nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015 (V.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2015-05-12 -tól
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015 (V.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.12.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.    § A rendelet 2. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét  396.131 ezer forintban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.”

2.    § A rendelet 3. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként, melynek részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza:
a)  működési célú támogatásértékű bevétel    146.930 e Ft,
b) közhatalmi bevétel    41.418 e Ft
c) működési bevétel,    18.942 e Ft
d) felhalmozási bevétel    0 e Ft
e) támogatás értékű működési     22.828 e Ft
f) felhalmozási célú támogatás    3.573 e Ft
g) előző évi pénzmaradvány igénybevétele    37.791 e Ft
i) Hitel felvétel    32.949 eFt
j) Központi, irányító szervi támogatás    91.700 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei:     394.511 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:    1.620 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:    0 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek:    368.876 e Ft,
b) felhalmozási bevételek:    27.255 e Ft.”

3.    § A rendelet 4. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza:
a) működési költségvetés    265.601 e Ft
      aa) személyi jellegű kiadások:     108.631 e Ft
      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     26.953 e Ft
      ac) dologi jellegű kiadások:     64.730 e Ft
      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:     14.711 e Ft
      ae) egyéb működési célú kiadások:    23.854 e Ft
b) felhalmozási költségvetés    26.722 e Ft
      ba) beruházások                                                                                                                      7.002 e Ft
      bb) felújítások                                                                                                                         19.720 e Ft
      bc ) egyéb felhalmozási célú kiadás    0 e Ft
 c ) kölcsönök    32.949 e Ft
 d) központi, irányító szervi támogatás    97.581 e Ft

(2)     Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai    394.141 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai    1.990 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:    0 e Ft.”

4.    § A rendelet 9. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal  2014. évi költségvetés főösszegét 57.447 ezer forintban állapítja meg.”

5.    § A rendelet 10. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás    50.178 e Ft
b) működési bevétel,     259 e Ft
c) működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetésből                 2.513 e Ft
d) működési célú támogatásértékű bevétel                       1.414 e Ft
e) pénzmaradvány igénybevétele                                    3.083 e Ft”

6.    § A rendelet 11. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés    57.447 e Ft
      aa) személyi jellegű kiadások:     37.636 e Ft 
      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.622 e Ft
      ac) dologi jellegű kiadások:     10.189 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 0 e Ft
      ba) kisértékű tárgyi eszköz beszerzés   0 e Ft”

7.    § A rendelet 13. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az önkormányzat képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 42.852 ezer forintban állapítja meg.”

8.    § A rendelet 14. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
         a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás         41.521 e Ft
b) pénzmaradvány igénybe vétele     70 e Ft,
c) működési bevétel     1.261 e Ft”

9.    § A rendelet 15. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
    „A költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:    42.817 e Ft
      aa) személyi jellegű kiadások:     29.115 e Ft, 
      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     7.832 e Ft
      ac) dologi jellegű kiadások:     5.870 e Ft
      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:     0 e Ft
      ae) egyéb működési célú kiadások:     0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:    35 e Ft
      ba) kisértékű tárgyi eszközök    35 e Ft”

10.    § A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
11.    § A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
12.    § A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
13.    § A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
14.    § A rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
15.    § A rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
16.    § A rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
17.    § A rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
18.    § Jelen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.


1. melléklet a 6/2015. (V.11.)önkormányzati rendelethez

1. melléklet a   1 /2014. (II.12.)önkormányzati rendelethez
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI  KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MÉRLEGE

Adatok ezer forintban!
MegnevezésÓvodaKözös HivatalÖnkormányzat Összesen
A.Költségvetési kiadásokI.Működési kiadások1.Személyi juttatás29 11537 63641880108 631
2.Munkaadókat terhelő járulékok7 8329 622949926 953
3.Dologi és egyéb folyó kiadások5 87010 1894867164 730    - ebből felhalmozási célú hitel kamata


0
4.Egyéb működési kiadások:


