nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Okány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-04-11 -tól
Okány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelete
a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Okány Község Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a civil szervezetek támogatásának rendjéről[1] [2]


Okány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:1. Általános rendelkezések


1. § (1) Jelen rendelet alkalmazása során támogatásnak minősül az e rendeletben meghatározott formában, eljárásrendben és feltételek szerint ellenérték nélkül nyújtott, önkormányzati forrású pénzbeli vagy természetbeni szolgáltatás (a továbbiakban: támogatás).


(2) A rendelet célja, hogy Okány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásaival összhangban meghatározza az önkormányzati támogatások körét, a támogatások felhasználását és az azokkal történő elszámolás rendjét.


(3) A képviselő-testület elismeri és jelen rendelet keretei között támogatja különösen a kultúra, a közművelődés, az oktatás-nevelés, a szociális ellátás, továbbá a természeti és épített környezet megóvása, az egészséges életmód, az esélyegyenlőség, a közbiztonság javítása, a művészetek és a hagyományápolás, valamint a sport terén végzett tevékenységet.


(4) A képviselő-testület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott szervezetek és a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti alapítványok, továbbá a sportról szóló törvény szerinti egyesületek (a továbbiakban együtt: civil szervezet) számára elszámolási kötelezettséggel, céljelleggel, visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatást nyújthat.


(5) Önkormányzati támogatásban csak a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény alapján jogképességgel rendelkező, legalább a támogatás benyújtását megelőző évben már nyilvántartásba vett és tényleges tevékenységet folytató olyan civil szervezet részesíthető, amely

 1. közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,
 2. tagjainak létszáma legalább 10 fő, valamint
 3. okányi székhellyel, vagy okányi tagszervezettel is rendelkezik és
 4. a tevékenységét ténylegesen Okányban folytatja.

(6) A rendelet hatálya nem terjed ki a magánszemélyeknek juttatott segélyekre, adományokra, ösztöndíjakra, valamint a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre, továbbá a pártokra, a munkaadói, a munkavállalói érdekképviseleti szervezetekre, az egyházakra és a biztosító egyesületekre.2. A támogatás formái


2. § (1) A támogatás formája lehet: 

 1. működési jellegű természetbeni támogatás;
 2. működési jellegű pénzbeli támogatás;
 3. rendezvényekhez, programokhoz, pályázatokhoz kapcsolódó természetbeni támogatás;
 4. rendezvényekhez, programokhoz, pályázatokhoz, kiadványokhoz kapcsolódó pénzbeli támogatás;
 5. visszatérítendő pénzbeli támogatás.


(2) Természetbeni működési támogatás: az önkormányzati ingatlanokban történő alkalmi vagy állandó ingyenes elhelyezés. (Különösen iroda és székhely biztosítása.)


(3) Pénzbeli működési támogatásnak minősül különösen az alapszabály szerinti működéshez szükséges

 1. saját székhely fenntartásához, működtetéséhez, 
 2. technikai berendezések karbantartásához, javításához,
 3. a számlavezetéshez,
 4. útiköltséghez,
 5. ügyviteli, adminisztratív jellegű költségekhez (különösen irodaszer, postaköltség, telefon, internethasználat)
 6. a bérjellegű kifizetésekhez (megbízási díjak kivételével),

kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtott támogatás.


(4) Rendezvényekhez, programokhoz, pályázatokhoz kapcsolódó természetbeni támogatás: a rendezvény, a program, a pályázat önkormányzati ingatlanban történő ingyenes megvalósítása.


(5) Rendezvényekhez, programokhoz pályázatokhoz, kiadványokhoz kapcsolódó pénzbeli támogatásnak minősül különösen a rendezvény, a program, a kiadvány vagy a pályázat megvalósításához, lebonyolításához szükséges

 1. hirdetéshez,
 2. tiszteletdíj kifizetéshez,
 3. anyagköltséghez,
 4. rezsiköltséghez,
 5. szolgáltatás igénybevételéhez,
 6. utazási költséghez,
 7. szállásdíjhoz,
 8. szállítási díjhoz,
 9. nyári gyermektáborozáshoz,
 10. pályázati önrészhez,

kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtott támogatás.


(6) Rendezvényekhez, programokhoz, pályázatokhoz kapcsolódó pénzbeli támogatást az 1. § (3) bekezdésében meghatározott tevékenységi körön belül elsősorban azon programok, rendezvények, pályázatok esetében indokolt nyújtani, amelyek a szervezet tagságán túl a település lakosságának részvételi lehetőségével valósulnak meg.


