nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 6/2018(V.31..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-31 -tól
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 6/2018(V.31..) önkormányzati rendelete
Bordány Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi zárszámadási rendelete

Bordány Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének végrehajtásárólBordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a 2017. évi költségvetési gazdálkodás zárszámadásáról, valamint az önkormányzatot az elmúlt évben megillető normatív állami hozzájárulások elszámolásáról az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §      (1)   A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló, többszörösen módosított 1/2017.(II.14.) önkormányzat rendelet teljesítését

                        1.319.185.073,- Ft      bevételi főösszeggel, illetőleg

                           727.762.266,- Ft      kiadási főösszeggel jóváhagyja.


(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi zárszámadás működési és felhalmozási bevételeinek, kiadásainak mérlegét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


2. §      (1) Az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évben teljesített bevételeit jogcímenként e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.


(2) A 2017. évi működési bevételek összege 800.335.552,- Ft-ra teljesült, amelyből az önkormányzat saját forrású, illetve az irányítása alá tartozó költségvetési szervek tárgyévben elért működési bevételeinek összege 45.565.619,- Ft.


(3) A 2017. évi felhalmozási bevételek összege 518.849.521,- Ft-ra teljesült.


(4) Az önkormányzat 2017. évi pénzeszközeinek változását e rendelet 3. számú melléklete mutatja be.


(5) A folyószámlák kamataiból és a lekötött betétből származó bevétel
32.607,- Ft összegben realizálódott.


(6) Az önkormányzat által bevezetett helyi adók, továbbá a gépjárműadó alakulását, a 2017. évre elszámolt értékvesztéssel együtt e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. A képviselő-testület a mérleg szerinti adóhátralék összegét 9.647.118,- Ft-ban állapítja meg.


(7) Az önkormányzat szociális juttatásainak alakulását e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.


3. §      (1) Az önkormányzatot 2017. évben megillető általános és ágazati támogatások elszámolását e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzatot az (1) bekezdésben foglaltak alapján az éves költségvetési törvényben megállapított tervezethez viszonyítva az egyes jogcímeken igénybe vett és a tényleges feladatmutató alapján összesen 1.527.569,- Ft befizetés, illetve 3.335.080,- Ft pótlólagos támogatás illeti meg.


(3) Az önkormányzatot 2017. évben megillető kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.


4. §      (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évben teljesített kiadásait jogcímenként e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.


            (2) A 2017. évi működési kiadások összege 667.582.678,- Ft-ra teljesült, amelyből 199.767.740,- Ft a személyi

            juttatások összege, ami után 44.041.080,- Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.


(3) A 2017. évi felhalmozási kiadások összege 60.179.588,- Ft-ra teljesült, ebből az önkormányzat fejlesztési célú kiadásainak összege 52.898.460,- Ft, amelynek felhasználását e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.


(4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló 2017. évi programok teljesítését e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.


(5) Az önkormányzat által 2017. évre a helyi kezdeményezések támogatásának teljesítését e rendelet 10. számú melléklete mutatja be.


5. §      (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak teljesítését e rendelet
11. számú melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait e rendelet 12. számú melléklete mutatja be.


(3) Az önkormányzat 2017. évi lekötött betét fogalmát e rendelet 13. számú melléklete mutatja be.


(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2017. évi követeléseit és kötelezettségeit e rendelet 14. számú melléklete részletezi.6. §      (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési intézményei 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 15. számú mellékletében kimutatott mérlegadatok alapján (eszközök, források) 3.221.822.810,- Ft-ban állapítja meg.


(2) Az önkormányzat vagyonának részletes bemutatását e rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat és költségvetési intézményei 2017. évi ingatlanvagyonának összehasonlító kimutatását e rendelet 17. számú melléklete tartalmazza.


(4) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulását e rendelet 18. számú melléklete mutatja be.7. §      (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési intézményei 2017. évi mérleg szerinti eredményét 423.195.635,- Ft összegben, e rendelet 19. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési intézményei 2017. évi maradványát 591.422.807,- Ft összegben, e rendelet 20. számú melléklete szerint hagyja jóvá.8. §.     (1) A képviselő-testület Bordány Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének teljesítését

                        1.028.076.938,- Ft      bevételi összeggel, illetőleg

                           442.416.525,- Ft      kiadási összeggel jóváhagyja.


(2) A 2017. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeket, kiadásokat; illetve a foglalkoztatottak létszám kimutatását e rendelet 21. számú melléklete részletezi.


 (3) A 2017. évi működési bevételek összege 513.508.545,- Ft-ra teljesült.


(4) A 2017. évi felhalmozási bevételek összege 514.568.393,- Ft-ra teljesült.


(5) A működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összege
8.817.442,- Ft, a finanszírozási bevételek összege 197.655.568,- Ft, melyből 106.737.397,- Ft előző évi pénzmaradvány.


             (6) A 2017. évi működési kiadások összege 386.518.065,- Ft-ra teljesült, amelyből 45.849.178,- Ft a személyi

              juttatások összege, ami után 8.814.156,- Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.


