nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-07-16 - 2016-06-30
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III.1.) önkormányzati rendelete
Az első személyi tulajdonú lakás építésének (vásárlásának) támogatásáról

A Jászapáti városban első személyi tulajdonú lakásukat építő vagy vásárló fiatalok támogatására Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:[1]


Általános rendelkezések

1. §


(1) A Rendelet hatálya-a (2)és (3)bekezdésben foglalt kivételekkel -a Jászapáti városban legalább 2 éve lakóhellyel rendelkező, 40 éven aluli[2] nagykorú személyek Jászapáti városban történő lakásvásárlására/lakásépítésére terjed ki.

(2)[3] A 2 éves jászapáti lakóhely megléte alól a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottsága kivételt tehet az olyan fiatal, nevelési, oktatási, egészségügyi, közszférában, illetve gazdasági szférában dolgozó szakemberek vonatkozásában, akiknek a városban történő letelepedése városi érdek.

(3) A 2 éves állandó jászapáti lakóhely helyett azok esetében, akik 18. életévükig állami gondoskodásban nőttek fel - emiatt állandó lakóhelyük nem Jászapáti – az szükséges, hogy igazolják, a kérelem benyújtását megelőzően legalább öt éve Jászapáti városban nevelőszülőknél nevelkedtek, és a városban tartózkodási hellyel rendelkeznek.

(4) A Rendelet hatálya nem terjed ki azon személyek lakásvásárlásának támogatására, melyben a felek hozzátartozó kapcsolatban állnak egymással.[4]

(5) Házaspárok, élettársak, jegyespárok esetében elegendő, ha az egyik fél megfelel az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek.

(6) A Rendelet hatálya az 1.000.000.-Ft, azaz egymillió forintnál nagyobb értékkel bíró ingatlanok vásárlására, építésére terjed ki.[5]


Támogatásban részesülők köre

2. §


(1) Támogatásra jogosult az a személy (család), ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum ötszörösét.

(2) A támogatás elbírálásánál figyelembe vehető jövedelemszámítási időszak a havonta mérhető jövedelemnél egy hónap[6], egyéb jövedelemnél egy év.

(3) E Rendelet alkalmazásában jövedelemként kell figyelembe venni a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakat.

(4) Lakás vásárlásához támogatás csak olyan lakás vásárlása esetén adható, mely a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályának igazolása vagy az igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő véleménye alapján lakhatás céljára alkalmas.

(5) Nem részesíthető támogatásban:

a) akinek magának, házastársának/élettársának, kiskorú gyermekeinek, vele együtt költöző családtagjainak lakástulajdona van, - vagy a kérelem benyújtását megelőzően volt - lakáshasználati joggal rendelkezik, kivéve az öröklés útján szerzett résztulajdont,

b) az a személy illetve család, aki (amely) már részesült ilyen támogatásban,

c) aki már használatbavételi engedélyt kapott,

d) az a személy, illetve család, aki önkormányzati tulajdonban álló házingatlant (lakásingatlant) bérlőként vásárol,

e) aki/akik olyan valótlan adatot közölnek, amely számukra jogtalan előnyt jelent, különösen, ha jövedelmi, vagyoni viszonyaikról adott nyilatkozatuk valótlan adatot tartalmaz.


3. §


A támogatás odaítélésénél figyelembe kell venni az alábbi szempontokat:

a) Lakásépítéshez támogatásban részesülhet az a személy,illetve család, aki/akik az általuk szerzett ingatlant a szerzéstől kezdve –annak használhatatlansága miatt –lakásként nem használták és a lakás felújítása gazdaságosan már nem biztosítható.

b)[7] Támogatásban részesíthető Jászapátin történő lakásvásárlásnál/építésnél az a kérelmező, akinek más településen volt korábban lakástulajdona, a rendeletben foglalt egyéb feltételeknek megfelel, és a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottsága döntése alapján a városban történő letelepedése városi érdek.

c) Abban az esetben, ha a kérelmező házaspár/élettársak egyike más párral vagy egyedül korábban már kapott támogatást, a másik fél által megszerzett ingatlanrész nagysága veendő figyelembe a támogatás mértékének megállapításakor.

Ilyen esetben is azonban csak legfeljebb két esetben szerepelhet egy személy lakásvásárlóként /építőként ennek a támogatásnak a vonatkozásában.

d) Ha a kérelmezők állami támogatásban, otthonteremtési támogatásban részesülnek a lakásvásárláshoz/építéshez, jelen támogatás mértékének megállapításánál az azon felüli vételárrész/építési költségnagysága az irányadó.

e) Szociális szempontok, pl. a támogatást kérők családi állapota, a kérelem benyújtásakori lakásviszonyok (pl.: albérlet, családtag, szívességi használó), tartósan beteg gyermek nevelése, stb.


A támogatás mértéke, formája

4. §[8] [9]


(1) a./ A támogatás mértéke lakásvásárlás esetén legfeljebb 200.000.-Ft, formája pedig vissza nem térítendő önkormányzati támogatás.

b./ A támogatás mértéke lakásépítés esetén legfeljebb 400.000.-Ft, formája pedig vissza nem térítendő önkormányzati támogatás.

(2) A támogatás mértéke legfeljebb a vételár/építési költség 25 %-ig terjedhet.

(3) Ha a kérelmezők állami támogatásban/otthonteremtési támogatásban részesülnek a lakásvásárláshoz/építéshez, a támogatás mértéke az azon felüli vételárrész/építési költség 25%-áig terjedhet.

