nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014 (VII.15.) rendelete
Hatályos:2017-01-01 -tól
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014 (VII.15.) rendelete
a helyi adókról

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és az 5. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


I.
Általános rendelkezések


1. §


Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján az alábbi helyi adókat vezeti be:

a) magánszemélyek kommunális adója,

b) idegenforgalmi adó,

c) helyi iparűzési adó.


2. §


A helyi adókat az önkormányzat a település alapszintű működtetéséhez szükséges pénzügyi források kiegészítésére, valamint az infrastruktúra fejlesztésére használhatja fel.


II.
Magánszemélyek kommunális adója


3. §


Az adó mértéke


Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként évi 5.000.- Ft.


4. §


Adómentesség


Mentes az adó alól az
a) építési tilalom alatt álló beépítetlen telek tulajdonosa, a tilalom ideje alatt,
b) építési hatóság által igazolt beépítésre nem alkalmas önálló helyrajzi szám alatt bejegyzett telek tulajdonosa.


III.
Idegenforgalmi adó


5. §


Az adó alapja


Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.


6. §


Az adó mértéke


Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 150 Ft.


III/A.

Helyi iparűzési adó


6/A. §


(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke: az adóalap 1,5 %-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke: az 1990. évi C. törvény 37.§ (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti tevékenység végzése után naptári naponként 5.000,- Ft.


IV.
Záró rendelkezések


7. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti:
a) a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 7/1997.(XII.13.) rendelet,
b) az idegenforgalmi adóról szóló 12/2005.(XII.27.) rendelet.


Doman Ferenc
polgármester
Dr. Kiss Tamás
aljegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!