(7) Visszatérítendő pénzbeli támogatást elsősorban az úgynevezett utófinanszírozási konstrukcióban megvalósuló pályázatok esetében indokolt nyújtani, megfelelő fedezet és biztosíték kikötése mellett.3. A pénzbeli támogatás forrása


3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat anyagi lehetőségei függvényében az 1. § (3) bekezdésében megfogalmazott célok megvalósulása érdekében e rendelet keretei között azonos feltételek mellett biztosít támogatást a civil szervezetek számára.


(2) A támogatás céljára felhasználható előirányzat összegét a képviselő-testület évente a költségvetési rendeletében határozza meg. A tárgyévben fel nem használt összeg a következő évi előirányzat összegét nem növeli meg.4. A támogatás igénylése


4. § (1) Támogatás az e rendeletben meghatározott eljárásrendben, elsősorban pályázati úton, vagy kivételes esetben egyedi kérelemmel igényelhető.


(2) Egyedi kérelemmel csak abban az esetben igényelhető támogatás, ha a támogatással érintett cél a pályázati kiírás időpontja előtt valósul meg, továbbá a pályázati kiírás időpontjában nem volt ismert, nem volt tervezhető és amely cél megvalósítása nem tűr halasztást.


(3) Egyedi kérelem benyújtása esetén a (2) bekezdésben foglaltakat a kérelmező írásban köteles alátámasztani. Ezt meghaladóan a támogatási kérelem tartalmi elemeire, a benyújtás módjára és a csatolandó mellékletekre a pályázati eljárásra vonatkozó előírásokat kell értelemszerűen alkalmazni. 


(4) A kérelmezőnek a támogatás igénylése előtt regisztrálnia kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisba. 5. A pályázati eljárás


5. § (1) Támogatás pályázat útján évi egy alkalommal igényelhető. A pályázatokat a képviselő-testület írja ki minden év április hó 30. napjáig.


(2) A pályázati felhívást a pályázat benyújtásának határideje előtt legalább 15 nappal korábban közzé kell tenni a település hivatalos internetes honlapján és a helyben szokásos módon.


(3) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

 1. a pályázat célját;
 2. a rendelkezésre álló keretösszeget;
 3. a finanszírozás módját;
 4. a pályázók körét;
 5. a pályázati feltételeket;
 6. a pályázati dokumentáció benyújtásának határidejét, helyét és módját;
 7. az elbírálás határidejét és az eredményről történő értesítés módját.


(4) A támogatási kérelmet egy példányban az 1. melléklet szerinti adatlapon, a pályázati felhívásban megjelölt mellékletekkel és a 2. melléklet szerinti nyilatkozatokkal együtt kell Okány Község Polgármesteréhez címezve, ajánlott küldeményként postára adni, vagy az Okányi Közös Önkormányzati Hivatal erre kijelölt ügyintézőjénél személyesen benyújtani.


(5) A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a kérelmező nevét, székhelyét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vételi számát, közhasznú jogállás esetén az erről szóló rendelkező végzés számát, a nyilatkozattételre jogosult személy megnevezését;
 2. a kérelmező számlavezető pénzintézetének nevét és számlaszámának megjelölését, amelyre a támogatás összege utalható;
 3. a támogatás felhasználásának célját, a felhasználás módját és az igényelt összeget;
 4. a támogatás felhasználására vonatkozó részletes költségvetést, pénzügyi tervet;
 5. az önrész mértékét;
 6. az önkormányzati és az állami adóhatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolást a kérelmező köztartozásmentességéről (Amennyiben a pályázó szervezet a pályázat benyújtásakor szerepel a NAV által vezetett Köztartozásmentes adózók [KOMA] adatbázisában úgy az állami adóhatóság által kiállított adóigazolás benyújtása nem szükséges);[3]
 7. a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját,
 8. a kérelmező nyilatkozatát a pályázati feltételek elfogadásáról;
 9. a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy megfelel a külön jogszabályban meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
 10. a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy átlátható szervezetnek minősül és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvényben meghatározott összeférhetetlenség és érintettség esetleges fennállásáról;
 11. a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló letétbe helyezéséről szóló bírósági igazolást (Amennyiben a pályázó szervezet az Országos Bírósági Hivatal felé a tárgyévet megelőző év beszámolóját benyújtotta és az a pályázat benyújtásakor megtalálható az Országos Bírósági Hivatal interneten elérhető adatbázisában, úgy a bírósági igazolás benyújtása nem szükséges).[4]


