nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-06-19 -tól
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelete
a fás szárú növények védelméről

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdése c) pontjában és 48. § (2) bekezdésében, valamint a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:[1]I. Fejezet

Általános és értelmező rendelkezések


1. A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a Budapest XI. kerület közigazgatási határán belül minden ingatlanra, azok teljes fás szárú növényállományára, függetlenül attól, hogy tulajdonosa - üzemeltetője, bérlője, haszonélvezője, használója - természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban együtt használó).

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki

a) az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá tartozó erdőterületnek tekintendő földrészletekre,

b) a szaporítóanyag termelését szolgáló csemetekertek, faiskolák fáira,

c) a természetvédelmi oltalom alatt álló területekre,

d) az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabály hatálya alá tartozó területekre (pl. Natura 2000 területek),

e) az energetikai célból termesztett, fás szárú növényekből álló, külön jogszabály szerint létesített ültetvényekre,

f) azon területekre, ahol a fásítást egyéb jogszabályok szabályozzák (pl. vasúti töltések),

g)[2] a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és annak intézménye által végzett zöldfelület-fenntartási, és zöldterület-felújítási és beruházási munkálataira.


2. Értelmező rendelkezések


2. §[3] A rendelet alkalmazásában:

a) dokumentáció: olyan rajzi, képi és írásos anyag, mely hitelesen alátámasztja a már bekövetkezett eseményeket vagy a kérelmezett tevékenységet (pl. jegyzőkönyv, fotók, szakvélemény, stb.),

b) előnevelt díszfa: lomblevelű, minimum 12/14 cm törzskörméretű, kétszer iskolázott, sorfa minőségű faiskolai áru,

c) erőteljes metszés, csonkolás: fás szárú növény olyan mértékű visszavágása, metszése, csonkítása, amely a fás szárú növény további növekedését visszafordíthatatlanul megakadályozza, vagy ellehetetleníti a fajra jellemző habitus kialakulását, illetve a fa pusztulásához vezethet,

d)[4]

e) fakivágás közterületen: minden fás szárú növény kivágása törzskörmérettől függetlenül,

f) fakivágás magáningatlanon: minden olyan fás szárú növény kivágása

fa) melynek törzskörmérete a30 cm-t (9,5 cm törzsátmérő) meghaladja,

fb) mely több kisebb törzsből áll és ezek össztörzskörmérete a 30 cm-t meghaladja,

fc) melyet fapótlási kötelezettség céljából ültettek és megmaradásának garanciális ideje (3 év) még nem telt le,

g) fakivágási, facsonkolási kérelem: fás szárú növények kivágására, csonkítására, erőteljes metszésére vonatkozó, a 2. mellékletben szereplő tartalommal benyújtott kérelem,

h) fás szárú növény: lombhullató és örökzöld fák, bokorfák, örökzöld oszlopos cserjék és többtörzsű fák együttes megnevezése,

i) gyümölcsfa: emberi fogyasztásra vagy egyéb hasznosításra kerülő, alapvetően gyümölcséért termesztett és gondozott, a 4. mellékletben felsorolt növényfajok,

j) helyi jelentőségű, zöldfelületi védelemre javasolt fasorok, közkertek, közparkok: az 5. mellékletben felsoroltak,

k) inváziós fás szárú növény (gyomfa): a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 1. mellékletében felsorolt növényfajok,

l) kertészeti szakvélemény: meghatározott végzettséggel (kertészeti, erdészeti, tájépítészeti, növényvédelmi) rendelkező, diploma vagy kamarai tagságról szóló határozat másolatával igazoltan szakember által kiállított akusztikus tomográf vizsgálat, vagy azzal egyenértékű adatokat tartalmazó dokumentum,

m) kiszáradt fa: a fa a vegetációs időszak során nem rendelkezik élő lombozattal,

n) közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván,

o) össztörzskörméret: az egyedek törzskörméretének összege,

p) pénzbeli megváltás: a pénzbeli megváltás mértékének meghatározásánál az Önkormányzat által közterületen elültetett 12/14 cm törzskörméretű (4 cm törzsátmérőjű) legalább kétszer iskolázott, sorfa minőségű faiskolai áru ültetési költséggel és 3 év gondozási költséggel növelt évi átlagárát kell alapul venni, amelynek értéke a 6. mellékletben található,

q) szakkivitelező: olyan természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezet, akinek hivatalos tevékenységi körébe a zöldterület-kezelés be van jegyezve és tud igazolni szakirányú végzettséget (okleveles kertészmérnök vagy okleveles kertépítész mérnök, vagy okleveles táj- és kertépítész mérnök, vagy erdőmérnök),

r) törzsátmérő: a fatörzs földfelszíntől számított 1 m magasságban mért átmérője centiméterben számolva,

s) törzskörméret: a fatörzs földfelszíntől számított 1 m magasságban mérendő kerülete centiméterben számolva,

t)[5] túltelepítés: nem közterület esetében a fakivágási engedélykérelem benyújtásának időpontjában az ingatlan teljes beépítetlen területén 80 m2-enként több mint 1 db, legalább 30 cm törzskörméretű, fakivágási engedélyhez kötött fa vagy gyümölcsfa található (a túltelepítési értéket a kivágandó fa nélkül kell teljesíteni),

u) vagyonvédelmi okból történő fakivágás: amennyiben a kár másként nem hárítható el, csak a fa kivágásával (pl.: kerítésbe nőtt fa),

v) vegetációs időszak: rügyfakadás és a lombhullás közötti időszak.


3. Általános rendelkezések


3. § (1) A fás szárú növények védelme, gondozása, ápolása az ingatlan mindenkori használójának kötelessége.

(2)[6] Fát kivágni, erőteljesen metszeni vagy csonkolni csak indokolt esetben, kérelem benyújtásával és fakivágási vagy -csonkolási engedély birtokában, meghatározott pótlási kötelezettség teljesítése mellett lehet.

(3) A fakivágási engedélyben megállapított mértékben és módon, az előírt határidőn belül az engedélyes köteles gondoskodni a pótlásról.

(4)[7] Az e rendelet hatálya alá tartozó eljárások során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) A KR 1. mellékletében felsorolt inváziós fás szárú növények, a keskenylevelű ezüstfa, a nyugati ostorfa, valamint a Populus (nyárfa) nemzetség termős ivarú egyedeinek telepítése tilos.

