nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-07-04 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelete
a köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetés térítési díjairól

Kistarcsa Város Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetés térítési díjairól az alábbi rendeletet alkotja.


1. §


 1. A rendelet hatálya Kistarcsa Város Önkormányzata által fenntartott óvodában és az Önkormányzat  közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott  nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetésre terjed ki.


  [1]

 1. A gyermekétkeztetési szolgáltatásról az Önkormányzat vásárolt szolgáltatás útján gondoskodik.

[2] [3][4]2. §


A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai, intézménytípustól függően az alábbiak:


(1) Óvodai ellátás

napi háromszori étkezés: 435,- Ft + ÁFA

melyből

- tízórai: 110,- Ft + ÁFA

- ebéd: 235,- Ft+ ÁFA

- uzsonna: 90 ,- Ft+ ÁFA


(2) Általános iskolai ellátás

napi háromszori étkezés: 515,- Ft+ ÁFA

melyből

- tízórai: 115,- Ft+ ÁFA

- ebéd: 290,- Ft+ ÁFA

- uzsonna:110,- Ft + ÁFA


[5]3. §


A térítési díj fizetésére kötelezett törvényes képviselő havonta utólag, minden hó 15. napjáig köteles megfizetni a térítési díjat az Önkormányzat által kiállított számla ellenében, banki átutalással.


[6]4.§


  (1) Az Önkormányzat bocsátja ki a térítési díjra vonatkozó számlát és a jegyző gondoskodik annak a rendelet hatálya alá tartozó  intézmények által kijelölt személy (továbbiakban: étkezési felelős) részére történő átadásáról. Az étkezési felelős gondoskodik a ténylegesen igénybevett étkezéseket tartalmazó nyomtatvány kitöltéséről, a számlák és a hátralék okán keletkezett fizetési felszólításoknak

  a) óvodás gyermek esetén a kötelezettek részére történő,

  b) iskolás gyermek esetén az iskola Intézményvezetője által kijelölt személy(ek) részére történő  

  továbbadásáról.


  (2) A jegyző a megállapított térítési díj befizetését ellenőrzi, a befizetést elmulasztó kötelezettet 15 napon belül írásban értesíti, továbbá gondoskodik a hátralékosokkal kapcsolatos nyilvántartás vezetéséről, a hátralékok beszedéséről.


   (3) Az étkezésre vonatkozó egyéb részletes szabályokat a jegyző határozza meg, melyet köteles az Önkormányzat honlapján jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg elérhetővé tenni.  5.§


  1. Jelen rendelet 2015. szeptember 1. napján lép hatályba.


  1. A jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 51/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelet.


  [1]

  A rendelet szövegét a 20/2016. (IX. 01.) önkormányzati rendelet 8. §-a módosította. Hatályos: 2016.09.01-től

  [2]

  A rendelet szövegét a 20/2016. (IX. 01.) önkormányzati rendelet 9. §-a módosította. Hatályos: 2016.09.01-től

  [3]

  A rendelet szövegét a 43/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018.02.01-től

  [4]

  A rendelet szövegét a 24/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019.08.01-től

  [5]

  A rendelet szövegét a 20/2016. (IX. 01.) önkormányzati rendelet 10. §-a módosította. Hatályos: 2016.09.01-től

  [6]

  A rendelet szövegét a 20/2016. (IX. 01.) önkormányzati rendelet 11. §-a módosította. Hatályos: 2016.09.01-től

  Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
  Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!