nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 19/2015 (IX.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-23 -tól
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 19/2015 (IX.22.) önkormányzati rendelete
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (IX.22.) önkormányzati rendelete a munkahelyteremtés támogatásáról

Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. és 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. §


Jelen rendelet (a továbbiakban: Rendelet) célja, hogy a helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének javítása, a település ipari kultúrájának fejlődése és a foglalkoztatás elősegítése érdekében ösztönözze a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező vállalkozások Jászfényszaru Város közigazgatási területén való letelepedését, illetve Jászfényszaru Város közigazgatási területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozások fejlesztését, munkahelyteremtésre irányuló beruházások megvalósítását. Ennek érdekében Jászfényszaru Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) munkahelyteremtő támogatást biztosít a jelen rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő vállalkozások számára a település mindenkori költségvetésének figyelembevételével, és jelen rendeletben szabályozza a vállalkozások részére juttatott támogatás nyújtásának és elszámolásának feltételeit és eljárási rendjét.


2. §


 1. A Rendelet hatálya kiterjed a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivételekkel azon vállalkozásokra, amelyekre az alábbiak együttesen teljesülnek:
  1. a 6. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint ingatlan tulajdonjogát kívánja megszerezni vagy korábban megszerezte abból a célból, hogy beruházását követően azon gazdasági tevékenységet folytasson;
  2. az a) pont szerinti beruházás induló nagyberuházás;
  3. e Rendelet szerint támogatási kérelmet nyújt be, és
  4. a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendelet (a továbbiakban: csoportmentességi rendelet) 14. cikk (3) bekezdése alapján a vállalkozás regionális beruházási támogatásban részesíthető (a továbbiakban: vállalkozás).
 2. Nem ítélhető meg támogatás azon vállalkozás részére:
  1. amely esetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség fennáll;
  2. amely csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolási eljárás alatt áll;
  3. amelynek önkormányzattal, önkormányzati költségvetési szervvel, illetve részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal szemben lejárt esedékességű tartozása van;
  4. amely helyi adótartozással vagy egyéb lejárt esedékességű közüzemi tartozással rendelkezik, vagy nem igazolja, hogy a hatóság a köztartozásának átütemezését határozatban engedélyezte;
  5. amelynek ügyvezető szervei, tulajdonosi köre bizonyíthatóan valós többletfoglalkoztatási szándék nélkül, a támogatás megszerzése érdekében hozta létre vállalkozását, szüntette meg korábbi vállalkozását vagy hajtott végre létszám-átcsoportosítást a helyi vállalkozásai, illetve annak székhelyei, telephelyei között;
  6. az állami támogatásokra vonatkozó jogszabályok által meghatározott esetekben.
 3. Nem nyújtható támogatás munkaerő-kölcsönző vállalkozás részére.
 4. Nem ítélhető meg támogatás
  1. azon vállalkozás részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget,
  2. nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére.
 5. E Rendelet alapján adott támogatás nyújtásának feltétele, hogy a vállalkozás a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján támogatásban részesül.


3. §


Értelmező rendelkezések:

 1. acélipar: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 43. pontja szerinti acélipar;

1a. áttelepítés:

a) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből (eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény),

b) az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, továbbá

c) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg;

 1. azonos vagy hasonló tevékenység: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 50. pontja szerinti tevékenység;
 2. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás;
 3. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél a bruttó támogatástartalom kockázatelemzés nélkül előre, pontosan kiszámítható;
 4. beruházás megkezdésének napja:
  1. építési munka esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,
  2. tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén
   1. a vállalkozás általi első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja,
   2. a ba) alpont szerinti megrendelés hiányában az arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a napja,
   3. a ba) alpont szerinti megrendelés és a bb) alpont szerinti szerződés hiányában a beruházó által aláírással igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását igazoló okmányon,
  3. létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja.

Az a)-c) pont közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása, ha az nem képezi a beruházás elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségének felmerülése.