(4) A támogatott ingatlanra 5 éves elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre, melynek törlésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:117. § (3) bekezdése irányadó.[10]


Eljárási szabályok

5. §


(1) A támogatás iránti kérelemhez be kell csatolni:

a) vételnél: eredeti adásvételi szerződést, amely a kérelem benyújtásakor a szerződés keltezésétől számított 180 napnál[11] nem régebbi,

b) építésnél: eredeti építési engedélyt, amely a kérelem benyújtásakor a jogerőre emelkedés napjától számított 180 napnál nem régebbi,

c) az együtt költöző személyeknek a kérelem benyújtását megelőző egy havi (a havonta nem mérhető jövedelmeknél a megelőző egy év) nettó jövedelmét igazoló dokumentumokat (munkáltatói igazolás, Államkincstár igazolása, nyugdíjösszesítő, stb.),

d) ha a kérelmezők a támogatás megítélésénél városi érdekre hivatkoznak, a munkáltató, vagy más helyi szervezet javaslatát a városi érdekre vonatkozóan.[12]

(2) A támogatás elbírálásához a Hatósági és Szervezési Osztály beszerzi:

a) ha a kérelmezők állami támogatásban részesülnek, a lakásvásárláshoz elkészített Értékbizonyítvány másolatát,

b) amennyiben a kérelmezők állami támogatásban nem részesülnek, a Műszaki Osztály igazolását arról, hogy a vásárolandó lakás lakhatásra alkalmas.[13]

(3) A támogatás kifizetése a kérelmező által megjelölt módon történhet. Amennyiben a lakás vételára még nincs kifizetve, a támogatás az eladónak is folyósítható.

(4) A támogatás kifizetésének feltétele, hogy a kérelmező állami támogatás vagy hitel igénylése esetén a megkötött hitelszerződést bemutassa a Polgármesteri Hivatalban.


6. §


(1) A támogatás iránti kérelmek döntésre történő előkészítése a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályának feladata.

(2)[14] A támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői

Bizottsága negyedévente határoz, melyről a Képviselő-testület ülésén beszámol.

(3) A kérelmeket a benyújtás negyedévét követő hónapban kell elbírálni. December hónapban a negyedik negyedév támogatásairól dönteni kell, ezért az utolsó negyedévben a december 10. napjáig benyújtott kérelmek kerülnek elbírálásra. Az ezután benyújtott kérelmeket a követő év első negyedévében bírálják el.

(4) A naptári évben a támogatás felhasználható előirányzatát a Képviselő-testület a költségvetési rendeletében állapítja meg. Az év végén megmaradt támogatási összeggel a következő évi előirányzat megemelkedik.

(5) A támogatás felhasználása a (4) bekezdésre figyelemmel az alábbi ütemezés szerint történhet:

- I. negyedévben az éves keretösszeg 25 %-a,

- II. negyedévben az éves keretösszeg 55 %-a,

- III. negyedévben az éves keretösszeg 85 %-a,

- IV. negyedévben az éves keretösszeg 100 %- a használható fel.

(6)[15] A Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztálya figyelemmel kíséri az első lakáshoz jutók támogatására elkülönített keretösszeg felhasználását, és tájékoztatja a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságot annak érdekében, hogy az (5) bekezdés szerinti ütemezés megvalósuljon.


Záró rendelkezések

7. §


(1) Ez a rendelet 2007. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az első személyi tulajdonú lakás építésének (vásárlásának) támogatásáról szóló 29/2003.(XII.11.) önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 3/2004.(II.12.) számú önkormányzati rendelet, és a 30/2006.(XII.14.) számú önkormányzati rendelet 4. §-a.


Szabó Lajos sk.                                                                                 Andrási Lászlóné sk.

polgármester                                                                                                 jegyző


Kelt: Jászapáti Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2007. február15-i ülésén.


Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2007. március 1. napján kihirdetésre került.[1]

Módosította a 13/2014.(IX.12.) ÖR. Hatályos 2014. október 01. napjától.

[2]

Módosította a 19/2015. (VII.16.) ÖR. Hatályos 2015. július 16. napjától.

[3]

Módosította a 16/2010. (XI.1.) ÖR. Hatályos 2010. november 1. napjától.

[4]

Módosította a 13/2014.(IX.12.) ÖR. Hatályos 2014. október 01. napjától.

[5]

Módosította a 13/2014.(IX.12.) ÖR. Hatályos 2014. október 01. napjától.

[6]

Módosította a 13/2014.(IX.12.) ÖR. Hatályos 2014. október 01. napjától.

[7]

Módosította a 16/2010. (XI.1.) ÖR. Hatályos 2010. november 1. napjától.

[8]

Módosította a 19/2010.(XII.16.) ÖR Hatályos 2011. január 1. napjától

[9]

Módosította a 30/212. (IX.21.) Ör. Hatályos 2012. október 01. napjától.

[10]

Módosította a 13/2014.(IX.12.) ÖR. Hatályos 2014. október 01. napjától.

[11]

Módosította a 19/2015. (VII.16.) ÖR. Hatályos 2015. július 16. napjától.

[12]

Módosította a 13/2014.(IX.12.) ÖR. Hatályos 2014. október 01. napjától.

[13]

Módosította a 13/2014.(IX.12.) ÖR. Hatályos 2014. október 01. napjától.

[14]

Módosította a 16/2010. (XI.1) ÖR. Hatályos 2010. november 1. napjától.

[15]

Módosította a 16/2010. (XI.1) ÖR. Hatályos 2010. november 1. napjától.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!