nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017 (XII.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-12-24 -tól
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017 (XII.23.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásárokról


Somogyszentpál Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 132.§ (4) bekezdés g.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8 a.) pontjában, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános szabályok

1. §

 (1) A rendelet hatálya kiterjed a Somogyszentpál Községi  Önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező személyekre.

(2) Az (1) bekezdés tekintetében alkalmazni kell a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdéseit és

a 7. § (1) bekezdését.

(3) Az e rendeletben meghatározott hatásköröket eltérő rendelkezés hiányában a képviselő-testület gyakorolja.


2. §

 (1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat az Szt. 4–16. §-a határozza meg.

(2) Az adott ellátásnál alkalmazandó sajátos eljárási szabályok az adott ellátáshoz kapcsolódva kerülnek meghatározásra.

(3) A szociális igazgatási eljárásra vonatkozó eljárási szabályokat az Szt. 5. § (1) bekezdése szerint kell alkalmazni.

(4) Az eljárást:

a) az önkormányzati hivatalnál szóban vagy írásban előterjesztett kérelemre kell, vagy

b) hivatalból lehet

megindítani.

(5) A kérelmet a jogszabályokban, illetve az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal – igazolásokkal, nyilatkozatokkal – együtt kell benyújtani.

(6) Az e rendeletben meghatározott vagyoni helyzetre vonatkozó feltétel meglétét a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozat benyújtásával kell igazolni. A vagyonnyilatkozat II. részét - a nyomtatványon szereplő tájékoztató szövegtől eltekintve - az adott ellátásnál meghatározott személyi körre vonatkozóan kell kitölteni.

(7) A hiányosan előterjesztett kérelmek ügyében a hiánypótlási felhívást a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül meg kell tenni.

(8) Ha a szociális ellátás iránti igényt nem a jogosult terjeszti elő az eljárást hivatalból kell megindítani.


3. §


A kérelmezőnek a kérelemben, illetve az annak mellékleteként benyújtott dokumentumokban feltüntetett jövedelem-adatokat az Szt. 10. §-ában meghatározottak szerint kell igazolnia.


4. §

(1) A pénzbeli ellátások kifizetése utalással történik.

(2) A polgármester joga, hogy az általa rendkívül indokolt esetnek minősülő helyzetekben utasítást adjon az eseti pénzbeli ellátások házipénztárból készpénzben történő kifizetésére.


5. §

(1) A rendszeres pénzbeli települési támogatásokat utólag, minden hónap 5-ig kell folyósítani.

(2) Az eseti pénzbeli települési támogatásokat a határozatban meghatározott időpontig kell folyósítani.

(3) A természetbeni települési támogatások biztosításának szabályait, határidejét, formáját a vonatkozó határozat rendezi.

(4) A rendszeres települési támogatás a támogatásról rendelkező határozatban megjelölt időponttól illeti meg az érintettet azzal, hogy a jogosultság kezdő hónapjában a havi támogatás teljes összegét kell folyósítani.


6.§.

 A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésével, valamint az adatkezeléssel kapcsolatban az Szt. 11-24. §-ai az irányadók.

II. Fejezet

Pénzbeli szociális ellátások


7. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete e rendelet alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt.

(2) A pénzbeli települési támogatás formái:


a) eseti települési támogatás,

aa) rendkívüli települési támogatás,

ab) települési gyógyszertámogatás,

ac) települési temetési támogatás,

ad) települési támogatás elemi kár elhárításához,

ae) települési gyermeknevelési támogatás,

af) hátrányos helyzetű gyermek települési támogatása,

ag) hátrányos helyzetű gyermek sport támogatása

ah) vízbekötési támogatás

b) rendszeres települési támogatás:

ba) települési gyógyszertámogatás,

bb) települési lakásfenntartási támogatás,

bc) települési létfenntartási támogatás,

Rendkívüli és rendszeres települési  támogatás

8. §


(1) Rendkívüli  települési támogatásra jogosult az a személy, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, és akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át nem haladja meg.

