nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-06-14 -tól
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) i) pontjában, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya

1. §


(1) E rendelet személyi hatálya kiterjed

a) Jászapáti Városi Önkormányzatára,

b) az önkormányzati vagyon kezelőire, működtetőire, hasznosítóira, használóira,

c) az önkormányzat szerveire.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki Jászapáti Városi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére és elidegenítésére.


2. A vagyongazdálkodás alapelvei

2.§


(1) A vagyongazdálkodás feladatára a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) előírásai az irányadó.

(2) Az önkormányzati vagyonnal gazdálkodók a rájuk bízott vagyont kötelesek megőrizni, a felelős gazdálkodás szabályai szerint kezelni és gyarapítani.


3. Az önkormányzati vagyon besorolása

3. §[1]


(1) Az önkormányzat törzsvagyonába tartozó forgalomképtelen vagyonelemeket az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat törzsvagyonába tartozó korlátozottan forgalomképes vagyonelemeket a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat üzleti vagyonába tartozó vagyonelemeket a 3. számú melléklet tartalmazza
4. A vagyon minősítése

4. §

(1) Az üzleti vagyoncsoportba tartozó vagyontárgyak minősítése, átminősítése – más vagyon-csoportokba történő átsorolása – a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti egyes üzleti vagyonba tartozó vagyontárgyak átminősítését kezdeményezheti:

a) a polgármester,

b) a jegyző, az aljegyző;

c) a főépítész,

d) az osztályvezetők

e) a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság.

(3)[2] Törzsvagyonból az üzleti vagyonba történő átminősítés akkor lehetséges, ha

a.), az a továbbiakban kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgálja, és a feladatkör ellátása, vagy a hatáskör gyakorlása az át-minősítést követően az átminősítéssel érintett vagyontárgy nélkül is megoldható, és

b.) Jászapáti város településrendezési eszközeivel nem ellentétes.


5. Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának közös szabályai, a tulajdonosi jogok gyakorlása

5. §


A tulajdonost megillető jogok gyakorlására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) előírásai az irányadóak.


6. A vagyonkezelés szabályai

6. §


(1) Vagyonkezelési jog létesítésére az Mötv. és a Nvtv. törvény előírásai az irányadóak.

(2) A vagyonkezelői jog létesítése visszterhesen, vagy ingyenesen történhet.

(3) A vagyonkezelői jog ellenértékét szakértői vélemény alapján, az illetékről szóló törvény vagyoni értékű jogokra vonatkozó előírásai, és az ingatlan forgalmi értékének alapulvételével kell meghatározni.

(4) A vagyonkezelői jog visszterhességéről, vagy annak ingyenességéről a Képviselő-testület a vagyonkezelői jog létesítésekor dönt.

(5) A vagyonkezelő a Nvtv. előírásai szerinti beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettségeinek köteles tárgyév február 15-ig eleget tenni. A vagyonkezelő beszámolójának, adatszolgáltatásának elfogadásáról – a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelő Bizottság előzetes tárgya-lását követően – a Képviselő-testület dönt.


7. §


(1) A vagyonkezelőt az Nvtv. és az Mötv. előírásai alapján illetik meg jogok, és terhelik kötelezettségek.

(2) Amennyiben a vagyonkezelésbe átadott vagyon, vagy annak valamely eleme bármely okból alkalmatlanná válik a vagyonkezelő által vállalt közfeladat ellátására, vagy a feladat ellátásához az átadott vagyon már nem szükséges, a vagyonkezelő köteles erről Jászapáti Városi Önkormányzatot 8 napon belül értesíteni. Az értesítés alapján a vagyonkezelési szerződést módosítani kell.

(3) A vagyonkezelési szerződés hatálya alá tartozó, 1 millió forintot meghaladó nyilvántartási értékű vagyontárgyak körének megváltozása esetén a vagyonkezelő a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül köteles kezdeményezni a szerződés módosítását.

(4) A vagyonkezelőnek lehetőségeihez mérten azonnali, de legkésőbb a tény, vagy körülmény felmerülésétől számított 8 napon belüli, írásbeli bejelentési kötelezettsége áll fenn Jászapáti Városi Önkormányzat felé, ha

a) vele szemben csőd- vagy felszámolási eljárás van folyamatban, vagy ilyen eljárás indul,

b) köztartozása (adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék) esedékessége több mint 1 hónapja lejárt, és annak kiegyenlítésére halasztást nem kapott;

c) a tulajdonosi szerkezete az Nvtv. előírása alapján megváltozik;

d) az Nvtv. előírásai alapján meghatározott körülmény folytán nem minősül átlátható szervezetnek

e) a kezelt vagyon összértékében bekövetkezett 10%-os mértéket meghaladó csökkenéséről szerez tudomást,

f) a kezelt vagyont súlyos környezeti károsodás veszélye fenyegeti,

g) a kezelt vagyonnal kapcsolatban Jászapáti Városi Önkormányzat beavatkozását igénylő természeti és környezeti károkozás történt, vagy egyéb – a kezelt vagyont érintő – veszélyhelyzet következett be,

h) ha Jászapáti Városi Önkormányzatnál nyilvántartott adataiban változás következik be.