(6) A kérelmező egy alkalommal - legfeljebb 8 napos határidő tűzése mellett - hiánypótlásra hívható fel. A kiírásnak nem megfelelő, hiányosan benyújtott pályázat (támogatási kérelem) érvénytelen.6. A támogatási kérelmek elbírálása


6. § (1) A támogatás odaítéléséről az Ügyrendi és Gazdálkodási Bizottság javaslata alapján a Képviselő-­testület dönt a benyújtásra nyitva álló határidő lejáratát követő ülésén, de legkésőbb a tárgyév május hó 30. napjáig. A képviselő-testület a döntését nem indokolja.


(2) Az elbírálás során előnyt jelent, ha a rendezvény, a program, a pályázat

 1. együttműködésben, civil összefogás keretében valósul meg;
 2. település lakosságát széles körben érinti;
 3. településünk hírnevét, ismertségét növeli;
 4. hagyományteremtő céllal kerül megrendezésre;
 5. a feladat ellátásával tehermentesíti a kulturális feladatokra előirányzott költségvetési keretet.7. A támogatási szerződés


7. § (1) Támogatás kizárólag a támogatásról szóló képviselő-testületi döntést követően megkötött, írásbeli támogatási szerződés alapján nyújtható.


(2) A támogatási szerződést jelen rendelet 3. melléklete szerinti szerződésminta értelemszerű alkalmazása mellett kell elkészíteni és tartalmaznia kell:

 1. a felek elnevezését és azonosító adatait;
 2. a támogatásról szóló képviselő-testületi határozat megjelölését;
 3. a támogatás 2. § (1) bekezdése szerinti formáját;
 4. a támogatás összegét vagy természetbeni támogatás esetén a támogatás becsült értékét;
 5. a támogatás jellegét (visszatérítendő vagy vissza nem térítendő);
 6. a támogatás célját;
 7. a támogatási cél kormányzati funkció szerinti megjelölését;
 8. a támogatás jogcímét (működési vagy felhalmozási céllal átadott pénzeszköz);
 9. a támogatás felhasználásának határidejét;
 10. a támogatás felhasználásáról szóló elszámolás határidejét és módját;
 11. az elszámolásra benyújtandó számlák záradékkal történő ellátására vonatkozó rendelkezést;
 12. a szerződésszegés eseteit és jogkövetkezményeit;
 13. a kapcsolattartásra kijelölt ügyintéző nevét;
 14. visszatérítendő támogatás esetén a visszafizetés ütemezését és esetleges biztosítékait.8. A pénzbeli támogatás folyósítása


8. § A pénzbeli támogatás folyósítása banki átutalással történik az alábbiak szerint:

 1. a működési célú támogatás egy összegben folyósítható a tárgyév június hó 30. napjáig;
 2. a pályázati önerőre vonatkozó támogatás csak azt követően folyósítható, ha a pályázó a programhoz szükséges támogatás elnyerését a támogatási szerződés bemutatásával igazolta;
 3. a rendezvényekhez, programokhoz kapcsolódó támogatás a megvalósulás tervezett időpontja előtt legfeljebb 1 hónappal korábban folyósítható.9. Az elszámolás rendje


9. § (1) A támogatás csak az erről szóló döntésben és a döntés alapján kötött támogatási szerződésben megjelölt célra használható fel. Az ettől eltérő célú felhasználás csak abban az esetben lehetséges, ha a képviselő-testület ehhez előzetesen írásban hozzájárult és a támogatási szerződést ennek megfelelően módosították.


(2) A támogatott köteles a támogatásról a megvalósított cél befejezését követő 30 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év február hó 28. napjáig tételesen elszámolni.[5]


(3) Az elszámoláshoz csatolni kell

 1. az abban feltüntetett adatok valódiságát igazoló bizonylatokat (pénzügyileg teljesített számlák, vagy egyéb bizonylatok hitelesített másolatát);
 2. szakmai beszámolót.


(4) A támogatottnak a számlákat záradékolnia kell a következők szerint: a számla eredeti példányára rá kell vezetni „a számlán szereplő tétel(ek) (vagy ebből ….Ft összeg) Okány Község Önkormányzata felé elszámolva a …..számú támogatási szerződésre”, melyet a támogatott aláírásra jogosult képviselője az aláírásával hitelesít.