(2) Rendszeres  települési  támogatást meg lehet állapítani a 8. § (1) bekezdésben meghatározott feltételeken túl

a) annak az egyedülállónak, aki  1 millió  Ft-ot el nem érő vagyonnal rendelkezik, vagy

b) annak a személynek, akinek a családjában az egy főre jutó vagyon értéke nem éri el a  2 millió Ft-ot.

(3) A kérelmezőnek a kérelmében indokolnia kell a rendkívüli és rendszeres  települési  támogatásra való rászorultságát.

(4) A települési létfenntartási támogatás nyújtható eseti, vagy rendszeres települési támogatás formájában.


9. §.

Az egy alkalommal megállapított rendkívüli  települési támogatás maximális összege       10.000 Ft.


10. §

Az rendkívüli  települési támogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

11. §

(1) A rendszeres települési létfenntartási támogatás összegét havonként azonos, illetve különböző mértékben is meg lehet állapítani.

(2) Rendszeres települési létfenntartási támogatást havi rendszerességgel, legalább 5 és maximum 12 hónapra lehet megállapítani.

(3) Az egy hónapra megállapított rendszeres települési létfenntartási támogatás maximális összege 4.000  Ft.

Települési gyógyszertámogatás

12. §

(1) Gyógyszerkiadásokra tekintettel települési gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, aki a gyógyszerkiadások, illetve betegséghez kapcsolódó kiadások miatt időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd.

(2) A települési gyógyszertámogatás nyújtható eseti, vagy rendszeres települési támogatás formájában.

(3) Az eseti települési gyógyszertámogatás iránti kérelmet haladéktalanul, a kérelem beérkezését követő 5 napon belül, a rendszeres települési gyógyszertámogatás iránti kérelmet a kérelem beérkezését követő 20 napon belül el kell bírálni.

13. §

 (1) Eseti települési gyógyszertámogatásra a kérelmező akkor jogosult, ha

a) családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg, és

b) a gyógyszerkiadásai, illetve betegséghez kapcsolódó kiadásai a kérelem benyújtását megelőző két hónapon belül elérik, vagy meghaladják a havi 10.000 Ft-ot.

(2) A (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásokat számlákkal kell igazolni.

(3) Az egy alkalommal megállapított eseti települési gyógyszertámogatás maximális összege 10.000 Ft.

14. §

Az eseti települési gyógyszertámogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

15. §

(1) Rendszeres települési gyógyszertámogatást havi rendszerességgel, legalább 3 és maximum 12 hónapra lehet megállapítani.

(2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, ha

a) családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250  %-át nem haladja meg, és

b) a gyógyszerkiadásai, illetve betegséghez kapcsolódó számlával igazolt kiadásai meghaladják a havi 10.000 Ft-ot, és

c) szakorvos igazolja a gyógyszerkiadások, vagy a betegséghez kapcsolódó egyéb kiadások szükségességét.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti kiadásokat számlákkal kell igazolni.

(4) Az egy hónapra megállapított rendszeres települési gyógyszer támogatás maximális összege  6.000 Ft.

Települési temetési támogatás


16. §

(1) A temetési költségekre tekintettel települési temetési támogatásra jogosult az a személy, akinek a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, függetlenül attól, hogy a meghalt személy eltemettetésére köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt-e vagy sem.

(2) Az (1) bekezdés szerint a temetési költség viselése az eltemettetést vállaló kérelmező létfenntartást akkor veszélyezteti, ha a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg.

(3) A települési temetési támogatás kérelmezni lehet

a) a temetési költségek megelőlegezésére, vagy

b) a temetési költségek utólagos megtérítésére.

(4) A támogatás összegét kérelmenként – a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összegének 10–100 %-ig terjedő összegben – kell megállapítani. A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 150.000 Ft.

(5) A kérelmezőnek a kérelméhez a (3) bekezdés a) pont esetében csatolnia kell a temetési kiadásokra vonatkozó hivatalos árajánlatot, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot.

(6) A kérelmezőnek a kérelméhez a (3) bekezdés b) pont esetében csatolnia kell kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére – kiállított számla eredeti példányát, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot.