 (7) A 2017. évi felhalmozási kiadások összege 55.898.460,- Ft-ra teljesült.


(8) A képviselő-testület a Bordány Nagyközség Önkormányzatának 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 22. számú mellékletében kimutatott mérlegadatok alapján (eszközök, források) 2.890.155.838,- Ft-ban állapítja meg.


(9) A 2017. évi immateriális javak és tárgyi eszközök alakulását, az intézmény vagyonának részletes bemutatását e rendelet 23. számú melléklete tartalmazza.


(10) Az intézmény használatában lévő 2017. évi ingatlanvagyonának összehasonlító kimutatását e rendelet 24. számú melléklete tartalmazza.


(11) Az intézmény 2017. évi pénzeszközeinek változását e rendelet 25. számú melléklete mutatja be.


(12) A 2017. évi követeléseket és kötelezettségeket e rendelet 26. számú melléklete részletezi.


(13) A képviselő-testület az intézmény 2017. évi mérleg szerinti eredményét
415.619.178,- Ft összegben, e rendelet 27. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


(14) A képviselő-testület az intézmény 2017. évi maradványát
585.660.413,- Ft összegben, e rendelet 28. számú melléklete szerint hagyja jóvá.9. §.     (1) A képviselő-testület a Bordányi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének teljesítését

                        48.526.357,- Ft           bevételi összeggel, illetőleg

                        47.894.847,- Ft           kiadási összeggel jóváhagyja.


(2) A 2017. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeket, kiadásokat; illetve a foglalkoztatottak létszám kimutatását e rendelet 29. számú melléklete részletezi.


(3) A 2017. évi működési bevételek összege 48.347.278,- Ft-ra teljesült.


(4) A 2017. évi felhalmozási bevételek összege 179.079,- Ft-ra teljesült.


(5) A finanszírozási bevételek összege 47.608.004,- Ft, melyből 123.430,- Ft előző évi pénzmaradvány.


            (6) A 2017. évi működési kiadások összege 47.715.768,- Ft-ra teljesült, amelyből 32.106.654,- Ft a személyi

                  juttatások összege, ami után 7.401.948,- Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.


(7) A 2016. évi felhalmozási kiadások összege 179.079,- Ft-ra teljesült.


(8) A képviselő-testület a Bordányi Polgármesteri Hivatal 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 30. számú mellékletében kimutatott mérlegadatok alapján (eszközök, források) 10.643.068,- Ft-ban állapítja meg.


(9) A 2017. évi immateriális javak és tárgyi eszközök alakulását, az intézmény vagyonának részletes bemutatását e rendelet 31. számú melléklete tartalmazza.


(10) Az intézmény használatában lévő 2017. évi ingatlanvagyonának összehasonlító kimutatását e rendelet 32. számú melléklete tartalmazza.


(11) Az intézmény 2017. évi pénzeszközeinek változását e rendelet 33. számú melléklete mutatja be.


(12) A 2017. évi követeléseket és kötelezettségeket e rendelet 34. számú melléklete részletezi.


(13) A képviselő-testület az intézmény 2017. évi mérleg szerinti eredményét
2.806.919,- Ft összegben, e rendelet 35. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


(14) A képviselő-testület az intézmény 2017. évi maradványát
631.510,- Ft összegben, e rendelet 36. számú melléklete szerint hagyja jóvá.10. §.   (1) A képviselő-testület az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ 2017. évi költségvetésének teljesítését

                        84.769.873,- Ft           bevételi összeggel, illetőleg

                        83.779.216,- Ft           kiadási összeggel jóváhagyja.


(2) A 2017. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeket, kiadásokat; illetve a foglalkoztatottak létszám kimutatását e rendelet 37. számú melléklete részletezi.


(3) A 2017. évi működési bevételek összege 84.624.060,- Ft-ra teljesült.


(4) A 2017. évi felhalmozási bevételek összege 145.813,- Ft.


(5) A finanszírozási bevételek összege 63.797.277,- Ft, melyből 747.469,- Ft előző évi pénzmaradvány.


            (6) A 2017. évi működési kiadások összege 83.633.403,- Ft-ra teljesült, amelyből 45.360.327,- Ft a személyi

                  juttatások összege, ami után 10.335.458,- Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.


(7) A 2017. évi felhalmozási kiadások összege 145.813,- Ft-ra teljesült.


(8) A képviselő-testület az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 38. számú mellékletében kimutatott mérlegadatok alapján (eszközök, források) 104.740.762,- Ft-ban állapítja meg.


(9) A 2017. évi immateriális javak és tárgyi eszközök alakulását, az intézmény vagyonának részletes bemutatását e rendelet 39. számú melléklete tartalmazza.


(10) Az intézmény használatában lévő 2017. évi ingatlanvagyonának összehasonlító kimutatását e rendelet 40. számú melléklete tartalmazza.(11) Az intézmény 2017. évi pénzeszközeinek változását e rendelet 41. számú melléklete mutatja be.


