nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017 (II.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-03-01 -tól
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017 (II.22.) önkormányzati rendelete
a mezei őrszolgálatáról

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában és a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 16. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a mezei őrszolgálatról a következő rendeletet alkotja.


A rendelet hatálya

1. §


(1) A rendelet területi hatálya Regöly Község közigazgatási területéhez tartozó külterületi termőföldeire terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az erdő művelési ágú területre és halastóra.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed az 1. §. (1) bekezdésében jelölt földterületek tulajdonosaira, földhasználóira, akár természetes személyek, jogi vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: tulajdonos).


A mezei őrszolgálat, a mezőőr

2. §


(1) Az önkormányzat Regöly község külterületén lévő termőföldek őrzésére és védelmére mezei őrszolgálatot létesít.

(2) A mezei őrszolgálat ellátáshoz az őrszolgálat létszámát 1 főben állapítja meg.

(3) A mezei őrszolgálatot a mezőőr látja el.

(4) A mezőőr foglalkoztatása a munka törvénykönyvéről szóló törvényben foglaltak szerint történik, a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

(5) A mezőőr egyéb feladatkörébe nem tartozó feladattal is megbízható a munkáltató utasítása alapján.

(6) A mezei őrszolgálat tevékenysége során együttműködik a polgárőrséggel, a rendőrséggel, és az illetékes vadásztársasággal, más települések mezőőri szolgálatával.


3. §


(1) Az önkormányzat a mezőőri őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit a földhasználó, illetőleg a földtulajdonos által fizetett mezőőri járulékból, valamint a központi költségvetésben e célra biztosított hozzájárulásból fedezi.

(2) A mezőőri járulékból az önkormányzat költségvetésébe befolyt összeg kizárólag a mezei őrszolgálattal kapcsolatos feladatok ellátására használható fel.

(3) A mezei őrszolgálat ellátásának folyamatos biztosítása érdekében, ha a befizetett mezőőri járulék a szükséges kiadásokat nem fedezi, az önkormányzat átmenetileg a költségvetéséből, az általános tartalék terhére megelőlegezi az indokoltan felmerült kiadások fedezetét.


A mezőőri járulék

4. §


(1) A mezőőri járulékfizetési kötelezettség alanya az, aki a naptári év első napján az ingatlan használója, ennek hiányában az ingatlan tulajdonosa.

(2) A mezőőri járulék mérték évente minden megkezdett hektár után: 0 Ft

(3) A járulékot földhasználóként összevontan kell megállapítani.

(4) A mezőőri járulékot a kötelezett két egyenlő részletben, minden év március 15-ig és szeptember 15-ig köteles befizetni az önkormányzat számlájára, személyesen az önkormányzat számlavezető pénzintézeténél, vagy közvetlen átutalással.

(5) Az Önkormányzat és az a földtulajdonos, illetve földhasználó, aki 5 aranykorona, vagy annál kevesebb értékű termőföldet birtokol, használ, mentesül a mezőőri járulék megfizetése alól.

(6) A határidőre meg nem fizetett mezőőri járulék, adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.

(7) A mezőőri járulék összegét a polgármester csökkentheti, vagy elengedheti, ha a termőföldet ár-belvíz sújtotta, vagy más típusú elemi kár következtében a termés részben vagy egészben megsemmisült.

(8) A mezőőri járulék összegét a képviselő-testület évente, a tárgyévet megelőző év november 30-ig vizsgálja felül.


Járulékfizetés keletkezése, megszűnése

5. §


(1) A járulékfizetési kötelezettség 1. §. (1) bekezdésében meghatározott ingatlan használatbavétele, illetve a tulajdonjog keletkezését követő év első napján keletkezik, így a járulékfizetési kötelezettség annak az évnek az utolsó napján szűnik meg, amikor a használat joga, illetve a tulajdonjog megszűnik.

(2) Amennyiben az őrzött ingatlannak több tulajdonosa van, a tulajdonosok által írásban megkötött megállapodásban kijelölhetik a járulékfizetés alanyát. Megállapodás hiányában a tulajdonosoknak a tulajdoni hányadaik alapján kell a járulékot megfizetni.

(3) A mezőőri járulék fizetésére kötelezettek és a befizetési kötelezettségek teljesítésének nyilvántartását a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal vezeti.

(4) Amennyiben a mezőőri járulék fizetésére kötelezett személyében változás következik be, úgy azt a korábbi kötelezett köteles a változást követő 15 nap belül bejelenteni a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatalnak, mely jogosult a bejelentett adatokat az ingatlan nyilvántartásban ellenőrizni, illetve kérheti a használói jogot biztosító szerződés, megállapodás bemutatását. Az év közben bekövetkezett változásokat csak a következő évben fizetendő mezőőri járulék esetében lehet figyelembe venni.

(5) A mezőőri járulék a föld használójának vagy tulajdonosának minden év január 31-ig történő önbevallása alapján kerül megállapításra. Az önbevalláshoz csatolni kell vásárlás esetén az adásvételi szerződés fénymásolatát, bérbeadás esetén a használói jogot biztosító szerződés, megállapodás fénymásolatát. A Hivatal jogosult a bejelentett adatokat az ingatlan-nyilvántartásban ellenőrizni.

(6) A Hivatal ellenőrzi a benyújtott önbevallásokban megállapított mezőőri járulék összegének helyességét. Rosszul vagy tévesen megállapított mezőőri járulék esetén, a hiba megjelölésével és határidő tűzésével ismételt önbevallás benyújtására szólítja fel a kötelezettet

(7) Bevallás elmulasztása esetén a föld használójának, vagy tulajdonosának személyét az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján kell megállapítani.


Záró rendelkezések

6. §


Ez a rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba.               Kelemen Csaba                                                        Kis-Fehér Katalin

                 polgármester                                                                    jegyző
Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. február 22.                                                                                                  Kis-Fehér Katalin

                                                                                                            jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!