(5a)[8]

(6) Az e rendeletben szabályozott, és a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletben büntetni rendelt magatartások esetén közigazgatási bírság kiszabásának van helye.


II. Fejezet

Eljárási szabályok közterületi ingatlanok esetében


4. Közterületi ingatlanon történő fás szárú növények ültetése és védelme


4. § (1) Közterületen fát, cserjét ültetni a tulajdonos hozzájárulásával lehet.

(2) A faültetést - amennyiben természetvédelmi, környezetvédelmi, élővilágvédelmi, élőhelyvédelmi, településképvédelmi, kultúrtörténeti szempontok indokolják - a 3. melléklet szerinti telepítésre javasolt (honos) fafajokból vagy azok termesztett fajtáiból kell teljesíteni.

5. §[9] Az építési munkák (pl. útépítés, park- és játszótérépítés, kerítésépítés) közelében a megmaradó, de a földmunkák 0-4 méteres sávjába eső fák védelmét a helyszínen kalodázással kell megoldani. A fa védelmére a kivitelezőt kell kötelezni akkor is, ha a védendő növény idegen tulajdonon áll. A hatóság a munkálatok utáni első vegetációs időszak elején hatósági ellenőrzést tart az érintett ingatlanon. Amennyiben az építési munkák által érintett fák valamelyike nem életképes, úgy a kivitelezőt a 8. § (1) bekezdés szerinti pótlásra kell utólag kötelezni.


5. Közterületi ingatlanon lévő fás szárú növények kivágása és pótlása


6. § (1)[10] A közterületen történő fakivágás eljárásmódját a KR határozza meg, az erre vonatkozó fakivágási kérelem a KR 2. mellékletében található. A fakivágási engedély érvényességi ideje a kiállítás napjától számított hat hónap.

(2)[11] Közterületen álló minden lomblevelű és örökzöld fát fajtól és mérettől függetlenül pótolni kell annak kivágása esetén. A pótlás mértékéről és módjáról a fakivágási engedélyben kell határozni.


6. Közterületi ingatlanon kivágott fás szárú növények pótlásának helye


7. § (1) Közterületen kivágott fás szárú növény csak közterületen pótolható.

(2)[12] Amennyiben a fakivágással érintett helyrajzi számú ingatlanon történő pótlásra nincs lehetőség, a pótlást a Jegyző által meghatározott más közterületi ingatlanon történő telepítéssel kell teljesíteni. Amennyiben erre nincs mód, a pótlási kötelezettséget pénzben kell megváltani. A hatóság által a pótlásra előírt fa darabonkénti költségének a 6. melléklet szerinti összegét az Önkormányzat Fapótlási alszámlájára kell befizetni.

(3)[13] Közérdekből a Jegyző a fapótlás legfeljebb 50%-a helyett a 7. mellékletben részletezett közterületi cserje- és növényültetést állapíthat meg. Ebben az esetben kizárólag a hatóság által kijelölt közterület építésére, felújítására vonatkozó kertépítészeti kiviteli terv alapján lehet a kijelölt cserje- és növényültetés faátmérőre vagy fatörzskörméretre történő átváltási összegét megállapítani a 7. mellékletben részletezett átváltási számítások alapján.

(4) Közérdeknek minősül különösen:

a) európai uniós, állami, önkormányzati támogatásból megvalósuló,

b) jogszabályon alapuló közszolgáltatást ellátó, közhatalmat gyakorló szervezet alaptevékenységét lényegesen befolyásoló vagy

c) önkormányzati érdeket érintő

beruházás.


7. Közterületi ingatlanon kivágott fás szárú növények pótlásának mértéke


8. § (1)[14] A közterületen lévő fa kivágása esetén - a (2)-(5) bekezdésekben foglalt kivételekkel - a pótlásról a kivágott fa törzskörméretének másfélszeres mértékében kell gondoskodni. A pótlásként ültetendő előnevelt díszfa darabszámának meghatározását a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az inváziós fás szárú növény vagy gyümölcsfa pótlása a kivágott fa darabszámával azonos mennyiségű előnevelt díszfa ültetésével történik.

(3)[15] A KR 7. § (1) bekezdésében szabályozott, valamint azon esetben, amikor kertészeti szakvéleménnyel alátámasztott növény-egészségügyi ok, vagy a közúti közlekedés biztonsága okán, közlekedéshatósági előírás (megkeresés) miatt szükséges a fát kivágni, a pótlás módjáról az eljáró hatóság - a körülményeket mérlegelve - egyedileg határoz, de a fapótlás mértéke legalább a kivágott fa törzskörméretének megfelelő mértékű fa telepítésével egyenértékű kell legyen.

(4) Igazoltan természetes úton kiszáradt fa pótlása a kivágott fa darabszámával azonos mennyiségű előnevelt díszfa ültetésével történik.

(5)[16] Amennyiben kertészeti szakvéleménnyel igazolt, hogy a kivágandó fa a Populus (nyárfa) nemzetség termős ivarú egyede, a pótlás mértéke a törzskörméret felével egyenlő.


8. Közterületi ingatlanon kivágott fás szárú növények pótlásának módja


9. § (1)[17] A kiemelt közcélú zöldterületekről szóló fővárosi közgyűlési rendeletben szereplő közterületi fasor, és az 5. mellékletben meghatározott helyi jelentőségű zöldfelületi védelemre kijelölt fasorokban, közkertekben és közparkokban történő pótláshoz legalább háromszor iskolázott, 18/20 cm törzskörméretű, sorfa minőségű lomblevelű díszfa használható.

(2) Faültetés esetén ki kell kötni az alábbiak betartását:

a) a fákat min. 1 m3-es ültetőgödörbe, minimum 50% talajcserével, talajjavítással, 3 darab körmart támrúd elhelyezésével, keresztmerevítőkkel történő egymáshoz rögzítéssel, hevederes (gurtnis) kikötéssel, beöntözéssel (60 1 víz/fa), fatányér kialakítással vagy felkupacolással, 3 év eredési garancia figyelembevételével kell kiültetni; gondoskodni kell a fák legalább a kiültetéstől számított 36 hónapig tartó, intenzív, rendszeres fenntartásáról,

b) az ültetést és fenntartást csak szakkivitelező végezheti,

c) az a) és b) pontokban meghatározott fapótlási előírások feltételei mellett az eljáró hatóság indokolt esetben egyéb pótlási előírásokat és a fás szárú növények megóvása érdekében egyéb szakmai előírásokat is meghatározhat (pl. biológiai aktivitásérték vizsgálat elvégzése).

