nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyarszecsőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-31 -tól
Magyarszecsőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Magyarszecsőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról (a továbbiakban: Rendelet) a következőket rendeli el:


1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- Eredeti bevételi előirányzat                                      63.848.707 Ft

- Módosított bevételi előirányzat                                76.945.021 Ft

- Bevételi teljesítés                                                     72.597.119 Ft


(2) A bevételi főösszeget feladatonként a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.


(3) A bevételi főösszeget jogcímenként a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.


(4) A bevételi főösszeget kormányzati funkciónként a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.


2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- Eredeti kiadási előirányzat                                      63.848.707 Ft

- Módosított kiadási előirányzat                                76.945.021 Ft

- Kiadási teljesítés                                                     44.275.413 Ft


(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:


Ssz.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

         előirányzat

                                                  Ft

1

Személyi jellegű kiadás

14.824.001

15.664.001

15.529.903

2

Munkaadókat terhelő járulék

3.101.959 

3.547.209

3.543.999

3

Dologi kiadások

10.641.500

15.357.160

13.418.977

4

Működési célú pénzeszközátadások

 3.164.316

5.099.316

5.063.654

5

Szociális ellátások

1.452.280

1.950.630

1.388.560

6

Tartalékok

22.185.717

24.965.026Működési, fenntartási előirányzat összesen:

55.369.773

66.583.342

38.945.093

7

Felújítások

7.795.434

7.795.434

2.811.805

8

Beruházás, felhalmozási célú kiadás

455.000

1.917.352

1.870.622

9

Felhalmozási célú p. eszközátadások

228.500

228.500

227.500

10

Tartalék

Felhalmozási kiadások

8.478.434

9.941.286

4.909.927

11

Finanszírozási kiadások összesen:


420.393

420.393


Kiadások összesen:

63.848.707

76.945.021

44.275.413

(3) A kiadási főösszeget feladatonként a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.


(4) A kiadási főösszeget jogcímenként a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.


(5) A bevételi főösszeget jogcímenként a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.


(6) Az átadott pénzeszközöket a Rendelet 8. melléklete, valamint az átvett pénzeszközöket a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.


3. § Az önkormányzat az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket a Rendelet 1. melléklete szerint fogadja el.


4. § Az önkormányzatnak a teljesített felújítási előirányzatait célonként, valamint a beruházásokat feladatonként a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.


5. § (1) A Képviselő-testület a 2017. évi pénzmaradványát 28.321.706 Ft-tal hagyja jóvá a Rendelet 11. melléklet szerint.


(2) Az önkormányzat az általános- és céltartalékokat a Rendelet 12. melléklete szerint

fogadja el.


(3) A Képviselő-testület költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására     szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a Rendelet 14. melléklete szerint fogadja el.


(4) Az önkormányzat eredmény kimutatását a Rendelet 16. melléklete szerint fogadja el.


6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi vagyonmérleg adatainak főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- Eszközök                  258.241.909 Ft

- Források                   258.241.909 Ft


(2) Vagyonmérleg adatainak részletezését a Rendelet 15. melléklet tartalmazza.


7. § A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott létszámot 7 főben rögzíti a Rendelet 13. melléklete alapján.


8. § (1) Az önkormányzat azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé, a Rendelet 17. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeket a Rendelet 18. melléklete tartalmazza. 


9. § Az önkormányzatnak európai uniós támogatással megvalósuló projektjeit a Rendelet 19. melléklete tartalmazza.


10. § (1) Az önkormányzat 2017. évi helyi adó bevételeit a Rendelet 20. melléklete tartalmazza.


(2) A szociális juttatásokat a Rendelet 21. melléklete szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.


11. § E rendelet 2018. május 31. napján 10:00 órakor lép hatályba.


Magyarszecsőd, 2018. május 30.


              Károlyi Gyula s.k.                                                       dr. Horváth Mihály Ferenc s.k.

                  polgármester                                                                               jegyzőKihirdetve:

Magyarszecsőd, 2018. május 31. 8:00 óra


                                                                                                  dr. Horváth Mihály Ferenc s.k.                                          

                                                                                                                      jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet mellékletei
150.19 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!