0
 4.1.Támogatásértékű működési kiadás

2385423 854
5.Ellátottak pénzbeli juttatásai

1471114 711
II.Felhalmozási kiadások


0
1.Beruházási kiadások ÁFÁ-val35
6 9677 002
2.Felújítási kiadások

1972019 720
3Felhalmozási célú pénzeszköz átadás


0
A.Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV.42 85257 447165 302265 601
B.Költségvetési bevételek


0
I.Működési bevételek


0
1.Működési bevételek1 26125917 42218 942
2.Közhatalmi bevételek 


0
 2.1.Helyi adók

34 91834 918
 2.2.Átengedett központi adók

6 5006 500
3. Működési támogatások


0
 3.1.Helyi önkormányzat támogatása

146 930146 930
4.Egyéb működési bevételek


0
 4.1.Támogatásértékű működési bevételek összesen 
3 92713 61317 540
II.Felhalmozási bevételek


0
1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek


0
 1.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 


0
 1.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 


0
2.Felhalmozási támogatások


0
 2.1.Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak


0
 2.2.Fejlesztési célú támogatások 


0
3.Egyéb felhalmozási bevételek


0
 3.1.Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

3 5733 573
 3.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről


0
 3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel 


0
III.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele


0
IV.Pénzforgalom nélküli bevételek


0
B.Költségvetési bevételek összesen1 2614 186222 956228 403
A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet): A. – B.-48 772-36 04357 654-37 198
C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek0000
V.Előző évek pénzmaradványának igénybevétele


0
1.Működési célra703 0827 38410 536
2.Felhalmozási célra

27 25527 255
D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek


0
VI.Értékpapírok értékesítésének bevétele


0
VII.Áh-on belüli megelőlegezések 

5 2885 288
VII.Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei


0
1.Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra

32 94932 949
Központi, iránító szervi támogatás41 52150 179
91 700
D.Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.+VII.41 59153 26172 876167 728
E.A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások


0
VI.Értékpapírok vásárlásának kiadásai


0
VII.Hitelek törlesztése és kötvénykbeváltás bevételei


0
1.Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

32 94932 949
Központi, iránító szervi támogatás

97 58197 581
E.Finanszírozási kiadások összesen: VI. +VII. 00130 530130 530
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN42 85257 447295 832396 131
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN42 85257 447295 832396 1312.melléklet a   6/2015. (V.11.) önkormányzati rendelethez
2.melléklet a  1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethezGYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  2014. ÉVI  BEVÉTELEI


Adatok ezer forintban!
   Cím, alcím neveMűködési bevételekFelhalmozási bevételekKözhatalmi bevételekÖnkorm. működési támogatásaMűködési célú támogatásokFelhalm. Célú támogatásokHitelekIrányító szervi támogatásPénzfor-galom nélküli bevételÖSSZESEN 
1. Gyöngyöstarján210


2513

50179
52902
1.2 Gyöngyösoroszi49


1414


30824545
1.1. Közös Hivatal2590003 9270050 1793 082574472.Önkormányzat

Önkormányzati jogalkotás7676
Lakóingatalan bérbeadása116116
Nem lakóingatalan bérbeadása3 5293 529
Közművelődés-közösségi részvét501501
Város,községgazd.m.n.s.szolg.100100
Sportlétesítmények működtetés
3573


3 573
Víztermelés,-kezelés,-ellátás6464
Köztemető- fenntart.és műk.508508
Önkormányzatok elszámolásai

41 4181469305 288193 636
Téli közfoglalkoztatás62806 280
Közfoglalkoztatás41934 193
Fejezeti és ált.tartalékok elszám.

