nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Várkesző Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-29 -tól
Várkesző Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.28.) rendelet módosításáról

Várkesző Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott  eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1)  bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.28 .) rendelet módosításáról  a   következőket rendeli el


1.§

Várkesző község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2014.(II.28.) (továbbiakban R.) rendeletének 2.§. (1)bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:                                                     

„2.§.(1)  A Képviselőtestület az Önkormányzat és költségvetési szervei

                             

                                            a./ bevételi főösszegét :   23.242 e Ft-ban

                                            b./ kiadási  főösszegét  :  23.242 e Ft-ban  állapítja meg.”

  

2.§.


A R. 1,2.,.,2/1.,2/2.,4.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13., számú mellékletei helyébe e rendelet , 1,2.,.,2/1.,2/2.,4.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13. sz. mellékletei lépnek.


3.§.


E rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

.Hegyiné Böröcz Adél                                                    Ferencz Dezső                                                                   

          jegyző                                                                   polgármesterA rendelet kihirdetve:

Várkesző, 2015. május 28.                           


                                                                                                 Hegyiné Böröcz Adél

                                                                                                             jegyző   
B E V É T E L E K


1. sz. táblázat


Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2014. évi előirányzat


2014.évi

módosított e.i.

1

2

3

4

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.5.)

10076

10806

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6755

6755

1.2.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

3100

3635

1.3.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

211

                  211

1.4.

Működési célú központosított előirányzatok

10 

10

1.5.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


195

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1299

3461

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei2.2.

Pénzeszköz átvétel TB alaptól2.3.

Pénzeszköz átvétel Elkülönített alaptól2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1299

3461

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


4221

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


2950

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


1271

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1970

1533

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)

1500

1293

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

                 


4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

1500

1293

4.2.

Gépjárműadó

470

181

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek


59

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

339

156

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke5.2.

Szolgáltatások ellenértéke5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke5.4.

Tulajdonosi bevételek

338

155

5.5.

Ellátási díjak5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése5.8.

Kamatbevételek

1

1

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei5.10.

Egyéb működési bevételek6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)6.1.

Immateriális javak értékesítése6.2.

Ingatlanok értékesítése6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése6.4.

Részesedések értékesítése6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


433

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


433

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

13684

20610

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

2632

2632

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2632

2632

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (10.1. + … + 13.3.)13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése13.3.

Betétek megszüntetése    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)    17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

16316

23242K I A D Á S O K


2. sz. táblázat

    Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2014. évi előirányzat


2014.évi

módosított e.i.

1

2

3

4

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

15327

18685

1.1.

Személyi  juttatások

6853

                8671

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1452

1703

1.3.

Dologi  kiadások

4820

6095

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

426

917

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1776

1299

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

986

986

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások1.14.

   - Kamattámogatások1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

790

313

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

989

4557

2.1.

Beruházások


384

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás2.3.

Felújítások

635

3819

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások2.12.

   - Lakástámogatás2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

354

354

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)3.1.

Általános tartalék3.2.

Céltartalék4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

16316

23242

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

16316

23242

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE


3. sz. táblázat

Ezer forintban


1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)


-2632

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

2.1 mell. a 1/2014.(II.28. )önkorm. rendelethez


  

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)


          Ezer forintban 


BevételekKiadásokMegnevezés

2014. évi előirányzat


2014.évi

módosított e.i

Megnevezés

2014. évi előirányzat


2014.évi

módosított e.i.

2

3.

4

5.

6.

7.

Önkormányzatok működési támogatásai

 10076                 

10806

Személyi juttatások

6853

8671

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1299

3461

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.

1452

1703

2.-ból EU-s támogatásDologi kiadások

4820

6095

Közhatalmi bevételek

1970

1533


Ellátottak pénzbeli juttatásai

426                   


917

Működési célú átvett pénzeszközökEgyéb működési célú kiadások

1776

1299

4.-ből EU-s támogatásTartalékokEgyéb működési bevételek

339

589


Költségvetési bevételek összesen (1+2.+4.+5.+7.+…+12.)

