nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-26 - 2016-01-27
Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I.26.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 5/2015 (III.25.) számú rendelet módosításáról

Becske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 35. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról az alábbi rendeletet alkotja.I. Fejezet

Módosító rendelkezések


1.§

„A Rendelet 4.§ (1) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

(1)Nem illeti meg a tiszteletdíj azt a képviselőt és tiszteletdíj részére nem kerülhet kifizetésre, aki a tárgyi hónapban tartott testületi ülésen nem jelent meg – kivéve, ha alapos okkal ki nem mentette magát-, továbbá azt a képviselőt, és tiszteletdíj részére nem kerülhet kifizetésre, akinek az önkormányzattal szemben köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül nem rendezi, illetőleg aki a jogszabályban foglalt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének nem tett eleget.II. Fejezet

Záró rendelkezések


2.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti hatályát veszti.Szalatnyainé Zsigmond Éva                                                       Dr. Bata Ákos

             polgármester                                                                          jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!