(5) Az elszámolásokat az Okányi Közös Önkormányzati Hivatal erre kijelölt pénzügyi ügyintézője ellenőrzi, majd az Ügyrendi és Gazdálkodási Bizottság javaslata alapján a Képviselő-­testület dönt a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadásáról.


(6) Amennyiben a benyújtott elszámolás alapján nem állapítható meg minden kétséget kizáró módon, hogy a támogatott a támogatási szerződésben meghatározott célokra és módon használta fel a támogatást, egy alkalommal - legfeljebb 15 napos határidő tűzése mellett - hiánypótlásra hívható fel, melynek a támogatott köteles eleget tenni.


(7) Nem támogatható és nem számolható el:

 1. továbbadott támogatás (segélyezés, tombolatárgy vásárlása);
 2. országos, megyei vagy régiós ernyőszervezet tagdíja;
 3. üzemanyagköltség (kivéve meghívóval és hivatalos útiszámlával ellátott utazási költség);
 4. saját tagok saját rendezvényre szóló étkezési számlája.10. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás


10. § (1) Amennyiben a támogatott

 1. jelen rendelet megsértésével, valótlan adatok közlésével, vagy más módon jogosulatlanul jutott a támogatáshoz, vagy
 2. az elszámolás benyújtását a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül elmulasztja, vagy
 3. az elszámolás során a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőn belül nem tesz eleget, vagy
 4. a támogatás összegét a szerződésben és a jelen rendeletben foglalt céloktól eltérően használja fel,

köteles a támogatás összegét az önkormányzat részére az erre történt felhívástól számított 15 napon belül a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összeggel együtt visszafizetni.


(2) A támogatói szerződés lejáratától számított 5 éven belül nem részesíthető önkormányzati támogatásban - az egyéb jogkövetkezmények alkalmazása mellett - az a szervezet, amely

 1. a támogatási kérelmében valótlan adatot szolgáltatott;
 2. a kapott támogatást a kérelemben megjelölt céltól eltérően használta fel;
 3. a támogatási szerződésben foglaltakat nem tartotta be;
 4. elszámolási kötelezettségének nem tett eleget.


(3) Nem nyújtható támogatás olyan szervezet részére,

 1. amely csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll;
 2. amelynek köztartozása van;
 3. amelyek a támogatás igénylését megelőző 5 évben országgyűlési vagy önkormányzati választás során jelöltet állítottak, vagy jelölt érdekében kampánytevékenységet végeztek
 4. amely olyan tevékenységet végez, melynek támogatását törvény vagy más jogszabály tiltja, valamint
 5. pártok, politikai tömegmozgalmak, a munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, a biztosító egyesületek részére.11. Civil adatbázis


11. § (1) Okány Község Önkormányzata az 4. melléklet szerinti adatlapon benyújtandó tartalommal Civil Adatbázist vezet a településen bejegyzett és működő civil szervezetekről.


(2) A támogatást igénylő szervezeteket kivéve az adatlap kitöltése önkéntes.


(3) Az adatlapot egyszer kell kitölteni, majd ezt követően elegendő arra vonatkozóan nyilatkozatot tenni, hogy az adatokban változás nem történt.


(4) Adatváltozás esetén a változásokat az adatbázisban történő átvezetés érdekében 15 napon belül be kell jelenteni.


(5) A jegyző nyilvántartást vezet a rendelet hatálya alá tartozó támogatásokról. A nyilvántartás tartalmazza különösen:

 1. a támogatott nevét;
 2. a támogatás célját;
 3. a támogatás összegét vagy becsült értékét;
 4. a támogatás jogcímét (működési vagy felhalmozási céllal átadott pénzeszköz);
 5. az iktatószámot;
 6. a kapcsolattartásra kijelölt ügyintéző nevét;
 7. a szerződés aláírásának dátumát;
 8. a támogatás kifizetésének dátumát;
 9. a támogatással való elszámolásnak a határidejét.12. Vegyes és záró rendelkezések


12. § (1) Jelen rendelet mellékletei:

 1. melléklet: Támogatási kérelem - önkormányzati támogatás igényléséhez;
 2. melléklet: Nyilatkozat - önkormányzati támogatás igényléséhez;
 3. melléklet: Támogatási szerződésminta - Vissza nem térítendő pénzbeli önkormányzati támogatáshoz;
 4. melléklet: Adatlap - Okány Község közigazgatási területén működő civil szervezetekről;


(2) A rendelet 7. § (2) g) pontjára vonatkozó előírást a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet rendelkezései szerint kell alkalmazni.


