nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2011. (VIII.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-09 - 2018-07-31
Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2011. (VIII.29.) önkormányzati rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya az Alapszolgáltatási Központra, valamint annak szolgáltatásait igénybe vevő személyekre terjed ki.


2.§


(1) Az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére az alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátást biztosítja:

 1.            a) étkeztetés
 2.            b) házi segítségnyújtás
 3.            c) családsegítés
 4.            d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 5.            e) időskorúak nappali ellátása[1]


(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat az Alapszolgáltatási Központ (a továbbiakban: intézmény) biztosítja.


Étkeztetés

3.§

(1) Étkeztetés keretében az intézmény azoknak a szociálisan rászorult személyeknek legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:

          a) a 60 év feletti életkorúak, vagy

          b) az átmeneti, vagy krónikus betegség miatt megromlott egészségi állapotúak, vagy

          c) a fogyatékossággal élők, vagy

          d) a pszichiátriai betegségben szenvedők, vagy

          e) a szenvedélybetegségben szenvedők
részére.


[2](2) Étkeztetés igénybevétele esetén szociális rászorult az a kérelmező, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 500%-át. Továbbá azon személy részére biztosítható, aki az (1) bekezdésben meghatározott feltételek közül legalább két pontban foglaltaknak megfelel. Az egészségügyi állapotra vonatkozóan a kérelmező háziorvosának igazolása szükséges az intézményvezető által rendszeresített nyomtatványon.


(3) Az intézmény vezetője az étkeztetés biztosításának megkezdését megelőzően megvizsgálja az ellátást igénylő havi nettó jövedelmét.


(4) Ebéd házhozszállítása esetén az étkeztetés térítési díja a szállítási díj költségével növekszik.


  [3]5) Az étkezési személyi térítési díj megállapításáról és felülvizsgálatáról az intézmény vezetője dönt.


   (6) Az ebéd házhozszállítása esetén, ha egy helyszínre kettő vagy ennél több adag ebéd kerül kiszállításra, a szállítási díjat csak egyszer kell megfizetni.


   [4][5](7)


   1. (8) A szociális étkeztetés formái:
    1.  egyéni elvitellel,
    2.  házhoz szállítással.


   [6] [7] [8](9) Az étkeztetés intézményi térítési díja 533,- Ft+ÁFA/adag.


   [9]

   1. (10) [10]A szállítás intézményi térítési díja: 80,- Ft/szállítási cím.

   Házi segítségnyújtás

   4.§


   (1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni:

           a) elsősorban azon személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem   gondoskodnak, vagy

              b) munkanapokon napi 4 órában gondozónő biztosításával, térítésmentesen azon családok részére, ahol három vagy annál nagyobb számú ikrek születnek, a gyermekek 1 hónapos korától 12 hónap időtartamra.


   (2) A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A házi segítségnyújtást a megállapított gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell biztosítani. A gondozási szükséglet megállapítását az intézményvezető végzi el.


   [11](3)


   [12][13][14] [15](4) A házi segítségnyújtás igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díj:

   a) szociális segítés esetében: 550,- Ft/fő/óra;

   b) személyi gondozás esetében: 1.415,- Ft/fő/óra.


   (5) Akinek ellátását tartási, vagy öröklési szerződésben vállalták – ideiglenesen – helyzetének rendezéséig lehet házi segítségnyújtásban részesíteni, de az eltartó a teljes intézményi térítési díjat köteles megfizetni.


   [16][17](6)


   [18]Szociális segítés és személyes gondozás keretében nyújtott szolgáltatások


   [19][20] [21]4/A.§


   (1) Szociális segítés keretében térítésmentesen nyújtott szolgáltatások:


   (2) Szociális segítés keretében térítési díj ellenében nyújtott szolgáltatások:


   (3) Személyi gondozás keretében térítésmentesen nyújtott szolgáltatások:


   (4) Személyi gondozás keretében térítési díj ellenében nyújtott szolgáltatások:


   Családsegítés

   5.§


   1. (1) Az intézmény a családsegítés keretében ellátja az Szt. 64.§-ában foglalt feladatokat.


   1. (2) A családsegítés szolgáltatás igénybevétele külön eljárás nélkül történik.

   Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

   6.§


   (1) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénylése esetén az intézményvezető megvizsgálja a kérelmező szociális rászorultságát, ezt a vizsgálatot az igénybevétel során kétévente el kell végezni.


   [22][23][24][25](2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéért fizetendő térítési díj összege 438,- Ft/fő/nap.


   [26](3) 


   [27]Időskorúak nappali ellátása

   6/A.§


   [28](1) Az időskorúak nappali ellátását a szociális támogatásra szoruló, önmaga ellátására részben képes, idős személy veheti igénybe.


   [29](2)

   [30][31][32][33](3) Az időskorúak nappali ellátásának intézményi térítési díja: 1 500,- Ft/fő/nap.


