nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015 (III.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-03-26 -tól
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015 (III.25.) önkormányzati rendelete
Az avar- és kerti hulladékégetéséről, valamint a háztartási és szolgáltatási tevékenységgel okozott légszennyezésről

Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében meghatározott környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének figyelembe vételével - a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. §


(1) E rendelet hatálya Sonkád község belterületére terjed ki.

(2) A rendelet célja, hogy megállapítsa az avar- és kerti hulladékégetésre, bűzös anyagok kezelésére, valamint a háztartási és szolgáltatási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó helyi szabályokat.

(3) A rendelet alkalmazásában:

a) avarnak minősül: a fák, cserjék lehullott lombja;

b) kerti hulladék: minden hasznosításra alkalmatlan növényi maradvány (fű, gyom, gally, levél, nyesedék, gyökérmaradvány, elszáradt növény, gyümölcs). 


2. Avar- és kerti hulladékok kezelésére, égetésére vonatkozó szabályok


2. §


(1) Az ingatlanokon keletkező, kórokozóktól és kártevőktől mentes avart és kerti hulladékot lehetőség szerint komposztálni kell.

(2) Komposztálni közterületen tilos, azt kizárólag ingatlanon belül lehet.

(3) A nem komposztálható, valamint az égetésre nem kerülő avart, kerti hulladékot hulladékgyűjtő edényben kell elhelyezni a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.


3. §


(1) Az avar és a kerti hulladék égetését az Országos Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezéseivel összhangban, az egyéb jogszabályokban és e rendeletben meghatározott feltételekkel lehet végezni.

(2) Az avar és a kerti hulladék a tűzvédelmi előírások betartása mellett, csak felügyelettel, száraz állapotban, a környezet, valamint a környéken élő lakók zavarása nélkül égethető el.

(3) A 4. § (1) bekezdésében meghatározott időszakon kívül, valamint erősen párás, ködös időben, erős szélben, az arra illetékes szerv tűzgyújtási tilalma esetén tilos az égetés.
(4) Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen szabad égetni, ahol az égetés személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

(5) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. Az égetést olyan nagykorú személy végezheti, aki fizikailag és szellemileg alkalmas arra, hogy veszély esetén megfelelően tudjon cselekedni.

(6) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni tilos. Veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

(7) Az égetés és tüzelő berendezés használatának színhelyén olyan anyagokat, eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható (pl. oltóvíz, homok, lapát). Az égetés befejeztével meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy vékony földréteggel történő lefedéséről.

(8) Az elégetendő avar- és kerti hulladék nem tartalmazhat más települési, ipari eredetű, és veszélyes hulladékot. Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék, (pl. benzin, gázolaj, stb.) légszennyező, vagy bűzös segédanyag nem használható.

(9) A lábon álló növényzet, valamint az avar- és kerti hulladék közterületen történő égetése tilos.4. §


(1) Az avart és kerti hulladékot kizárólag szeptember 1. és május 31. közötti időszakban lehet égetni.

(2) Az égetést hétfőtől szombatig 08-20 óra között szabad végezni. Vasárnap és ünnepnapokon tilos az égetés. 


3. Háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok

5. §


(1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad égetni.

(2) A tüzelőanyag egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot (műanyag, vegyszer, gumi, rongy, festék stb.), valamint egyéb veszélyes hulladékot nem tartalmazhat.

(3) Háztartási energiatermelő berendezésekben csak tűzifa, szén, földgáz, PB gáz, fűtőolaj égethető. Szilárd, valamint vegyes tüzelésű berendezést szabadban használni tilos.


  1. Záró rendelkezés


6. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.            Iszák Tibor s.k.                                                                           Szabó István s.k.

            Polgármester                                                                                    JegyzőZáradék:


A rendelet kihirdetésének napja: 2015. március 25.


Szabó István s.k.

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!