 1. csoportmentességi rendeletek: az Atr. 2. § 2a. pontjában meghatározott rendeletek;
 2. diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb;
 3. elsődleges mezőgazdasági termelés: az Európai Unió működéséről szóló szerződés I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék előállítása, ide nem értve bármely, azok lényegi tulajdonságát megváltoztató műveletet;
 4. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség;
 5. független harmadik fél: olyan vállalkozás, amely nem minősül egy másik meghatározott vállalkozás vonatkozásában a csoportmentességi rendelet I. melléklet 3. cikk (2) bekezdése szerinti partnervállalkozásnak vagy a csoportmentességi rendelet I. melléklet 3. cikk (3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozásnak;
 6. immateriális javak: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti immateriális javak;
 7. induló beruházás: az a tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint a részesedésszerzés kivételével olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlása is, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna;
 8. a kérelmet benyújtó vállalkozóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozó: az a vállalkozó, amely a kérelmet benyújtó vállalkozóval a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti anya- vagy leányvállalati kapcsolatban áll,
 9. kis- és középvállalkozás: a csoportmentességi rendelet I. melléklete szerinti vállalkozás;
 10. kutatási infrastruktúra: csoportmentességi rendelet 2. cikk 91. pontja szerinti infrastruktúra;
 11. létesítmény: funkcionálisan megbonthatatlan egészet képező termelő vagy szolgáltató egység,
 12. létesítmény felvásárlása: egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális javak piaci feltételek mellett történő megvásárlása, ha a létesítmény bezárásra került, vagy – ha nem vásárolják meg – bezárásra került volna, és – annak kivételével, ha egy kisvállalkozást az eladónak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója vagy korábbi munkavállalói vásárolnak meg – ha a felvásárló beruházó a létesítmény tulajdonosától független harmadik fél;
 13. mezőgazdasági termék: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti termék;
 14. mezőgazdasági termék feldolgozása: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti feldolgozás;
 15. mezőgazdasági termék forgalmazása: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti forgalmazás;
 16. nagyberuházás: az az induló beruházás, amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költségek összege az összeszámítási szabályt figyelembe véve jelenértéken meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
 17. nagyvállalkozás: csoportmentességi rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti; Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, az Államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelő gazdasági társaság, európai részvénytársaság, valamint európai szövetkezet.
 18. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-a szerinti vállalkozás;
 19. összeszámítási szabály: a nagyberuházás elszámolható költségeinek kiszámításakor egyetlen beruházásnak kell tekinteni a támogatási kérelemben szereplő beruházást és a támogatást igénylő vállalkozó, a kérelmet benyújtó vállalkozóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozó, valamint a kérelmet benyújtó vállalkozótól független harmadik félnek nem minősülő vállalkozó által a kérelemben szereplő beruházás megkezdésétől számított háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül a kérelemben szereplő beruházással azonos megyében megkezdett állami támogatásban részesülő beruházást;
 20. saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybevett állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás;
 21. személyi jellegű ráfordítás: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás;
 22. szénipar: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított és a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i 2010/787/EU tanácsi határozatban (a továbbiakban: 2010/787/EU tanácsi határozat) pontosított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű A. és B. csoportba sorolt szén kitermelésével kapcsolatos tevékenység;
 23. szinten tartást szolgáló eszközök, immateriális javak: olyan eszközök, immateriális javak, amelyek a vállalkozás által már használt tárgyi eszközöket, immateriális javakat váltják ki anélkül, hogy a kiváltás az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési, illetve a szolgáltatási folyamat alapvető változását vagy bővítését eredményezné;
 24. szintetikusszál-ipar: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 44. pontja szerinti szintetikusszál-ipar;
 25. támogatási intenzitás: a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa százalékos formában kifejezve;
 26. támogatástartalom: a beruházó részére ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában, akár több forrásból odaítélt állami támogatásnak az Atr. 2. mellékletében meghatározott módszer alapján számított értéke;
 27. tárgyi eszköz: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz.


4. §


Nem ítélhető meg:

 1. támogatás a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez;
 2. elsődleges mezőgazdasági termeléshez nyújtott támogatás;
 3. támogatás mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékenykedő vállalkozás részére támogatás, ha

ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

cb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;

 1. a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó, versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő támogatás;
 2. exporttal kapcsolatos tevékenységhez nyújtott támogatás, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik;
 3. importáru helyett hazai áru használatától függővé tett támogatás,
 4. olyan feltétellel nyújtott támogatás, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.


