nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017 (II.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-02-25 -tól
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017 (II.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed Szakonyfalu Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat)


2. A költségvetés bevételei, kiadásai a költségvetés egyenlege és finanszírozási rendje


[1][2]2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési főösszegét

a) 114.021.297 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- működési bevételek összege: 63.844.312 Ft,

- felhalmozási bevételek összege: 47.006.241 Ft,

- finanszírozási bevételek összege: 3.170.744 Ft.


b) 114.021.297 Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül

- működési kiadások összege: 75.895.517 Ft,

- felhalmozási kiadások összege: 37.290.106 Ft,

- finanszírozási kiadások összege: 835.674 Ft.


[3][4](2) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 2.335.070 forint hiány, melyből

a) működési cél szerint 12.051.205 forint hiány,

b) felhalmozási cél szerint 9.716.135 forint többlet.


[5][6](3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) pontja szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozáson belül:

aa) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 2.335.070 forint,

ebből:

aaa) működési célú 2.335.070 forint,

aab) felhalmozási célú 0 ezer forint

ab) felhalmozási többlet igénybevétele 9.716.135 forint.


(4) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban - a 2017. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza.


(5) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásokat a 2. melléklet mutatja be.


(6) Az önkormányzat a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 3. melléklet szerint állapítja meg.


(7) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 4. melléklet tartalmazza.


[7][8](8) Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzatait 20414104 forintban, felújítási kiadási előirányzatait 16876002 forintban állapítja meg, melynek célonkénti részletes adatait az 5. melléklet tartalmazza.


(9) Az önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése előirányzatát államháztartáson belülre és kívülre bontás szerint, működési és felhalmozási kiadás szerinti bontásban a 6. melléklet mutatja be.


3. § Az önkormányzat összesített költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalék összege 0,- ezer forint.


4. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. melléklet tartalmazza.


3. Költségvetési létszámkeret


5. § Az önkormányzat összesített 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát a 8. melléklet szerint állapítja meg.


4. Adósságot keletkeztető ügylet


6. § (1) A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.


(2) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 9. számú melléklet tartalmazza.


5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


7. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


8. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.


(3) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat által irányított költségvetési szerv tekintetében a jegyző gyakorolja. Amennyiben év közben a költségvetési szerv költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik a jegyző joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.


9 § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint

értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.


(3) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét az önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében a jegyző gyakorolja. A jegyző az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. A költségvetési maradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.


10. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (2)-(3) bekezdése alapján a költségvetés végrehajtása során

a) az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskörét a polgármesterre


11. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.


6. Záró rendelkezések


12. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

[9][10]1. melléklet a 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai előirányzatai


                                                                                                                                                                                                                                                                          Ft-ban

Bevételek

2017. évi terv

Kiadások

2017. évi terv


Önkormányzat


Önkormányzat

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

40657992

Személyi juttatások

17964319

Közhatalmi bevételek

3609250

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3375816

Működési bevételek

18297026

Dologi kiadások

43245235

Működési célú átvett pénzeszközök

1280044

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1724540 Egyéb működési célú kiadások

9585607

Működési költségvetés

63844312

Működési költségvetés

75895517

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

47006241


Beruházások

20414104

Felhalmozási bevételek

0

Felújítások

16876002

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási költségvetés

47006241

Felhalmozási költségvetés

37290106

Maradvány igénybevétele

3170744

Államháztartáson belüli megelőlegezések

835674

Intézményfinanszírozás

0

Intézményfinanszírozás

0

Támogatásmegelőző hitel felvétele

0

Támogatásmegelőző hitel törlesztése

0

Finanszírozási bevételek

3170744

Finanszírozási kiadások

835674

Mindösszesen:

114021297

Mindösszesen:

114021297

Ebből:


Ebből:


Kötelező feladatok

99618144

Kötelező feladatok

96237946

Önként vállalt feladatok

14403153

Önként vállalt feladatok

14826918

Államigazgatási feladatok

0

Államigazgatási feladatok

2956433


[11][12]2. melléklet a 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez


Az Önkormányzat működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásai


1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

 Ft-ban


A

B

C

1

Megnevezés

Előirányzat

Előirányzat

2

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján

0


3

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1315700


4

Közvilágítás fenntartásának támogatása

1856000


5

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

263787


6

Közutak fenntartásának támogatása

1205370


7

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

5000000


8

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés + bérkompenzáció


3485557


9

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

10200


10

Települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása

1000000


11

Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..10)


14136614


12

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása


0

13

Szociális feladatok egyéb támogatása

2923000


14

Szociális étkeztetés

885760


15

Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás

2500000


16

Szociális ágazati pótlék

130606


17

Gyermekétkeztetés támogatása

169860


18

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (13+…17)


6609226

19

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása


1200000

20

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások


10616243

21

Elszámolásból származó bevételek


55360

22

Költségvetési támogatás mindösszesen (11+12+18+19+20+21)