(3) A fapótlás tényét 8 napon belül írásban be kell jelenteni az engedélyező hatóságnak, valamint csatolni kell a faültetésről és a 36 hónapig tartó, intenzív, rendszeres fenntartásról szóló szerződés másolatát.

(4) A kiültetések átvételére a 36 hónapos eredési garancia lejárta előtti 60 napban az Önkormányzat jogosult. A fák 100%-os megmaradás esetén vehetők át.

(5)[18] A pótlás céljából történő telepítést az eredeti pótlási feltételeknek megfelelően meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg. Amennyiben a kötelezett a garanciális pótlást nem végzi el, vagy a telepítés a következő vegetációs időszakban sem eredt meg, a pótlást pénzbeli megváltással kell teljesíteni.

(6)[19]


9. Közterületi ingatlanon lévő fás szárú növények engedély nélküli kivágása és pótlása


10. § (1)[20] Aki engedély nélkül vágott ki közterületen fás szárú növényt, azt a kivágott fás szárú növények össztörzskörméretének másfélszerese szerint számított mértékű pótlásra kell kötelezni. Amennyiben a kivágott fa törzskörmérete már nem megállapítható, akkor a vélelmezhető számú kivágott fát egyenként 100 cm törzskörmérettel (mely megfelel 30 cm törzsátmérőnek) kell beszámítani, ennek másfélszerese szerint kell a pótlás mértékét megállapítani.

(2)[21]

10.[22]

11. §[23]

III. Fejezet

Nem közterületi ingatlanon lévő fás szárú növények kivágása és pótlása


11. Eljárási szabályok


12. § (1)[24] Nem közterületi ingatlanon - a gyümölcsfák kivételével - fás szárú növény kivágásához, erőteljes metszéséhez, csonkoláshoz a 2. melléklet szerinti kérelmet kell a Polgármesteri Hivatalhoz benyújtani a tervezett kivágást, csonkolást, erőteljes metszést megelőzően legalább 60 nappal.

(2) Az engedély iránti kérelemben közölni, illetve ahhoz mellékelni kell:

a) a kivágás, erőteljes metszés, csonkolás indokát,

b) a 125 cm törzskörméretnél (40 cm törzsátmérő) nagyobb fás szárú növény kivágása esetén annak indokát megalapozó kertészeti szakvéleményt, valamint a környezetet szemléltető dokumentációt,

c) az érintett fás szárú növény erőteljes metszése, csonkolása esetén annak indokát megalapozó kertészeti szakvéleményt,

d) az érintett fás szárú növény helyét (pl. vázlatrajz), darabszámát, faját, törzskörméretét (cm-ben megadva),

e)[25] az érintett fás szárú növénnyel való rendelkezési jogosultságot bizonyító nyilatkozatot (különösen a 30 napnál nem régebbi tulajdonosi hozzájárulást, területhasználati- vagy egyéb vonatkozó szerződést, meghatalmazást, társasház esetén egy évnél nem régebbi közgyűlési határozatot),

f) nyilatkozatot a fás szárú növény(ek) pótlásának módjáról.

(3) Nem közterületi ingatlanok esetében átruházott hatáskörben a Jegyző jár el.

(4)[26] A Jegyző 60 napon belül

a) a fakivágást, erőteljes metszést, csonkolást engedélyezi és egyidejűleg a 13. § szerinti pótlásra kötelezi a kérelmezőt, vagy

b) a fakivágást, erőteljes metszést, csonkolást nem engedélyezi,

ba) ha a rendelet által előírt követelmények nem teljesülnek,

bb) ha az a közcéllal össze nem egyeztethető,

bc) ha a fás szárú növény további fenntartását természetvédelmi, környezetvédelmi, élővilágvédelmi, élőhelyvédelmi, településképvédelmi, kultúrtörténeti szempont indokolja, vagy

bd) ha egyéb jogszabályban előírtakat sértene a fás szárú növény kivágásával létrejövő állapot (pl. legkisebb zöldfelület mértéke).

(5)[27] A fakivágási engedély érvényességi ideje a kiállítás napjától számított 6 hónap. Fát kivágni, erőteljesen metszeni, csonkolni csak a fakivágási engedélyben foglaltaknak megfelelően lehet.


12. Nem közterületi ingatlanon kivágott fás szárú növények pótlása


13. § (1)[28] A fapótlást - a 13/A. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel - a fakivágási engedély kiállításától számított 1 éven belül kell teljesíteni. A fakivágás, -csonkolás, erőteljes visszametszés esetén az életképességi vizsgálat a facsonkolási engedély érvényességének végétől számított 1 év elteltével esedékes. A fakivágás tényét 8 napon belül be kell jelenteni az eljáró hatósághoz.

(1a)[29] A hatóság a fapótlás tényét a fakivágás utáni 1 évet követően ellenőrzi. A hatóság az elültetett fa életképességét az ültetés napjától számított 3 éven belül ellenőrizheti.

