nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017(V.9.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-10 -tól
Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017(V.9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról


Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§


(1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.


a) bevételi főösszegét                       542.968.000 forintban

b) kiadási főösszegét_____________ 542.968.000 forintban

                                                                                        állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási, bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok jogcímenkénti megoszlását az alábbiak szerint határozza meg a képviselő-testület.


Működési és felhalmozási bevételek előirányzata összesen:

Ebből.


542.968.000,-Ft

- Intézményi működési bevételek

10.674.000,-Ft

- Önkormányzat sajátos működési bevétele

17.000.000,-Ft

- Támogatások, kiegészítések

141.340.000,-Ft

- Támogatásértékű bevételek

189.300.000,-Ft

 •  Felhalmozási bevételek

133.780.000,-Ft

 • Átvett pénzeszközök

6.094.000,-Ft

 • Pénzmaradvány igénybevétele

44.660.000,-Ft

 • Finanszírozási műveletek bevételei

120.000,-Ft

Működési költségvetési kiadások:

542.968.000,-Ft

Ebből:


 • Személyi juttatások

191.584.000,-Ft

 • Munkaadót terhelő járulékok

35.105.000,-Ft

 • Dologi kiadások

71.634.000,-Ft

 • Ellátottak pénzbeli juttatásai

34.619.000,-Ft

 • Egyéb működési kiadás

26.495.000,-Ft

 • Felhalmozási költségvetési kiadás

181.434.000,-Ft

 • Tartalékok

750.000,-Ft

 • Finanszírozási műveletek kiadásai

1.347.000,-Ft


2.§

A rendelet mellékletei helyébe e rendelet melléklete lép.3.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


           Szabó József  sk.                                                       Dr. Gyirán Zoltán sk.

            polgármester                                                                    jegyzőA rendeletet kihirdettem:

2017. május 09. napján


                                                           Dr. Gyirán Zoltán sk.

                                                                  jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
táblázatok
1.13 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!