32617443

23

Központi kezelési előirányzatok

411826


24

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

588600


25

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0


26

Elkülönített állami pénzalapoktól

7040123


27

Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől

0


28

Társulások és költségvetési szerveiktől

0


29

Nemzetiségi önkormányzatoktól

0


30

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (23+…29)


8040549

31

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (22+30)


406579922. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

 Ft-ban


A

B

C

1

Megnevezés

Előirányzat

Előirányzat

2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

8904217

8904217

3

Központi költségvetési szervektől

0


4

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

38102024


5

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0


6

Elkülönített állami pénzalapoktól

0


7

Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől

0


8

Társulások és költségvetési szerveiktől

0


9

Nemzetiségi önkormányzatoktól

0


10

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (3+…9)


38102024

11

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+10)


470062413. Működési célú átvett pénzeszközök

 Ft-ban


A

B

C

1

Megnevezés

Előirányzat

Előirányzat

2

Egyházi jogi személyektől

0


3

Egyéb civil szervezetektől

100000


4

Háztartásoktól

1180044


5

Egyéb vállalkozásoktól

0


6

Működési célú átvett pénzeszközök (2+..5)


12800444. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

 Ft-ban


A

B

C

1

Megnevezés

Előirányzat

Előirányzat

2

Egyházi jogi személyektől

0


3

Egyéb civil szervezetektől

0


4

Háztartásoktól

0


5

Egyéb vállalkozásoktól

0


6

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2…+5)


0


[13]3. melléklet a 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei


                                                                                                                                                         Ft-ban


A

B

C

1

Megnevezés

Előirányzat

Előirányzat

2

Épület után fizetett idegenforgalmi adó

0


3

Magánszemélyek kommunális adója

200000


4

Vagyoni típusú adók (2+3)


200000

5

Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)

2300000


6

Gépjárműadók

900000


7

Termékek és szolgáltatások adói (5+..6)


3200000

8

Igazgatási és szolgáltatási díjak

0


9

Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési díj)

209250


10

Egyéb közhatalmi bevételek (8+9)


209250

11

Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+7+10)


3609250

[14][15]4. melléklet a 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai


Ft-ban


A

B

C

1

Megnevezés

Előirányzat

Előirányzat

2

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (beiskolázási segély)

73000


3

Természetbeni gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)

178500


4

Családi támogatások (2+3)


251500

5

Települési támogatás (lakásfenntartás)

567200


6

Települési támogatás (gyógyszer)

420000


7

Települési támogatás (átmeneti pénzbeni)

324550


8

Települési támogatás (temetési támogatás)

161290


9

Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)

0


10

Egyéb nem intézményi ellátások (5+...9)


1473040

11

Ellátottak pénzbeni juttatásai (4+10)


1724540[16][17]5. melléklet a 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat beruházásai, és felújításai

                                                                                                                                                                                                                                           Ft-ban


Feladat megnevezése

2017. évi tervÖnkormányzat

1

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

2

SI-HU18 pályázat (Zöldpark kialakítása)

14959390

3

Ingatlanok beszerzése, létesítése (2)

14959390

4

hűtőszekrény

78740

5

kályha

80433

6

fagyasztó

65354

7

mikrohullámú sütő, palacsintasütő, botmixer, tálca

44110

8

bútorlapos konyha

70472

9

folyóiratállvány

25600

10

bozótvágó

67402

11

3 db antik vaspad

213000

12

székek

271201

13

alkoholszonda

3465

14

hősugárzó

33792

15

bozótvágó

75646

16

gokart, bicikli

85493

17

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (4+…16)

1114708

18

Beruházási célú ÁFA

4340006

19

BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN (1+3+17+18)

20414104

20

TOP pályázat (orvosi rendelő felújítása)

12726150

21

Ingatlanok felújítása (20)

12726150

22

Felújítási célú ÁFA

4149852

23

FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN (21+22)

16876002
[18][19]6. melléklet a 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez


Az Önkormányzat működési, felhalmozási támogatásai


1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre

 Ft-ban


A

B

C

1

Megnevezés

2017. évi előirányzat

2017. évi előirányzat

2

Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

2956433


3

Társulásoknak

6193807


4

Nemzetiségi önkormányzatoknak

0


5

Egyéb működési célú támogatások kiadásai államháztartáson belülre (2+4)


9150240

6.

