nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somberek Község Képviselő-testületének 3/2018(V.22.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-23 -tól
Somberek Község Képviselő-testületének 3/2018(V.22.)önkormányzati rendelete
2017.évi költségvetésről szóló 1/2017.(II. 28. )önkormányzati rendelet módosításáról

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt feladatok ellátásának biztosítása érdekében  - a Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló  2011. évi  CLXXXIX. tv  20.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény 23.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján, a 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet rendelkezéseire figyelemmel az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:


I. fejezet


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. § (1) Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2017.(II.28.) rendelet, továbbiakban „R” 17.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2017. évi költségvetését:

236.498.982 Ft költségvetési bevétellel

306.652.102  Ft költségvetési kiadással

183.150.786 Ft finanszírozási bevétellel

112.997 666 Ft finanszírozási kiadással


állapítja meg.


(2) A „R”19.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:


 A Képviselő-testület - az Áht. 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2017. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1. számú melléklet szerint:     173 923 259 Ft működési költségvetéssel ebből:

30 329 390 Ft személyi juttatással

  4 888 561 Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval

65 602 513 Ft dologi kiadással

  2 021 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

16 428 837 Ft egyéb működési célú kiadások

47 586 475 Ft egyéb működési célú kiadások Óvodafenntartó Társulásnak

         7 066 483 Ft általános tartalék

 80 000 000 Ft Kincstárjegy vásárlás

   3 885 409 Ft 2017. évi előleg visszakönyvelése

 29 112.257 Ft költségvetési szerv finanszírozása


132 728 843 Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből:

  14 379 330 Ft beruházási célú kiadással

  40 744 984 Ft felújítási célú kiadással

  47 178 833 Ft egyéb felhalmozási kiadással Társulásnak

  12 848 178 Ft céltartalékkal

    4 341 000 Ft Áht. kívüli felhalmozási kiadással állapítja meg.


II. fejezet


RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK


2.§ A („R”) 1.sz. melléklete helyébe  a jelen rendelet 1., számú melléklete lép


3.§ A „R” 2.sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 2., számú melléklete lép.


4.§ A „R” 3. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 3., számú melléklete lép.


5.§ A „R” 4. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 4., számú melléklete lép.


6.§ A „R” 6. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. számú melléklete lép.


7.§ A „R” 7. .sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. sz. melléklete lép.


8.§ A „R” 11.sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. sz. melléklete lép.


III. fejezet


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


Hatályba léptető rendelkezések

9.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Dr. Majorné dr. Szabó Zsuzsanna                                                       Csoboth Tamás

            jegyző                                                                                   polgármesterJelen rendelet Somberek községben 2018. május 22 - én a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint a www.somberek.hu honlapon keresztül kihirdetésre került. Somberek, 2018. május 22.                                               Dr. Majorné dr. Szabó Zsuzsanna

                                                                                                              jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!