nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tényő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (IV.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-22 -tól
Tényő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (IV.21.) önkormányzati rendelete
a temetőről és a temetkezés rendjéről

Tényő Község Önkormányzata Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.) 6. § (4) bekezdésében, valamint a 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazással, figyelemmel a Tv. végrehajtásáról rendelkező 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet továbbiakban: Vhr.) szabályaira, az alábbi rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések

1.§


(1) Jelen rendelet hatálya kiterjed:

a) Tényő község közigazgatási területén található 770. hrsz. alatt nyilvántartott temetőre (a továbbiakban: köztemető),


b) az a) pont alatti köztemetőben tartózkodó, vagy ott tevékenységet folytató természetes személyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.


(2) A köztemető fenntartásáról és az üzemeltetéséről Tényő Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) gondoskodik.


(3) A ravatalozó rendszeres takarítási, illetve szükség szerinti fertőtlenítési munkáinak elvégzéséről az önkormányzat gondoskodik


A temető használatának szabályai

2.§


(1) A temető bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel kell tüntetni az üzemeltető megnevezését, pontos címét.

(2) A temető folyamatosan nyitva tart.

(3) A köztemetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja, 12 éven aluli gyermek a köztemetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat.

(4) A köztemető útjain gépjárművel a temetkezési szolgáltatást-, a közszolgáltatást végzők, a köztemetőben munkálatokat végző vállalkozók, valamint mozgásukban korlátozott látogatók közlekedhetnek.

(5) A látogatók gépjárműveiket – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – csak az erre a célra a köztemetőn kívül kijelölt területen helyezhetik el.

(6) A temető tisztántartása, a hulladék rendszeres elszállítása, a zöldterület gondozása, annak rendszeres nyírása az önkormányzat feladata.

(7) A köztemető környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése, minden látogató kötelessége.

(8) A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet, a köztemetőben végzendő munka időpontját - annak megkezdése előtt legalább 8 nappal – az önkormányzatnak be kell jelenteni.

(9) A köztemetőben munkát végző vállalkozók működésük során az e rendeletben foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temető létesítményeiben kárt nem okozhatnak.

(10) A (9) bekezdésben foglalt vállalkozók a köztemető hulladéklerakóját nem használhatják. Tevékenységük befejezését követően a visszamaradt hulladékot 3 napon belül kötelesek elszállítani, tevékenységük környezetében az eredeti állapotot helyreállítani.

(11) Temetési helyet felnyitni csak a köztemető fenntartójával történt előzetes időpont-egyeztetést követően lehet.

(12) A temetőben a hamvak szétszórására és bemosására alkalmas temetőrész nincs.

(13) A ravatalozó ingyenesen igénybe vehető.

(14) A tűzveszély megelőzése érdekében szükséges intézkedéseket annak kell megtenni, aki kegyeleti gyertyát vagy mécsest gyújtott.

(15) A temetési helyekre elhelyezett tárgyakért az önkormányzat felelősséggel nem tartozik.

(16) Állatokat – vakvezető kutya kivételével - a temetők területére bevinni tilos!​


A sírgondozás szabályai

3.§


(1) A köztemetőben csak a sírok, síremlékek, urnahelyek díszítésére szolgáló, a kegyeleti jelleget nem sértő tárgyak, növények helyezhetők el.

(2) A köztemetőben a sírok növényzettel való beültetését és gondozását úgy kell végezni, hogy az ne sértse más elhunyt hozzátartozójának, illetve más látogatónak a kegyeleti érzéseit és ne akadályozza azokat a sírgondozásban.

(3) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni. A gyomirtáshoz gyomirtó szer használata nem megengedett.

(4) A sírboltok, sírok melletti ülőpad az önkormányzat előzetes engedélyével helyezhető el.

(5) A sírboltok, és a sírok bekerítésére szolgáló bármilyen szegélyek, síremlékek csakis a sírhelyen helyezhetők el.

(6) A sírokra olyan növényzet ültethető, amely terjedelménél fogva a sírhely méretein oldalirányba nem nyúlik túl, a talajtól számított magassága a 2 métert nem haladja meg.