13684

16389

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

15327

18685

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   Költségvetési maradvány igénybevétele

2632

2632

Likviditási célú hitelek törlesztése   Vállalkozási maradvány igénybevételeRövid lejáratú hitelek törlesztése   Betét visszavonásából származó bevételHosszú lejáratú hitelek törlesztése   Egyéb belső finanszírozási bevételekKölcsön törlesztéseHiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása   Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételeBetét elhelyezése   Értékpapírok bevételei


Működési célú finanszírozási bevétel összesen (14.+19.)Működ.célú finansz. kiadás összesen (14.+...+21.)BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

16316

19021

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

15327

18685

Költségvetési hiány:Költségvetési többlet:

989


Tárgyévi  hiány:Tárgyévi  többlet:

336II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2 melléklet az1/2014.(II.28..) önkormányzati rendelethez

BevételekKiadásokMegnevezés

2014.évi

előirányzat

2014. évi

módosított e.i

Megnevezés

2014.évi

előirányzat

2014. évi

módosított e.i.

2

 3

4

5

 6

7

Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről


2950

Beruházások


384

1.-ből EU-s támogatások1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházásFelhalmozási bevételFelújítás

635

3819

    Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)Egyéb felhalmozási célú kiadások

354

354

Egyéb felhalmozási célú bevételek


1271


           
Költségvetési bevételek összesen:(1.+3.+6.+..+11)

0

4221

Költségvetési kiadások összesen:(1.+3.+6.+..+11)

989

4557

    Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása  Költségvetési maradvány igénybevételeHitelek törlesztése      Vállalkozási maradvány igénybevételeRövid lejáratú hitelek törlesztése  Betét visszavonásából származó bevételHosszú lejáratú hitelek törlesztése  Egyéb belső finanszírozási bevételekKölcsön törlesztése, adott kölcsönHiány külső finanszírozás bevételei (20+…+24)Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás      Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételeBetét elhelyezése  Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele.Pénzügyi lízing kiadásai  Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele


  Egyéb külső finanszírozási bevételek


Felhalmozási c. finanszírozási bevét összesenFelhalmozási c. finanszírozási kiadás összesen (13+..24)BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)

0

4221

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)

989

4557

Költségvetési hiány:

989

336

Költségvetési többlet:Várkesző Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
Ezer forintban !

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(6=3+4+5)

2015.

2016.

2017.

1

2

3

4

5

6

1.

Nemleges

                   -     

                   -     

                   -     

                   -     

2.

                   -     

3.

                   -     

4.

                   -     

5.

                   -     

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

                   -     

                   -     

                   -     

                   -     Várkesző Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Ezer forintban !


Sor-szám

Bevételi jogcímek

2014. évi előirányzat


2014.évi módosított e.i.

1

2

3


1.

Helyi adók

                      1500

1293

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel3.

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésSAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

1500                         

1293

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.Várkesző Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljaiEzer forintban !

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1

2

3

1.

NEMLEGES


2.3.4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

                                             -     

Várkesző Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként


 Ezer forintban !

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2014. XII.31-ig

2014. évi előirányzat


2014. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4)

Tárgyi eszköz beszerzés (hómaró)

384

2014

384 

384

 0

Győri hull.gazd önk.társ. fejl.önrész

345

2014

 354

354


ÖSSZESEN:

729


729

729

 0


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként


 Ezer forintban !

Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2014. XII.31-ig

2014. évi előirányzat

2014. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6
Ingatlanok felújítása

 3819

 2014

 3819

 3819


ÖSSZESEN:

 3819


 3819

 38198.1.1.melléklet

1/2014.(II.28.)

önk.rendelethezMegnevezés

Várkesző Község Önkormányzat


                          01

Feladat megnevezés

Összes bevétel, kiadás


1
Ezer forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2014.évi

előirányza

2014.évi

módosítot e.i

1

2

3Bevételek1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.5.)

10076

10806

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6755

6755

1.2.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

3100

3635

1.3.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

211

                  211

1.4.

