nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-11-16 - 2019-05-16
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya


A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.


2. § A költségvetés bevételei és kiadásai


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

1.790.668.374 Ft

Költségvetési bevétellel

1.859.324.974 Ft

Költségvetési kiadással

 

 - 68.656.600 Ft

44.335.400 Ft

112.992.000 Ft


Költségvetési egyenleggel

- ebből  működési többlet

felhalmozási hiány

állapítja meg.


(1a)[1] A képviselő-testület a Jászapáti Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak I. félévi módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:


a) 2018. eredeti bevételi előirányzata:                                  1.879.829.117 Ft

I. féléves bevételi előirányzat változás:                                 1.154.082.811 Ft

Módosított bevételi előirányzat:                                           3.033.911.928 Ft


b) 2018. eredeti kiadási előirányzata:                                   1.879.829.117 Ft

I. féléves kiadási előirányzat változás:                                  1.154.082.811 Ft

Módosított kiadási előirányzat:                                            3.033.911.928 Ft


(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év 89.160.743 Ft költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.


3. § A költségvetés részletezése


A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

(3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6)  Az Önkormányzat által európai uniós támogatással megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 8. melléklet tartalmazza

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, feladatonként, és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6, mellékletek szerint határozza meg.

(8)  A szociálpolitikai kiadások tervezett előirányzatát a 10. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal, továbbá a költségvetési szervek (tervezett) létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, a 11. melléklet mutatja be.

(10) Az Önkormányzat a kiadások között 7.000.000 Ft céltartalékot állapít meg.


4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint az irányított költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.

(2) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 43/A. § (2) bekezdése alapján a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad.

(3) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(4) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(5) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(7) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(8) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 12. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(9) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

(10) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.


5. § Az előirányzatok módosítása


(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig – mely esetenként az 500.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.


6. § A gazdálkodás szabályai


(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv esetében belső szabályzatban kell rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a jegyzőt terheli.

(3) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.


7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


8. § Záró és vegyes rendelkezések


(1)  E rendelet 2018. február 16. napján lép hatályba.

(2)  E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

                               [1]

A rendelet szövegét a 19/2018. (XI. 15.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018. november 16-tól


Csatolmányok

Megnevezés méret
Címrend
149.01 KB
2.1. és 2.2 melléklet
843.81 KB
3. melléklet
133.15 KB
4. melléklet
188.43 KB
5. melléklet
109.69 KB
6. melléklet
389.22 KB
7. melléklet
368.22 KB
8. melléklet
1.28 MB
10. melléklet
378.55 KB
11. melléklet
259.6 KB
12. melléklet
180.23 KB
1. sz. tájékoztató tábla
792.85 KB
2. sz. tájékoztató tábla
298.1 KB
3. sz. tájékoztató tábla
255.51 KB
4. sz. tájékoztató tábla
478.93 KB
5. sz. tájékoztató tábla
381.72 KB
6. sz. tájékoztató tábla
332.68 KB
7. sz. tájékoztató tábla
298.22 KB
1.1_melléklet
1.14 MB
9.1_melléklet
939.08 KB
9.2_melléklet
442.87 KB
9.3_melléklet
443.86 KB
9.4_melléklet
429.12 KB
9.5_melléklet
407.26 KB
9.6_melléklet
447.74 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!