nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2018 (XI.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-11-23 -tól
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2018 (XI.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat közművelődési feladatairól

Sárbogárd Város Önkormányzat

Képviselő-testületének


17/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat közművelődési feladatairól


Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: törvény) 83/A. §-ában  kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. § Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Önkormányzat) célja, hogy:

a) a helyi társadalom művelődési és kulturális szükségleteinek figyelembevételével – a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján – egységes alapelvek szerint határozza meg az általa támogatandó tevékenységek körét, azok ellátásának módját és feltételeit.

b) meghatározza a szakmai és finanszírozási alapelveket.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő állampolgárokra,

b) az Önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményekre,

c) azokra a magánszemélyekre, szervezetekre és intézményekre, amelyekkel az Önkormányzat közművelődési megállapodást köt,

d) Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és szerveire.

Közművelődési feladatok ellátásának alapelvei

3. § (1) Minden állampolgárnak joga van ahhoz, hogy igénybe vegye a közművelődési intézmények szolgáltatásait, műveltségét gyarapítsa, kultúrálódjon, ehhez közművelődési színteret és szakmai segítséget kapjon.

(2) Az Önkormányzat közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott közművelődési intézmények tevékenységén keresztül látja el.

(3) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem lehetnek elkötelezettek.

(4) A törvényben és e rendeletben megfogalmazott jogok megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti, nemzetiségi vagy társadalmi hovatartozás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.

(5) Az Önkormányzat közművelődési megállapodás megkötésével segítheti azokat a társadalmi szerveket, intézményeket, amelyek városi, illetve városrészi közművelődési feladat ellátását végzik.

(6) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat - a közművelődési intézmények szakmai önállóságának tiszteletben tartásával - elősegíti és igényli a civil szervezetek és közösségek, társadalmi szervezetek, magánszemélyek kezdeményezéseit, közreműködését, amelyek a város kulturális életét segítik és gazdagítják.

(7) Az Önkormányzat és intézményei biztosítják, hogy az állampolgárok a közművelődési lehetőségekről megfelelő tájékoztatást kapjanak.

Az Önkormányzat közművelődési ellátásának szervezeti keretei

4. § Az Önkormányzat a városi hagyományokat is figyelembe véve jelenleg az alábbi közművelődési intézményeket tartja fenn:

a) Sárszentmiklósi Közössági Ház (7003 Sárbogárd, Köztársaság u. 171-173.)

b) Madarász József Városi Könyvtár (7000 Sárbogárd, Hősök tere 16.)

c) József Attila Művelődési Központ, (7000 Sárbogárd, Hősök tere 3.) amelyhez hozzátartozik a Tájház

d) Rétszilasi Klub (7003 Sárbogárd-Rétszilas, Fehérvári út 95.)

e) Pusztaegresi Klub (7018 Sárbogárd-Pusztaegres, Köztársaság tér 15.)

f) Sárhatvani Klub (7019 Sárbogárd-Sárhatvan, József A. u. 26.)

g) Kislók Faluház (7000 Sárbogárd-Kislók, Szabadság u. 8.)


5. § (1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik

a) a város területén működő, nem önkormányzati fenntartású közművelődési intézményekkel,

b) a helyben működő közművelődési célú társadalmi szervezetekkel,

c) a helyben működő kulturális tevékenységet végző gazdasági társaságokkal,

d) a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel,

e) az egyházakkal,

f) a nemzetiségi önkormányzattal.

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott intézményekkel és szervezetekkel e rendeletben megállapított közművelődési feladatok megvalósítására közművelődési megállapodást köthet. A megállapodást a rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal kell megkötni és a nyilvánosság elé tárni.


6. § (1) Az e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósításához az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények elsősorban az alapító okiratokban rögzített közművelődési feladatok teljesítésével járulnak hozzá.

(2) Az önkormányzati fenntartású intézmények munkájukról, a közművelődési megállapodásban résztvevők pedig a megállapodásban rögzített feladatok teljesítéséről évente beszámolnak a Képviselő-testületnek. A beszámolókat a Képviselő-testület tárgyalását megelőzően a Képviselő-testület közművelődéssel foglalkozó bizottsága véleményezi.


Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai

7. §  (1) Az önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a kultúrához való hozzáférés

jogát és lehetőségét.

(2) Az önkormányzat adottságainak figyelembe vételével megszervezi a közművelődési

alapszolgáltatásokat, melyek:

a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

e) amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,

f) tehetséggondozás-és fejlesztés feltételeinek biztosítása,

g) kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

(3) A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének keretében biztosítja:

a) a művelődő közösségek rendszeres és alkalomszerű művelődési, vagy közösségi

tevékenysége végzésének helyszínét,

b) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt.

(4) Az önkormányzat biztosítja a nyilvános könyvtári ellátás jogszabályban rögzített

rendszerének működtetését, alapkövetelményeit és meghatározza a működtetés

alapfeladatait

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete által vállalt közművelődési feladatok

8. § Az Önkormányzat feladatának tekinti, hogy a helyi művelődési hagyományokra alapozva, az intézmények, a civil közösségek, társadalmi szervezetek tevékenységére támaszkodva a közművelődés sajátos eszközrendszerével segítse:

a) a város szellemi vonzerejének, a kulturális önszerveződésének, a lakosok életesélyeinek és életminőségének növelését,

b) a város kulturális értékeinek feltárását, megőrzését,

c) a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének támogatását, érdek érvényesítésének elősegítését,

d) a helyi társadalom kapcsolatrendszerét, a közösségi élet érdekérvényesítését,

e) az élet minőségének, az ünnepek örömeinek gazdagítását, a szabadidő eltöltéséhez, illetve a szórakozási és közösségi igényekhez a megfelelő lehetőség biztosítását,

f) a település, a régió természeti, környezeti, kulturális és közösségi értékeinek közismertté tételét, találkozók, fesztiválok, bemutatók, kiállítások rendezését.