   A személyes gondoskodás igénybevétele

   7.§


   1. (1) A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselőjének kérelmére történik.


   1. (2) A személyes gondoskodás formáinak igénybevételére irányuló kérelmeket az intézmény vezetőjéhez lehet benyújtani, elbírálásáról az intézmény vezetője dönt.


   1. (3) Az intézmény vezetője az intézmény által biztosított ellátásokra az ellátást igénybe vevő személlyel, vagy törvényes képviselőjével megállapodást köt.


   1. (4) Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő személy vagy törvényes képviselője között létrejött megállapodás az alábbiakat tartalmazza:
    1.              a) az ellátás kezdetének időpontját;
    2.              b) az intézményi ellátás időtartamát (határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését);
    3.              c) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, tartalmát;
    4.              d) személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat;
    5.              e) intézményi jogviszony megszűnésének módját;
    6.              f) panasztételi lehetőségét.


   1. (5) Az intézményvezető a megállapodást módosíthatja, ha:
    1.             a) az ellátás időtartamát az ellátott vagy törvényes képviselője módosítani kívánja;
    2.             b) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formája, módja, illetve köre megváltozik;
    3.             c) ha a személyi térítési díj megállapítására, illetve fizetésére vonatkozó szabályok megváltoznak.

   Az ellátás megszűnésének esetei

   8.§


   1. (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszűnik az Szt. 100.§-ában meghatározottakon túl:
    1.              a) az igénylő, illetve törvényes képviselőjének kezdeményezésére;
    2.              b) a rászorultsági körülmény megváltozásával;
    3.              c) más ellátási forma indokoltsága esetén;
    4.              d) lakóhely változásával.


   1. (2) Az ellátás megszüntetésének időpontjaként az utolsó ellátásban töltött napot kell figyelembe venni.

   A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak közös szabályai

   9.§


   [34]

   1. (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjat e rendelet 1., 2., és 3. számú melléklete szerinti jövedelemhatárok figyelembevételével kell megállapítani.


    [35]

   1. (2) A A szociális étkeztetés térítési díját a kötelezett a tárgyhónapot követően utólag minden hónap 15-ig köteles megtéríteni.


    [36]

   1. (3) A házi segítségnyújtás térítési díját a kötelezett a tárgyhónapot követően utólag minden hónap 15-ig köteles megfizetni. A számla a gondozónők munkanaplója alapján igazolt órák összesítése után kerül kiállításra.


   1. [37](4) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díját a kötelezett útólag, a negyedévet követő hónap 15-ig köteles megfizetni.


    [38]

   1. (5) A nappali ellátás térítési díját a kötelezett a tárgyhónapot követően utólag minden hónap 15-ig köteles megfizetni. A számla az ellátási napló alapján igazolt napok összesítése után kerül kiállításra.

   Záró rendelkezések

   10.§


   (1) E rendelet 2011. szeptember 1. napján lép hatályba.


   (2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2007. (II.15.) számú, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2007. (II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2008. (IV.15.) számú és az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 38/2008. (XII.19.) számú önkormányzati rendelete hatályát veszti.   [39][40]1. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 34/2011. (VIII. 29.) önkormányzati rendeletéhez


   Jövedelem (Ft/fő)

   Étkeztetés és Szállítás esetében a személyi térítési díj az alábbiak szerint csökkenthető

   0 – 37.000,-

   100%

   37.001 – 42.000,-

   75%

   42.001 – 45.000,-

   65%

   45.001 – 55.000,-

   60%

   55.001 – 70.000,-

   50%

   70.001 – 95.000,-

   40%

   95.001 – 120.000,-

   30%

   120.001 – 130.000,-

   15%

   130.001 – 142.500,-

   0%


   [41]2. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 34/2011. (VIII. 29.) önkormányzati rendeletéhez


   Jövedelem (Ft/fő)

   Házi segítségnyújtás esetében a személyi térítési díj az alábbiak szerint csökkenthető

   0 – 37.000,-

   100%

   37.001 – 42.000,-

   75%

   42.001 – 45.000,-

   70%

   45.001 – 55.000,-

   60%

   55.001 – 70.000,-

   55%

   70.001 – 95.000,-

   40%

   95.001 – 120.000,-

   35%

   120.001 – 130.000,-

   25%

   130.001 – 140.000,-

   10%

   140.001,- felett

   0%


   [42][43]3. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 34/2011. (VIII. 29.) önkormányzati rendeletéhez   Jövedelem (Ft/fő)

   Időskorúak nappali ellátása esetében a személyi térítési díj az alábbiak szerint csökkenthető

   0 – 37.000,-

   100%

   37.001 – 55.000,-

   95%

   55.001 – 95.000,-

   93%

   95.001 – 120.000,-

   90%

   120.001 – 140.000,-

   88%

   140.001,- felett

   0%   [1]

   A rendelet szövegét a 14/2015 (III.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015.05.01.-től

