nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-25 - 2016-09-18
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. § (2) bekezdés alapján az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1-5. mellékletek tartalmazzák. Ezen belül

a) a bevételeket az 1. melléklet,

b) a kiadásokat a 2. melléklet,

c) a felhalmozási célú költségvetést a 3. melléklet,

d) a működési célú pénzeszközátadásokat a 4. melléklet,

e) az engedélyezett létszámkeretet az 5. melléklet

tartalmazza.


3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő-összegét 41 578 ezer Ft-ban, ezen belül

a) a felhalmozási célú kiadást

ebből:

- a felújítások összegét

- beruházások összegét

b) a működési célú bevételeket

c) a finanszírozási kiadásokat

d) a pénzmaradvány felhasználást

e) a működési célú kiadásokat

ebből:

- a személyi kiadásokat

- a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót

- a dologi kiadásokat

- az ellátottak pénzbeli juttatásait

- a működési célú pénzeszközátadást

f) a céltartalékot

g) az általános tartalékot

8 0211 ezer Ft-ban;


7 597 ezer Ft-ban;

424 ezer Ft-ban;

31 709 ezer Ft-ban;

490 ezer Ft-ban; 

 9 869 ezer Ft-ban;

20 852 ezer Ft-ban;


3 949 ezer Ft-ban;

   1 001 ezer Ft-ban


11 185 ezer Ft-ban;

2 255 ezer Ft-ban;

2 462 ezer Ft-ban

226 ezer Ft-ban;

11 989 ezer Ft-ban

állapítja meg.


4. § A képviselő-testület által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2 fő státusz (amelyet 2 fő négyórás, részmunkaidős munkavállaló tölt be).


5. § Az Áht. 5. § (3) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg összege -9 869 ezer Ft. A költségvetési hiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek pénzmaradványát veszi igénybe.


6. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekről a képviselő-testület dönt.

7. § A felhalmozási költségvetés egyes előirányzatain belül az általános forgalmi adó nélkül számítottan 1 000 ezer Ft-ot meghaladó összegű kötelezettség-vállaláshoz előzetes képviselő-testületi döntés szükséges.

8. § Az Önkormányzat 2016. évben önként vállalt feladatot nem lát el, valamennyi – jelen rendeletben foglalt - bevétele és kiadása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatai ellátását szolgálja.

9. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
127.83 KB
2. melléklet
139.4 KB
3. melléklet
112.47 KB
4. melléklet
109.6 KB
5. melléklet
91.7 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!