5. §


Nem nyújtható támogatás:

 1. acélipari tevékenységhez,
 2. hajógyártási tevékenységhez,
 3. szénipari tevékenységhez,
 4. szintetikusszál-ipari tevékenységhez,
 5. ellenszolgáltatás fejében végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához vagy a kapcsolódó infrastruktúrához,
 6. energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz,
 7. szélessávú internetszolgáltatást szolgáló beruházáshoz,
 8. kutatási infrastruktúrához,

 9. ha a beruházáshoz igényelt összes állami támogatás – figyelembe véve a nagyberuházásra vonatkozó rendelkezéseket – meghaladja azt az összeget, amelyet egy jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó elszámolható költségű beruházás az adott régióban kaphat.2. A támogatás formája, jogcíme, kategóriája


6. §


(1)     Az Önkormányzat közvetlenül saját, illetve a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.-vel közös tulajdonában álló, Jászfényszaru közigazgatási területén fekvő, az Önkormányzat által értékesítésre kijelölt ingatlan vállalkozás részére történő értékesítése esetén az ingatlanon a jelen rendelet feltételei szerint a jövőben megvalósítandó beruházáshoz Magyarország hivatalos pénznemében megállapítandó és folyósítandó támogatást nyújthat.

(2)     Az Önkormányzat a vállalkozás tervezett beruházása költségeinek nagyságát, a megépülő épület méretét, a teremteni kívánt munkahelyek számát, az iparágat és gazdasági területet figyelembe véve a vállalkozás számára munkahelyteremtő támogatás jogcímen, regionális beruházási támogatás kategóriában vissza nem térítendő támogatást nyújthat (a továbbiakban: támogatás).3. A támogatás feltételei


7. §


 1. A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás induló beruházásnak minősüljön.
 2. A termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező induló beruházás esetén támogatás akkor nyújtható, ha az elszámolható költségek összege meghaladja az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz kapcsolódó eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegét.
 3. Meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését eredményező induló beruházáshoz támogatás akkor nyújtható, ha az elszámolható költségek legalább 200%-kal meghaladják az eredeti tevékenység keretében használt és az új tevékenység keretében is használni tervezett eszközöknek a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.
 4. A támogatás akkor nyújtható, ha a támogatott vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt évig Jászfényszaru közigazgatási területén fenntartja.
 5. A támogatás akkor nyújtható, ha a beruházó az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja, továbbá a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára bemutatja.
 6. A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az Atr. 25. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott mérték, figyelemmel a (4)-(5) és a (7)-(8) bekezdésben foglaltakra.
 7. A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke nagyberuházás esetén az Atr. 25. § (3) bekezdése szerinti mérték.
 8. Az odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a beruházás megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a vállalkozás által csoportszinten azonos megyében megkezdett beruházáshoz vagy beruházásokhoz odaítélt állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét.
 9. Ha az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül az adott beruházáshoz nyújtható állami támogatás jelenértéken kisebb, mint a (6) és (7) bekezdések szerint meghatározott támogatási összeg, akkor ez a kisebb összeg az odaítélhető állami támogatás felső korlátja. Ellenkező esetben állami támogatás jelenértéken a (6) és (7) bekezdésekben meghatározott összegig nyújtható.
 10.  A támogatott vállalkozás köteles kérelme benyújtásakor megerősíteni, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben nem telepítette át azt a létesítményt, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani, és kötelezettséget vállal arra, hogy ilyet legalább két évig nem is hajt végre azt követően, hogy a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházás befejeződött.


