nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-17 -tól
Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről


Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés /f./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:A rendelet hatálya


1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra és irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.


2. §

(1) Az államháztartási törvény 23. § alapján a szakfeladatokat a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat igazgatási kiadása önálló szakfeladatot alkot.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások- a 2/a. sz. melléklet szerinti felsorolásban- külön-külön- szakfeladatot alkotnak.


A költségvetés bevételei és kiadásai


3. §

A képviselő testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2017. évi költségvetésének

bevételi és kiadási főösszegét                                                           178.961 ezer forintban

ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt                                                      800 ezer forintban

- a felhalmozási célú kiadást                                                    8.900 ezer forintban

  ebből:

- a fejlesztések összegét                                                              8.500 ezer forintban

- a működési célú bevételt                                                       178.161 ezer forintban

- a működési célú kiadást                                                        170.061 ezer forintban

ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat                                                 84.238 ezer forintban

- a munkaadókat terhelő járulékokat                                         16.540 ezer forintban

- a dologi jellegű kiadásokat                                                     69 283 ezer forintban

- a költségvetési létszámkeretet                                                 33 főben állapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése


4. §


/1/ A  bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását , valamint a kiadások főbb részletezését az 1. sz., 1/a. sz., 1/b. sz., 1/c. sz. 1/d. sz., 1/e. sz. melléklet tartalmazza.


/2/ Az önkormányzat önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek kiadásait a 2. sz., 2/a., 2/b., 2/c. sz. melléklet tartalmazza.


/3/ Az önkormányzat hivatalához tartozó szakfeladatok működési kiadásait a 3. sz. melléklet tartalmazza.


/4/ A felújítás és felhalmozás célú bevételek és kiadások részletezését a 4., 4/a. sz. melléklet tartalmazza.


/5/ Az önkormányzat 2017. évi feladatalapú támogatásait az 5. sz. melléklet tartalmazza


/6/ Az önkormányzat 2017. évi létszám keretét a 6. sz. melléklet tartalmazza.5. §


A közös feladatot ellátó intézmények működési kiadását, valamint azok önkormányzatonkénti megosztását az 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


6. §


(1) A képviselő-testület az államháztartási tv. 74. § (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát a településüzemeltetés, valamint a szociális jellegű szakfeladatok vonatkozásában a polgármesterre ruházza át.

(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb- többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester félévente a félévet követő első, illetve az év utolsó képviselő-testületi ülésén köteles beszámolni, s ezzel egyidejűleg a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot előterjeszteni.


7. §


(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel- a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület negyedévenként, a negyedévet követő testületi ülésen dönt.

8. §


A képviselő-testület a köztisztviselői kafetéria-keret 2017. évi összegét egy főre bruttó 200.000 forintban határozza meg.


9. §.


A képviselő-testület felhívja az intézményeket, hogy a költségvetésükben szereplő, de 100.000 Ft értékhatárt meghaladó beszerzéseket, a nem közvetlen alapvető működést szolgáló mindennemű kiadást további intézkedésig előzetesen egyeztessenek a polgármesterrel.
Záró rendelkezések


10. §.


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Csatolmányok

Megnevezés méret
1 melléklet
33 KB
1 a melléklet
31 KB
1 b melléklet
36.5 KB
1 c melléklet
34 KB
1 d melléklet
38 KB
1 e melléklet
45.5 KB
2 melléklet
43 KB
2a melléklet
40 KB
2b melléklet
33.5 KB
2c melléklet
37 KB
3 melléklet
34.5 KB
4 melléklet
31 KB
4a melléklet
32 KB
5melléklet
39 KB
6 melléklet
35 KB
7 melléklet
35 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!