Elvonások, befizetések


415367

7

Működési célú támogatások államháztartáson belülre (5+6)


95656072. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

 Ft-ban


A

B

C

1

Rovat megnevezése

2017. évi előirányzat

2017. évi előirányzat

2

Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0


3

Társulásoknak

0


4

Nemzetiségi önkormányzatoknak

0


5

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (2+3+4)


03. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

 Ft-ban


A

B

C

1

Rovat megnevezése

2017. évi előirányzat

2017. évi előirányzat

2

Egyéb civil szervezeteknek

20000


3

Háztartásoknak

0


4

Egyéb vállalkozásoknak

0


5

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (2+3+4)


200004. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

 Ft-ban


A

B

C

1

Rovat megnevezése

2017. évi előirányzat

2017. évi előirányzat

2

Egyéb civil szervezeteknek

0


3

Háztartásoknak

0


4

Egyéb vállalkozásoknak

0


5

Egyéb felhalmozási célra átadott pénzeszközök (2...+4)


0

6

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (5)


0[20][21]7. melléklet a 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez


Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése


Ft-ban


A

B

C

1

Megnevezés (rovat)

2017. évi előirányzat

Bevételi

Kiadási

2

SI-HU 18 pályázat (Zöldpark kialakítása)

18998425

18998425

3

TOP-4.1.1-15 pályázat (orvosi rendelő felújítása)

18976259

18976259

4

Összesen

37974684

37974684

8. melléklet a 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat 2017. évi létszám előirányzata


Megnevezés

Szakonyfalu Község Önkormányzata

Köztisztviselők létszáma

0

Közalkalmazottak létszáma

4

Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma

-

Közfoglalkoztatottak létszáma

5

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:

9

polgármester (főállású)

-

polgármester (tiszteletdíjas)

1

alpolgármester

1

Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja

3

Választott tisztségviselők összesen

5

Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma

1

Külső munkavállalók összesen:

1
[22]9. melléklet a 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez


Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek


Az önkormányzat a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:


                                                                                                                                       Ft-ban


A

B

C

1

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai

Futamidő/kezesség

érvényesíthetőségi

határideje

Kötelezettség

összesen

2

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

-

-

3

Összesen


-


A figyelembe vehető saját bevételek:

                                                                                                                                       Ft-ban


A

B

C

1

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai

Rendszeressége,

esedékessége

Bevétel összege

2

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

2017.03.15

2017.09.15

2500000

3

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

folyamatosan

276750

4

Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel


0

5

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel


0

6

Bírság-, pótlék- és díjbevétel


0

7

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés


0

8

Összesen


2776750

10. melléklet a 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai


Ft-ban


A

B

1

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei

2

A környezetvédelmi alap tervezett bevételi

jogcímek

Jogcím szerinti összeg

3

-----------

0

4

Bevételek összesen


5

A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai

6

A környezetvédelmi alap tervezett kiadások

jogcímek

Jogcím szerinti összeg

7

-------------

0

8

Kiadások összesen

0
[1]

A rendelet szövegét a 10/2017 (IX.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017.09.30-tól

[2]

A rendelet szövegét az 1/2018 (II.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018.02.25-től

[3]

A rendelet szövegét a 10/2017 (IX.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2017.09.30-tól

[4]

A rendelet szövegét az 1/2018 (II.24.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2018.02.25-től

[5]

A rendelet szövegét a 10/2017 (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2017.09.30-tól

[6]

A rendelet szövegét az 1/2018 (II.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2018.02.25-től

[7]

A rendelet szövegét a 10/2017 (IX.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2017.09.30-tól

[8]

A rendelet szövegét az 1/2018 (II.24.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2018.02.25-től

[9]

A rendelet szövegét a 10/2017 (IX.29.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2017.09.30-tól

[10]

A rendelet szövegét az 1/2018 (II.24.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2018.02.25-től

[11]

A rendelet szövegét a 10/2017 (IX.29.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2017.09.30-tól

[12]

A rendelet szövegét az 1/2018 (II.24.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2018.02.25-től

[13]

A rendelet szövegét a 10/2017 (IX.29.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. Hatályos: 2017.09.30-tól

[14]

A rendelet szövegét a 10/2017 (IX.29.) önkormányzati rendelet 8. §-a módosította. Hatályos: 2017.09.30-tól

[15]

A rendelet szövegét az 1/2018 (II.24.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. Hatályos: 2018.02.25-től

[16]

A rendelet szövegét a 10/2017 (IX.29.) önkormányzati rendelet 9. §-a módosította. Hatályos: 2017.09.30-tól

[17]

A rendelet szövegét az 1/2018 (II.24.) önkormányzati rendelet 8. §-a módosította. Hatályos: 2018.02.25-től

[18]

A rendelet szövegét a 10/2017 (IX.29.) önkormányzati rendelet 10. §-a módosította. Hatályos: 2017.09.30-tól

[19]

A rendelet szövegét az 1/2018 (II.24.) önkormányzati rendelet 9. §-a módosította. Hatályos: 2018.02.25-től

[20]

A rendelet szövegét a 10/2017 (IX.29.) önkormányzati rendelet 11. §-a módosította. Hatályos: 2017.09.30-tól

[21]

A rendelet szövegét az 1/2018 (II.24.) önkormányzati rendelet 10. §-a módosította. Hatályos: 2018.02.25-től

[22]

A rendelet szövegét a 10/2017 (IX.29.) önkormányzati rendelet 12. §-a módosította. Hatályos: 2017.09.30-tól

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!