nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dunavecse Város Képviselő-testületének 12/2016 (IX.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-10-29 -tól
Dunavecse Város Képviselő-testületének 12/2016 (IX.29.) önkormányzati rendelete
a helyi építési szabályzatról szóló 29/2004. (X.27.) rendelet módosításáról

Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontja valamint,
az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény  13. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott egyeztetési eljárásban véleményezési jogkörben eljáró partnerek, államigazgatási szervek és önkormányzatok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §

(1) A helyi építési szabályokról szóló 29/2004. (X. 27.) rendelet (a továbbiakban: R.) 7.§(1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Lakóterületen a lakások egy épületben helyezendők el. Egyéb építmények száma nem szabályozott.”

(2) A R 7.§ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A vezetékes gáz és távhő kivételével teljes közművesítés az építés feltétele, a közüzemi szennyvíz csatornahálózat hiányában a vízzáróan kiképzett gyűjtőmedence vagy a házi szennyvíztisztító megengedett.”


2.§

A R 13.§(4) bekezdés a következő c) ponttal egészül ki:

„c) Köz vagy magánút az általános földügyi és útügyi előírások betartásával nyitható.”


3.§

(1) A R 14.§(2)bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Kereskedelmi szolgáltató terület

1. (Gksz-1) általános építési övezet

2. (Gksz-2) lakóterülettel határos építési övezet

3. (Gksz-3) lakóterületbe ékelődött építési övezet”

(2) A R 14.§ (4)bekezdés a következő g) ponttal egészül ki:

„g) *-gal jelölt övezetben a beépítés módja oldalhatáron álló és az a) valamint c-f) pontokban foglaltak érvényesek.”

(3) R. 14.§ a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) (Gksz-3) lakóterületbe ékelődött építési övezet

a) Telek:       területe: min 900 m2

b) Beépítés módja: szabadonállóan min 5-es előkerttel, de legalább az adott oldalon mért homlokzatmagasságnak megfelelő oldal-, és hátsókerttel.

c) Beépítettség: max 30%

d) Építménymagasság: max 7,5 m

e) Zöldfelület: min  25 %

f) Környezetterhelési határértékként a lakóterületre előírtak tartandók.”


4.§

A R 29.§-a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A (V) általános övezetbe tartozó csatornát e rendelet függeléke tartalmazza.”


5.§

A R 32.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„32.§ (1) A település teljes közigazgatási területén a nyilvántartott régészeti lelőhelyekre az általános rendelkezések vonatkoznak,  e rendelet függeléke tartalmazza és e rendelet melléklete ábrázolja.

(2) Országos jelentőségű értékvédelem művi egyedi értékeit e rendelet függeléke tartalmazza és e rendelet melléklete ábrázolja.”


6.§

A R 35.§ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Elővásárlási jogát az (Lk-3*) övezet telkeire lakóterület-fejlesztési célból határozza meg.”


7.§

Záró rendelkezések


Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

(1) A R (SZ-1) Igazgatási terület, (SZ-5) Milkó puszta (SZ-6) Csanádpuszta szabályozási tervi mellékletén a régészeti lelőhelyek e rendelet 1. melléklete szerint módosulnak

(2) A R (SZ-2) Belterület szabályozási tervi melléklete

a) 5.4.a-2. szelvénye helyébe e rendelet 2/1. melléklete,

5.4.a-4. szelvénye helyébe e rendelet 2/2. melléklete,

6.1.a-3. szelvénye helyébe e rendelet 2/3. melléklete,

6.3.a-1. szelvénye helyébe e rendelet 2/4. melléklete,

6.3.a-3. szelvénye helyébe e rendelet 2/5. melléklete,

10.2a-4. szelvénye helyébe e rendelet 2/6. melléklete,

11.1a-1. szelvénye helyébe e rendelet 2/7. melléklete,

11.1a-2. szelvénye helyébe e rendelet 2/8. melléklete,

11.1a-3. szelvénye helyébe e rendelet 2/9. melléklete,

11.1a-4. szelvénye helyébe e rendelet 2/10. melléklete lép

b) jelmagyarázata „építési helyen kívüli telekrész” jellel egészül ki.

(3) a) A R 16.§ a) pontban és 17.§ szakaszcímben „Sportterület és strand” szöveg helyébe „Sportterület” szöveg lép.

b) A R (SZ-2) szabályozási tervi melléklete jelmagyarázatában:

„Javasolt műemléki környezet határa” szövegrész helyébe „Műemlék ex lege védett környezetének határa” szövegrész lép

(4) A R 6.§(1) dc) pont,

7.§(6) bekezdés,

15.§(1) bekezdés h) pontja,

35.§(1) e pont, (5) bekezdés és alcíme hatályuk vesztik.

(5) A R a következő függelékekkel egészül ki:

a) „Régészeti lelőhelyek” megnevezésű 4. függelékkel, amely e rendelet 1. függeléke,

b) „Műemlékek és ex lege védett környezetük” megnevezésű 5. függelékkel, amely e rendelet 2. függeléke,

c) „Csatornák” megnevezésű 6. függelékkel, amely e rendelet 3. függeléke.


8.§

Jelen rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti. E rendelet alkalmazandó a folyamatban lévő, jogerősen el nem bírált ügyekben, amennyiben a telekalakítást vagy az építési engedélyt kérelmező számára az ügy kedvezőbb elbírálását teszi lehetővé.                 Vörös Sándor                                                          Nagy Erzsébet

                  polgármester                                                                   jegyző


Záradék:A fenti szöveget a képviselő-testület 2016. szeptember 28-i ülésén tárgyalta, önkormányzati rendeletté emelte. A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján történő kifüggesztéssel 2016. szeptember 29-én.
                                                                                                          Nagy Erzsébet

                                                                                                                jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.számú melléklet
1.25 MB
1. függelék
61.5 KB
2. függelék
1.04 MB
3. függelék
27.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!