nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2003 (XII.1.) rendelete
Hatályos:2004-01-01 - 2013-12-31
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2003 (XII.1.) rendelete
a helyi hulladékgazdálkodásról, valamint a település köztisztaságának fenntartásáról

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


I. FEJEZET

Általános rendelkezések


1.§.


 1. A rendelet célja, hogy Nógrádsipek Község lakossága érdekében olyan kultúrált köztisztasági viszonyok kialakítását segítse elő, amelyek az egészségügyi, köztisztasági és környezetesztétikai igényeket egyaránt kielégítik, a közterületek rendeltetésszerű használatát biztosítják.


 1. A rendelet hatálya kiterjed a településen keletkező minden hulladékra, így a települési szilárd és folyékony hulladékra, szennyvízelvezetésre.


2.§.


 1. Nógrádsipek község önkormányzata kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlan tulajdonosoknál keletkező hulladék szállítására közszolgáltatást szervez és tart fenn.


 1. A közszolgáltatással ellátott terület Nógrádsipek közigazgatási területe.


 1. A települési szilárd hulladék gyűjtését és elszállítását a Zöld Élet Szociális Szövetkezet (3177 Rimóc, Nagykert út 31.) végzi.


 1. Az ártalmatlanításra kijelölt hulladékelhelyező telep a Salgótarjáni térségi kommunális szilárd hulladéklerakó telep.

 1. A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének elősegítésére – a fokozatosság elvének figyelembe vételével – az önkormányzat e célra kijelölt helyen szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas edényzetet helyez el.


 1. Nógrádsipek területén a szennyvíz elszállításával és ártalommentes végleges elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatási feladatot teljes körűen és valamennyi ingatlan tekintetében az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.) – látja el.


 1. Az önkormányzat Képviselőtestülete a közszolgáltatókkal a hulladékgyűjtésre és ártalmatlanítására szerződést köt.


II. FEJEZET

Az ingatlantulajdonos kötelezettségei


3.§.


 1. Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) köteles az ingatlanán keletkező, az ideiglenes tárolásra szolgáló (közműpótló) létesítmények, berendezések ürítéséből származó, illetve közüzemi csatornahálózatba vagy más módon befogadóban vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett települési folyékony hulladékot, valamint a települési szilárd hulladékot e rendeletben előírtak szerint gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek átadni.


 1. Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett – települési hulladék ártalmatlanítására alkalmas – hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkeznek, az (1) bekezdés szerinti kötelezettség alól mentesülnek, ha a tevékenységük során képződött települési hulladékuk ártalmatlanításáról ezekben a berendezésekben, létesítményekben gondoskodnak.


 1. A közszolgáltatást minden ingatlan tulajdonosa, használója köteles igénybe venni és közszolgáltatás díját megfizetni.


4.§.

A közszolgáltatás rendje és módja


 1. A közszolgáltató a települési szilárd hulladék begyűjtéséről heti egy alkalommal köteles gondoskodni.


 1. Amennyiben a szállítás időpontjában változás következik be, a közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonosokat a helyben szokásos módon (hirdetmények, szórólapok) értesíteni.


 1. A közszolgáltatás során kizárólag az alábbi szabványos tárolók használhatók:

a) 120 literes szabványos gyűjtőedény

b) rendszeresített köztisztasági zsák


 1. A használatra átadott gyűjtőedény rendeltetésszerű használatáért az átvevő felelős.


 1. A tárolóedénybe tilos mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot rakni, amelye az ürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, illetve a szállító jármű műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő.


 1. A tárolóedény folyamatos tisztán tartásáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.


5.§.


 1. A folyékony hulladék kibocsátója – amennyiben a közműfejlesztési hozzájárulást megfizette – jogosult rákötni a közüzemi szennyvízcsatornára.


 1. Amennyiben az ingatlan a szennyvízcsatornára nincs rákötve, a folyékony kommunális hulladék elhelyezésére vízzáró réteggel ellátott egyedi szennyvízgyűjtőt kell építeni.


 1. A beépítetlen ingatlan tulajdonosa, valamint az a tulajdonos, aki legalább 60 napig nem tartózkodik ingatlanán és az ingatlant más nem használja, - távolléte idejére – írásban kérheti a közszolgáltatás szüneteletetését.


III. FEJEZET

A közszolgáltatás díja


6.§.7.§.

A díj fizetésének szabályai


A szilárd és a folyékony kommunális hulladékkal kapcsolatos díjfizetési kötelezettséget – a közszolgáltatók által kiállított számla alapján – a közszolgáltatók felé kell teljesíteni.


8.§.9.§.

Kedvezmények, mentességek.


A képviselőtestület a szemétszállítás díjából kedvezményt, mentességet nem biztosít.


IV. FEJEZET

A köztisztaság fenntartása, a közterületek tisztán tartása


10.§.


 1. A község lakott területén az ingatlanok, valamint az ingatlanhoz tartozó út, járda, vízelvezető árok, híd, kocsikijáró tisztántartása az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, bérlőjének kötelessége. Az ingatlan tulajdonosára előírt kötelezettség a község bel- és külterületére, be nem kerített, üresen, illetőleg használaton kívül álló ingatlanok tulajdonosaira is kiterjed.


11.§.


 1. Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan előtt elhúzódó járdát szükséghez képest, de legalább kéthetente egy alkalommal az utcai forgalom megindulása előtt letakarítani. Télen a hó eltakarításáról a síkos járdarész behintéséről (fűrészporral, homokkal, kis szemcséjű salakkal) a szükséghez képest kell gondoskodni.