(3) Jelen rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


(4) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.                  Szívós László                                                           dr. Kiss Mihály

                  polgármester                                                                    jegyző


1. melléklet a 11/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

TÁMOGATÁSI KÉRELEM

(Önkormányzati támogatás igényléséhez)

1.  A támogatást kérő adatai

Név: ……………………………………………………………………………………………

Székhely: ………………………………………………………………………………………

Bírósági nyilvántartási száma: ………………………………………………………………...

Levelezési cím: …………………………………………………………………………………

Telefon, e-mail: …………………………………………………………………………………

Adószám: ………………….……………………………………………………………………

Bankszámlaszám: ………………………………………………………………………………

            Számlavezető pénzintézet neve: ………………………………………………………………


 2.  A támogatást kérő képviseletére jogosult személy adatai:

Név:………………………………………………………………………………………………

Cím: …...…………………………………………………………………………………………

Telefon: ….……………………………………………………………………………………..

E-mail cím: .…………………………………………………………………………………….

3.   Támogatandó cél megnevezése:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Támogatandó cél bemutatása:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


5. Támogatandó cél megvalósításának tervezett időtartama:

Kezdő időpont:           …………………………………….

Befejező időpont:       …………………………………….


6. Támogatandó cél tervezett költségvetése:

6.1. Kiadások:                                                                   Összege:

 1. Személyi jellegű kiadások                                          …………….. forint
 2. Személyi jellegű kiadások járulékai                           …………….. forint
 3. Anyagköltség                                                             …………….. forint
 4. Bérleti díj                                                                   ……………… forint
 5. Rezsiköltség                                                  ……………… forint
 6. Szállítási költség                                             ……………… forint
 7. Utazási költség                                                            ……………… forint
 8. Szervezési költségek, reklám                               ……………… forint
 9. Egyéb költségek részletezve                         KIADÁSOK ÖSSZESEN:                               ……………… forint


6.2. Tervezett bevételek:                                                 Összege:

 1. saját forrás:                                                    …………….. forint
 2. közreműködők hozzájárulása:                                   …………….. forint
 3. egyéb forrás:                                                  …………….. forint

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                            ……………… forint


7. AZ ÖNKORMÁNYZATTÓL KÉRT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:        ……………………… forint


8. Nyilatkozatok*

 1. A támogatást kérő képviselőjeként kijelentem, hogy a támogatást kérőnek az önkormányzat felé visszafizetési kötelezettsége: van - nincs.
 2. A támogatást kérő képviselőjeként kijelentem, hogy a kérelemben megjelölt cél megvalósítása érdekében más támogatási kérelmet benyújtottunk - nem nyújtottunk be.
 3. Igényelt-e az előző évben Okány Község Önkormányzatától támogatást: igen – nem. Amennyiben igen, a kapott támogatás összege: ……………….. Ft.
 4. A támogatási kérelemben foglalt adatok kezeléséhez, valamint az esetlegesen kapott támogatással kapcsolatos adatok (támogatott neve, támogatási cél és összeg) Okány Község internetes honlapján történő közzétételéhez hozzájárulok - nem járulok hozzá.**
 5. Kijelentem, hogy a támogatási feltételeket elfogadom - nem fogadom el.***
 6. Kijelentem, hogy a helyi Civil adatbázisban rögzített adataimban változás nem történt – változás történt.****


9. Csatolt mellékletek felsorolása:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* A megfelelő aláhúzandó.

** A nyilatkozat elmaradása a kérelem elutasítását vonhatja maga után.

*** A nyilatkozat elmaradása a kérelem elutasítását vonhatja maga után.

**** Csak abban az esetben töltendő ki, amennyiben a szervezet előzőleg már regisztrálta magát a helyi Civil adatbázisban!! Amennyiben ez még nem történt meg, a regisztráció a 3. melléklet szerinti adatlap kitöltésével lehetséges. 


Dátum: ……………………………………………….……………………………………..


a képviseletre jogosult cégszerű aláírása
2. melléklet a 11/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelethez


NYILATKOZAT

(Önkormányzati támogatás igényléséhez)

Támogatást igénylő szervezet neve: ………………………………………………………………….......

