nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Görcsönydoboka Község Képviselő-testületének 11/2017(XII.11.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-12-12 - 2018-12-05
Görcsönydoboka Község Képviselő-testületének 11/2017(XII.11.)önkormányzati rendelete
Reklámokról és reklámhordozók elhelyezéséről


Görcsönydoboka Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 23.§ (5) bekezdés meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. Fejezet


Általános rendelkezések


  1. A rendelet célja és hatálya


1. § (1) E rendelet célja Görcsönydoboka településképének védelme érdekében a település területén elhelyezhető reklámhordozók számának, formai és technológiai feltételeinek, valamint elhelyezésük módjának szabályozása.

                                              

A rendelet hatálya


2.§ (1) E rendelet hatálya Görcsönydoboka község közigazgatási területén a közterületen, a közterületről látható magánterületen, köztulajdonban álló ingatlanon történő reklám, illetve reklámhordozó elhelyezésére terjed ki.


(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre – ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is –, aki Görcsönydoboka községben a (2) bekezdésben meghatározott helyen reklámot tesz közzé, reklámhordozót tart fenn, helyez el, valamint reklámot, reklámhordozót kíván elhelyezni vagy ilyen céllal felületet alakít ki.
Reklámok elhelyezésére vonatkozó településképi követelmények


  1. Reklámok elhelyezésének általános szabályai közterülten és a közterületről látható magánterületen


3. § Görcsönydoboka Község közigazgatási területén tiltott valamennyi e rendeletben, a településképről szóló törvényben (a továbbiakban: Tvtv.), valamint a Tvtv. felhatalmazása alapján kiadott,a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kr.) tiltott vagy nem szabályozott reklám közzététele.4. § (1) Reklámhordozók elhelyezése a hagyományosan kialakult településképet nem változtathatja meg hátrányosan.


(2) Reklámhordozó az épületek utcai homlokzatán – építési reklámháló kivételével – nem helyezhető el.


(3) Magántulajdonban álló ingatlanon elhelyezett reklámhordozó a telekhatárt nem keresztezheti és közvetlenül a telekhatáron nem helyezhető el.


(4) A közérdekű molinó, az építési reklámháló és a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés kivételével molinó, ponyva vagy háló reklámhordozóként, reklámhordozót tartó berendezésként nem alkalmazható.

(5) A település területén az épületek tetőzetén reklámhordozók, fényreklámok nem helyezhetők el.

(6 Reklámcélú építmény, reklámhordozó, reklámnak minősülő falfestés, felirat, plakát helyi egyedi védelem alatt álló épületen, illetve az előtte lévő közterületen nem helyezhető el.

(7) 1 m2-t meghaladó ívméretű óriásplakát, illetve reklámhordozó a település közigazgatási területén nem helyezhető el.

(8) Helyi népszavazás, rendezvény, vagy a település szempontjából jelentős eseményről való tájékoztatás érdekében az esemény napját megelőző 3 naptári hét időszakban az eseményre vonatkozó tájékoztató reklámhordozó, reklám, molinó, transzparens a közterületen, illetve magánterületen elhelyezhető.

(9) Építési reklámháló kihelyezése az építési tevékenység időtartamára településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően lehetséges.

(10) Az elhasználódott, felújítandó, aktualitását vesztett egyéb reklámhordozót a tulajdonosnak 15 napon belül el kell távolítania. Felújítást követően új településképi bejelentési eljárás szerint helyezhető el.2. Reklámok, reklámhordozók és cégérek színére, méretére, anyagára vonatkozó településképi követelmények


5.§ (1) Az épületeken elhelyezhető reklámhordozó felülete rikító színű, káprázást okozó, illetve fényvisszaverő kialakítású nem lehet.

(2) Fényreklám kialakítására vonatkozó előírások:

a) a reklámok csak alacsony fényintenzitásúak lehetnek, max.100.lumen

b) nem alakítható ki villogó effektussal, illetve

(3) Üzlethelyiségenként legfeljebb egy db álló 1,0 m2-es méretű kétoldalas vagy fordított „V” alakú mobil reklámtábla helyezhető el a közterületen, mely az üzlet kirakatától maximum 1,5 méterre állhat, a gyalogosforgalmat nem akadályozó módon.

(4) Belterületen 1,0 m2-es nagyságot meghaladó reklám, reklámhordozó szerkezet nem helyezhető el, és nem engedélyezhető 1 m2 felületet meghaladó reklámjellegű homlokzatfestés . Reklám- és reklámberendezések közterületen történő elhelyezése


6.§ A reklámhordozó közterületen történő elhelyezése esetén Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat rendjéről, engedélyezéséről szóló. önkormányzati rendeletében foglaltakat is megfelelően alkalmazni kell.


3. Reklámhordozó átalakítása, elbontása

7.§ (1) A reklámhordozó elhelyezője kártalanítási igény nélkül köteles a reklámhordozót átalakítani vagy lebontani, külön tekintettel, ha:

a) az a településképi szempontoknak nem felel meg,

b) a reklámhordozó elhelyezését szolgáló közterület más célú, vagy településfejlesztési felhasználásra kerül,

c) az építési vagy közterület-használati engedély lejárt, vagy visszavonásra került,

d) a reklámhordozóval érintett üzlet, intézmény, vállalkozás stb., vagy annak tevékenysége megszűnt, továbbá a reklámhordozó aktualitását vesztette, vagy műszakilag kifogásolható állapotba került,


  1. FejezetTelepülésképi bejelentési eljárás a reklámok és reklámhordozók elhelyezésére


8. § (1) A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le a Kr.-ben szereplő általános településképi követelmények és jelen rendeletben foglalt reklám és reklámhordozó elhelyezési követelmények tekintetében a reklámok és reklámhordozók elhelyezését megelőzően.


(2) A polgármester a településképi bejelentési eljárást a Tvtv-ben, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tr.) és a jelen rendeletben foglalt eljárási szabályok szerint folytatja le.


(3) A polgármester településképi bejelentési tudomásulvételének érvényességi ideje a kiadmányozástól számított egy év.


(4) A reklám és reklámhordozó elhelyezése a településképi bejelentés alapján – a Polgármester tudomásul vételét tartalmazó hatósági határozatának birtokában, az abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével – megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges.

(5) E rendeletben foglalt településképi kötelezettségek megsértésével kapcsolatos hatósági eljárásra a Tvtv., a Tr. és a Kr. illetve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
IV Záró rendelkezések


9.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.               Troszt József ,                                  Dr. Majorné Dr.Szabó Zsuzsanna

                 polgármester                                                         jegyző


Jelen rendelet a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint a Görcsönydobokai Kirendeltségen, valamint a www.gorcsonydoboka honlapon 2017. december 11. napján kihirdetésre került.


Somberek, 2017. december 11..
                                                                                              Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna

                                                                                                          jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!