(5) Amennyiben a vagyonkezelő az Mötv. előírása alapján felsorolt felújításokon, vagy beruházási munkákon - felül Jászapáti Városi Önkormányzat előzetes jóváhagyását követően - további felújítási és beruházási munkákat végez, úgy e munkálatok tekintetében Jászapáti Városi Önkormányzat és a vagyonkezelő egymással a vagyonkezelői szerződésben szabályozottak alapján számolnak el.

(6) A vagyonkezelő köteles Jászapáti Városi Önkormányzat által a vagyonkezelésbe átadott vagyonra biztosítási szerződést kötni, és azt folyamatosan fenntartani.

(7) A vagyonkezelő köteles valamennyi közérdekű adatszolgáltatásra mely kötelezettségének közvetlenül, vagy az adatok Jászapáti Városi Önkormányzat rendelkezésére bocsátásával tesz eleget.

(8) A birtokba adás előtt Jászapáti Városi Önkormányzatnak vagyonleltárt kell készítenie.

(9) A birtokbaadási eljárás során az Önkormányzatnak jegyzőkönyvet kell felvennie.


8. §


(1) A vagyonkezelőnek a vagyonkezelési tevékenység körében felmerülő bármely hatósági engedélyhez kötött tevékenységhez tulajdonosi hozzájárulást kell beszereznie.

(2) Nem terjed ki a tulajdonosi hozzájárulás beszerzésének kötelezettsége az azonnali veszélyelhárítást szolgáló, de egyébként hozzájáruláshoz kötött tevékenységre. Az így elvégzett tevékenységről és annak indokáról a vagyonkezelőnek 15 napon belül be kell számolnia a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság részére.


9. §


A vagyonkezelő a vagyonkezelésbe vett vagyon eszközeiről az Nvtv., valamint az Mötv. előrásai szerint köteles nyilvántartást vezetni.


10. §


A vagyonkezelői jog megszűnésére az Nvtv. előírásai az irányadóak.


11. §


(1) A vagyonkezelői jogot, a vagyonkezelési szerződésben meghatározott jogok és kötelezettségek teljesítését Jászapáti Város Önkormányzata bármikor ellenőrizheti.


7. Ingyenes használatra vonatkozó szabályok

12. §


Önkormányzati vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni a Nvtv. előírásai alapján lehet.


8. A vagyon értékének meghatározása

13. §


(1) Az önkormányzat

a) ingatlan vagyonának értékét a számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékben vagy forgalmi értékbecslés alapján megállapított értéken,

b) az ingó vagyonának értékét nyilvántartási értéken,

c) értékpapír vagyonának értékét névértéken kell megállapítani.

(2) Az önkormányzati vagyon értékesítésére, vagy egyéb módon történő hasznosítására és megterhelésére irányuló döntést megelőzően – kivéve az ingatlan bérbeadás, vagy haszonkölcsönbe adás útján történő hasznosítása esetét – az adott vagyontárgy értékét meg kell határozni.

(3) Ingatlanvagyon tulajdonjogának önkormányzat általi visszterhes megszerzését megelőző-en az adott ingatlan forgalmi értékét értékbecslő által meg kell állapítani. Ettől abban az esetben lehet eltérni, ha az ingatlan lényegi jellemzőivel – így különösen: annak területével, elhelyezkedésével, természeti és környezeti adottságaival – azonos jellemzőkkel rendelkező ingatlan helyben szokásos forgalmi értéke nem haladja meg az értékbecslés várható költségének tízszeresét.

(4) Ha a szerződés tárgya több vagyontárgy, a rendelet értékhatárra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó.


(5) Örökölt vagyon esetén – amennyiben az adó- és értékbizonyítvány 6 hónapnál nem régebbi – a hagyatéki eljárás során megállapított értéket kell vagyonértékének tekinteni.

(6) A tőzsdére bevezetett értékpapír 25 millió Ft-ot meghaladó elidegenítése esetén a pályázati indulóárat az értékesítésről hozott képviselő-testületi döntés napját megelőző 5 tőzsdei napnak megfelelő átlagár alapján kell megállapítani.

(7) Apport gazdasági társaságba való bevitelekor a vagyon piaci értékét könyvvizsgáló bevonásával kell megállapítani és azt a piaci értéken kell a vállalkozásba vinni.


9. A vagyon elidegenítése

14. §


(1) A költségvetési törvényben meghatározott értékhatár felett önkormányzati vagyon elidegenítése kizárólag nyilvános versenytárgyalás útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére történhet.

(2) A nyilvános versenytárgyalást pályázati felhívás közzétételével kell kitűzni. A pályázati felhívást minimálisan Jászapáti Város honlapján, Jászapáti Város Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, valamint egy megyei lapban legalább egy alkalommal közzé kell tenni.