(7) A sírhely gondozása során keletkezett hulladékot a kijelölt helyre kell vinni.

(8) Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani vagy sírfeltöltésre használni.

(9) A temető közhasználatú területein - ideértve a sírok közvetlen környezetét is - növények telepítésére csak a köztemető fenntartójának előzetes egyetértésével kerülhet sor.


Temetési helyek, sírjelek

4.§


(1) A temetési helyekről szóló nyilvántartást az önkormányzat vezeti.

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamának lejártakor az önkormányzat a temetési hely felett rendelkezni jogosultat felhívás útján értesíti.

(3) Amennyiben a temetési hely felett rendelkezni jogosult a sírhely újraváltását nem vállalja, vagy a felhívásra a meghatározott időn belül nem válaszol, az önkormányzat elrendelheti:

 1. a síremlék, sírbolt elbontását,
 2. exhumálás esetén a maradványok, hamvak közös sírba való elhelyezését,
 3. a sírbolt hasznosítását.

(4) A köztemetőben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani:

 1. egyes sírhely,  
 2. kettős sírhely,
 3. urnasírhely,
 4. kettős sírhely,
 5.  sírbolt (kripta).

(5) A temetési helyek mérete (hosszúság x szélesség x mélység):

 1.  egyes sírhely esetében: 210 x 90 x 160 - 250 cm,
 2. kettős sírhely esetében: 210 x 190 x 160 - 250 cm,
 3. gyermek sírhely esetében: 130 x 60 x 160 - 250 cm
 4. sírbolt esetében az építési hatóság engedélye szerint,
 5. urnasírhely esetében: 60 x 60 x 100 cm.

(6) A sírhelyek közötti távolság minimum 20 cm, maximum: 100 cm.

(7) A temetési hely megjelölésére szolgáló sírjel nem foglalhat el e rendeletben meghatározott temetési helynél nagyobb területet, legnagyobb magassága 2 méter lehet.


A temetési helyek feletti rendelkezési jog

5.§


(1) A temetési hely felett annak van rendelkezési joga, aki azt megváltotta. A rendelkezési jog (használati idő) az alábbiak szerint alakul:

a)egyes sírhely használati ideje: 25 év,

b)kettős sírhely használati ideje: 25 év,

c) gyermeksírhely használati ideje: 25 év,

d) sírbolt (kripta), használati ideje: 60 év,

e) urnasírhely használati ideje: 25 év.
​(2) A sírhelyek megváltási díjait jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat nem állapít meg

a)a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulást,

b)a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat,

c)díjat a temetőbe való behajtásért.​


Temetési hely

6.§


(1) Az elhunytakat az elhalálozás sorrendje szerint következő sírhelyre kell temetni, kivéve a kettes sírhelyeket. Indokolt esetben az önkormányzat ettől eltérhet:

 1. az elhunyt végintézkedése esetén,
 2. idős vagy mozgásában korlátozott eltemettető kérése esetén,
 3. az önkormányzat saját halottjának tekintett elhunyt esetében.


(2) Az (1) bekezdésben foglalt eltérésekre csak akkor kerülhet sor, ha a sírhely olyan sírhelytáblában található, amely használatba vételének a tv. 10. § (3) bekezdésére tekintettel nincs akadálya. hozzájárulást,


b)a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat,

c)díjat a temetőbe való behajtásért.​


7. § 


(1) Rátemetésre vonatkozó engedélyt csak akkor lehet adni, ha a sírhelytáblát még nem zárták le és a későbben eltemetett részére sírhely és urnasírhely esetén a 25 év nyugvási idő biztosítható.


(2) A rátemetésre vonatkozó engedély a sírnyitásra vonatkozó szabályok betartás mellett adható meg.


Záró rendelkezés

8. §


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(3) Hatályát veszti Tényő Község Önkormányzat Képviselő-testülete által alkotott a temetőkről és temetkezésről szóló 10/2002. (XII.12.) önkormányzati rendelet és az azt módosító valamennyi helyi önkormányzati rendelet.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú
11.61 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!