(2)[30] A pótlás mértéke

a) engedélykérelem benyújtása esetén:

aa) fás szárú növények kivágása esetén a pótolt fás szárú növények össztörzskörméretének másfélszerese,

ab) fás szárú növények erőteljes metszése, csonkolása esetén amennyiben a lombtömegvesztés és károsodás miatt a fás szárú növény az erőteljes metszés, csonkolás időpontjától számított 1 éven belül elpusztul vagy nem ered meg, az érintett fás szárú növény törzskörméretének másfélszerese,

ac) amennyiben kertészeti szakvéleménnyel igazolt, hogy a kivágandó fa a Populus (nyárfa) nemzetség termős ivarú egyede, a törzskörméret felével egyenlő,

ad) meghatározható az engedélykérelem benyújtása napját megelőző 5 évben (60 hónap) az érintett ingatlanon elültetett díszfák össztörzskörméretének figyelembevételével, amennyiben a beszámítható törzskörméretű fák legalább 12/14 cm törzskörméretű, sorfa típusú lomblevelű díszfák. Nem számítható be az a fa, amelyet fapótlási kötelezettség céljából ültettek.

ae) az inváziós fás szárú növények esetén a kivágásra kerülő növények számával azonos számú előnevelt díszfával egyenlő,

af) igazoltan természetes úton kiszáradt fás szárú növények esetén a kivágásra kerülő növények számával azonos számú előnevelt díszfával egyenlő,

ag) túltelepítés fennállása esetén a kivágásra kerülő növények számával azonos számú előnevelt díszfával egyenlő,

ah) az akusztikus tomográf vizsgálattal alátámasztott kertészeti szakvélemény alapján kivágásra javasolt kategóriába sorolt fa esetében az érintett fa törzskörméretének a fele,

ai) vagyonvédelmi okból történő kivágás esetén a kivágásra kerülő növények számával azonos számú előnevelt díszfával egyenlő,

b) engedély nélküli

ba) kivágás esetén a kivágott fás szárú növények össztörzskörméretének másfélszerese,

bb) erőteljes metszés, csonkolás esetén, amennyiben a lombtömegvesztés és károsodás miatt a fás szárú növény az erőteljes metszés, csonkolás időpontjától számított 1 éven belül elpusztul vagy nem ered meg, az érintett fás szárú növény törzskörméretének másfélszerese.

(3) A fapótlási előírás ültetéssel nem teljesíthető a KR-ben meghatározottakon túl a következő fafajokkal:

a) páfrányfenyő (Ginkgo biloba) nőivarú egyedeivel,

b) kanadai hybrid nyárfajokkal (Populus) és

c) a 4. melléklet szerinti gyümölcsfákkal.

(4)[31] A fás szárú növények pótlásának módja:

a) a kivágott fás szárú növényeket - a 13/A. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel - a fakivágás által érintett ingatlanon kell pótolni az ingatlan teljes beépítetlen területén 80 m2-enként 1 db előnevelt díszfával,

b) amennyiben a pótlandó fás szárú növények az a) pont szerinti ingatlanon nem vagy nem teljes mértékben helyezhetők el, a vissza nem pótolt fák helyett pénzbeli megváltást kell előírni,

c) a kiemelt közcélú zöldterületekről szóló fővárosi közgyűlési rendeletben és az 5. mellékletben szereplő intézménykertekben történő pótláshoz legalább háromszor iskolázott, 18/20 cm törzskörméretű, sorfa minőségű lomblevelű díszfa ültethető.

(5)[32] Amennyiben az engedély nélkül kivágott fás szárú növény törzskörmérete utólag nem állapítható meg, a faegyedet 100 cm törzskörmérettel (30 cm törzsátmérő) kell figyelembe venni a (2) bekezdés ba) pontja szerinti fapótlás előírásánál.

(5a)[33]

(6) A fapótlást - amennyiben természetvédelmi, környezetvédelmi, élővilágvédelmi, élőhelyvédelmi, településképvédelmi, kultúrtörténeti szempontok indokolják - a 3. melléklet szerinti telepítésre javasolt (honos) fafajokból vagy azok termesztett fajtáiból kell előírni.


12/A.[34] Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokra vonatkozó különleges szabályok


13/A. §[35] (1) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás esetén a fás szárú növények kivágása során a fapótlás teljesítését ütemenként is elő lehet írni abban az esetben, ha az adott építési ütem egymással fizikailag határos, szomszédos ingatlanokból áll. Az adott ütemre előírt fapótlás nem teljesíthető másik ütemben.

(2)[36] A fapótlás határideje a fakivágási engedély kiállításától számított legfeljebb 3 év.

(3) A kérelemhez a 12. § (2) bekezdésében szereplő dokumentumokon túl csatolni szükséges a fakivágással és pótlással érintett ingatlanok helyrajzi számai szerinti tájrendező- és kertépítő mérnök vagy okleveles tájépítészmérnök által készített fakatasztert (a fák helyrajzi számonként térképen ábrázolva, fafaj és törzskörméret feltüntetésével, a pótlást szintén fafaj és törzskörméret megjelölésével és a megmaradó és kivágandó fáktól elkülöníthető jelzéssel ábrázolva).


IV. Fejezet

Közös szabályok


13. Pénzbeli megváltás szabályai


14. § (1) A pénzbeli megváltás mértékének meghatározásánál az Önkormányzat által közterületen elültetett 12/14 cm törzskörméretű (4 cm törzsátmérőjű) legalább kétszer iskolázott, sorfa minőségű faiskolai áru ültetési és 3 év gondozási költséggel növelt átlagárát kell alapul venni. A pénzbeli megváltás mértékét és a befizetendő összeg számítási módját a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Pénzbeli megváltás esetén a fakivágás tényét (és időpontját) írásban kell bejelenteni az engedélyezett fakivágást követő 8 napon belül az engedélyező hatóságnak, a befizetést a fa kivágásától számított 30 napon belül kell teljesíteni.

(3)[37] Engedély nélküli fakivágás esetén a pénzbeli megváltás összegét a döntés véglegessé válásától számított 30 napon belül kell teljesíteni. Természetes személyek, társasházak és lakásszövetkezetek esetében - kérelemre - a hatóság részletekben történő teljesítést is megállapíthat.

(4) A pénzbeli megváltás összegét az Önkormányzat Fapótlási alszámlájára kell befizetni; pénzbeli megváltás esetén az Önkormányzat a befolyt összeget faültetési pályázat keretében a Budapest XI. kerületi ingatlanok használóinak támogatására fordíthatja a telkükön - elsősorban közterületről látható módon - történő fatelepítés ösztönzésére, valamint a tulajdonában vagy fenntartásában lévő zöldfelületek, közterületek növénytelepítésére, fiatal fák ültetésére, fenntartására használja fel.