   [2]

   A rendelet szövegét a 14/2015 (III.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a 1. bekezdése módosította. Hatályos: 2015.05.01.-től

   [3]

   A rendelet szövegét a 6/2014 (III. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította.Hatályos: 2014.05.01-től

   [4]

   A rendelet szövegét a 6/2014 (III. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2014.05.01-től

   [5]

   Hatályon kívül helyezte a 14/2015 (III.26.) önkormányzati rendelet 2. § 2. bekezdése. Hatálytalan: 2015.05.01.-től

   [6]

   A rendelet szövegét a 6/2014 (III. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2014.05.01-től

   [7]

   A rendelet szövegét a 8/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2017.05.01-től

   [8]

   A rendelet szövegét a 44/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018.02.01-től

   [9]

   A rendelet szövegét a 14/2015 (III.26.) önkormányzati rendelet 2. § 3. bekezdése módosította. Hatályos: 2015.05.01.-től

   [10]

   A rendelet szövegét a 8/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos 2017.05.01-től

   [11]

   Hatályon kívül helyezte a .14./2015 (III.26.) önkormányzati rendelet 3. § 1. bekezdése. Hatálytalan: 2015.05.01.-től

   [12]

   A rendelet szövegét a 6/2014 (III. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2014.05.01-től

   [13]

   A rendelet szövegét a 14./2015 (III.26.) önkormányzati rendelet 3. § 2. bekezdése módosította. Hatályos: 2015.05.01.-től

   [14]

   A rendelet szövegét a 8/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2017.05.01-től

   [15]

   A rendelet szövegét a 8/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018.05.01-től

   [16]

   A rendelet szövegét a 6/2014 (III. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2014.05.01-től

   [17]

   Hatályon kívül helyezte a 14./2015 (III.26.) önkormányzati rendelet 3. § 1. bekezdése. Hatálytalan: 2015.05.01.-től

   [18]

   Kiegészítette a 2/26. (I.28.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályos 2016.01.01-től.

   [19]

   Kiegészítette a 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése. hatályos 2016.01.01-től.

   [20]

   A rendelet szövegét a 8/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2017.05.01-től

   [21]

   A rendelet szövegét a 8/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2018.05.01-től

   [22]

   A rendelet szövegét a 6/2014 (III. 27.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2014.05.01-től

   [23]

   A rendelet szövegét a 15./2015 (III.26.) önkormányzati rendelet 4. § 1. bekezdése módosította. Hatályos: 2015.05.01.-től

   [24]

   A rendelet szövegét a 8/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2017.05.01-től

   [25]

   A rendelet szövegét a 8/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2018.05.01-től

   [26]

   Hatályon kívül helyezte a 14/2015 (III.26.) önkormányzati rendelet 4. § 2. bekezdése. Hatálytalan: 2015.05.01.-től

   [27]

   A rendelet szövegét a 14/2015 (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § 1. bekezdése módosította. Hatályos: 2015.05.01.-től

   [28]

   A rendelet szövegét a 14/2015 (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § 2. bekezdése módosította. Hatályos: 2015.05.01.-től

   [29]

   Hatályon kívül helyezte a 14/2015 (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § 3. bekezdése. Hatálytalan: 2015.05.01.-től

   [30]

   A rendelet szövegét a 6/2014 (III. 27.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. Hatályos: 2014.05.01-től

   [31]

   A rendelet szövegét a 14/2014 (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § 4. bekezdése módosította. Hatályos: 2015.05.01.-től

   [32]

   A rendelet szövegét a 8/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2017.05.01-től

   [33]

   A rendelet szövegét a 8/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2018.05.01-től

   [34]

   A rendelet szövegét a 14/2015 (III.26.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2015.05.01.-től

   [35]

   A rendelet szövegét a 39/2015 (X.29.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2015. XI.1.-től

   [36]

   A rendelet szövegét a 39/2015 (X.29.) önkormányzati rendelet 6 §-a módosította. Hatályos: 2015. XI..1.-től

   [37]

   A rendelet szövegét a 39/2015 (X.29.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2015. XI.1.-től

   [38]

   A rendelet szövegét a 39/2015 (X.29.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2015. XI.1.-től

   [39]

   A rendelet szövegét a 9/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2014. május 1-től

   [40]

   A rendelet szövegét a 14/2015 (III.26) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. Hatályos: 2015.05.01.-től

   [41]

   A rendelet szövegét a 14/2015(III.26.) önkormányzati rendelet 8. §-a módosította. Hatályos: 2015.05.01.-től

   [42]

   A rendelet szövegét a 6/2014 (III. 27.) önkormányzati rendelet 8. §-a módosította. Hatályos: 2014.05.01-től

   [43]

   A rendelet szövegét a 14/2015 (III.26.) önkormányzati rendelet 9. §-a módosította. Hatályos: 2015.05.01.-től

   Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
   Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!