nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013 (X.21.) rendelete
Hatályos:2013-10-22 -tól
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013 (X.21.) rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A közszolgáltatás tartalma, területe


1.§


A közszolgáltatás kiterjed Nógrádsipek közigazgatási területén az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő átvételére, elszállítására és ártalmatlanítás céljából az arra kijelölt szennyvíztisztító telepen való elhelyezésére.


2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely


2.§


(1) Nógrádsipek község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalommentes elhelyezését az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.) látja el az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet ártalmatlanítás céljából kizárólag a Szécsény, 0178 helyrajzi szám alatti Szennyvíztisztító telepen kialakított fogadó aknában kell elhelyezni.


3. A közszolgáltató kötelezettségei


3.§


(1) A közszolgáltató a közszolgáltatást a hatályos vízgazdálkodási, környezetvédelmi és közegészségügyi jogszabályi előírások szerint köteles ellátni.

(2) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet köteles a megrendeléstől számított 3 munkanapon belül az ingatlantulajdonossal egyeztetett időpontban begyűjteni és végleges ártalommentes elhelyezésre a kijelölt átadási helyre szállítani.

(3) A közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni az ivóvízhálózatba bekapcsolt, de a szennyvízhálózatba be nem kapcsolt felhasználók vízfelhasználásáról és a közszolgáltatás ellátása során ezekről a helyekről elszállított szennyvíz mennyiségéről.

(4) A közszolgáltatással összefüggő személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

(5) A közszolgáltató köteles gondoskodni a kezelt személyes adatok biztonságáról, nem jogosult azok nyilvánosságra hozatalára.


4. Az ingatlantulajdonos kötelezettségei


4.§


(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező közüzemi csatornahálózatba be nem vezetett háztartási szennyvizet a környezetvédelmi és a közegészségügyi jogszabályi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások szerint gyűjteni, ideiglenesen tárolni, és megfelelő időben ártalmatlanításra elszállítatni.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a közműpótló létesítményt úgy használni, hogy azzal más személyek vagyonát, testi épségét és a környezetet ne károsítsa.

(3) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni, megfelelő időben a rendeletben megjelölt közszolgáltatótól megrendelni és elszállítatni.

(4) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás elvégzéshez szükséges feltételeket, különösen a szállítójármű számára gyűjtőhely megközelíthetőségét biztosítani.

(5) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért e rendeletben meghatározott mértékű díjat köteles fizetni a közszolgáltatónak.


5. A közszolgáltatási szerződés


5.§


A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között a Ptk. –közüzemi szerződésekre vonatkozó- 387-388 §-a szerinti szerződéses jogviszony jön létre.


6. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei


6.§


(1) Amennyiben házi szennyvíztisztító berendezéssel az ingatlantulajdonos nem rendelkezik, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana területén belül, zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni.

(2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek életét és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát.

(3) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató a mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések mellett megtagadhatja annak elszállítását.

(4) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az arra kijelölt átadási helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe jogszabály alapján nem helyezhető el.


7. A közszolgáltatási díj


7.§


(1) A Képviselő-testület a közszolgáltatás díját a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény 44/D. §-ban foglaltak figyelembevételével határozza meg. Lakosság részére az 1m³ szippantott szennyvíz elszállításának és ártalmatlanításának legmagasabb díját a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A közszolgáltató a közszolgáltatási díjat számla ellenében a közszolgáltatás elvégzését követően azonnal jogosult beszedni.

(3) A képviselő-testület díjkedvezményt és a fizetendő díj alóli mentességet nem állapít meg.


8. Értelmező rendelkezések


8.§


E rendelet alkalmazásában:

ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, tulajdonközösség, aki az ingatlant használja függetlenül attól, hogy tulajdonosa, haszonélvezője, birtokosa, kezelője, használója, bérlője az ingatlannak.


9. Záró rendelkezések


9.§


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a helyi hulladékgazdálkodásról, valamint a település köztisztaságának fenntartásáról szóló 5/2003. (XII.1.) rendelet 5. § (3)-(4) bekezdése, az 5. § (5) bekezdés számozása pedig 5. § (3) számozásra módosul.

(3) Hatályát veszti az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás hatósági áráról szóló 9/2011.(XII.8.) rendelet.


10.§ E rendelet a belső piaci szolgáltatások szabályairól szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Doman Ferenc

polgármester

Dr. Kiss Tamás

aljegyző


A rendelet kihirdetve:

Nógrádsipek, 2013. október 21.Dr. Kiss Tamás

aljegyző

  1. számú mellékletA nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díja a 2013. július 1-től határozatlan ideig tartó díjfizetési időszakraA nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres elszállításának és ártalmatlanításának díja:


  1. az ingatlanon mért ivóvízfogyasztáson alapuló egységnyi díjtétel: 445 Ft / m3 + áfa,
  2. a vezetékes ivóvízzel vagy mért vízfogyasztással nem rendelkező ingatlanokra vonatkozó díjtételek:
  1. 2.160 Ft / elszállított m3 + Áfa
  2. elszállítás díja: 325 Ft / km + Áfa
  3. vízterhelési díj: 10,9 Ft / m3 + Áfa

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!