nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019.(II. 24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-09-26 - 2020-02-21
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019.(II. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. § (2) bekezdés alapján az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1-5. mellékletek tartalmazzák. Ezen belül

a) a bevételeket az 1. melléklet,

b) a kiadásokat a 2. melléklet,

c) a felhalmozási célú költségvetést a 3. melléklet,

d) a működési célú pénzeszközátadásokat a 4. melléklet,

e) az engedélyezett létszámkeretet az 5. melléklet

tartalmazza.


3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő-összegét 163 483 405 Ft-ban, ezen belül

a) a felhalmozási célú kiadást

ebből:

- a felújítások összegét

- beruházások összegét

b) a működési célú bevételeket

c) a maradvány felhasználást

d) a működési célú kiadásokat

ebből:

- a személyi kiadásokat

- a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót

- a dologi kiadásokat

- az ellátottak pénzbeli juttatásait

- a működési célú pénzeszközátadást, működési célú kiadást

e) a finanszírozási kiadásokat

f) az általános tartalékot

g) a céltartalékot

h) a felhalmozási célú támogatásokat

82 730 630 Ft-ban;


24 238 254 Ft-ban;

58 492 376 Ft-ban;

53 059 559 Ft-ban;

41 875 337 Ft-ban;

65 884 769 Ft-ban;


8 937 254 Ft-ban;


1 704 968 Ft-ban;

41 691 103 Ft-ban;

2 474 650 Ft-ban;


11 076 794 Ft-ban;

857 126 Ft-ban;

9 69 567 Ft-ban;

4 941 313 Ft-ban;

68 548 509 Ft-ban

állapítja meg.


4. § A Képviselő-testület által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2 fő státusz (amelyet 2 fő 6 órás részmunkaidős munkavállaló tölt be).

5. § Az Áht. 5. § (3) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg összege -41 875 337 Ft. A költségvetési hiány belső finanszírozására a Képviselő-testület az előző évek maradványát veszi igénybe.

6. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat év közben keletkezett átmeneti szabad pénzeszközeit pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítsa, továbbá az Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírt – átmeneti likviditási hiány esetén - az Önkormányzat fizetési kötelezettségének teljesítése érdekében értékesítse. Az egyéb, finanszírozási célú pénzügyi műveletekről a Képviselő-testület dönt. Az átmeneti szabad pénzeszközök hasznosításáról, továbbá értékpapír értékesítéséről a polgármester a Képviselő-testületet az Önkormányzat féléves, háromnegyed éves gazdálkodási helyzetéről szóló tájékoztató-, valamint a zárszámadási rendelet tervezetének előterjesztésekor tájékoztatja.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési előirányzatai közötti átcsoportosítás és felhasználás jogát jelen rendelet soron következő módosításáig, összesen 2 000 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

8. § Az Önkormányzat 2019. évben önként vállalt feladatot nem lát el, valamennyi – jelen rendeletben foglalt - bevétele és kiadása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatai ellátását szolgálja.

9. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
4. melléklet
88.72 KB
5. melléklet
75.35 KB
1. melléklet
107.13 KB
2. melléklet
120.37 KB
3. melléklet
99.03 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!