Támogatást igénylő székhelye: …………………………………………………………………………..

Alulírott ……………………………………………... támogatást igénylő szervezet képviseletére jogosult személy jelen jognyilatkozatom aláírásával kijelentem, hogy (X-szel jelölje):

Kijelentem továbbá, hogy személyemmel és az általam képviselt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

A 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetéséről az alábbiak szerint intézkedtem:

Dátum: ……………………………………………….……………………………………..


a képviseletre jogosult cégszerű aláírása

                                                              

3. melléklet a 11/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

                                              

                      Szerződésszám:       /20...

                                                                                                                                                   Iktatószám:      /20…..  


TÁMOGATÁSI   SZERZŐDÉSMINTA

(Vissza nem térítendő pénzbeli önkormányzati támogatáshoz)

mely létrejött egyrészről

Okány Község Önkormányzata székhelye: 5534 Okány, Kossuth Lajos utca 16.; adószáma: 15725307-2-04; számlaszáma: 54000076-10000018; törzsszáma: 725305; statisztikai számjele: 15725307-8411-321-04; képviseli: …………. polgármester, mint Támogató (a továbbiakban: Támogató)

és másrészről a

Minta Alapítvány székhelye: 5534 Okány, Szép u. 1., adószáma: 00000000-1-04; a társadalmi szervezet nyilvántartási száma: 2402; bankszámlaszáma: 00000000-00000000; képviseli: Minta Ügyfél elnök; mint Támogatott (a továbbiakban: Támogatott, de a Támogatóval ketten együtt: Szerződő Felek)

között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya

1.1. A Támogató, Okány Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./20…. (….. ...) számú határozata alapján a költségvetési rendeletében a civil szervezetek támogatására meghatározott előirányzat terhére ………, - Ft (azaz …   ezer forint) összegű vissza nem térítendő támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt a Támogatott részére.

1.2. A támogatás célja: ………………….

1.3. A támogatási cél kormányzati funkció szerinti megjelölése: ………

1.4. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a támogatás kizárólag a jelen szerződésben megjelölt célra (célokra) használható fel jogszerűen. Az ettől eltérő felhasználás kifejezetten szerződésszegő magatartásnak minősül.

2. A szerződés teljesítése

2.1. A Támogató a támogatás összegét pénzintézethez történő átutalás formájában biztosítja a Támogatott által megjelölt, ………………… vezetett bankszámlára.

2.2. A Támogatott tudomással bír arról, hogy az egész támogatást egy összegben kell visszafizetnie, annak törvényes járulékaival, kamataival, költségeivel együtt, amennyiben

 1. a támogatás összegét a szerződésben meghatározott céltól eltérően használja fel;
 2. valótlan tények közlésével, adatok elhallgatásával jogosulatlanul jutott a támogatáshoz.

2.3. A Támogatott vállalja, hogy az összeg felhasználásáról a támogatott cél megvalósulását követő 30 napon belül, de legkésőbb 20... év január hó 31. napjáig - a számlamásolatok, illetve a számviteli rendnek megfelelő okmányok, valamint a kifizetésüket igazoló bizonylatok csatolásával - elszámolást nyújt be a Támogató részére, melyhez írásos beszámolót is csatol.

2.4. A Támogatottnak az elszámoláshoz benyújtott számlákat záradékolnia kell a következők szerint: a számla eredeti példányára rá kell vezetnie „a számlán szereplő tétel(ek) (vagy ebből ….. összeg) Okány Község Önkormányzata felé elszámolva a …. számú támogatási szerződés alapján”, melyet a Támogatott aláírásra jogosult képviselője aláírásával hitelesít.

2.5. A támogatott tudomásul veszi, hogy az elszámolás bizonylatai meg kell, hogy feleljenek a mindenkori adó- és pénzügyi jogszabályok által előírt követelményeknek. Támogatott tudomásul veszi azt is, hogy az elszámolás ellenőrzését az Okányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője által kijelölt köztisztviselő végzi.

2.6. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatási összeg felhasználását nem tudja határidőre megfelelően igazolni, azonnali visszafizetési kötelezettség terheli.

2.7. A Támogatott tudomásul veszi azt is, hogy amennyiben a jelen szerződés 2.3. pontjában meghatározott határidőre nem számol el a támogatás összegével, úgy 5 évre kizárja magát minden további támogatás igénylésének lehetőségéből.    

