nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-02-24 -tól
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Iharosberény Község Önkormányzat képviselő-testületének

1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésérőlIharosberény  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg


2. § (1) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetése

                 költségvetési bevételeit                                          265 678 eFt-ban

                 költségvetési kiadásait                                           208 573 eFt-ban

                 költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét      57 105 eFt-ban

                 bevételi főösszegét                                                 265 678 eFt-ban

                 kiadási főösszegét                                                  265 678 eFt-ban

           állapítja meg.


 (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti    összegeit az 1. sz. melléklet szerint határozza meg.3. Költségvetési bevételek


 3. § Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzaton ként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                   155 960 eFt

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                16 146 eFt,

c) közhatalmi bevétel                                                                          23 450 eFt

d) intézményi működési bevétel,                                                  22 579 eFt

e) felhalmozási bevétel                                                                     300 eFt

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                           …   eFt

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele    47 603 eFt

                                                                                                            - e Ft

h) kölcsön                                                                                           - e Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/
                                                                                                   

4. Költségvetési kiadások4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban    meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                           257 304e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                22 278 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                    19 664 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                    63 988 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                            24 422 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                               60 952 eFt

      af) működési célú hitel törlesztése                                                       ----e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                          8 374 e Ft

      ba) intézményi beruházások                                                            5 028 e Ft

      bb) felújítások                                                                          3 346 e Ft

      bc) kormányzati beruházások                                                               --- e Ft

      bd) lakástámogatás                                                                               --- e Ft

      be) lakásépítés                                                                              ---  e Ft

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                                          ---  eFt

      bg) felhalmozási célú hitelek törlesztése kamattal                               --- e Ft

c) kölcsönök                                                                                               ---  eFt


     A kiadásokat szakfeladatos, illetve főbb kiadási előirányzatonként az 1. sz. és a 6. sz. mellékletek tartalmazzák.


(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) ........-------.............. beruházás          ------. e Ft,


A beruházási bevételek és  kiadások előirányzatait a 8.sz. és a  10.sz. mellékletek tartalmazzák.


(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:


A szociális ellátások kiadási és bevételi összegeit a 20. sz. melléklet tartamazza.


(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény  ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

a)......--------------. fejlesztési cél,


(5) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: ..----------------. e Ft.


6. § (1) A költségvetés egyenlege  57 105 e Ft többlet.(2) Az önkormányzat 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással        ---- e Ft

b) külső finanszírozással       ---- e Ft.


(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                      --------  e Ft,

      aa) működési célú                                                                     --- e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                                 -- e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése                                                    -- e Ft,

      ba) működési célú                                                                          --- e Ft

      bb) felhalmozási célú                                                                             --- e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                                      -- e Ft,

      ca) működési célú                                                                           --- e Ft

      cb) felhalmozási célú                                                                      --- e Ft

d)  fejezeti tartalékból támogatás igénylése                                   ---  e Ft

(4) A külső finanszírozáson belül

a) értékpapír kibocsátása                                                                                    --- e Ft

      aa) működési célú                                                                                  --- e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                                      --- e Ft

b) hitel, kölcsön felvétele                                                                             --- e Ft

      ba) működési célú                                                                          --- e Ft

      bb) felhalmozási célú                                                                      --- e Ft


     A hiány finanszírozásának módját a 12. sz. melléklet tartalmazza.


7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 33 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám           33fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata   --  fő.


8. § Iharosberény Község Önkormányzata pályázati forrásait saját illetve pályázati finanszírozásban történő kimutatását a 16. sz. melléklet tartalmazza.


9. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék        -- e Ft,

a céltartalék 57 035 eFt. A tartalékok képzését a 14.sz. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat  az Iharosberényi Közös Önkormányzati  Hivatal

                    (továbbiakban: Közös Hivatal)költségvetési szervének költségvetése


10. § Az önkormányzat képviselő-testülete a  Közös Hivatal költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 60 707 eFt ezer forintban állapítja meg.


11. § A Közös Hivatal költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                               60 703 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                              -----e Ft,

     amelyből            

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                                       ----e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                   -----e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                              -----e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                                   -----e Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                                   -----e Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                                     -----e Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás                                 -----e Ft

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból                          -----e Ft

     származó pénzeszközből,                                              

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként                                   -----e Ft

     elszámolható összegből,                                               

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási                                 -----e Ft

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából         

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                -----e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                              -----e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                     -----e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                -----e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele         -----e Ft

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)            

h) kölcsön                                                                                           --e Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                           4 eFt


12. § A Közös Hivatal költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                   60 580 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                      40 175 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                             9 360  e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                           11 045 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                   ----  eFt             

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                ----  eFt

b) felhalmozási költségvetés:                                                                    127 eFt                                                                                                         

      ba) intézményi beruházások,                                                               127  eFt          

      bb) felújítások                                                                             ----  e Ft  

      bc) kormányzati beruházások                                                             ----  e Ft           

      bd) lakástámogatás                                                                             ----  e Ft                                                                                          

      be) lakásépítés                                                                                    ----  e Ft                                                                                          

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                                        ----  e Ft                                                                                          

c) kölcsönök                                                                                             ----  e Ft


13. § (1) A képviselő-testület a Közös Hivatal költségvetési szerv  2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám           16 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata -- fő.