(3) A pályázatok benyújtására legalább 15 napot kell biztosítani.

(4) A pályázati felhívás kötelező tartalmi elemei különösen:

a.) a versenytárgyalás kiírójának nevét, székhelyét,

b.) a vagyontárgy megnevezését, címét, fekvését, helyrajzi számát egyéb jellemzőit,

c.) a vagyontárgy fontosabb adatait (alapterület, műszaki állapot, közművesítettségét, egyéb jellemzőit),

d.) hasznosítás módját,

e.) az elbírálásra vonatkozó szempontokat,

f.) versenytárgyaláson való részvétel feltételeit,

g.) a vagyontárgy megtekintési lehetőségét,

h.) a pályázat benyújtásának módját, helyét, határidejét,

i.) a pályázat célját, több forduló esetén a fordulók számát,

j.) az ajánlati kötöttség minimális időtartamát,

k.) pályázatok felbontásának helyét, idejét,

l.) a versenytárgyalás helyét, idejét,

m.) az esetleges biztosíték összegét, rendelkezésére bocsátásának módját.

(5) A pályázatok bontását, a versenytárgyalás lebonyolítását a Képviselő – testület eltérő rendelkezése hiányában a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság végzi. A pályázat eredményére a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság tesz javaslatot.


14/A.§[3]

A Jászapáti város területén lakást építeni szándékozó nagycsaládosok építési telekhez juttatásának feltételeiről szóló 15/2016. (VI.14.) számú rendelet mellékletében foglalt telkek vonatkozásában a közművesítés költségeiről Jászapáti Városi Önkormányzat számlát állít ki.

A számla ellenértékét a vevő a tulajdonjog átruházási szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül köteles kiegyenlíteni.


15. §


Az önkormányzat vagyonát ingyenesen átruházni az Nvtv. előírásai szerint lehet.


10. Ellenérték nélkül kapott, felajánlott vagyon

16. §


(1) Az önkormányzat számára más személy vagy szerv által ellenérték nélkül juttatott (a továbbiakban: térítés nélkül kapott) 500.000 Ft piaci értéket elérő vagyon elfogadásáról a képviselő-testület dönt.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeghatárt el nem érő, térítés nélkül kapott vagy felajánlott vagyon elfogadásáról a polgármester dönt.

(3) A térítés nélkül kapott vagy felajánlott vagyon elfogadásának feltétele, hogy

a) az önkormányzat tudja teljesíteni az elfogadott vagyonnal kapcsolatos kötelezettségeket,

b) az a) pont szerinti kötelezettség teljesítése likviditási problémát ne okozzon, és ne zavarja az önkormányzati feladatok ellátását.

(4) A felajánlás elfogadása esetén a vagyonátvételről megállapodást kell kötni.

(5) A (3) bekezdés szerinti megállapodásban kell rendelkezni – szükség esetén – a vagyonkezelői jog létesítéséről is.


11. Az önkormányzat követeléseiről való lemondás

17. §


(1) Az Önkormányzat csak olyan követelésekről jogosult lemondani, amelynek összege meghaladja annak behajtása érdekében foganatosítandó intézkedések várható összegét.

(2) Az Önkormányzat követeléseiről 100.000 Ft értékhatárig a polgármester jogosult lemondani. Az Önkormányzat 100.000 Ft feletti követeléseiről a Képviselő-testület jogosult lemondani.


12. Vagyonnyilvántartás és leltár

18. §


(1) Az önkormányzat vagyonáról az Nvtv. valamint az Mötv. előírásai alapján meghatározott nyilvántartásokat kell vezetni.

(2) A vagyonleltár alapját képező nyilvántartások állományának felfektetéséről és folyamatos vezetéséről, valamint a vagyonleltár összeállításáról, az ingatlanok esetében a vagyonkataszterben szereplő adatok egyezőségéről – az önkormányzati vagyonkezelő szervek közreműködésével – a jegyző gondoskodik.


19. §


Az önkormányzati vagyonban bekövetkező változást az Nvtv. előírásai alapján folyamatosan vezetni kell.


13. Záró rendelkezések


20. §


E rendelet 2012. szeptember 20. lép hatályba.


Hatályát veszti Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 22/2004. (XI. 25.) sz. önkormányzati rendelet.

                Pócs János s.k.                                                                       Biróné dr. Boros Anikó s.k.

                  polgármester                                                                                     jegyző     Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2012. szeptember 14. napján kerül kihirdetésre.

                                                                                                          Biróné dr. Boros Anikó

                                                                                                                        jegyző
[1]

Módosította a  7/2013. (III.21.) ÖR. Hatályos 2013. március 22. napjától.

[2]

Módosította a 7/2013. (III.21.) ÖR. Hatályos 2013. március 23. napjától.

[3]

A rendelet szövegét a 16/2016 (VI.14.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2016. június 14-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
164.68 KB
2. sz. melléklet
39.04 KB
3. sz. melléklet
41.72 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!