(7) A temetési költségek megelőlegezése jogcímen megítélt települési támogatásról szóló határozatban meg kell jelölni a temetési előleggel – számlával – való elszámolás határidejét, amely a határozat kiadásától számított 30 napnál több nem lehet.

(8) A települési temetési támogatás megítéléséről az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester dönt. A temetkezési költségek megelőlegezése iránti kérelem esetén a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül kell döntést hozni.

Települési támogatás elemi kár elhárításához


17. §

(1) Elemi kárra tekintettel települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a bekövetkezett elemi károk miatt létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

(2) Elemi kárnak minősül a tűz, robbanás, vihar, viharon kívüli egyéb elemi kár, földcsuszamlás, talajsüllyedés, földrengés, árvíz miatt bekövetkezett kár.

(3) A támogatás összege kérelmenként maximum 100.000 Ft lehet. Egy ingatlanra egy évben csak egyszer lehet támogatást adni.

(4) Az (1) bekezdés szerint a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet akkor áll fenn, ha

a) kérelmező lakhatását biztosító ingatlan elemi kárt szenvedett, és

b) a kérelmezőnek nincs saját, vagy a családja tulajdonában lévő, és haszonélvezeti jogával bíró más, a lakhatását lehetővé tevő ingatlana, és

c) a kérelmezőnek és családjának nincs jelentős – 5 mFt-ot elérő egyéb ingó és ingatlan – vagyona, és

d) a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg,

(5) Az önkormányzat hivatal jegyzője, vagy a jegyző által kijelölt dolgozója a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül a kérelemmel érintett ingatlanon helyszíni szemlét tart. A kérelmező köteles a helyszíni szemlén közreműködni. Az együttműködés hiánya a kérelem elutasítását vonja maga után.

(6) A kérelmezőnek a kérelméhez csatolnia kell a (4) bekezdés b-d) pontokra vonatkozó nyilatkozatokat.

(7) El kell utasítani azt a kérelmet, mely esetében a kérelmező, illetve családjában élő személy

   a) az elemi kárt szándékosan idézte elő,

   b) az elemi kár elhárításában, csökkentésében a körülményekhez, lehetőségeihez képest nem, vagy nem megfelelő mértékben vett részt.

(8) Az elemi kárra tekintettel kérelmezett települési támogatás megítéléséről az önkormányzat képviselő-testülete a kérelem beérkezésétől számított 20 napon belül dönt.

(9) A támogatást megítélő határozatban -–legfeljebb 3 hónapos határidő megadásával -–a jogosultat kötelezni kell arra, hogy támogatási összeg cél szerinti felhasználásáról -–a nevére, vagy a családja valamely tagjának nevére szóló számlával -–elszámoljon.

(10) Amennyiben a jogosult a támogatást részben, vagy egészben nem a támogatási cél szerint használta fel, vagy az elszámolási kötelezettségének határidőig nem tesz eleget határozatban kell kötelezni a támogatás megtérítésére.

Települési gyermeknevelési támogatás


18. §

(1) Települési gyermeknevelési támogatásra jogosult az a személy, akik létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került a gyermekneveléshez kapcsolódó, alkalmanként jelentkező többlet kiadások miatt, és ezért anyagi segítségre szorul.

(2) Az (1) bekezdés szerint támogatást kérelmezni lehet

a) a gyermek iskoláztatásához, vagy

b) válsághelyzetben lévő várandós anya által, a gyermekének megtartásához, vagy

c) a gyermek fogadásának előkészítéséhez, vagy

d) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez

szükséges anyagi támogatásra.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatást kérelmező akkor van létfenntartást veszélyeztető élethelyzetben, ha a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.

(4) A (2) bekezdés a) pontja szerinti kérelemhez be kell csatolni a gyermek iskolalátogatási igazolását, vagy az iskolai felvételről szóló igazolást.