8. §


 1. A beruházást a vállalkozásnak a támogatási szerződés hatályba lépését követő 5 éven belül meg kell valósítania, a vállalt új munkahelyeket fel kell töltenie, és tényleges működését meg kell kezdenie. Ez alól kivételt csak az a beruházás képezhet, amellyel kapcsolatban a vállalkozás vállalja, hogy a beruházását az 5 évnél hosszabb beruházási időszak ellenére is adott helyszínen, és legalább a 2. § (1) b) pontja szerinti beruházási költségmérettel, a (2) bekezdés szerinti épület- vagy építménymérettel, illetve a kérelmében vállalt iparágban és gazdasági területen valósítja meg, és a vállalt új munkahelyeket az első mondat szerinti határidőre feltölti. A vállalkozás a beruházás határidejének meghosszabbítása iránt kérelmet legkésőbb az eredeti határidő lejártát megelőző 6 hónappal nyújthat be. Ebben az esetben a beruházás megvalósításának határideje 5 évről legfeljebb a Kormányrendelet szerint nyújtott támogatásról szóló szerződésben meghatározott határidőre módosítható.
 2. Ha a vállalkozás a beruházás megkezdését megelőzően nem rendelkezett Jászfényszaru közigazgatási területén ingatlan tulajdonjogával, akkor a beruházással létrejött új épület vagy épületrész alapterületének el kell érnie a helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendeletben a támogatási szerződés hatályba lépésének napján meghatározott legmagasabb beépítési mérték 10%-át.
 3. Az új munkahelyek feltöltésének minősül, ha
  1. a támogatási kérelem benyújtásakor jászfényszarui székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozás esetén az előző évi és a vállalkozás jászfényszarui székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén meglévő átlagos statisztikai állományi létszám különbözete, vagy
  2. a támogatási kérelem benyújtásakor jászfényszarui székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel nem rendelkező, vagy a lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében a vállalkozás jászfényszarui székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén meglévő átlagos statisztikai állományi létszám

eléri a támogatási kérelemben vállaltat.


9. §


 1. A támogatás tárgyévre vonatkozó összegét létrehozandó új álláshelyenként a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A támogatott új álláshelyek száma legalább 50, legfeljebb 300.
 2. Az (1) bekezdés szerinti támogatási összeget 50%-kal meg kell növelni, ha a Kormányrendelet 7. §-a szerinti iparágban és gazdasági területen valósul meg a beruházás.


10. §


 1. A támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a vállalkozás a csoportmentességi rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a beruházás megkezdése előtt írásban benyújtotta Jászfényszaru Város Polgármesterének (a továbbiakban: Polgármester).
 2. A támogatási kérelem kizárólag a jelen rendelet 2. mellékletét képező formanyomtatványon nyújtható be. A kérelemhez csatolni kell:
  1. az utolsó 2 lezárt év összevont (konszolidált) beszámolóját, ennek hiányában éves beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót;
  2. az egyéni vállalkozás esetében az utolsó 2 lezárt év éves adóbevallást;
  3. nyilatkozatot a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény alapján a vállalkozással szemben esetlegesen fennálló összeférhetetlenségről vagy kizáró okról, vagy annak hiányáról;
  4. a vállalkozás hatályos, 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, egyéni vállalkozó esetén hatályos működési engedélyét;
  5. a vállalkozás cégjegyzék szerinti képviselőjének hiteles aláírási címpéldányát;
  6. nyilatkozatát arról, hogy a vállalkozás vállalja a jelen rendeletben meghatározottak teljesítését.
 3. A Polgármester ellenőrzi, hogy a kérelem a Rendeletben meghatározott követelményeknek megfelel-e, és:
  1. a hiánytalan kérelmet legkésőbb 30 napon belül döntésre előterjeszti a vállalkozás értesítése mellett, vagy
  2. a hiányos kérelmet benyújtó vállalkozást 15 napon belül ésszerű határidő tűzésével a hiány pótlására hívja fel.

Az ellenőrzés befejezését követően a támogatási kérelem alaki és tartalmi megfelelőségéről írásban tájékoztatja a vállalkozást.

 1. Ha a vállalkozás a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak az abban biztosított határidőn belül nem tesz eleget, a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
 2. A kérelem elbírálásáról Jászfényszaru Város Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) határozattal dönt. A támogatás nem ítélhető oda, ha a vállalkozás nem felel meg a jelen rendeletben foglalt feltételeknek.
 3. A Polgármester a Képviselő-testület döntéséről a döntés meghozatalától számított öt munkanapon belül írásban tájékoztatja a vállalkozást.