Ahol a gyalogos közlekedés céljára szolgáló útterület a járműforgalom céljára használt útterületről nincs feltűnően elkülönítve, ott a tisztántartási kötelezettségek szempontjából az ingatlan előtt levő 1 m széles területet járdának kell tekinteni.


 1. Köteles az ingatlan tulajdonosa az ingatlan előtt levő közutat a szükségletnek megfelelően, de legalább kéthetenként egyszer (szombaton vagy vasárnap) megtisztítani a közút forgalmát zavaró szennyeződéstől és darabos szeméttől.


 1. A tulajdonos köteles – a belterületen levő burkolatlan közutak mellett- az úttest és járda között lévő vízelvezető árkot állandóan tisztán tartani, a vízelfolyást akadályozó anyagoktól (gaztól, hordaléktól, hótól, jégtől) mentesíteni.

A járműbehajtók átereszeinek jó karban és állandóan tisztán tartása az ingatlantulajdonos kötelessége.


 1. A község közterületeinek, parkjainak tisztántartásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.


 1. A közterületen összegyűjtött szemétnek a szeméttelepre való szállításáról és megsemmisítéséről a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni.


 1. A jegyző az e rendeletben meghatározott munkák elvégzését a tulajdonos költségére elrendelheti, ha a kötelezett ismételt felhívás ellenére sem tesz eleget kötelezettségének.


12.§.

A közterületek szennyezésének tilalma


A közforgalom céljára szolgáló területeken (járdákon, utakon, tereken, hidakon, árkokban, parkokban, stb.) szemetet, hulladékot eldobálni, továbbá szennyező vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni nem szabad.

A közforgalom céljára szolgáló területekre a földutakról csak a szennyeződésektől, sárfelhordástól előzetesen megtisztított járművek hajthatnak be.


13.§.

Szennyező anyagok eltávolítása


 1. Közterületen szennyező anyagot (szemetet, egyéb hulladékot, stb.) csak olyan módon szabad szállítani, hogy a szállítmányból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzék. Ha szállítás közben a terület szennyeződik a szennyeződés előidézője azt eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni köteles.


 1. Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, köz- vagy magánterület beszennyeződik, a szennyezés előidézője köteles azt a fel- vagy lerakás elvégzése után nyomban megtisztítani.


 1. Minden ingatlantulajdonos köteles ügyelni arra, hogy a közterületen lévő berendezések és felszerelési tárgyak, fák, növények épen maradjanak és ne rongálódjanak meg. A rongálódásból keletkezett kárt annak okozója köteles megtéríteni.


 1. Az építési- bontási és tatarozási munkákat úgy kell végezni, az építési és bontási anyagot, valamint a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy a közterületen por és szennyeződés ne keletkezzen.


 1. Rothadó, bűzös szemét, hulladék elszállításáról, megsemmisítéséről az ingatlan tulajdonosa köteles haladéktalanul gondoskodni.14.§.

Az üzletek környékének tisztántartása


 1. Az üzlethelyiségek és elárusító helyek előtti gyalogutat, járdát, közutat, valamint a vízelvezető árkot a helyiség (hely) tulajdonosa, bérlője vagy használója köteles a 10. és 11. §-aiban foglaltak szerint állandóan tisztán tartani, tekintet nélkül arra, hogy a szemét az üzleti tevékenységéből keletkezett- e vagy sem.


 1. Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helye, valamint annak közvetlen környékét 3 m-es körzetben állandóan tisztán tartani, az árusításból keletkező hulladékot összegyűjteni és annak elszállításáról gondoskodni.


15.§.

Csapadékvíz elvezetése


 1. Az ingatlan tulajdonosa köteles biztosítani, hogy a telkéről az épület tetőzetéről az esővíz a szomszéd telkére ne folyjon.

Minden tulajdonos köteles a telkén keletkezett csapadékvíz elvezetéséről gondoskodni úgy, hogy azzal szomszédjának kárt ne okozzon.


 1. A lakóterületen átfolyó élő vízelfolyásokba, belvízelvezető árkokba tisztátlan szennyvizet, trágyalevet bevezetni, partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezni nem szabad.


16.§.

A közterület védelme


 1. A közterületen, parkokban elhelyezett ülőpadokat, fákat, cserjéket rongálni tilos.


 1. Műemlékileg védetté nyilvánított épület, fák, egyéb muzeális létesítmények rongálása szigorúan tilos.


 1. Közterületen jármű, mezőgazdasági gép, felszerelés nem tárolható. Az üzembentartó, a tulajdonos köteles azt saját költségén haladéktalanul eltávolítani.


 1. Az ingatlanok melletti közterületen telepített növényzet gondozásáról a tulajdonos gondoskodik. Az ingatlan előtti fákat úgy kell gondozni, hogy az a közlekedést ne akadályozza.


 1. Közkutakból, közkifolyókból járművet mosni tilos.


V. FEJEZET

Szabálysértések


17.§.VI. FEJEZET

Záró rendelkezés


18.§.


 1. E rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba.


 1. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Nógrádsipek Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a Köztisztaság fenntartásáról és a közterület igénybevételéről szóló 3/1999. (IV. 29.) számú rendelete.                 Király Boldizsár sk.                                                   Cservenák Zsuzsanna sk.

                   polgármester                                                                          jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!