Működési célú központosított előirányzatok

10 

10

1.5.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


195

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1299

3461

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei2.2.

Pénzeszköz átvétel TB alaptól2.3.

Pénzeszköz átvétel Elkülönített alaptól2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1299

3461

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


4221

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


2950

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


1271

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1970

1533

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)

1500

1293

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

                 


4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

1500

1293

4.2.

Gépjárműadó

470

181

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek


59

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

339

156

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke5.2.

Szolgáltatások ellenértéke5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke5.4.

Tulajdonosi bevételek

338

155

5.5.

Ellátási díjak5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése5.8.

Kamatbevételek

1

1

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei5.10.

     Egyéb működési bevételek6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)6.1.

Immateriális javak értékesítése6.2.

Ingatlanok értékesítése6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése6.4.

Részesedések értékesítése6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


433

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


433

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

13684

20610

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

2632

2632

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2632

2632

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (1.1. + … + 13.3.)13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése13.3.

Betétek megszüntetése    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

2632


    17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

16316

23242


Kiadások1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

15327

18685

1.1.

Személyi  juttatások

6853

                8671

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1452

1703

1.3.

Dologi  kiadások

4820

6095

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

426

917

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1776

1299

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

986

986

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások1.14.

   - Kamattámogatások1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

790

313

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

989

4557

2.1.

Beruházások


384

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás2.3.

Felújítások

635

3819

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

354

354

2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16316

23242

2.12.

   - Lakástámogatás2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)3.1.

Általános tartalék3.2.

Céltartalék4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

16316

23242

8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

16316

23242


 Éves engedélyezett létszám (fő)

2

2


 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2

2
8.1.2 1/2014. (II.28) 1/2014.(II.28.)önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Várkesző Község Önkormányzat01


Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása


2

Ezer forintban


Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2014. évi

előirányzat

2014.évi

módosított


1

2

3
Bevételek
1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

10076

10806


1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6755

6755


1.2.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

3100

3635


1.3.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

211

                   211


1.4.

Működési célú központosított előirányzatok

10 

10


1.5.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


195


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1299

3461


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Pénzeszköz átvétel TB alaptól
2.3.

Pénzeszköz átvétel Elkülönített alaptól
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1299

3461


2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


4221


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


2950


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


1271


3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1970

1533


4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)

1500

1293


4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

                  4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

1500

1293


4.2.

Gépjárműadó

470

181


4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek


59


5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1

1


5.1.

Készletértékesítés ellenértéke
5.2.

Szolgáltatások ellenértéke
5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.

Tulajdonosi bevételek
5.5.

Ellátási díjak
5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.

Kamatbevételek

1

1


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.

Egyéb működési bevételek
6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése
6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


433


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


433


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

13346

      20455


 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)
10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

2632

2632


12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2632

2632


12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.

Betétek megszüntetése
    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

2632

2632


    17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

15978

23087

Kiadások
1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

14537

18372


1.1.

Személyi  juttatások

6853

                 8671


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1452

1703


1.3.

Dologi  kiadások

4820

6095


1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

426

917


1.5

Egyéb működési célú kiadások

986

986


1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

986

986


1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.

   - Kamattámogatások
1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

989

4557


2.1.

Beruházások


384


2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.

Felújítások

635

3819


2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

354

354


2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

   - Lakástámogatás
2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.

Általános tartalék
3.2.

Céltartalék
4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

15526 

22929


5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai
8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

15526

22929
 Éves engedélyezett létszám (fő)

2

2 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2

2

Megnevezés

Várkesző Község Önkormányzat


01

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása


3
Ezer forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2014.évi

előirányzat

2014.évi

módosított e.i.

1

2

3Bevételek1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása1.5.

Működési célú központosított előirányzatok1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)2.1.

Elvonások és befizetések bevételei2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)4.1.1.

- Vagyoni típusú adók4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói4.2.

Gépjárműadó4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

338

               155

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke5.2.

Szolgáltatások ellenértéke5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke5.4.

Tulajdonosi bevételek

338 

155

5.5.