32 949
34 63967 588
2.1. Önkormányzat összesen4 894041 418146 93015 7613 57332 949
34 639280 1642.2.Ellátás

Család és nővédelmi szolg31403 140
2.2.Eü. ellátás összesen0000314000
03 1402.3 Konyha342000000
0342
Óvodai int. étkeztetés2 8882 888
Iskolai int. étkeztetés3 8433 843
Szociális étkeztetés4 1914 191
Szabad kapacitás terhére végz1 6061 606
3.3 Konyha összesen12 528000000
012 528
2 Önkormányzat összesen17 422041 418146 93018 9013 57332 949
34 639295 8323. Gyt-i Napköziotthonos Óvoda

0

0
31 Napköziott.Óvoda919

415217042510
3.2 Családi napközi342342
3. Óvoda összesen1 26100000041 5217042 852
BEVÉTEL ÖSSZESEN18 942041 418146 93022 8283 57332 94991 70037 791396 131
3. melléklet a 6/2015. (V.11.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethezGYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNTCÍM, ALCIMSzemélyi juttatásMunkaadót terh. jár.Dologi kiadásokEllátottak pénzbeli juttatásaiEgyéb működési célú kiadásokIrányító szervi támogatás BeruházásokFelújításokTartalékok, hitelekÖsszesen
1.Közös Önkormányzati Hivatal

1.1 Gyöngyöstarján24 167  6 100  6 818  

37 085  
1.2 Gyöngyösoroszi13 469  3 522  3 371  

20 362  
1. Polgármesteri Hiv összesen37 636  9 622  10 189  0  0  
0  0  
57 447  2.Önkormányzat
0  
Önkormányzati jogalkotás11 420  2 760  406  

14 586  
Önkormányzatok elszámolásai

30  
13 617  97 581  


111 228  
Közutak üzemeltetése 

7 348  19 720  
27 068  
Lakóingatalan bérbeadása

91  

91  
Nem lakóingatalan bérbeadása

359  

359  
Zöldterület kezelés3 354  913  1 953  

6 220  
Civil szervezetek műk.tám.6 607  6 607  
Ár-és belvízvédelemmel összef.tev.

190  

190  
Város,községgazd.m.n.s.szolg.1 342  366  4 465  


6 967  

13 140  
Téli közfoglalkoztatás5 388  727  635  

6 750  
Közcélú foglalkoztatás302  41  454  

797  
Víztermelés,-kezelés,-ellátás

216  

216  
Köztemető- fenntart.és műk.645  178  1 142  

1 965  
Időskorúak társadalmi célú integ1 100  561  0  

1 661  
Közvilágítás

6 486  

6 486  
Fejezeti és ált.tartalékok elszám.32 949  32 949  
Sportlétesítmények műk.fenntart.

506  

506  
Kiemelt önkormányzati rendezvény3 535  
0  

3 535  
Közművelődés IKSZT Működtetés4 534  1 167  2 300  

8 001  
Közművelődési tevékenység

70  

70  
Önkormányzat összesen31 620  6 713  26 651  0  20 224  97 581  6 967  19 720  32 949  242 425  2.2. Eü.ellátás
0  
Család és nővédelmi eü gondoz2 309  621  1 336  

4 266  
Fogorvosi alapellátás61  61  
Háziorvosi ügyeleti ellátás247  247  
2.2. Eü.ellátás összesen2 309  621  1 336  0  308  0  0  0  
4 574  2.3. Szociális ellátás
0  
Társulásban ellátott feladatok3 322  3 322  
Szociális étkeztetés

1 100  

1 100  
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.


1 032  
1 032  
Születési támogatás


200  
200  
Rendszeres szociális segély


2 000  
2 000  
Foglalkozt helyettesítő támogat


7 094  
7 094  
Lakásfenntartási tám.norm.al.


3 300  
3 300  
Átmeneti segély


400  
400  
Temetési segély


400  
400  
Közgyógyellátás


50  
50  
Bursa Hungarica


235  
235  
2.3. Szociális ellátás összesen0  0  1 100  14 711  3 322  0  0  0  
19 133  2.4 Konyha kiadásai7 951  2 165  19 584  

29 700  
2. Önkormányzat  összesen41 880  9 499  48 671  14 711  23 854  97 581  6 967  19 720  32 949  295 832  


0  
3. Óvoda 
0  
3.1 Napköziott.Óvoda
0  
Óvodai nevelés szakmai tev26 757  7 186  