(5) A (2) bekezdés b), vagy c) pontja szerinti kérelemhez a kérelmezőnek be kell nyújtani a várandóságot igazoló szakorvosi igazolást, illetve a (2) bekezdés c) pont szerinti esetben a már megszületett gyermek születési anyakönyvi kivonatát.

(6) A (2) bekezdés d) pontja szerinti kérelemhez csatolni kell a nevelésbe vétellel kapcsolatos határozatokat.

(7) A települési gyermeknevelési támogatást eseti jelleggel kell nyújtani.

(8) Az egy alkalommal megállapított eseti települési gyermeknevelési támogatás maximális összege

a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti okból benyújtott kérelem esetén 5.000 Ft,

b) a (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti okból benyújtott kérelem esetén 10.000 Ft,

c) a (2) bekezdés d) pontja szerinti okból benyújtott kérelem esetén  10.000 Ft.

(9) A kérelemről a kérelem beérkezését követő 15 napon belül dönteni kell.

Hátrányos helyzetű gyermek települési támogatása


19. §

(1) Hátrányos helyzetű gyermek települési támogatására jogosult az a személy, aki létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került.

(2) Az (1) bekezdés szerint kérelemhez be kell nyújtani a kérelmező háztartásában élő gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetét -–a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak szerint -–kimondó jegyzői határozatot.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatást igénylő kérelmező akkor van létfenntartást veszélyeztető élethelyzetben, ha a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150  %-át nem haladja meg,

(4) A hátrányos helyzetű gyermek települési támogatását eseti jelleggel kell nyújtani

(5) Az egy alkalommal megállapított -–hátrányos helyzetű gyermek -–települési támogatás maximális összege .10.000 Ft.

(6) A hátrányos helyzetű gyermek települési támogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

Hátrányos helyzetű gyermek sport támogatása


20. §

 (1) Az a hátrányos helyzetű gyermek, aki rendszeres spottevékenységet folytat a szülő, vagy gondviselő kérelmére sport támogatásra jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerint kérelemhez be kell nyújtani a kérelmező háztartásában élő gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetét -–a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak szerint -–kimondó jegyzői határozatot, valamint a sportegyesület által kiállított - a kérelem benyújtásától számított 30 napnál nem régebbi – igazolást arról, hogy a kérelmező rendszeresen részt vesz az edzéseken.

(3) A hátrányos helyzetű gyermek részére sport támogatás évente egyszer adható.

(4) Az egy alkalommal megállapított sport  támogatás maximális összege 30.000 Ft.

(5) A hátrányos helyzetű gyermek sport támogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

Vízbekötési támogatás

21.§

 (1) Vízbekötési  támogatásra jogosult az a magánszemély,  aki a Somogyszentpál területén lévő lakóingatlana tekintetében víziközmű-hálózathoz  csatlakozik.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában jogosult az a személy, akinek/akiknek a tulajdonát képezi a lakóingatlan, amely a víziközmű-hálózathoz  csatlakozik.

(3) Amennyiben a lakóingatlannak több tulajdonosa van, úgy minden tulajdonos hozzájárulása szükséges a csatlakozáshoz.

(4) A vízbekötési támogatás igénylését írásban kérelmezni kell,a kérelemhez be kell nyújtani az ingatlan tulajdonjogát igazoló 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát, több tulajdonos esetén a többi tulajdonos írásbeli hozzájárulását.

(5) A vízbekötési lakóingatlanonként egyszer adható, a támogatás maximális összege 50.000 Ft.

(6) A vízbekötési támogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

Települési lakásfenntartási támogatás

22. §

(1) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a szociálisan rászoruló háztartás, melynek jelentős havi lakásfenntartási kiadásai vannak és teljesülnek az e rendeletben meghatározott egyéb feltételek.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorult az a háztartás ahol a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

(3) A kérelmezőnek a kérelemhez számlával igazolnia kell a havi lakásfenntartási kiadásait.

(4) A kérelem elbírálásakor figyelembe vehető lakásfenntartási kiadások: a villanyáram, víz- és gázfogyasztás, a csatornahasználat díja, a szemétszállítási díj, a lakbér, az albérleti díj, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztés és a tüzelőanyag ára.