14. Pénzbeli megváltás csökkentésére vonatkozó eljárás


15. § (1)[38] Pénzbeli megváltás csökkentésére kérelmet lehet benyújtani az eljárás során. A kérelmet természetes személy, társasház vagy lakásszövetkezet nyújthatja be. A pénzbeli megváltás összegének csökkentése során a hatóság mérlegelési és méltányossági jogkörében eljárva az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

a) mérlegeli

aa) a kivágandó fák számát,

ab) magánterület esetén a kivágással érintett magánterület túltelepítésének arányát,

ac) a fakivágás részletes okát, a fa fajtáját és állapotát (becsült kora); a fa fajtájára és állapotára vonatkozó állításokat kertészeti szakvéleménnyel kell alátámasztani és

ad) a fa veszélyessége, fa által veszélyeztetett köz- és magánvagyonban bekövetkezhető kár mértékét és

ae)[39] a fakivágásra vonatkozó engedély meglétét vagy hiányát, valamint

b) méltányossági szempontként veszi figyelembe, hogy

ba) a kérelem benyújtásának időpontját megelőző két évben a használó tekintetében engedély nélküli fakivágás tárgyában nem indult eljárás,

bb) magánterület esetén a használó a nem közterületi ingatlanra vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartja és minőségi zöldterületet tart fenn és

bc) közterület esetén a használó a köztisztaságot és a közterületek rendjét szabályozó rendeletek rendelkezéseit maradéktalanul betartja és minőségi zöldterületet tart fenn a környezetében.

(2)[40] A pénzbeli megváltás mértéke legfeljebb 40%-kal csökkenthető.

(3)[41]

(4)[42] Az (1) és (2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket legfeljebb 5 darab fa kivágása esetén lehet alkalmazni.


IV. Fejezet

Záró rendelkezések


15.[43] Hatályba léptető rendelkezések


16. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 12. és 13. § 2017. június 1-jén lép hatályba.

(3)[44]


16.[45] Átmeneti rendelkezések


17. §[46] E rendeletnek - a fás szárú növények védelméről szóló 15/2017. (V. 3.) XI.ÖK rendelet módosításáról szóló 19/2018. (VI. 29.) XI.ÖK rendelet 10. §-ával megállapított - 13/A. §-át a 2018. július 1-jén folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

18. §[47] E rendeletnek a fás szárú növények védelméről szóló 15/2017. (V. 3.) XI.ÖK rendelet módosításáról szóló 20/2019. (VI. 18.) XI.ÖK rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.1. melléklet a 15/2017. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez[48]


2. melléklet a 15/2017. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez[49]


 Illeték*
 
 
 
 
Fakivágás, csonkolás, erőteljes metszés iránti engedélykérelem magáningatlanon**


 Kérelmező neve: címe:


 Bejelentett lakcíme:


 Jogosultsága:**

 tulajdonos / közös képviselő / meghatalmazott / egyéb: ..................

 Telefonszáma:


 E-mail címe:A kérelem tárgyát képező fás szárú növény:


 Faj/fajta

 Törzskörméret (cm)***

 Darabszám

 1. 2. ...


 Korábban (maximum 5 éven belül) az ingatlanra ültetett, beszámítandó fás szárú növény:

 Faj/fajta

 Törzskörméret (cm)***

 Darabszám

 Ültetés éve

 1.
 2.
 ...A kérelmezett fa kivágásának, csonkolásának, erőteljes metszésének helyszíne:


 Budapest XI. ker. .................................út/utca/...... ...............(házszám)
helyrajzi szám: .......................................

 Vázlatos ábra (hol található az adott növény a területen):

 A fás szárú növény kivágásának, csonkolásának, erőteljes metszésének indoka:

 A fás szárú növény(ek) pótlását ültetéssel / pénzbeli megváltással / ültetéssel és pénzbeli megváltással kívánom megtenni.**


 Mellékletek:*
− A kivágással érintett ingatlanról készült helyszínrajz (bejelölve a kivágandó és a kivágás után megmaradó fák helyét)
− Tulajdonosi hozzájárulás ... db
− Kérelmet benyújtó jogosultságát igazoló dokumentum
− Társasház esetén közgyűlési határozat a fa kivágásáról és a pótlás módjáról
− Kertészeti szakvélemény
− Egyéb: ................................................


 Budapest,.........................................

 ........................................................................
 kérelmező


 * Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásért 3000 Ft illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték), melyet elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül vagy készpénz-átutalási megbízáson vagy átutalással a Budapest Főváros XI. kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Államigazgatási Eljárási Illeték Beszedési Számlája (számlaszám: 11784009-15511001-03470000) javára kell teljesíteni. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: kérelem tárgya; név / cégnév; székhely címe.

 ** A megfelelőt kérjük aláhúzni!

 *** A fatörzs földfelszíntől számított 1 méter magasságban mérendő kerülete

 TÁJÉKOZTATÁS ADATKEZELÉSRŐL:
Tájékoztatjuk, hogy jelen dokumentumban rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata, mint adatkezelő, a magánterületi fakivágáshoz, csonkoláshoz, erőteljes metszéshez kapcsolódó eljárás során, közhatalmi jogosítványainak végrehajtása céljából, döntése megalapozásához, és iratkezeléshez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségeinek teljesítéséhez, a feltétlenül szükséges mértékben, és ideig kezeli. Az Ön személyes adatainak kezelése és továbbítása a 15/2017. (V.3.) XI. ÖK számú rendeletben foglaltak szerint, megőrzése a 78/2012. (XII.28.) BM rendelet értelmében történik.3. melléklet a 15/2017. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez[50]


