nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2005. (XI.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2005-11-01 - 2015-08-31
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2005. (XI.1.) önkormányzati rendelete
A védőnői körzetek kialakításáról

Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő -testülete Az egészségügyről szóló 1997. évi CIV. törvény 152.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004./V.21./ ESzCsM rendelet 5.§ /4/ bekezdésében, valamint a 26/1997./IX.3./ NM rendelet 2.§ /2/ bekezdésében szabályozottakra, az alábbi rendeletet alkotja:


1.§

A rendelet hatálya kiterjed Jászapáti város közigazgatási terültére.


2.§

E rendelet alkalmazásában a területi védőnő ellátja a nővédelemmel, a várandós anyák gondozásával, a gyermekágyas időszakban segítségnyújtással és tanácsadással, életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel, a 0 -6 éves korú gyermekek gondozásával, az óvodában a védőnői feladatokkal, az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermekek gondozásával, a családgondozással, az egyéni és közösségi egészségfejlesztési és egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében, megvalósításában való részvétel feladatait. A területi védőnő a – Jászapáti város közigazgatási határán kívül működő – iskolavédőnő írásbeli jelzése alapján soron kívüli látogatást végez.


3.§

Az iskolavédőnő ellátja a nevelési-oktatási intézményekben tanulók iskola-egészségügyi ellátása keretében jelentkező védőnői feladatokat.


4.§

A Képviselő-testület Jászapáti városban három területi védőnői körzetet alakít, illetve a 3.§-ában meghatározott feladatok ellátására iskola-egészségügyi védőnőt foglalkoztat.


5.§


A 4.§-ban meghatározott területi védőnői körzetekbe a rendelet 1. sz. mellékletében rögzített utcák tartoznak.


6.§

A 3.§-ban meghatározott iskolavédőnőhöz a rendelet 2. sz. mellékletében rögzített nevelési-oktatási intézmények tartoznak.


7.§

Az iskolavédőnői státusz betöltetlensége esetén feladatait a területi védőnők helyettesítés keretében látják el.


8.§

E rendelet 2005. november 1-én lép hatályba.Kelt.: Jászapáti Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2005. október 27-i ülésén.


Szabó Lajos sk.                                                                                 Andrási Lászlóné sk.

 polgármester                                                                                                jegyző


Kihirdetési záradék: A rendelet 2005. október …..-n kihirdetésre került.
                                                                                                          Andrási Lászlóné

                                                                                                                      jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
258.35 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!