11. §


Amennyiben a támogatás elnyerése kizárólag a 6. § (1) bekezdésében meghatározott ingatlan vállalkozás részére történő értékesítésétől illetve a vállalkozás részére a 2. § (5) bekezdése szerinti támogatás nyújtásától, mint jövőben bekövetkező eseménytől vagy eseményektől függ, a kérelmet feltételesen is el lehet bírálni és a támogatási szerződést meg lehet kötni. Ebben az esetben azonban a támogatási szerződés hatályba lépésének feltétele az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötése illetve a Kormányrendelet szerinti támogatási szerződés hatályba lépése. Továbbá ebben az esetben a vállalkozás figyelmét fel kell hívni arra, hogy az ingatlan tényleges értékesítésére az Önkormányzat kötelezettséget nem vállal, valamint az ingatlan értékesítésre vonatkozó jogszabályokra.4. A támogatások halmozása


12. §


 1. E rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
 2. Az egy beruházáshoz igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.
 3. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.
 4. A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell figyelembe venni. Ha a támogatást visszatérítendő formában nyújtják, a támogatás összegének a támogatástartalmat kell tekinteni.
 5. A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni a diszkont kamatláb alkalmazásával.
 6. Ha a támogatás nyújtása az uniós állami támogatási szabályok értelmében az Európai Bizottság előzetes jóváhagyásától függ, a támogatási döntés csak az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követően hozható meg.
 7. Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.5. A támogatási szerződés


13. §


 1. A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:
  1. az Önkormányzat mint támogató megnevezését, székhelyét, adószámát, statisztikai számjelét, képviselőjének nevét;
  2. a támogatott vállalkozás mint kedvezményezett megnevezését, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, bankszámlaszámát és a képviselője nevét;
  3. a támogatás nyújtásáról szóló határozat számát, jelen Rendelet címét és számát;
  4. a nyújtott támogatás jogcímét, a bruttó támogatástartalom összegét a támogatás formáját;
  5. elszámolható költségek összegét, jelenértéken;
  6. a támogatás intenzitását;
  7. a saját forrás mértékét;
  8. a támogatott vállalkozás beszámolási kötelezettségére vonatkozó részletes szabályokat, a beszámolás határidejét;
  9. a szerződésszegés jogkövetkezményeként beálló, törvényes kamattal növelt visszafizetési kötelezettséget;
  10. a vállalkozás által tett nyilatkozat valótlansága esetére irányadó jogkövetkezményeket;
  11. az Önkormányzat és a vállalkozás részéről kijelölt kapcsolattartó nevét, beosztását, telefonszámát, fax számát, e-mail címét;
  12. a vállalkozás adatváltozásaira vonatkozó bejelentési kötelezettségének kikötését;
  13. a vállalkozás felhatalmazását arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat a támogatással érintett foglalkoztatásra vonatkozó adatait megismerheti;
  14. a vállalkozás hozzájárulását ahhoz, hogy a támogatás felhasználásával, elszámolásával vagy ellenőrzésével kapcsolatos adótitkokat az Önkormányzat az illetékes adóhatóságtól beszerezheti, megismerheti és kezelheti;
  15. a vállalkozás hozzájárulását ahhoz, hogy a részére megítélt támogatással kapcsolatos támogatói közzétételi kötelezettség teljesítése során az Önkormányzat közzéteheti a támogatás adatait, ide nem értve az üzleti titkot képező adatot;
  16. annak rögzítését, hogy a támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni, felhívásra be kell mutatni;
  17. az arra vonatkozó utalást, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben az a csoportmentességi rendelet, valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak; és
  18. a 15-16. § szerinti biztosítékokat.


14. §


Az Önkormányzat a vállalkozás által vállalt kötelezettségek biztosítására garanciális feltételeket határoz meg, a legalább a 15. vagy 16. § szerinti garanciák vállalása a támogatási szerződés létrejöttének elengedhetetlen feltétele.


15. §


A vállalkozás a támogatás összegének legalább százhúsz százalékáig terjedő mértékű, a Ptk. 6:431. §-a szerinti, a támogatási szerződés hatályának idejére, de legalább a fenntartási időszak végéig szóló garanciaszerződést köt illetve garanciavállaló nyilatkozatot biztosít, annak eredeti példányát az Önkormányzat részére átadja, és ezt a Képviselő-testület elfogadja. A garanciaszerződés illetve a garanciavállaló nyilatkozat akkor fogadható el, ha az mind a nem szerződésszerű teljesítés, mind pedig a nemteljesítés esetére teljeskörű felhatalmazást nyújt az Önkormányzat számára az abban szereplő összeg lehívására.


