nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 (II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-16 - 2017-01-26
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 (II.16.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselők szociális, jóléti, kutlurális és egészségügyi juttatásairól, a szociális és kegyeleti támogatásairól


Somogyszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-a alapján, a Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalban, a Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal Somogyszentpáli Kirendeltségén, valamint a Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal Táskai Kirendeltségén foglalkoztatott köztisztviselőknek megállapítható szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól, szociális és kegyeleti támogatásairól az alábbi rendeletet alkotja.


  1. Fejezet

Általános rendelkezések


1. § (1) E rendelet hatálya Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalban, a Somogyszentpáli Kirendeltségen és a Táskai Kirendeltségen  (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott közszolgálati tisztviselőkre, ügykezelőkre (a továbbiakban: köztisztviselő) terjed ki.

(2) A köztisztviselő részére visszatérítendő vagy vissza nem térítendő szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatások adhatóak.

(3) A (2) bekezdés szerinti juttatások a nem teljes munkaidőben foglalkoztatott, azaz a részmunkaidős köztisztviselőket munkaidő-arányosan illetik meg.

(4) A rendelet 4-8. §-aiban meghatározott szabályokat a foglalkoztatási jogviszonyban lévő polgármester tekintetében is alkalmazni kell.


2. § (1) A Hivatal költségvetésében szociális és kegyeleti támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át. A szociális keret konkrét – a 6-12. §-okban meghatározott – támogatási formák szerinti megoszlását a Közszolgálati Szabályzatban a jegyző állapítja meg.

(2) Ha az adott költségvetési évre a Képviselő-testület:

  1. juttatásokra előirányzatot nem állapít meg, vagy
  2. a juttatásokra és támogatásokra megállapított keret kevésnek bizonyul, a jegyző év közben pótelőirányzatot kérhet. A Képviselő-testület e kérésnek a költségvetési rendelete módosításával tehet eleget.

(3) A jóváhagyott előirányzat adott évi felhasználatlansága miatt keletkező pénzmaradvány a következő évben a Képviselő-testület döntése alapján – meghatározott mértékben és arányban – használható fel az e rendelet tárgyát képező juttatásokra és támogatásokra.

(4) A juttatások fedezetéül szolgáló keretet az e rendeletben és a Közszolgálati  Szabályzatban meghatározott módon kell felhasználni.

(5) Az egyes juttatásokról és támogatásokról évenként elkülönített nyilvántartást kell vezetni.

(6) A támogatások folyósításával, illetve biztosításával kapcsolatos feladatokat a Pusztakovácsi  Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi és személyügyi ügyintézője látja el.


  1. Fejezet

                                                               A köztisztviselő díjazása

3.§ A köztisztviselő alapilletményének számítási alapja a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény erre vonatkozó rendelkezései szerint meghatározott illetmény-alap.

                                                                                                     

Illetménykiegészítés


4. § (1) A Kttv. 234. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a felsőfokú, valamint a középfokú végzettségű köztisztviselők részére illetménykiegészítést állapít meg.


(2) Az illetménykiegészítés mértéke 2016. évben egységesen az alapilletmény 20 %-a.


(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti illetménykiegészítés mértékét minden évben a költségvetési rendeletben szabályozza.


Képzettségi pótlék

5. § (1) A Hivatal köztisztviselőjét - a személyi juttatások előirányzata terhére - a Kttv. 142. §-ában foglaltak szerint képzettségi pótlék illeti meg.


(2) A képzettségi pótlék állapítható meg annak a köztisztviselőnek, aki a besorolásánál figyelembe vett iskolai végzettségnél magasabb szintű szakképzettséggel rendelkezik, feltéve, ha az a munkakör ellátásához szükséges.


(3) Akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben, vagy iskolarendszeren kívüli felsőfokú szakképzésben szerzett szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap         40  %-a.


  1. Fejezet


Köztisztviselői juttatások, támogatások


6. § (1) A köztisztviselő részére az önkormányzat az alábbi szociális, jóléti, kulturális és kegyeleti juttatásokat és támogatásokat biztosítja:


a) illetményelőleg

b) képzési, továbbképzési támogatás

c) rendkívüli szociális támogatás

d) nyugállományú köztisztviselő támogatás

e) egészségügyi juttatás

(2) A juttatások és támogatások fedezetéül szolgáló, az önkormányzat éves költségvetésében biztosított keretösszeget a Közszolgálati Szabályzatban foglaltak szerint kell felhasználni.


Illetményelőleg


7.§. (1) A köztisztviselő számára, kérelmére illetményelőleg biztosítható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott illetményelőleg mértékét, feltételeit, a kifizetés és a visszafizetés rendjét – a központi jogszabályokkal összhangban – a közszolgálati szabályzat tartalmazza.

(3) Az illetményelőleg kifizetését a jegyző engedélyezi.


Képzési támogatás


8.§. (1) A Hivatal köztisztviselőinek az önkormányzati vagy hatósági munkájukhoz elengedhetetlenül szükséges, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási, jelnyelvi tolmácsi tanulmányaihoz támogatást lehet biztosítani:

            a) kamatmentes visszatérítendő, vagy

            b) vissza nem térítendő támogatás formájában.

