nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015(VII.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-08-01 - 2015-12-17
Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015(VII.31.) önkormányzati rendelete
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

29/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelete

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról


Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  29. § (2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 5. sz. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága, valamint Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi és gazdasági bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


  1. A rendelet célja, hatálya, az ellátás típusai
  1. §


A rendelet célja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló ellátási formák alkalmazásához a helyi sajátosságokat figyelembe véve a feltételrendszert és eljárásokat szabályozza.


2. §

(1)       A rendelet hatálya kiterjed Polgár város közigazgatási területén tartózkodó magyar állampolgárságú, a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert gyerekekre és fiatal felnőttekre, valamint szüleikre. Továbbá a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.


(2)       E rendeletet kell alkalmazni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a város közigazgatási területén tartózkodó, nem magyar állampolgárságú gyerekek esetében is, ha az ideiglenes intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.3. §

A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja: gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása érdekében működtetett óvoda, bölcsőde.


2. A pénzbeli és természetbeni ellátások eljárási szabályai

  1. §

(1)       Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása iránti kérelmet szóban vagy írásban a Polgármesteri Hivatalnál terjesztheti elő a szülő vagy más törvényes képviselő, az egyes ellátási formákra rendszeresített nyomtatványon.


(2)      E rendelet 4. § (1) bekezdése esetében a jövedelem számításánál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél 3 hónap, egyéb jövedelmeknél 1 év. Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál a Gyvt. 19. § (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.


5. §

A képviselő-testület az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítására, felülvizsgálatára, az ellátás összegének, formájának megváltoztatására, megszüntetésére, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatás, segély megtéríttetésére és annak méltányosságból történő elengedésére illetőleg a megtérítendő összeg csökkentésére vonatkozó hatáskörét a Humánfeladatok és ügyrendi bizottságra ruházza át. Egyszerűsített határozat hozható, ha a hatóság a kérelemnek helyet ad és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.


Személyes gondoskodást nyújtó ellátások általános szabályai

6. §

(1)       A személyes gondoskodás igénybevétele – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője (továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik.


(2)       Ha a gyermek védelme a személyes gondoskodást nyújtó ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, a jegyző a Gyvt. 68. § (3) bekezdése alapján foganatosított védelembevétel során az ellátás külön eljárás nélküli kötelező igénybevételét rendelheti el.


(3)       Az önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

a) gyermekjóléti szolgáltatás,

b) gyermekek napközbeni ellátása keretében: bölcsőde, óvoda, 

c) gyermekek átmeneti gondozása.


  1. Az ellátások igénybevételének módja

7. §

(1)       A gyermekek napközbeni ellátására vonatkozó kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő az intézményvezető részére nyújthatja be, az ellátásra való jogosultság elbírálásához szükséges mellékletekkel együtt. Az ellátás biztosításáról az intézményvezető intézkedik.


(2)       Az ellátás biztosításáról, továbbá az intézményi jogviszony megszüntetéséről az intézményvezető intézkedik. Az intézményvezető köteles külön eljárás nélkül soron kívül biztosítani ellátást annak a gyermeknek, akiknek

a)         ellátását a jegyző, illetve a gyámhatóság kötelezően elrendelte, továbbá annak,

b)         akinek a késedelem életét, testi épségét, egészséges fizikai és lelki fejlődését veszélyeztetné.


5. Az elbírálás szempontjai

  1. §


(1)       A gyermekek napközbeni ellátását különösen olyan gyermekek számára kell biztosítani, akinek

  1. testi, illetve szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
  2. akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója családtámogatásban vagy ápolási díjban részesül,
  3. akinek szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.

(2)       Az intézmény vezetője külön eljárás nélkül köteles azonnali ellátást biztosítani a rászorulóknak, ha az ellátás hiánya a gyermek egészségét, testi épségét veszélyezteti.


6. Térítési díj

9. §


(1)       Az óvodai, bölcsődei ellátás és az iskolai napközis foglalkozás keretében biztosított ellátások közül az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni.

(2)       A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés intézményi térítési díjának mértékét a 1. számú melléklet tartalmazza.


(3)       A szülő (gondozó) által fizetendő személyi térítési díjat az intézmény vezetője állapítja meg, s erről az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet.