16. §


Amennyiben a vállalkozás az Sztv. szerint leányvállaltnak minősül vagy külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, úgy a vállalkozás jogosult az anyavállalata által kötött garanciaszerződéssel illetve anyavállalata által biztosított garanciavállaló nyilatkozattal eleget tenni a fenti 15. §-ban foglalt kötelezettségének. Ebben az esetben azonban vállalkozás köteles a támogatás összegének legalább százhúsz százalékáig terjedő mértékéig valamennyi jelenlegi és jövőbeli számlavezető pénzintézetéhez a Ptk. 6:396. §-a szerinti meghatalmazást benyújtani, amely alapján a számlavezető pénzintézet - a támogatási szerződés vállalkozás általi megszegése esetén - köteles a folyósított támogatás összegét az Önkormányzat javára a vállalkozás bankszámlájáról beszedni. Ebben az esetben a támogatási összeg folyósításnak feltétele azonban, hogy a vállalkozás a számlavezető pénzintézet által záradékolt felhatalmazás eredeti példányát az Önkormányzat részére benyújtsa. A támogatási időszak alatt a vállalkozás valamennyi újonnan nyitott bankszámlájára vonatkozóan köteles a felhatalmazás eredeti példányát az Önkormányzat részére benyújtani a számlanyitást követő 30 napon belül.


17. §


 1. A Rendeletben és a támogatási szerződésben foglalt szabályok megszegésének súlyával arányos jogkövetkezményeket a Rendelet és a támogatási szerződés tartalmazza.
 2. Súlyos szerződésszegés esetén - és amennyiben azt a vállalkozás megfelelő póthatáridő alatt nem orvosolja - a támogatási szerződést fel kell mondani és a támogatást vissza kell követelni, valamint a szerződést biztosító garanciákkal kell élni. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:
  1. a vállalkozás Jászfényszarun létesítendő új munkahelyek fenntartását és – amennyiben a támogatói döntés azt előírja – feltöltését határidőre legalább 50%-ban nem teljesíti;
  2. a vállalkozás a beruházás megkezdése előtt az ingatlant elidegeníti;
  3. ha a vállalkozás a támogatási összeg részben vagy egészben történő visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget;
  4. be- vagy elszámolási kötelezettségének felszólítás ellenére nem tesz eleget.
  5. a támogatási eljárásban a döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatott szolgáltatott;
  6. általa benyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül, vagy értéke számottevően csökken, és az Önkormányzat írásbeli felszólítása ellenére a vállalkozás nem gondoskodik új biztosíték nyújtásáról;
  7. a támogatási szerződés megkötésének feltételeként nyújtott nyilatkozatokat visszavonja, illetve módosítás esetén a módosítással érintett nyilatkozatokat nem teszi meg; vagy
  8. az Önkormányzat hozzájárulása nélkül valamennyi pénzforgalmi számláját megszünteti.
 3. A (2) bekezdésben meghatározott felmondás esetén a vállalkozás köteles a támogatás teljes összegét a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamattal növelten a felmondás kézhezvételét követő15 napon belül visszafizetni. Ennek elmaradása esetén az Önkormányzat jogosult a vállalkozás által benyújtott garancia felhasználására.6. A támogatások kifizetése és elszámoltatása


18. §


 1. A 6. § (1) bekezdésében meghatározott ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést, valamint a jelen rendeletben meghatározott támogatási szerződést egyidejűleg kell megkötni. Ha a támogatás a 11. § szerint feltételesen került megállapításra, akkor a szerződést a 6. § (1) bekezdése szerinti ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést megelőzően is meg lehet kötni, azonban az csak az adásvétel megkötésekor léphet hatályba.
 2. A támogatást a szerződésben meghatározott ütemezésben kell megfizetni.


19.§


 1. A vállalkozás köteles az új munkahelyek feltöltését, és a beruházás megvalósulását követően a támogatási összeg felhasználásáról, illetve az új munkahelyek számáról beszámolni, ezt követően az új munkahelyek számáról 5 éven át évente beszámolni.
 2. A beszámolóban a vállalkozás utal arra, hogy a Rendelet szerinti kötelezettség teljesítését mely közhiteles nyilvántartásban fellelhető adattal igazolja, vagy a nem fellelhető adatok esetén adatot szolgáltat.
 3. A vállalkozás köteles biztosítani az ellenőrzésre jogosultak részére az ellenőrzés lehetőségét, annak elvégzéséhez köteles adatot szolgáltatni, és az ellenőrzésben minden elvárható módon közreműködni.
 4. Az ellenőrzés lefolytatásához az Önkormányzat képviselője jogosult a vállalkozás hivatalos helyiségébe - előzetes értesítés mellet - belépni, irataiba betekinteni, arról másolatot készíteni.