(2) A támogatást csak az iskolarendszerű oktatásban való részvétel esetén lehet adni.

(3) Pénzben fizetendő támogatást csak abban az esetben lehet megállapítani, ha a feladat ellátásához szükséges tanulmányok meglétét jogszabály írja elő, és a köztisztviselővel legalább a tanulmányok végzésével azonos időtartamra tanulmányi szerződést kötöttek.

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdésben meghatározott támogatások további feltételeit, mértékét, az elbírálás rendjét, a támogatás kifizetésének, elszámolásának rendjét, a visszafizetésre vonatkozó szabályokat a közszolgálati szabályzat tartalmazza.

Rendkívüli szociális támogatás


9. §. A köztisztviselő megélhetését veszélyeztetető rendkívüli élethelyzet esetén rendkívüli szociális támogatásban részesíthető.

                                                                  Köztisztviselői életpálya elismerése                                                              


10.§. (1) A köztisztviselők feladatainak kiemelkedő teljesítéséért, valamint a hivatalnál és a Ktv. hatálya alá tartozó szerveknél folyamatosan eltöltött 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 és  45 év közszolgálati jogviszonya után pénzjutalom elismerésben részesül. Nem részesíthető elismerésben a köztisztviselő, ha fegyelmi büntetés hatálya alatt áll, vagy ellene fegyelmi eljárás folyik.


 (2) A pénzjutalom összege az alábbi:Nyugállományú köztisztviselő támogatása


11. §. (1) Nyugállományú köztisztviselő a szociális helyzetére figyelemmel pénzbeli támogatásban részesíthető.

(2) A  pénzbeli támogatás lehet: eseti szociális segély és temetési segély.


(3) Temetési segély adható a köztisztviselőnek a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 1. pontjában felsorolt közeli hozzátartozója halála esetén.

(4) A temetési segély összege a mindenkori illetményalap 100%-ig terjedhet, amelynek kifizetését a jegyző engedélyezi

(5) A támogatás megítélésének és kifizetésének módját a közszolgálati szabályzat tartalmazza.

(6) A köztisztviselő nyugdíjazásakor két havi illetményének megfelelő  külön juttatásra jogosult.


Egészségügyi juttatás


12.  §. (1)A köztisztviselőt a következő egészségügyi juttatás illeti meg:

a) szemüveg (kontaktlencse) készítésének díjához történő – vissza nem térítendő – hozzájárulás, ha munkaköre ellátásához a számítógép folyamatos használata szükséges

b) egészségügyi szűrő vizsgálatok támogatása.

(2) A szemüveg készítéséhez a hozzájárulás a mindenkori illetményalap 70 %-val megegyező összeg, és kérelemre 2 évente igénybe vehető juttatás.

  1. Fejezet


A juttatások fedezetére szolgáló keret


13 §. (1)A juttatásokra kifizethető keret összegét a képviselő-testület mindig az adott évre vonatkozóan, a Hivatal éves költségvetésében állapítja meg.


14. §. (1) A jegyzőnek a rendelet végrehajtásával kapcsolatos felelőssége:


a) a jegyző felelős az e rendeletben és a további hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelő Közszolgálati Szabályzat elkészítéséért,

b) a rendeletben szabályozott juttatások fedezetéül szolgáló előirányzatok költségvetési rendelet-tervezetben való megalapozott, reális igényekhez igazodó szerepeltetéséért, beleértve a juttatásokat, támogatásokat terhelő járulékokat és adóterheket is,

c) a jegyző felelős a jóváhagyott előirányzatokkal történő megfelelő gazdálkodásért.


15. §. (1)A juttatások fedezetére szolgáló összegeket az önkormányzat költségvetésében meghatározottak, e rendeletben meghatározottak és a közszolgálati szabályzatban meghatározott módon kell felhasználni.

  1. Fejezet


A juttatásokkal kapcsolatos egyéb jegyzői feladatok


16. §. (1) A jegyző a személyügyi és pénzügyi ügyintéző közreműködésével köteles:

a) a juttatások körültekintő felhasználásáról gondoskodni,

b) a Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők szociális helyzetét, családi körülményeit folyamatosan figyelemmel kísérni, rendkívüli élethelyzet esetén a juttatást kérelem nélkül, hivatalból megállapítani,

c) a juttatásokkal kapcsolatos járulék-és adóterhek befizetéséről gondoskodni.


17. §. (1) A jegyző a közszolgálati szabályzatban köteles meghatározni a Hivatal e rendeletben szabályozott juttatásokkal és támogatásokkal kapcsolatos konkrét feladatait, eljárásának részletes szabályait, pénzügyi és személyügyi ügyintéző e rendeletben szabályozott juttatásokkal és támogatásokkal kapcsolatos konkrét feladatait, valamint az egyes feladatok felelőseit.

  1. Fejezet


 Záró rendelkezések


18.  §.  (1) E rendelet 2016.  február  1. napján lép hatályba.            Babina Sándor                                                                   Dr. Berényi Sándor

                jegyző                                                                                  polgármester
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!