannal közvetlenül határos ingatlan tulajdonosaival, továbbá az ingatlan- vagy lakcímnyilvántartó hatóságokkal.

(5) A házszám-megállapítására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
10. §


(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan házszámát, vagy – amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható – helyrajzi számát tartalmazó táblát (továbbiakban együtt:

házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, vagy külön tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon kihelyezni.

(2) A házszámtáblát az önkormányzat térítésmentesen biztosítja, amelynek kihelyezéséről a tulajdonos köteles gondoskodni.Záró rendelkezések


11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a folyamatban levő  ügyekben alkalmazni kell.


Csibrák, 2015. 02.13.


    Kardos János                                         Horváthné Tóth Valéria

                            polgármester                                                   jegyző
A rendelet kihírdetése megtörtént.

2015. február  27.Horváthné Tóth Valéria

jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!