A Közös Hivatal bevételeinek és kiadásainak szakfeladatos, illetve főbb jogcímek szerinti bontását az 4.sz. - a 7.sz. mellékletek tartalmazzák.


(3) A Képviselő-testület a Közös Hivatal köztisztviselője részére 20%-os illetménykiegészítést állapít meg.


4. Az önkormányzat az Iharosberényi  Gesztenyevirág Óvoda (továbbiakban: Óvoda)  költségvetési szervének költségvetése


14. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 29 334 eFt ezer forintban állapítja meg.


15. § Az Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                               28 978 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                                                                                                 ………e Ft,

     amelyből            

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                       … …………e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                     e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                                e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                                     e Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                                     e Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                                       e Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                                  e Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                                   e Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                              e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                       ………... e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                   …………. e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                     e Ft

h) kölcsön                                                                                                   e Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenységellátására történő igénybevétele/                                                                                                                356 e Ft


16. § Az Óvoda költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                    29 056 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                  19 660 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                         5 255 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                4 141 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                    e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                      e Ft

      ba) intézményi beruházások                                                               348 e Ft

      bb) felújítások                                                                             ….. e Ft

      bc) kormányzati beruházások                                                            e Ft

      bd) lakástámogatás                                                                           e Ft

      be) lakásépítés                                                                                  e Ft

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                                        e Ft

c) kölcsönök                                                                                                e Ft


17. § (1) Az Óvoda költségvetési szerv  2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám           7fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata -- fő.


Az Óvoda bevételi és kiadási előirányzatait szakfeladatos és főbb jogcímenkénti bontásban az 4. sz. -   7. sz. mellékletek tartalmazzák.

Az Óvoda felhalmozási kiadásainak bemutatását a 11. sz. melléklet tartalmazza.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


18. § (1) (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

 2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselőtestület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.

(7) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

 (8) Az állami támogatásokat megalapozó adatok évközi változásáról tárgyév április 10-éig, június 10-ig, október 10-ig a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős hivatali dolgozó részére adatot szolgáltatni.

(9) Az önállóan működő intézmények költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeinek megfelelő ellátásáért, a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési , az információ szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, a gazdálkodás összhangjáért az intézményvezetők a felelősek.

A költségvetési szervek vezetői felelősek az állami támogatásokat megalapozó adatok, (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.

(10) Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei a kiadási előirányzatokon szereplő kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, a karbantartási kiadások illetve a beruházások megvalósítása előtt  egyeztetnek a polgármesterrel.

19. § (1)  Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2)  Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület  dönt.

20. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

     21. § A helyi önkormányzat, illetve a helyi kisebbségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő  Közös Hivatal.

22. §  A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

23. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forint értékhatárig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéseiről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

24. § Az önkormányzat képviselő-testülete az átmeneti gazdálkodásról nem alkot költségvetési rendeletet.
6. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai


25. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.


(2) A költségvetési szerv saját hatáskörben a kiemelt előirányzatok között nem hajthat végre.


(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel. 


 (4) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.


7. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


26. § (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának--------- %-a.

 (2)  Az Önkormányzat költségvetési szerveinél  céljuttatás összegének meghatározására a Képviselő-testület jogosult.

(3) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(4) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás)  összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem léphető túl.

(5) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.


8. Támogatások


27. § (1) Iharosberény Község Önkormányzata a civil szervezetek részére Iharosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének  7/2011. (III.25.) önkormányzati rendelete alapján nyújt támogatást.

28. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.9. Közvetett támogatások


29. §. Iharosberény Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. sz. melléklet tartalmazza.10. Egyéb rendelkezések


30. § (1)  Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján az önkormányzat az önkormányzat költségvetési, zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket külön rendeletben határozza meg.


(2) § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a  számú mellékletben határozza meg.


11. Záró rendelkezések


31.§ E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg Iharosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére megállapított illetménykiegészítésről szóló 3/2014.  (II.4) önkormányzati rendelete hatályát veszti.


Iharosberény, 2015. február 23.

……………………………………..                                      ……. …………………………

    Kálmánné Putics Zsuzsanna                                                            Zsirmon Endre

                     jegyző                                                                              polgármester
Záradék:


A rendeletet a mai napon  kihirdettem.


Iharosberény, 2015.  február 24.


…………………………………….

               Kálmánné Putics Zsuzsanna

                           jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1-2015. rendelet
525.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!