(5) Az (1) bekezdés alkalmazásban jelentős a havi lakásfenntartás akkor, ha a havi lakásfenntartási kiadások elérik az egy főre jutó jövedelem  10 %-át.


23. §

(1) A települési lakásfenntartási támogatást rendszeres települési támogatás formájában lehet nyújtani. A támogatást havi rendszerességgel, legalább 6 és maximum 12 hónapra lehet megállapítani.

(2) Az egy hónapra megállapított rendszeres települési lakásfenntartási támogatás maximális összege  2.500 Ft.

III. Fejezet

Természetben nyújtott szociális ellátások

24. §

(1) A természetben nyújtott szociális ellátások körében az önkormányzat a következő ellátásokat nyújtja:

a) települési lakhatási adósságcsökkentési támogatás, és

b) gazdálkodást segítő települési támogatás, és

c) köztemetés.

(2) A pénzbeli települési támogatást megállapító határozat kimondja, hogy a támogatás maximum 60 százalékát természetben kell biztosítani. A határozatnak rögzítenie kell a természetbeni nyújtott ellátás konkrét formáját.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a természetbeni ellátás formái a következők lehetnek:

a) gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, vagy

b) tankönyv - és tanszervásárlás, vagy

c) Erzsébet utalvány, vagy

d) vásárlási utalvány, vagy

e) anyagok, eszközök közvetlen megvásárlása, vagy

f) szolgáltatások szolgáltató részére történő megfizetése, vagy

g) tüzelő vásárlás.

(4) A (3) bekezdés a), b), f), g) pontjai szerinti természetbeni ellátást lehetőség szerint közvetlenül az ellátó intézménynek, a forgalmazónak, a szolgáltatást nyújtónak kell folyósítani.

Köztemetés

25. §

(1) A köztemetés költségét nem lehet a helyben szokásos legolcsóbb temetési költségnél magasabb összegben megállapítani.

(2) A települési önkormányzat különös méltányosságból az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól:

a) részben mentesíti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben az érintett személy családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj  150  %-át, egyedül élő esetén a  100  %-át,

b) egészben mentesíti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben az érintett személy családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 150  %-át, egyedül élő esetén a 100  %-át, és az érintett személy 5 millió Ft értékű vagyonnal nem rendelkezik.

(3) A képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester az Stv. 48. §. (3) bek. b.) pontjában szabályozott esetben a köztemetés költségeinek megtérítésére hagyatéki teherként történő bejegyzését elrendelő, vagy megtérítéséről rendelkező határozat kézhezvételét követő 15 napon belül benyújtott kérelemre méltányosságból engedélyezheti a köztemetés költségeinek 6 havi részletekben történő megfizetését.

IV. Fejezet


Szociális alapszolgáltatások


26. §

(1) A települési önkormányzat a személyes gondoskodás körében

a) az étkeztetés, és

b) a családsegítés, és

c) a házi segítség nyújtás

szociális alapszolgáltatási formák igénybevételi lehetőségét biztosítja.

(2) A szolgáltatást nyújtó intézményvezető külön eljárás nélkül köteles ellátást nyújtani

a) ha azzal meg lehet előzni az érintett személy életveszélyes állapotba kerülését, vagy

b) az ellátást az (1) bekezdés a), b) és c) pontja esetében rendkívüli időjárási helyzet indokolja.

 (3) Külön eljárás keretében akkor lehet ellátást nyújtani, ha az ellátást az érintettnek megállapították, de annak igénybevételével felhagyott, majd az ellátás megállapítását követő 2 hónapon belül ismét kéri az ellátást és közben az ellátás nyújtásának feltételei továbbra is fennállnak.

(4) A személyes gondoskodás keretében nyújtott ellátás megszűnik:

a) a jogosulatlan igénybevétel esetén, vagy

b) amennyiben az ellátásról az érintett írásban lemond, vagy

c) az ellátott halála esetén

(5) A szociális törvényben, illetve e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy a szociális törvény és e rendelet megsértésével nyújtott szociális alapszolgáltatást a (4) bekezdés a) pontja szerint meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére. Az ellátás megszüntetését és az esetleges megtérítési kötelezettséget határozatba kell foglalni.