1) A XI. kerületben telepítésre javasolt (honos) fafajok


 Magyar név

 Latin név

 hegyi juhar

 Acer pseudoplatanus

 mezei juhar

 Acer campestre

 korai juhar

 Acer platanoides

 tatárjuhar

 Acer tataricum

 enyves éger

 Alnus glutinosa

 közönséges nyír

 Betula pendula

 közönséges gyertyán

 Carpinus betulus

 szelídgesztenye

 Castanea sativa

 bükk

 Fagus sylvatica

 magas kőris

 Fraxinus excelsior

 virágos kőris

 Fraxinus ornus

 magyar kőris

 Fraxinus angustifolia ssp. danubialis

 zelnicemeggy, májusfa

 Prunus padus

 csertölgy

 Quercus cerris

 magyar tölgy

 Quercus frainetto

 kocsánytalan tölgy

 Quercus petraea

 molyhos tölgy

 Quercus pubescens

 kocsányos tölgy

 Quercus robur

 fehér fűz

 Salix alba

 őshonos berkenye-fajok

 Sorbus sp. (pl: Sorbus aria, Sorbus aucuparia, Sorbus torminalis, Sorbus domestica)

 kislevelű hárs

 Tilia cordata

 nagylevelű hárs

 Tilia platyphyllos

 ezüsthárs

 Tilia tomentosa

 hegyi szil

 Ulmus glabra

 vénic szil

 Ulmus laevis

 mezei szil

 Ulmus minor


2) A XI. kerületben telepítésre javasolt (nem honos) fafajok


 Magyar név

 Latin név vadgesztenye

 Aesculus hippocastanum

 hússzínű vadgesztenye

 Aesculus x carnea

 közönséges platán

 Platanus x acerifolia

 keleti platán

 Platanus orientalis

 csörgőfa

 Koelreuteria paniculata

 japánakác

 Sophora japonica

 törökmogyoró

 Corylus colurna

 vörös tölgy

 Quercus rubra

 perzsa varázsfa

 Parrotia persica

 szomorú kecskefűz

 Salix caprea ’Pendula’

 csavartlevelű fűz

 Salix babylonica

 júdásfa

 Cercis siliquastrum

 szivarfa

 Catalpa bignonioides

 kislevelű kacurafa

 Cercidiphyllum japonicum

 lepényfa

 Gleditsia triacanthos

 ámbrafa

 Liquidambar styraciflua

 tulipánfa

 Liriodendron tulipifera
4. melléklet a 15/2017. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez[51]


Gyümölcsfák

(beleértve azok kertészeti termesztésbe vont fajtái)


 Magyar név

 Latin név

 alma

 Malus sp.

 birs

 Cydonia oblonga

 bodza

 Sambucus nigra

 cseresznye

 Cerasus avium

 cseresznyeszilva

 Prunus cerasifera

 fekete berkenye

 Aronia melanocarpa

 homoktövis

 Hippophaë rhamnoides

 kajszi

 Prunus armeniaca

 körte

 Pyrus sp.

 köszméte

 Ribes uva-crispa

 málna

 Rubus idaeus

 meggy

 Prunus cerasus

 mogyoró

 Corylus avellana

 naspolya

 Mespilus germanica

 őszibarack

 Prunus persica

 ribiszke (piros, fekete)

 Ribes rubrum, Ribes nigrum

 sajmeggy

 Prunus mahaleb

 szeder

 Rubus fruticosus

 szilva

 Prunus domestica

 vadalma

 Malus sylvestris

 vadkörte

 Pyrus pyraster
5. melléklet a 15/2017. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez


Helyi jelentőségű, zöldfelületi védelemre javasolt fasorok, közkertek, közparkok, intézménykertek


Fasorok:

1. Somogyi úti japánakác fasor

2. Lecke úti platán fasor

3. Diószegi úti vegyes összetételű (platán, ostorfa, hárs) fasor

4. Kovászna utcai japánakác fasor

5. Thallóczy utcai japánakác fasor

6. Bártfai utcai vadgesztenye fasor

7. Hamzsabégi úti fasor

8. Szüret utcai gömbakác fasor

9. Balogh Tihamér utcai berkenye fasor

10. Badacsonyi utcai fasor

11. Kapolcs utcai platán fasor

12. Mányoki úti fasor (magánterületen álló fák)

13. Ménesi úti fasor

14. Serleg utcai fasor

Közparkok, közkertek:

1. Diószegi úti közkert

2. Fehérvári út - Bartók Béla út közti, a Hamzsabégi sétány mentén fekvő közkert

3. Lágymányosi lakótelep zöldfelületei

4. Bikás park

5. Kopaszi gát

Intézménykertek:

1. Szent Imre Kórház kertje

2. Nemzetközi Pető Intézet kertje

3. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budafoki út - Műegyetem rakpart közti kertjei
6. melléklet a 15/2017. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez[52]


Pénzbeli megváltás összege, fapótlás számítása


Pénzbeli megváltás összege:

Az Önkormányzat által közterületen elültetett, a 12/14 cm törzskörméretű (4 cm törzsátmérőjű) legalább kétszer iskolázott, sorfa minőségű faiskolai áru ültetési költséggel és 3 év gondozási költséggel növelt évi átlagára, melynek összege 66 200 Ft, azaz hatvanhatezer-kétszáz forint.

Mintaszámítás:

Pénzbeli megváltás számítása:

Kivágásra kért fa törzskörmérete: 60 cm

Pótlásra előírt össztörzskörméret: 60 cm * 1,5 = 90 cm

90 cm / 13 cm (átlagos 12/14 cm törzskörméretű fa) = 6,92 db, azaz 90 cm össztörzskörméret megfelel 6,92 db 12/14 cm törzskörméretű előnevelt díszfának

6,92 * 66.200 Ft = 458.104 Ft

A fapótlás számítása:

A pótlásra előírt, centiméterben megadott össztörzskörméretet megszorozzuk 1,5-tel, majd az eredményt az átlag törzskörmérettel kell osztani.

Ültethető faiskolai méretek és azok átlag törzskörméretük:

12/14 cm: átlagosan 13 cm törzskörmérettel számítható

14/16 cm: átlagosan 15 cm törzskörmérettel számítható

16/18 cm: átlagosan 17 cm törzskörmérettel számítható

18/20 cm: átlagosan 19 cm törzskörmérettel számítható

20/25 cm: átlagosan 22,5 cm törzskörmérettel számítható

25/30 cm: átlagosan 27,5 cm törzskörmérettel számítható

Mintaszámítás:

Fapótlási kötelezettség számítása:

Kivágandó fa törzskörmérete: 1 db, 116 cm törzskörméretű fa

1,5-szeres törzskörmérettel pótlandó fa: 1 db, 116 cm törzskörméretű fa

Pótlás mértéke:

116 cm * 1,5 = 174 cm törzskörméret

Pótlásra előírt fák száma: 174 cm / 13 cm (12/14 cm törzskörméretű) = 13,4 db, ami megfelel 13 db 12/14 cm törzskörméretű előnevelt díszfának.
7. melléklet a 15/2017. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez[53]


