nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018 (III.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-03-16 - 2019-06-12
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018 (III.15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A költségvetés bevételei és kiadásai


1. § (1) Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2017. évi:

a) bevételi és kiadási főösszegét                             490 883 000 forintban,

b) költségvetési bevételét                                        437 427 000 forintban,

c) költségvetési kiadását                                         490 883 000 forintban,

    ca) a költségvetési kiadás általános tartalékát                        0 forintban,

d) költségvetési bevétek és kiadások egyenlegét    - 53 456 000 forintban,

e) a költségvetési létszámkeretet                                                   127 főben                                  

állapítja meg.


2. A hiány finanszírozása


2. § Az 1. § (1) bekezdés d) pontban meghatározott működési hiányát a Képviselő-testület belső forrásokból nem képes finanszírozni.


3. A költségvetés részletezése


3. § (1) A Képviselő-testület

  a) a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet szerint,  

                        b) az önkormányzat

                        ba) kötelező feladatainak mérleglét a 2. melléklet,

 bb) önként vállalt feladatainak mérlegét a 3. melléklet,

 bc) állami (államigazgatási) feladatainak mérlegét a 4. melléklet,

                        bd) működési és felhalmozási mérlegét az 5. melléklet szerint

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testülete az önkormányzat

            a) adósságot keletkeztető ügyletekből és kezesség vállalásokból fennálló kötelezettségeit,

                        b) 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait,

  c) saját bevételinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettségeket a 6. melléklet szerint állapítja meg. 

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat

   a) beruházási kiadásainak előirányzatát beruházásonként a 7. melléklet,

   b) felújítási kiadásainak előirányzatát felújításonként a 8. melléklet szerint

állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves engedélyezett létszám-előirányzatot – ezen belül a közfoglalkoztatottak létszámát – feladatonként és költségvetési szervenként a 10., 11., 12. 13. és 14. mellékletek szerint határozza meg.

(6) Általános tartalékot nem állapít meg.

(7) Előirányzat-felhasználási tervet a 16. melléklet tartalmazza.


4. A költségvetés végrehajtásának szabályai


4. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról a 15. melléklet szerint adatot szolgáltatni.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében havonta, a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően, a tárgyhónapot követő hó 5-ig köteles adatszolgáltatást teljesíteni.


5. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv a többletbevétel terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével, és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával - az előirányzat-változtatási kérelem jóváhagyását követően - vállalhat kötelezettséget.

(3) Az (1)-(2) bekezdések szerinti előirányzat-módosítás többletműködési költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat.

(4) A költségvetési szerv vezetője az (1)-(2) bekezdések szerinti előirányzat-módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.

(5) A ténylegesen teljesített saját bevételeknél a jóváhagyott előirányzattól való elmaradása többlettámogatással nem járhat, ezért ebben az esetben – legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatot csökkenteni kell.

(6) A költségvetési szervet nem illeti meg a feladatellátáshoz kapcsolódó olyan nettó (azaz az indokolt kiadással csökkentett) bevétel összege, amely alultervezésből származik, továbbá a három hónapon túli üres állások bérmaradványa.

(7) A költségvetési szervek költségvetési támogatása csak alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.

(8) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a képviselő-testület jóváhagyását követően.

(9) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról 8 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

(10) A normatív támogatás – intézményi adatszolgáltatáson alapuló –  megigényléséért, amennyiben az eltérés elszámoláskor a 5%-ot meghaladja, az intézmény vezetője a felelős.

Év közben az állami normatíva lemondás összege az intézmény fenntartói támogatását csökkenti.

Ha a lemondás feladat elmaradásból ered a lemondás teljes összege csökkenti a fenntartói támogatást.


6. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket – jegyző által meghatározott módon – számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség az intézményvezetőt terheli.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek vezetői kötelesek törekedni a takarékos gazdálkodásra, bevételeik céltudatos növelésére.

(4) A feladatelmaradásból származó személyi és dologi megtakarításokról az intézményvezető köteles a jegyzőt értesíteni, aki gondoskodik az előirányzatok zárolásáról.

(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv

vezetője köteles betartani. Az előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(6) A költségvetési szervek vezetője nem kötelező önkormányzati feladatokat csak a képviselőtestület előzetes hozzájárulásával vállalhat.

(7) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(8) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a szerv gazdálkodásának folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét (FEUVE). A FEUVE rendszert úgy köteles kialakítani, hogy az a megállapodás alapján gazdálkodási körébe tartozó önállóan működő (részben önállóan gazdálkodó) költségvetési szervekre is kiterjedjen.


7. § (1) A költségvetési szervek pénzellátásáról a Kölcsei Közös Önkormányzati hivatal gondoskodik.

(2) A képviselő-testület elrendeli, hogy kötelezettségvállalás, valamint a kiadások teljesítése csak

a ténylegesen befolyt bevételek mértékéig teljesíthető. A kötelezettségvállalásra jogosult személyek fegyelmi felelősséggel tartoznak ennek betartásáért.


8. § (1) Az intézménye kezelésébe adott ingatlanvagyon – az alapfeladat, illetve az önkormányzati érdek sérelme nélkül – bérbeadás útján hasznosítható. A bérleti díj az intézmény saját bevételét képezi.

(2) Tartós, egy éven túli bérbeadáshoz a pénzügyi bizottság jóváhagyása szükséges.

(3) Eseti rendezvényre történő bérbeadás az intézményvezető hatáskörébe tartozik.


5. Egyéb és záró rendelkezések


9. § (1) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról a képviselő-testület dönt.   

(2) Államháztartáson kívülre a költségvetési rendeletben meghatározott támogatási előirányzattól eltérő támogatásban a képviselő-testület egyedi határozattal dönt, amennyiben

                a) annak fedezete a költségvetésben biztosított és

                b) nem veszélyezteti a kötelező feladatok ellátását.    

  (3) A képviselő-testület a támogatás felhasználást feltételhez kötheti.


10. § Készpénzben teljesíthető kiadások:

a) pénzbeli szociális ellátások,

   b) az önkormányzat és szervei kérelmére indult közigazgatási eljárásokban eljárási illeték, díj és költség megfizetése,

   c) az önkormányzat és szervei működésével összefüggő, 50 000 forintot meg nem haladó szolgáltatás és termék vásárlása.    


11. § (1) Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén a 220 %-át és”


12. § A Közszolgálati köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a szerinti kötelező cafetéria juttatás mértéke 2018. évben - Magyarország 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 59 § (4) bekezdése figyelembe vételével - bruttó 200 000 Ft/fő.


13. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit – a 11. § kivételével – 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.                  Iszák Tibor s.k.                                                                         Szabó István s.k.

                 Polgármester                                                                                 JegyzőZáradék:


A rendelet kihirdetésének napja: 2018. március 15.Szabó István s.k.

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1-17. mellékletek
1.3 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!