9. § (1) Az Önkormányzat a 7. §-ban meghatározott feladatok megvalósítása érdekében:

a) az ismeretszerző, amatőr, alkotó, művelődési közösségek tevékenységéhez, közösségi programjaikhoz és kiállításaihoz valamennyi városi intézményben helyet biztosít,

b) gyerek és felnőtt táncos, szórakoztató rendezvények megszervezéséhez közművelődési intézményein keresztül segítséget nyújt, lebonyolítását biztosítja,

c) a város kulturális értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, ápolása érdekében működteti a Tájházat,

d) szakmai segítséget nyújt a gyermekek, fiatalok művelődési, művészeti stb. pályázatai elkészítéséhez.

(2) Az Önkormányzat kiemelkedő feladatának tekinti a városi ünnepek sorában az évente megrendezésre kerülő Sárbogárdi Napok rendezvénysorozatot. A rendezvénysorozatot az Önkormányzat költségvetésében biztosított keretösszegből, valamint támogatásokból finanszírozza.

A közművelődési intézmények feladatai

10. § A közművelődési intézmények elsősorban területi tagozódás alapján látják el feladataikat.


11. § A József Attila Művelődési Központ városi feladatokat lát el és a központi városrész (Bogárd, Tinód) közművelődési alapellátásának tesz eleget.

Önkormányzati tulajdonnal gazdálkodik.


12. § A Sárszentmiklósi Közösségi Ház napi nyitva tartással látja el az alábbi közművelődési feladatokat:

a) a városrészek közösségeinek szakmai segítséget nyújt és lehetőséget biztosít ünnepeik és szórakoztatási alkalmaik megszervezésére,

b) segíti a közéleti aktivitást, támogatja a társadalmi szervezeteket,

c) részt vesz a városi rendezvények lebonyolításában és megszervezésében,

d) aktív szerepet vállal a városrészek hagyományainak életben tartásában,

e) tevékenységeikben építenek az egyéni és civil kezdeményezésekre,

f) támogatja az amatőr művészeti tevékenységet, igény szerint szervez kiállításokat, gyermekelőadásokat,

g) együttműködik a városrészi közoktatási intézményekkel, annak érdekében, hogy a gyermekek és fiatalok kulturálódási, művelődési igényeit kielégítsék.


 13. § A Kislóki-, Sárhatvani-, Rétszilasi-, Pusztaegresi Klub igény szerinti nyitva tartással ellátják az alábbi közművelődési feladatokat:

a) a városrészi közösségi élet szervezését,

b) ünnepek, szórakozási alkalmak lehetőségének biztosítását,

c) hagyományőrzést,

d) a közösségi teret biztosítják a településrész lakói számára,

e) a településrész lakosság megtartó erejének növelését.

A közművelődési feladatellátás formája, módja és mértéke

14. § (1) Az Önkormányzat e rendeletében megfogalmazott feladatait költségvetéséből finanszírozza.

(2) Az Önkormányzat közművelődési feladatai és rendezvényei finanszírozásához lehetőség szerint támogatókat keres és von be.

(3) Az Önkormányzat anyagi lehetőségei szerint gondoskodik a saját fenntartású közművelődési intézmények működéséről, a tárgyi és személyi feltételek biztosításáról, illetve szakmai szolgáltatásaik folyamatos fejlesztéséről.

(4) A feladatellátás pénzügyi szükségletét – a kiadást és bevételt – az intézmények a költségvetésükben megtervezik. A kiadás és a bevétel különbségét az önkormányzat támogatásként – a feladata ellátásához szükséges összegben – havonta biztosítja. A működési kiadásokon felüli esetleges beruházások és felújítások finanszírozását az intézmények költségvetésében tervezik és bonyolítják.

(5) Az Önkormányzat feladata a közművelődési intézmények folyamatos fejlesztése és az ehhez kapcsolódó érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére irányuló pályázatok benyújtása.

(6) A pályázati támogatások elnyeréséhez az Önkormányzat költségvetésében biztosítja – anyagi lehetőségeinek függvényében – a szükséges saját forrást.

(7) A város kulturális életét gazdagító közművelődési feladatok megvalósítása érdekében a városért működő szervezeteket, egyesületeket, csoportokat az önkormányzat anyagilag támogathatja. Különös tekintettel a huzamosabb idő óta működő és kiemelkedő eredményeket elérő közösségekre.

(8) Az Önkormányzat biztosítja a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezetet és infrastruktúrát.


A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése, képviselete


15.  § (1) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.  évi CXL. törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos hatásköröket Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja.
(2) Az Önkormányzat a közművelődési intézménynek törvényességi ellenőrzését a vonatkozó

jogszabályokban foglaltak alapján látja el.
(3) Az Önkormányzat intézményeinek szakmai ellenőrzését a Képviselő-testület szakmai beszámolók és szakértői vélemények alapján látja el.

(4) A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározottak alapján a lakosság helyi  képviselete érdekében legfeljebb hároméves időtartamra Közművelődési Kerekasztal alakítható.

Záró rendelkezés

15. § (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével az önkormányzat közművelődési feladatiról szóló 22/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


Sárbogárd, 2018. november 9.

                                                     dr. Sükösd Tamás                                                        dr. Venicz Anita

                                             polgármester                                                                 jegyző


Kihirdetve: Sárbogárd, 2018. november 22.

                                                                                                                                          dr. Venicz Anita

                                                                                                                                                  jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
169 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!