nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
település neve Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XII.3.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-12-03 - 2014-03-31
település neve Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XII.3.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatásáról

MERNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


12/2013. (XII.03.)  

önkormányzati rendelete


a szociális célú tűzifa támogatásról


 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK


Mernye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


 1. §


 1. Mernye község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosít hivatalból azon Mernyei állandó bejelentett lakcímmel rendelkező lakosai részére, aki fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint
 1. aktív korúak ellátására vagy
 2. időskorúak járadékára vagy
 3. lakásfenntartási támogatásra jogosult.
 4. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család előnyt élvez.


 1. Egy lakóingatlan esetében csak egy személy jogosult az (1) bekezdésben meghatározott támogatásra, függetlenül a lakásban élő családok és háztartások számától


 1. §


 1. A támogatás megállapításáról Mernye község Képviselő-testületének Szociális Bizottsága átruházott hatáskörben dönt legkésőbb 2014. február 14. napjáig.
 2. A tűzifa juttatás az állami támogatás keretében biztosított  33 m3 tűzifa kimerüléséig adható, jogosultanként maximum 5 m3 tűzifa mennyiségben.
 3. A tűzifa házhoz szállításáról az önkormányzat gondoskodik.


 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


 1. §


A rendelet 2013. december 3. napján lép hatályba és 2014. március 31. napján hatályát veszti.


Mernye, 2013. november 20.Kisfalusi András                                             Göndöcs Edina

                                           polgármester                                                          jegyzőRendelet kihirdetve.


Mernye, 2013. december 3.                                                                                                     Göndöcs Edina

                                                                                                          jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!