20. §


 1. A támogatás keretében elszámolható
  1. a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége;
  2. a beruházás által létrehozott munkahelyek két évre számított becsült bérköltsége, vagy
  3. az a) és b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja, ha az így kapott összeg nem haladja meg az a) és b) pont szerinti összeg közül a magasabbat.
 1. Az elszámolható költség az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a következők szerint határozható meg:
  1. a tárgyi eszköznek az Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége;
  2. immateriális javak esetén a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek (a továbbiakban: támogatható immateriális javak) Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége;
  3. létesítmény felvásárlása esetén a tárgyi eszközök és a támogatható immateriális javak vételára;
  4. az ingatlan, gép, berendezés bérleti díjának a fenntartási időszak végéig elszámolt összege.
 1. Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a beruházás üzembe helyezését követő háromszor háromszázhatvanöt napon belül újonnan létrehozott munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalók - Sztv. 79. §-a szerint elszámolható - személyi jellegű ráfordításának - ide nem értve az egyéb személyi jellegű kifizetéseket - 24 havi összege a munkakör betöltésének napjától számítva.
 2. A tárgyi eszköz bérléséhez kapcsolódó költség elszámolható, ha
  1. a földterületre vagy épületre vonatkozó bérleti jogviszony nagyvállalkozás esetén a beruházás üzembe helyezését követő legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén a beruházás üzembe helyezését követő legalább három évig fennáll, illetve
  2. a pénzügyi lízing formájában beszerzett üzemre, gépre, berendezésre vonatkozó szerződés tartalmazza az eszköznek a bérleti időtartam lejáratakor történő megvásárlására vonatkozó kötelezettséget.
 1. Tárgyi eszköz esetén az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a beruházó és a beruházótól nem független harmadik vállalkozás között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel.
 2. Az immateriális javak költsége elszámolható, ha
  1. azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel,
  2. az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik,
  3. azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,
  4. azok kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,
  5. azok nagyvállalkozás esetén legalább öt évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,
  6. azok költsége nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át teszik ki.
 1. Nem minősül elszámolható költségnek
  1. a szintentartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége,
  2. a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyre a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe,
  3. az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a beruházó nehéz helyzetben lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be,
  4. a kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás,
  5. a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 31/c. pontja szerinti személygépkocsi költsége,
  6. nagyvállalkozásnál a korábban már bárki által használatba vett tárgyi eszköz költsége, kivéve létesítmény felvásárlása esetén a beszerzett eszköz vételárát.
 1. Az (1) bekezdés b) pontja szerinti elszámolható költség esetén akkor nyújtható támogatás, ha
  1. a beruházás a kedvezményezett vállalkozásnál foglalkoztatottak számának nettó növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző 12 hónap átlagához képest,
  2. a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított három éven belül betöltik,
  3. kis- és középvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig az érintett területen fenntartja,
  4. nagyvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább öt évig az érintett területen fenntartja.7. Vegyes és záró rendelkezések


21. §


A Rendeletben megjelenő euróban meghatározott összegek forintra való átszámolásakor a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott deviza középárfolyam alkalmazandó.


21/A. §


 1. Az e rendelet hatálya alá tartozó, egyénenként 500.000, eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásokról a támogatást nyújtó adatot köteles szolgáltatni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda,mint az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából.
 2. A támogatást nyújtó adatszolgáltatásának és a közzétételének a módját a 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 18/A-18/D. §-ai szabályozzák.


22. §


Az Önkormányzat a Rendelet alapján nyújtott támogatást az éves költségvetésében erre a célra elkülönített összeg erejéig nyújthatja.


23. §


Jelen Rendelet alapján 2018. május 23-ig nyújtható támogatás.


24. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


25. §


A jelen Rendelet a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU rendelettel (HL L 156/1., 2017.06.20., 1. o.) módosított, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., l. o.) I. és II. fejezete, valamint 13-14. cikkének hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
62.81 KB
2. melléklet
1.87 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!