(12) A 2017. évi követeléseket és kötelezettségeket e rendelet 42. számú melléklete részletezi.


(13) A képviselő-testület az intézmény 2017. évi mérleg szerinti eredményét
1.314,- Ft összegben, e rendelet 43. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


(14) A képviselő-testület az intézmény 2017. évi maradványát
990.657,- összegben, e rendelet 44. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
11. §.   (1) A képviselő-testület az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár 2017. évi költségvetésének teljesítését

                        27.627.902,- Ft           bevételi összeggel, illetőleg

                        26.631.819,- Ft           kiadási összeggel jóváhagyja.


(2) A 2017. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeket, kiadásokat; illetve a foglalkoztatottak létszám kimutatását e rendelet 45. számú melléklete részletezi.


(3) A 2017. évi működési bevételek összege 26.797.968,- Ft-ra teljesült.


(4) A 2017. évi felhalmozási bevételek összege 829.934,- Ft.


(5) A finanszírozási bevételek összege 21.393.805,- Ft, melyből 361.156,- Ft előző évi pénzmaradvány.


            (6) A 2017. évi működési kiadások összege 25.801.885,- Ft-ra teljesült, amelyből 9.905.415,- Ft a személyi juttatások

             összege, ami után 2.196.972,- Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.


(7) A 2017. évi felhalmozási kiadások összege 829.934,- Ft-ra teljesült.


(8) A képviselő-testület az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 46. számú mellékletében kimutatott mérlegadatok alapján (eszközök, források) 122.925.651,- Ft-ban állapítja meg.


(9) A 2017. évi immateriális javak és tárgyi eszközök alakulását, az intézmény vagyonának részletes bemutatását e rendelet 47. számú melléklete tartalmazza.


(10) Az intézmény használatában lévő 2017. évi ingatlanvagyonának összehasonlító kimutatását e rendelet 48. számú melléklete tartalmazza.


(11) Az intézmény 2017. évi pénzeszközeinek változását e rendelet 49. számú melléklete mutatja be.


(12) A 2017. évi követeléseket és kötelezettségeket e rendelet 50. számú melléklete részletezi.


(13) A képviselő-testület az intézmény 2017. évi mérleg szerinti eredményét
-2.850.612,- Ft összegben, e rendelet 51. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


(14) A képviselő-testület az intézmény 2017. évi maradványát
996.083,- Ft összegben, e rendelet 52. számú melléklete szerint hagyja jóvá.12. §.   (1) A képviselő-testület az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetésének teljesítését

                        130.184.003,- Ft         bevételi összeggel, illetőleg

                        127.039.859,- Ft         kiadási összeggel jóváhagyja.


(2) A 2017. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeket, kiadásokat; illetve a foglalkoztatottak létszám kimutatását e rendelet 53. számú melléklete részletezi.


(3) A 2017. évi működési bevételek összege 127.057.701,- Ft-ra teljesült.


(4) A felhalmozási célú bevételek összege 3.126.302,- Ft.


(5) A finanszírozási bevételek összege 118.074.004,- Ft, melyből 152.758,- Ft előző évi pénzmaradvány.


            (6) A 2017. évi működési kiadások összege 123.913.557,- Ft-ra teljesült, amelyből 66.546.166,- Ft a személyi

                              juttatások összege, ami után 15.292.546,- Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.


(7) A 2017. évi felhalmozási kiadások összege 3.126.302,- Ft-ra teljesült.


(8) A képviselő-testület az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 54. számú mellékletében kimutatott mérlegadatok alapján (eszközök, források) 93.357.491,- Ft-ban állapítja meg.


(9) A 2017. évi immateriális javak és tárgyi eszközök alakulását, az intézmény vagyonának részletes bemutatását e rendelet 55. számú melléklete tartalmazza.


(10) Az intézmény használatában lévő 2017. évi ingatlanvagyonának összehasonlító kimutatását e rendelet 56. számú melléklete tartalmazza.


(11) Az intézmény 2017. évi pénzeszközeinek változását e rendelet 57. számú melléklete mutatja be.


(12) A 2017. évi követeléseket és kötelezettségeket e rendelet 58. számú melléklete részletezi.


(13) A képviselő-testület az intézmény 2017. évi mérleg szerinti eredményét
7.618.836,- Ft összegben, e rendelet 59. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


(14) A képviselő-testület az intézmény 2017. évi maradványát
3.144.144,- Ft összegben, e rendelet 60. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


13. §  (1) E rendelet 2018. május 31. napján 19.00 órától lép hatályba.
                        Tanács Gábor                                                             Dr. Fodor Ákos

                         polgármester                                                                    jegyző


Záradék:


A rendelet kihirdetése 2018. május 31. napján megtörtént.
                                                                                              Dr. Fodor Ákos

                                                                                                     jegyző                 
Csatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet 1
6.59 MB
Mellékletek 2
8.15 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!