nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kunadacs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-28 -tól
Kunadacs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kunadacs Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Ügyrendi és Önkormányzati Bizottság véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:


I.Általános rendelkezés


  1. §


E rendelet hatálya kiterjed Kunadacs Község Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), annak bizottságaira, a Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire. 


II.A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei


2.§


(1)A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtását a következő összegekkel hagyja jóvá.


Működési költségvetési bevételek összege                                                   229.800,- e Ft

Felhalmozási költségvetési bevételek összege                                               24.228,- e Ft

Bevételek összesen                                                                                       254.028,- e Ft

Működési költségvetési kiadások összege                                                    204.502,- e Ft

Felhalmozási költségvetés kiadások összege                                                 35.093,- e Ft

Kiadások összesen                                                                                        239.595,- e Ft

Költségvetési egyenleg összege                                                                      14.433,- e Ft

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                         39.849,- e Ft

Bevételek mindösszesen                                                                                293.877,- e Ft
III.Kunadacs Község Önkormányzat költségvetésének végrehajtása


3. §(1)            Az Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési bevételi és kiadási főösszegnek forrásonkénti összetételének részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2)A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi bevételi és kiadási főösszegnek forrásonkénti összetételének részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.  


(3)A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi bevételeinek részletezését a 3., 4., 5., 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.


(4)A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi kiadásainak részletezését a 7., 8., 9., 10., 11. mellékletek szerint hagyja jóvá.


(5)A képviselő-testület a Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételi és kiadási főösszegnek forrásonkénti összetételének részletezését a 12., 13. melléklet szerint hagyja jóvá.


(6)A képviselő-testület a Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásainak kormányzati funkciókra történő megbontását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.


(7)A képviselő-testület a Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda 2015. évi bevételi és kiadási főösszegnek forrásonkénti összetételének részletezését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.


(8)A képviselő-testület a Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda 2015. évi kiadásainak kormányzati funkciókra történő megbontását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.


(9)A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.


(10)A képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségét a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.4. §


Az önkormányzatnak 2015. évben felvett hitel állománya nem keletkezett

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.


5. §


Kunadacs Községi Önkormányzat és intézményeinek 2015. évi maradvány kimutatás levezetését a 20. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat szabad maradványát pályázati önrészek biztosítására, valamint tartalék képzésére fordíthatja. Az intézményeknél keletkezett szabad maradványt a működési kiadások fedezetére fordíthatja.6. §


Kunadacs Község Önkormányzat által adott támogatásokat (2015. évi kedvezményeket) a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.


7. §


A Képviselő-testület Kunadacs Községi Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 22. mellékletben részletezettek szerint 1.092.220,- e Ft szerint hagyja jóvá.


8. §

Az önkormányzat 2015. évi pénzeszközök változását az 23. melléklet szerint hagyja jóvá.


9. §


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Farkas Ildikó sk.                                                                                     Palla Tibor sk.

        polgármester                                                                                             jegyző
Záradék:

A rendelet kihirdetése 2016. május hó „27.”  napján, az önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.


2016. május 27.                                                                                     

Palla Tibor

                                                                                                                         jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
15.89 KB
2. melléklet
15.9 KB
3. melléklet
10.5 KB
4. melléklet
12.26 KB
5. melléklet
10.44 KB
6. melléklet
9.57 KB
7. melléklet
12.7 KB
8. melléklet
10.12 KB
9. melléklet
10.52 KB
10. melléklet
10.88 KB
11. melléklet
8.7 KB
12. melléklet
13.26 KB
13. melléklet
10.69 KB
14. melléklet
10.57 KB
15. melléklet
13.5 KB
16. melléklet
10.85 KB
17. melléklet
66.5 KB
18. melléklet
55.5 KB
19. melléklet
9.44 KB
20. melléklet
10.57 KB
21. melléklet
9.22 KB
22. melléklet
12.56 KB
23. melléklet
43 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!