nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018(II.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-03-01 -tól
Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018(II.20.) önkormányzati rendelete
Geszterédi Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről

Geszteréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §


Geszterédi Tanulmányi Ösztöndíj Program


Geszteréd Község Önkormányzata a kiemelkedően tehetséges geszterédi fiatalok tanulmányainak anyagi támogatására az EFOP-1.5.3-16 kódszámú pályázat keretében Geszterédi Tanulmányi Ösztöndíjat alapít, mellyel a tehetséges fiatalokat hozzásegíti az oktatásban történő tanulmányaik folytatásához, bízva abban, hogy a támogatott diákok tanulmányaik befejezése után településünkön kamatoztatják tudásukat. Megszerzett ismereteikkel a település magasan képzett szakemberivé válnak, tevékenységükkel növelik Geszteréd hírnevét, segítik a település fejlődését és tudásukat Geszteréd javára használják.


2. §


Geszterédi Tanulmányi Ösztöndíj adományozásának rendje


(1) Az 1. §-ban megfogalmazott ösztöndíj megnevezése: Geszterédi Tanulmányi Ösztöndíj.

(2) Az ösztöndíjat tanulmányi félévenként összesen 20 fő középiskolában/ főiskolán vagy egyetemen tanuló olyan diák kaphatja, aki az elbíráláskor Geszteréd közigazgatási területén legalább egy éve bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik, valamint megfelel az alábbi feltételeknek:


a.) aki nappali tagozatos középiskolai tanulmányokat folytat, és igazolja az ösztöndíj odaítélését megelőző utolsó félévi/év végi  bizonyítványával, hogy a tanulmányi átlaga legalább 4,0.

b.) aki nappali tagozaton költségtérítéses, illetve államilag finanszírozott, az első diploma megszerzése érdekében főiskolai vagy egyetemi képzésben felsőfokú tanulmányokat folytat, és aki a pályázat benyújtását megelőző lezárt tanulmányi félévben a felsőoktatási intézmény tanulmányi osztályának igazolása alapján, a vizsgáztató szaktanárok által hivatalosan bejegyzett legutóbbi tantárgyi vizsgaosztályzatainak számtani átlaga legalább 3,0.

A felsőoktatási intézmény első évfolyam 1. félévében tanulmányokat folytató esetében az utolsó középiskolai tanulmányi félév eredményei kerülnek figyelembe vételre.

c.) a pályázati anyagában leírja elképzeléseit arról, hogyan, milyen módon kívánja tanulmányai során és azt követően tartani a kapcsolatot a településsel, segíteni az Önkormányzat munkáját.

(3) A Geszterédi Tanulmányi Ösztöndíj odaítélése céljából Geszteréd Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati felhívást bocsát ki első ízben február 23-ig, azt követően augusztus 20-ig és február 15-ig.

(4) A felhívás szövegét az Önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

    A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

    - az ösztöndíj adományozójának megnevezését,

    - az ösztöndíj célját,

    - a pályázatok benyújtásának határidejét.

    A pályázathoz mellékelni kell:

    - a pályázó lakcímkártyájának másolatát

    - a tanulmányok folytatását, a tanulmányi jogviszony igazolását, valamint a tanulmányi eredményt igazoló dokumentumot,

    - a pályázó elképzeléseit arról, hogyan, milyen módon kívánja tanulmányai során és azt követően tartani a kapcsolatot a településsel.


(5) A pályázatok elbírálása a rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott szempontok alapján képzési szintenként rangsorolással történik az elért tanulmányi átlag alapján. Amennyiben az adott képzési szinten nincs elegendő számú a pályázati feltételeknek megfelelő pályázó, úgy a maximális létszám a másik képzési szinten érvényes pályázatot benyújtók közül kerül feltöltésre. Azonos tanulmányi átlag esetén sorsolással kerül kiválasztásra a támogatott személye. A pályázatok döntésre történő előkészítő munkálatait a Polgármesteri Hivatal végzi. Az ösztöndíj odaítéléséről a Képviselő-testület dönt.


(6) Az ösztöndíj odaítélése legfeljebb négy tanulmányi félévre történik, melyre minden félévben pályázatot szükséges benyújtani.

Az ösztöndíj mértéke: 13.750,-Ft/hó. Az ösztöndíj pályázatonként 5 hónapra kerül megállapításra és folyósításra.


(7) Az ösztöndíj egy összegben kerül kifizetésre a támogatási szerződés aláírását követően. Az ösztöndíjra fordítható éves keretet a költségvetési rendelet tartalmazza. Az ösztöndíj pénzügyi fedezetét az EFOP-1.5.3-16 kódszámú pályázat biztosítja.


(8) A beérkezett pályázatokról a Képviselő-testület minden évben első alkalommal a márciusi, ezt követően a szeptemberi és a februári ülésén dönt. A döntést követően a 2. számú melléklet szerinti Támogatási Szerződés kerül megkötésre a támogatottal.


(9) Az ösztöndíjat a 18. életévét be nem töltött, középfokú tanulmányokat folytató pályázó esetében a törvényes képviselő számára, a 18. életévét betöltött pályázó esetében az ösztöndíjas számára kell kifizetni.


3. §


Záró rendelkezések


Ez a rendelet 2018. március 1. napján lép hatályba és 2020. január 31-én hatályát veszti. Az ösztöndíj odaítélésére és folyósítására vonatkozó rendelkezéseket a 2017/2018-as tanév második félévére megállapítandó ösztöndíjaknál kell először alkalmazni.                           Szabó József sk.                                                          Dr. Gyirán Zoltán sk.

                           polgármester                                                                    jegyzőA rendeletet kihirdettem:


Geszteréd, 2018. február 20. napján.


                                                                     Dr. Gyirán Zoltán sk.

                                                                                jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
277.43 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!