3. Hatálybalépés

3.1. A jelen szerződés annak aláírásával lép hatályba és a támogatással történő hiánytalan elszámolást követő napon hatályát veszti.

3.2. Jelen szerződés szerződésszegés esetén a szerződő felek részéről azonnali hatállyal egyoldalúan is megszüntethető.


4. Záró rendelkezések

4.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá Okány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló …/2017. (……..) rendeletének, valamint a közpénzek felhasználására és a civil szervezetek támogatására  vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

4.2. A Támogatott a szerződésben foglaltakat megértette, tudomásul vette, magára nézve kötelezőnek elismeri.

4.3. A szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek körében felmerülő vitás ügyekben a szerződő Felek kikötik a Szeghalmi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

4.4. A Szerződő Felek a jelen szerződést – annak elolvasása és értelmezése után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá.

Kelt: Okány, 20…. év ………………. hó …... napján


 ………………..                                                                                ……………..                     

   Támogató                                                                                         Támogatott                                                  


……………………

jegyző

                                                                                               


A kötelezettségvállalás pénzügyi fedezete rendelkezésre áll:


……………………..                                                           

 pénzügyi ellenjegyző4. melléklet a 11/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelethez[6]

ADATLAP

(Okány Község közigazgatási területén működő civil szervezetekről)

1.  A civil szervezet adatai

Név: ……………………………………………………………………………………………

Székhely: ………………………………………………………………………………………

Bírósági nyilvántartási száma: ………………………………………………………………...

Levelezési cím: …………………………………………………………………………………

Telefon, e-mail: …………………………………………………………………………………

Adószám: ………………….……………………………………………………………………

Bankszámlaszám: ………………………………………………………………………………

            Számlavezető pénzintézet neve: ………………………………………………………………

Közhasznúsági fokozat: ……………………………………………………………………….

Taglétszám: ……………………………………………………………………………………...

Tevékenységének rövid bemutatása: ………..………………...………………………………... ……………………………………………………………………………………………………

 2.  A civil szervezet képviseletére jogosult személy adatai:

Név:………………………………………………………………………………………………

Cím: …...…………………………………………………………………………………………

Telefon: ….……………………………………………………………………………………..

E-mail cím: .…………………………………………………………………………………….


3.  Az adatlaphoz csatolandó mellékletek:

 1. A létesítő okirat (alapszabály vagy alapító okirat), vagy nyilatkozat arról, hogy a szervezet alapszabályában, alapító okiratában a tárgyévet megelőző évhez képest nem történt változás;
 2. A bejegyzésről szóló bírósági végzés (amennyiben az Országos Bírósági Hivatal által vezetett internetes adatbázisban nem található meg);
 3. A közhasznúsági nyilvántartásba vételről szóló bírósági végzés (amennyiben az Országos Bírósági Hivatal által vezetett internetes adatbázisban nem található meg);
 4. 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat (amennyiben az Országos Bírósági Hivatal által vezetett internetes adatbázisban nem található meg).
 5. Egyéb önként csatolt dokumentumok: …………………..

Alulírott ……………………………………………... a szervezet képviseletére jogosult személy jelen jognyilatkozatom aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy az adatlapon szereplő adatokat Okány Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezelje, az erre kijelölt szerve az úgynevezett helyi Civil Adatbázisban rögzítse, tárolja és tevékenysége során felhasználja.

Dátum: ……………………………………………….……………………………………..


a képviseletre jogosult cégszerű aláírása
[1]

A rendeletet Okány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. március 29-én tartott ülésén fogadta el.

[2]

Egységes szerkezetben az 5/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelettel.

[3]

Szövegét módosította az 5/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2018. április 11-étől.

[4]

Szövegét módosította az 5/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2018. április 11-étől.

[5]

Szövegét módosította az 5/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2018. április 11-étől.

[6]

A mellékletet módosította az 5/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2018. április 11-étől.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. Melléklet a 11/2017. (III. 30.) rendelethez
25.71 KB
2. Melléklet a 11/2017. (III. 30.) rendelethez
25.66 KB
3. Melléklet a 11/2017. (III. 30.) rendelethez
31.9 KB
4. Melléklet a 11/2017. (III. 30.) rendelethez
24.21 KB
4. melléklet a 11/2017.(III. 30.) rendelethez
19.22 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!