33 943  
SNI Óvodás gyermek

250  

250  
Óvodai nevelés üzemelt

5 157  


35  

5 192  
3.1 Napköziott.Óvoda összesen26 757  7 186  5 407  0  0  
35  0  
39 385  
3.2Gyermekek napközbeni ell2 358  646  463  

3 467  
3. Óvoda összesen29 115  7 832  5 870  0  0  
35  0  
42 852  
MIND ÖSSZESEN:10863126 953  64 730  14 711  23 854  97 581  7 002  19 720  32 949  396 131  

4. melléklet a   6/2015.(V.11.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a  1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez


GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESITÉSE 2014. ÉVAdatok ezer forintban!
MegnevezésIntézményi engedélyezett álláshely2014. év kiadási ei.2014. év állami támogatás2014. évi saját bevételÖnkormány-zati  támogatás
 Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 1142852402071 3311314
Közös Önkormányzati Hivatal1357447527517 268-2572
Önkormányzat 1229583253972148 90292958
Összesen:36396131146930157 50191700 5. melléklet a  6/2015. (V.11.) önkormányzati rendelethez
 8. melléklet a   1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK JOGCÍMENKÉNT 2014-ben 
Támogatás megnevezése2013. év2014. év
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
                 15 423   
Üdülőhelyi feladatok
               403 200   
Polgármesteri Hivatal működése             29 770 000             49 555 600   
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz               5 728 812               4 040 141   
Zöldterület gazdálkodás               3 637 447               3 643 820   
Közvilágítás               3 958 300               5 465 760   
Köztemető fenntartás               2 022 720               3 245 760   
Közutak fenntartása               1 790 366               3 686 934   
Általános támogatásokat csökkentő tétel-             5 952 030   
Egyéb önkormányzati feladat               6 579 900               6 477 300   
ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:             47 535 515             76 533 938   
Óvodai nevelés 

Óvoda dologi kiadásainak fedezete               3 726 000               3 602 667   
Óvodapedagógusok bére             16 992 000             28 599 254   
Óvodai kisegítő dolgozók bére               5 984 000               7 200 000   
ÓVODAI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:             26 702 000             39 401 921   
Családi napközi               1 072 800                  804 600   
ÓVODAI TÁMOGATÁS, CSANA  ÖSSZESEN:             27 774 800             40 206 521   
Óvodai, iskolai kedvezményes étkezés személyi juttatás
            5 581 440   
Óvodai, iskolai kedvezményes étkezés dolodira               6 936 000             10 352 055   
Szociális étkeztetés               2 214 400               2 214 400   
ÉTKEZÉS TÁMOGATÁSA                9 150 400             18 147 895   
Nyilvános könyvtár és közművelődés támogatása
            2 734 860   
Egyéb önkormányzati támogatás
            1 548 120   
Előző évi normatíva 
            1 292 000   
Bérkompenzáció
            3 296 666   
Rendkívüli támogatás
            3 170 000   
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen:
          12 041 646   
ÖSSZESEN:             84 460 715           146 930 000   
6.  melléklet az  6/2015. (V.11.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet az 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez


GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2014. ÉVRE


Adatok ezer forintban!
Megnevezésjanuárfebruármárciusáprilismájusjúniusjúliusaug.szept.októbernovemberdecemberÖsszesen
BEVÉTELEK
Állami támogatás10 15610 15610 15611 48913 05210 15610 15610 87510 15614 62312 54923 406146 930
Adóbevétel220250149202163181280295223137205840927134641 418
Intézményi működési bev1 6401 8071 6451 6551 6681 5401 3851 3851 4851 4851 5881 65918 942
Működési célú támogatá1 4131 4131 4131 4131 4131 4139859851 1201 1201 9852 86717 540
Felhalmozási célú támog3 573


