nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017 (I.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-27 - 2017-01-30
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017 (I.26.) önkormányzati rendelete
a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 18/2016. (XII. 01.) Önkormányzati rendelete módosításáról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése  és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.


  1. § A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 18/2016. (XII. 01.)  Önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.)  5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„5. § (2) A kérelmeket 2017. január 31. napjáig folyamatosan lehet Kulcs Községi Önkormányzat  Polgármesteri Hivatalához benyújtani.”


2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő harmadik napon hatályát veszti.


Jobb Gyula s. k.                                                                            Dr. Árva Helga s. k.         

polgármester                                                                                    jegyző                                                                                           
Záradék:


A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése 2017. január 5. napjától 2017. január 25. napjáig a Kulcsi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel megtörtént.


A rendelettel kapcsolatosan bejelentés, észrevétel nem érkezett.A rendeletet kihirdettem: 2017. január 26. napján.


Kulcs, 2017. január 26.

Dr. Árva Helga s. k.

jegyző                  


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!