Kompenzációs táblázat - közterületi átszámításhoz


CSERJÉK ÉS EGYÉB NÖVÉNYEK

(FENYŐFÉLÉK, LOMBHULLATÓ- ÖRÖKZÖLD- ÉS SZOLITER CSERJÉK, ÉVELŐK ÉS GYEP) TELEPÍTÉSÉNEK FAÁTMÉRŐRE TÖRTÉNŐ ÁTSZÁMÍTÁSI RENDSZERE


FENYŐFÉLÉK telepítése esetén: Kistermetű vagy elfekvő fenyőfélék: Kistermetű fenyőféle: min. 80/100 cm magassági méretű földlabdás, vagy min. 10 1 konténeres méretben ültethető. Elfekvő fenyőféle: min. 40/60 cm magassági méretű földlabdás, vagy min. 5 1 konténeres méretben ültethető. A váltószám tartalmazza a kiültetés intenzív, teljes körű kötelező fenntartását 3 év időtartamban, valamint az ültetési terület mulcs terítését min. 5 cm vastagságban. Csak I. oszt. minőségű növényanyag ültethető, melyhez be kell nyújtani annak minőségi igazolását. Váltószám: 1 db ültetése megfelel 1,4 cm kiültetendő fatörzsátmérőnek, ami egyenlő 4,4 cm kiültetendő fatörzskörmérettel

Oszlopos termetű fenyőfélék: min. 120 cm magassági méretű, min. 20 1 konténeres méretben vagy 3x iskolázott földlabdás minőségben ültethető. A váltószám tartalmazza a kiültetés intenzív, teljes körű kötelező fenntartását 3 év időtartamban, valamint az ültetési terület mulcs terítését min. 5 cm vastagságban. Csak I. oszt. minőségű növényanyag ültethető, melyhez be kell nyújtani annak minőségi igazolását.

Váltószám: 1 db ültetése megfelel 2,4 cm kiültetendő fatörzsátmérőnek, ami egyenlő

7,5 cm kiültetendő fatörzskörmérettel

CSERJÉK telepítése esetén: A fajra és fajtára jellemző méretben, átlagosan min. 40/60 cm magassági méretű konténeres cserje anyagból ültethető. Gyökeres cserje felhasználása nem megengedett. A váltószám tartalmazza a kiültetés intenzív, teljes körű kötelező fenntartását 3 év időtartamban, valamint az ültetési terület mulcs terítését min. 5 cm vastagságban. Csak I. oszt. minőségű növényanyag ültethető, melyhez be kell nyújtani annak növényanyag minőségi igazolását.

Váltószám: 1 db ültetése megfelel 0,35 cm kiültetendő fatörzsátmérőnek, ami egyenlő

1,1 cm kiültetendő fatörzskörmérettel

ÖRÖKZÖLD és KIEMELT SZOLITER CSERJÉK telepítése esetén: A fajra és fajtára jellemző méretben, átlagosan min. 80/100 cm magassági méretű, min. 10 1 konténeres, vagy 2x iskolázott földlabdás minőségű előnevelt cserje anyagból ültethető. Gyökeres cserje felhasználása nem megengedett. A váltószám tartalmazza a kiültetés intenzív, teljes körű kötelező fenntartását 3 év időtartamban, valamint az ültetési terület mulcs terítését min. 5 cm vastagságban. Csak I. oszt. minőségű növényanyag ültethető, melyhez be kell nyújtani annak minőségi igazolását.

Váltószám: 1 db ültetése megfelel 0,6 cm kiültetendő fatörzsátmérőnek, ami egyenlő 1,9 cm kiültetendő fatörzskörmérettel

ÉVELŐK telepítése esetén: A fajra és fajtára jellemző méretben, átlagosan min. 11 cm cserépméretű, előnevelt növényanyagból ültethető. A váltószám tartalmazza a kiültetés intenzív, teljes körű kötelező fenntartását 3 év időtartamban, valamint az ültetési terület mulcs terítését min. 5 cm vastagságban. Csak I. oszt. minőségű növényanyag ültethető, melyhez be kell nyújtani annak minőségi igazolását.

Váltószám: 1 db ültetése megfelel 0,2 cm kiültetendő fatörzsátmérőnek, ami egyenlő 0,6 cm kiültetendő fatörzskörmérettel

FÜVESÍTÉS elvégzése esetén:

Füvesítés fűmagvetéssel: A váltószám tartalmazza a talaj-előkészítést, műtrágya szórást, 5 dkg/m2 fűmagkeverék kiszórását, min. 12, max. 15 kaszálás/év elvégzését, a kiültetés intenzív, teljes körű kötelező fenntartását 3 év időtartamban. Csak I. oszt. minőségű növényanyag ültethető, melyhez be kell nyújtani annak minőségi igazolását. A váltószám nem tartalmazza az öntözővíz díját.

Váltószám: 1 m2 ültetése megfelel 0,4 cm kiültetendő fatörzsátmérőnek, ami egyenlő 1,25 cm kiültetendő fatörzskörmérettel

Füvesítés gyepszőnyegezéssel: A váltószám tartalmazza a talaj-előkészítést, műtrágya szórást, gyepszőnyeg elhelyezését, szükség szerinti rögzítését, min. 12, max. 15 kaszálás/év elvégzését, a kiültetés intenzív, teljes körű kötelező fenntartását 3 év időtartamban. Csak I. oszt. minőségű növényanyag ültethető, melyhez be kell nyújtani annak minőségi igazolását.

