nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2014. (X.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-10-22 -tól
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2014. (X.21.) önkormányzati rendelete
Tornyiszentmiklós Község Önkormányzati Képviselő-testülete 12/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete a települési képviselők tiszteletdíjáról

Tornyiszentmiklós Község Önkormányzati Képviselő-testülete

12/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete


a települési képviselők tiszteletdíjárólTornyiszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a 2012. évi CCIX. törvény egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az önkormányzatokkal összefüggő módosításáról jogszabály figyelembevételével  a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed a települési képviselőkre, a bizottságok elnökeire és tagjaira.2. §


(1) A képviselő-testület tiszteletdíjat állapít meg a képviselő-testület tagjainak (a továbbiakban: képviselő), valamint a bizottságok képviselő és nem képviselő tagjainak.


(2) A bizottsági elnök vagy tag e minőségében akkor is csak egy tiszteletdíjra jogosult, ha két vagy több bizottságnak is tagja.


A tiszteletdíj mértéke és kifizetése


3. §


(1) A képviselő megválasztásától megbízatása megszűnéséig képviselői munkájáért havonta tiszteletdíjra jogosult.


(2)  A képviselői tiszteletdíj (alapdíj) mértéke: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132 §., illetve az állami költségvetésről szóló törvény előírásai alapján  megállapított illetményalap és 0.7-es szorzószám szorzatának megfelelő összeg.


(3) A nem képviselő bizottsági tag az alapdíj 50%-ára jogosult.


(4) A tiszteletdíj minden tárgyhót követő hónap 10. napjáig esedékes, elszámolásáról és kifizetéséről a jegyző gondoskodik.

4. §


(1) A képviselőt, illetve a bizottság tagját tiszteletdíj nem illeti meg abban a hónapban, amelyben képviselői feladatai ellátásában akadályoztatva van, és sem a képviselő-testület, sem a bizottság munkájában nem vesz részt.


(2) A képviselő köteles előzetesen bejelenteni távolmaradását, illetőleg akadályoztatását a polgármesternek, illetőleg a bizottság elnökének.


(3) Az (1) bekezdésben foglaltakat a jegyző a tiszteletdíj kifizetésénél köteles figyelembe venni.


Záró rendelkezések


5. §


(1) A rendelet kihirdetése követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 3/2005.(II.17.) ÖKT számú rendelet hatályát veszti.


Tornyiszentmiklós, 2014. október 17.
dr Hercz Judit                                                                          Végh László

         jegyző                                                                               polgármester
Kihirdetve:


2014. október 21.
dr. Hercz Judit jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!