27. §

(1) A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét az önkormányzat az Szt. 92. § (2) bekezdés f) pontja alapján rendeletben állapítja meg. A térítési díjakat az 1. melléklet tartalmazza.


Étkeztetés

28. §

(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik megfelelnek az Szt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

(2) Az Szt. 62. § (1) bekezdése alkalmazásában szociálisan rászorult személy

a) 65 év feletti életkoruk,

b) az egészségi állapota miatt, ha a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést, vagy

c) a fogyatékosság és pszichiátriai betegsége miatt, ha a vonatkozó orvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést, vagy

d) a szenvedélybetegsége miatt, ha a vonatkozó szakorvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést, vagy

e) a hajléktalansága miatt, ha a személy nyilatkozatában tartózkodási helyeként az önkormányzat illetékességi területét jelölte meg, és a hajléktalan étkeztetésének hiánya veszélyezteti a hajléktalan életét.

(3) Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki kora, vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezésről másképpen gondoskodni.

(4) Az étkeztetésre vonatkozó kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon a Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal Somogyszentpáli Kirendeltségéhez  történő benyújtásával lehet kérelmezni.

(5) A kérelmező köteles családja vagyoni, jövedelmi helyzetviszonyairól részletesen nyilatkozni. A kérelemhez csatolni kell valamennyi jövedelemmel rendelkező családtag jövedelméről szóló igazolást, illetve nyilatkozatot.

(6) A térítési díjat az ellátott gyermek esetében pedig a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő, vagy más törvényes képviselő köteles megfizetni.

(7) Annak a szociálisan rászoruló személynek, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 100 %-át, az étkezés térítési díja részben, vagy egészben elengedhető.

(8) Személyi térítési díjat az (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester határozatban állapítja meg. Az igénylő és a polgármester az étkeztetés igénybevételével, egyéb feltételeiről megállapodást köt. A megállapodás szövegét e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

(9) Az étkezésért fizetendő térítési díjat egy hónapi időtartamra vetítve utólag kell megfizetni minden tárgyhónapot követő hónap 10 napjáig.

29. §

 (1) Az önkormányzat az étkeztetési szolgáltatást a Községi Önkormányzat Óvoda  konyhája nevű, Somogyszentpál, Kossuth tér 13. című intézményi közreműködésével nyújtja.

 (2) Az önkormányzat az étkeztetést az (1) bekezdésben meghatározott

a) intézményben igénybe vehető étkezéssel – ide értve a helyben fogyasztást vagy étel elvitelét – vagy

b) koruk, vagy egészségi állapotuk miatt rászoruló személyek részére az ebéd házhozszállításáról az önkormányzat a falugondnoki szolgálat útján gondoskodik.

 (3) Az étkeztetés nyújtásának konkrét módjáról a szolgáltatást megállapító határozatban kell rendelkezni.

Házi segítségnyújtás

30. §

Az önkormányzat a házi segítségnyújtási feladatot társulási formában Kéthely Szociális Szolgáltató Központ  intézményi háttérrel látja el.

Családsegítés


31. §

 (1) Az önkormányzat a családsegítés körébe tartozó feladatait társulási formában Kéthely Szociális Szolgáltató Központ közreműködésével látja el.

V. Fejezet


Egyéb rendelkezések


32. §

A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt., valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletek és más felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

VI. Fejezet


Záró rendelkezések


33. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


34. §

Ezzel egyidejűleg Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról 2/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Somogyszentpál,  2017. december 22.


              dr. Halász Péter                                                                      Dr. Berényi Sándor

                     jegyző                                                                                   polgármester


Záradék:


A rendeletet a kihirdetést követő napon lép hatályba

Somogyszentpál, 2017. december 23.


                                                                                                            dr. Halász Péter

                                                                                                                     jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!