Ellátási díjak5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése5.8.

Kamatbevételek5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei5.10.

Egyéb működési bevételek6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)6.1.

Immateriális javak értékesítése6.2.

Ingatlanok értékesítése6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése6.4.

Részesedések értékesítése6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívü7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

338                                         

               155

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése13.3.

Betétek megszüntetése    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)    17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

338                                        

155


Kiadások1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)1.1.

Személyi  juttatások1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1.3.

Dologi  kiadások1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai1.5

Egyéb működési célú kiadások

790 

313

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések1.7.

             - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre1.8.

             -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belül1.9.

             - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belül1.10.

             - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre1.11.

             - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre1.12.

             - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kív.1.13.

             - Árkiegészítések, ártámogatások1.14.

            - Kamattámogatások
1.15.

            - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

790 

313

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)2.1.

Beruházások2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás2.3.

Felújítások2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre2.7.

              - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belü2.8.

              - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n be2.9.

               - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre2.10.

               - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre2.11.

               - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívül2.12.

               - Lakástámogatás2.13.

               - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívül3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)3.1.

Általános tartalék3.2.

Céltartalék4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

790

               313

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

790

313


 Éves engedélyezett létszám (fő)

0

0


 Közfoglalkoztatott (fő)

0

0
8.1.4.

 melléklet a 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez


Megnevezés

Várkesző Község ÖnkormányzatFeladat megnevezése

Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása


4
Ezer forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2014.évi

előirányzat

2014.évi

módosítot

e.i.

1

2

3Bevételek1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

4000

4000

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

4000

4000

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása1.5.

Működési célú központosított előirányzatok1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)2.1.

Elvonások és befizetések bevételei2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)4.1.1.

- Vagyoni típusú adók4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói4.2.

Gépjárműadó4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)5.1.

Készletértékesítés ellenértéke5.2.

Szolgáltatások ellenértéke5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke5.4.

Tulajdonosi bevételek5.5.

Ellátási díjak5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése5.8.

Kamatbevételek5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei5.10.

Egyéb működési bevételek6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)6.1.

Immateriális javak értékesítése6.2.

Ingatlanok értékesítése6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése6.4.

Részesedések értékesítése6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

4000

4000

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése13.3.

Betétek megszüntetése    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)    17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

4000

4000


Kiadások1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

766

715

1.1.

Személyi  juttatások1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1.3.

Dologi  kiadások

766

715

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai1.5

Egyéb működési célú kiadások1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások1.14.

   - Kamattámogatások1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)2.1.

Beruházások2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás2.3.

Felújítások2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

354

354

2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre2.12.

   - Lakástámogatás2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

354

354

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)3.1.

Általános tartalék3.2.

Céltartalék4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

354

354

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

354

354


 Éves engedélyezett létszám (fő)

0

           0


 Közfoglalkoztatottak létszám (fő)

0

0
                                                                                   Előirányzat-felhasználási terv                                                          1.számú tájékoztató tábla
2014. évreEzer forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

906

10806

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

288

288

288

288

288

288

288

288

288

288

288

293

3461

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
2950


12714221

5.

Közhatalmi bevételek700


80033

1533

6.

Működési bevételek

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

156

7.

Felhalmozási bevételek


8.

Működési célú átvett pénzeszközök
433

433

9.

Finanszírozási bevételek

2632
2632

10.

Bevételek összesen:

3833

1201

1901

4151

1201

2472

1201

1201

2001

1201

1201

1678

23242

11.


12.

Személyi juttatások

742

742

742

742

742

742

742

742

742

742

625

626

8671

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.jár

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

91

92

1703

14.

Dologi  kiadások

507

507

507

507

507

507

507

507

507

507

512

513

6095

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

81

917

16.

 Egyéb működési célú kiadások

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

111

1299

17.

Beruházások

       


300015574557

18.

Finanszírozási kiadások (Tartalék)


19.

Kiadások összesen:

1585

1585

1585

1585

1585

1585

4585

1585

1585

3142

1412

1423

23242

20.
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!