3 573
Pénzforgalom nélküli 37198


37 198
Felhalmozási bevétel0
Hitel felvétel32 949


32 949
BEVÉTEL ÖSSZESEN50 62713 62628 13414 77319 31413 38912 82113 46863 00323 06817 04929 278298 550


KIADÁSOK
Személyi juttatás9 2258 2559 03211 4989 1358 5158 5158 5159 19510 6308 9997 117108 631
Munkaadót terh.jár2 5442 4362 2952 2462 4332 3152 3159502 9062 3262 1442 04326 953
Dologi kiadások55465763569460574626423942153716678257235626674364 730
Ellátottak juttatásai1 0601 1611 1601 1981 1651 2681 1691 1691 8749501 0291 50814 711
Civil szervezetek tám5504501 0001 10061247

3 408
Beruházási kiadások

1701503 1771002 78195
359170
7 002
Felújítási kiadások724

1 27017 726


19 720
Egyéb felhalmozási célú 0
Tartalék0
Támogatási célú kiadások


5000
5000

50005000
44620 446
Hitel visszafizetés


3294932 949
KIADÁS ÖSSZESEN18 92518 06519 35127 24921 32121 68418 99515 71543 48324 98817 96850 806298 550
Eltérés31 702-4 4398 783-12 476-2 007-8 295-6 174-2 24719 520-1 920-919-21 5280

7.  melléklet a   6/2015. (V.11.) önkormányzati rendelethez10. melléklet az 1 /2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez


GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE
Adatok ezer forintban!
Megnevezésjanuárfebruármárciusáprilismájusjúniusjúliusaug.szept.októbernovemberdecemberÖsszesen
Nyitó pénzeszköz37198


37198
Térítési díjak16401640164516551668154013851385148514851588148618602
Adóbevétel220250149202163181280295223137205840927134641418
Állami támogatás49853955395549403856394041204651733548774987511356714
Működési célú támog24132413241324132413241326662668228719851985198528054
Felhalmozási bevétel
12 500

12500
Felhalmozási célú tám3 573


3573
Hitel felvétel32949


32949
Összes bevétel464568258229339224111182067384668927613491418794879930231008
Személyi juttatás50165315536664165325533953385409756168606209729671450
Munkaadót terh.járulékok0000000000000
Dologi kiadások55465763569460574626423942153716678257235626674364730
Ellátottak juttatásai1 0601 1611 1601 1981 1651 2681 1691 1691 8749501 0291 50814711
Műk.célú pénzeszk.


5000
5000

50005000
44620446
Beruházási kiadások

1701503 1771002 78195
359170
7002
Felújítási kiadások724

1 27017 726


19720
Egyéb felhalmozási 0
Hitel visszafizetés


3294932949
Összes kiadás116221223912390188211501715946135031165938943188921303448942231008
Tárgyhavi egyenleg34834-398110543-9597-38994727-5037-273222406-4705-3547-390120
Halmozott egyenleg3483430853413963179927900326272759024858472644255939012008. melléklet a    6/2015. (V.11.) önkormányzati rendelethez
17. melléklet az 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez
Közös Önkormányzati Hivatal településenkénti költségvetés adatai
Kiadások
Megnevezés
TelepülésekGytarján Gyoroszi Összesen
1. Személyi jellegű kiadások 24 16713 46937 636
2. Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 6 1003 5229 622
3. Dologi és dologi jellegű kiadások 6 8183 37110 189
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 000
5. Egyéb működési célú kiadások 00
6. Működési költségvetés összesen:37 08520 36257 447
7. Intézményi beruházások 
0
8. Felújítások 000
9. Kormányzati beruházások 000
10. Lakástámogatás 000
11. Egyéb felhalmozási kiadások 000
12. Felhalmozási költségvetés 000
13. Kölcsönök 000
14. Egyéb kiadások 000
15. Tartalékok, pénzmaradvány000
16. Finanszírozás000
17. Kiadások összesen 37 08520 36257 447
Bevételek
Megnevezés
TelepülésekGytarján Gyoroszi Összesen
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás50 179
50 179
2. Saját bevétel21049259
3. Állami támogatás25131 4143 927
4. Pénzmaradvány
3 0823 082
5. Bevételek összesen52 9024 54557 447Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!