Váltószám: 1 m2 ültetése megfelel 0,7 cm kiültetendő fatörzsátmérőnek, ami egyenlő 2,2 cm kiültetendő fatörzskörmérettel

Mintaszámítás:

A hatóság által kijelölt közpark építésére vonatkozó kertépítészeti terv „Növénykiültetési terv” lapja illetve a „Műszaki leírás” alapján megállapítható, hogy a terv alapján elültetésre kerül: Szorzószám

 fapótlás átmérő
(cm)

 3 db elfekvő fenyő

 1,4

 4,2 cm

 5 db oszlopos fenyő 80/100 cm méretben

 1,4

 7,0 cm

 6 db oszlopos fenyő 1,50 m méretben

 2,4

 14,4 cm

 200 m2 cserje, átlag 5 db/m2 mennyiségben = 1000 db

 0,35

 350,0 cm

 40 m2 örökzöld sövény cserje 2 db/m2 mennyiségben = 80 db

 0,6

 48,0 cm

 30 m2 szoliter cserje 3 db/m2 mennyiségben = 90 db

 0,6

 54,0 cm

 100 m2 évelő, átlag 14 db/m2 mennyiségben = 1400 db

 0,2

 280,0 cm

 300 m2 füvesítés fűmagvetéssel

 0,4

 120,0 cm

 100 m2 füvesítés gyepszőnyegezéssel

 0,7

 70,0 cm
 Összesen beszámítható fapótlás cm-ben:


 947,6 cm
[1]

Megállapította: 20/2019. (VI. 18.) XI.ÖK rendelet 1. §. Hatályos: 2019. VI. 19-től.

[2]

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2018. VII. 1-től.

[3]

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 50/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2018. I. 1-től.

[4]

Hatályon kívül helyezte: 20/2019. (VI. 18.) XI.ÖK rendelet 9. § a). Hatálytalan: 2019. VI. 19-től.

[5]

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2018. VII. 1-től.

[6]

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. §. Hatályos: 2018. VII. 1-től.

[7]

Módosította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 50/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1).

[8]

Hatályon kívül helyezte: 20/2019. (VI. 18.) XI.ÖK rendelet 9. § b). Hatálytalan: 2019. VI. 19-től.

[9]

Módosította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 50/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 4. §.

[10]

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. §. Hatályos: 2018. VII. 1-től.

[11]

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 50/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (2). Hatályos: 2018. I. 1-től.

[12]

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 50/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 6. §. Hatályos: 2018. I. 1-től.

[13]

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 50/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 6. §. Hatályos: 2018. I. 1-től.

[14]

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (1). Hatályos: 2018. VII. 1-től.

[15]

Módosította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 50/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 7. § (2) a), b).

[16]

Beiktatta: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (2). Hatályos: 2018. VII. 1-től.

[17]

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (1). Hatályos: 2018. VII. 1-től.

[18]

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (2). Hatályos: 2018. VII. 1-től.

[19]

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 50/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 18. § (2). Hatálytalan: 2018. I. 1-től.

[20]

Megállapította: 20/2019. (VI. 18.) XI.ÖK rendelet 2. §. Hatályos: 2019. VI. 19-től.

[21]

Hatályon kívül helyezte: 20/2019. (VI. 18.) XI.ÖK rendelet 9. § c). Hatálytalan: 2019. VI. 19-től.

[22]

Hatályon kívül helyezte: 20/2019. (VI. 18.) XI.ÖK rendelet 9. § d). Hatálytalan: 2019. VI. 19-től.

[23]

Hatályon kívül helyezte: 20/2019. (VI. 18.) XI.ÖK rendelet 9. § d). Hatálytalan: 2019. VI. 19-től.

[24]

Módosította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 50/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 11. § (1).

[25]

Módosította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 8. §.

[26]

Módosította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 50/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 11. § (2).

[27]

Módosította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 50/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 11. § (3).

[28]

Megállapította: 20/2019. (VI. 18.) XI.ÖK rendelet 3. § (1). Hatályos: 2019. VI. 19-től.

[29]

Beiktatta: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (2). Hatályos: 2018. VII. 1-től.

[30]

Megállapította: 20/2019. (VI. 18.) XI.ÖK rendelet 3. § (1). Hatályos: 2019. VI. 19-től.

[31]

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (6). Hatályos: 2018. VII. 1-től.

[32]

Megállapította: 20/2019. (VI. 18.) XI.ÖK rendelet 3. § (2). Hatályos: 2019. VI. 19-től.

[33]

Hatályon kívül helyezte: 20/2019. (VI. 18.) XI.ÖK rendelet 9. § e). Hatálytalan: 2019. VI. 19-től.

[34]

Beiktatta: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 10. §. Hatályos: 2018. VII. 1-től.

[35]

Beiktatta: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 10. §. Hatályos: 2018. VII. 1-től.

[36]

Megállapította: 20/2019. (VI. 18.) XI.ÖK rendelet 4. §. Hatályos: 2019. VI. 19-től.

[37]

Megállapította: 20/2019. (VI. 18.) XI.ÖK rendelet 5. §. Hatályos: 2019. VI. 19-től.

[38]

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 12. § (1). Hatályos: 2018. VII. 1-től.

[39]

Beiktatta: 20/2019. (VI. 18.) XI.ÖK rendelet 6. § (1). Hatályos: 2019. VI. 19-től.

[40]

Megállapította: 20/2019. (VI. 18.) XI.ÖK rendelet 6. § (2). Hatályos: 2019. VI. 19-től.

[41]

Hatályon kívül helyezte: 20/2019. (VI. 18.) XI.ÖK rendelet 9. § f). Hatálytalan: 2019. VI. 19-től.

[42]

Megállapította: 20/2019. (VI. 18.) XI.ÖK rendelet 6. § (3). Hatályos: 2019. VI. 19-től.

[43]

Beiktatta: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 13. §. Hatályos: 2018. VII. 1-től.

[44]

Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2017. V. 5-től.

[45]

Beiktatta: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 14. §. Hatályos: 2018. VII. 1-től.

[46]

Beiktatta: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 14. §. Hatályos: 2018. VII. 1-től.

[47]

Beiktatta: 20/2019. (VI. 18.) XI.ÖK rendelet 7. §. Hatályos: 2019. VI. 19-től.

[48]

Hatályon kívül helyezte: 20/2019. (VI. 18.) XI.ÖK rendelet 9. § g). Hatálytalan: 2019. VI. 19-től.

[49]

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 15. § (2), 2. melléklet. Hatályos: 2018. VII. 1-től.

[50]

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 50/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 16. § a), 1. melléklet. Hatályos: 2018. I. 1-től.

[51]

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 50/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 16. § b), 2. melléklet. Hatályos: 2018. I. 1-től.

[52]

Módosította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 50/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 17. §.

[53]

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 15. § (3), 3. melléklet. Hatályos: 2018. VII. 1-től.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!