(4)       Egyéni rászorultság alapján az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj legfeljebb 50%-kal csökkenthető, ha a térítési díj fizetésére kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, és a teljes összegű személyi térítési díj megfizetése a család létfenntartását veszélyeztetné.


(5)       A személyi térítési díj megfizetése alól mentesíthető a kötelezett, amennyiben a gyermek napközbeni ellátásának igénybevételére védelembevételi eljárás során kötelezték a szülőt vagy más törvényes képviselőt, és a (4) bekezdésben foglalt feltételek fennállnak.


(6)       A személyi térítési díj csökkentésére, elengedésére vonatkozó kérelmek felől a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság dönt.


(7)       A (4) bekezdésben foglalt esetben a jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta mérhető jövedelmeknél 3 hónap, egyéb jövedelmeknél 1 év. Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál a Gyvt. 19. § (4) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.


(8)       A bölcsődei gondozás személyi térítési díját egy havi időtartamra előre kell megfizetni.


  1. Az ellátás megszűnésének esetei
  1. §


(1)       A gyermekek napközbeni ellátása megszűnik:

a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,

b) a gyermek törvényes képviselőjének az ellátás megszüntetésére vonatkozó bejelentését követő hónap 1. napjától, kivéve, ha az ellátás kötelező igénybevételen alapult,

c) a nevelési év végén, ha a gyermek az adott intézményi ellátásra meghatározott korhatárt elérte, és korának megfelelő másik napközbeni ellátást biztosító intézménybe felvételt nyert,

d) a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése, átmeneti vagy tartós nevelésbe vétele esetén a gondozási hely jogerős meghatározásával,

e) a gyermek halálával.


8.Gyermekjóléti szolgálat

11.§


(1)       A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Polgári Szociális Központ intézményen belül biztosítja.


(2)       A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a szülő, más törvényes képviselő kérelmére, illetve a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében felsoroltak, – gyermek veszélyeztetettségére utaló – jelzése alapján végzi. A kérelmet előterjeszteni, illetve jelzést megtenni közvetlenül a családsegítő szolgálatvezetőjénél lehet.


(3)       Az ellátás biztosítását a családsegítő szolgálat vezetőjének intézkedése alapozza meg.


(4)       A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39–40. §‑ai határozzák meg.


(5)       A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele külön eljárás nélkül is történhet. 


9. Óvodai ellátás

12.§


(1)       Az óvodai, bölcsődei ellátás igénybevételére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


(2)       Az alapellátási kérelmeket az intézményvezetőknél kell benyújtani.


10. Gyermekek átmeneti gondozása

13.§


(1)       Az átmeneti gondozás keretében a gyermek, szülője vagy más törvényes képviselője egészségügyi körülménye, életvezetési problémája, indokolt távolléte, akadályoztatása esetén ideiglenes jelleggel teljes körű ellátásban részesül.


(2)       Az átmeneti gondozás igénybevétele önkéntes, a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére, beleegyezésével történik az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb tizenkettő hónapig tart, amely időtartam hat hónappal, szükség esetén a tanítási év végéig meghosszabbítható.


(3)       Helyettes szülő az a 21. életévét betöltött, cselekvőképes, büntetlen előéletű személy lehet, aki személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas a gyermek átmeneti gondozására és vállalja, hogy a szükséges ideig nála elhelyezendő gyermeket gondozza, neveli, feltéve, hogy vele szemben áll fenn a törvényben meghatározott kizáró ok, továbbá a tanfolyamon eredményesen részt vett.


(4)       A helyettes szülő a gyermekek átmeneti gondozására, nevelésére irányuló feladatát saját háztartásában végzi a működtetővel írásba foglalt, jogokat és kötelezettségeket tartalmazó megállapodás alapján, a nevelőszülővel azonos mértékű díjazás ellenében. 


11. Záró rendelkezések

14. §


(1)       Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


 (2)      E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt., továbbá a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésünkhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) kormányrendeletben és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló módosított 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendeletben foglaltakat kell alkalmazni.


(3)       A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 28/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet és a 9/2015. (III. 27.) módosító rendelet.


Polgár, 2015. július 30.
            Tóth József                                                               dr. Váliné Antal Mária

            polgármester                                                                         jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.


Polgár, 2015. július 31-én

                                                                   

dr. Váliné Antal Mária

                                                                                                 címzetes főjegyző

                          
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
14.14 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!