nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2017 (II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-08-14 -tól
Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2017 (II.16.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi Költségvetéséről

                       


/a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalva/Rönök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( továbbiakban Áht.) 23. §-a alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


A rendelet hatálya


1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.


2.§  /1/ Az Önkormányzat költségvetési szerve:

            - Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Rönöki Kerekerdő Óvoda


      /2/ Az /1/ bekezdésben szereplő költségvetési szerv külön címet alkot.Az Önkormányzat és költségvetési szervének 2017. évi költségvetése


3.§/1/ 1  Az Önkormányzat a 2017. évi költségvetési

            a) kiadási főösszegét                                80.689     eFt-ban állapítja meg,

                melyből:        - működési :                    64.917    eFt

           

                Ebből:         - kötelező feladat:            58.143     eFt

                                     - önként vállalt feladat:     6.774      eFt

                                     - állami feladat:                     0         eFt

           

                                  - felhalmozási és beruházási: 15.772 eFt

                                 

                   Ebből:      - kötelező feladat:                      0     eFt

                                     - önként vállalt feladat:          15.772 eFt

                                     - állami feladat:                                 0    forint


            b) bevételi főösszegét                                   80.689    eFt-ban állapítja meg,

                 melyből:   - működési:                            65.595    eFt

                  

                   Ebből: - kötelező feladat:                       57.554    eFt

                              - önként vállalt feladat:                  8.041   eFt

                              - állami feladat:                                  0      eFt


                                  - felhalmozási:                         15.094  eFt


                           Ebből: - kötelező feladat:                 2.598   eFt

                              - önként vállalt feladat:                12.496   eFt

                              - állami feladat:                                 0       eFt


3.§/2/2   Az Önkormányzat intézményének a 2017. évi költségvetési

             a) kiadási főösszegét                                     15.715 eFt-ban állapítja meg,

                melyből:        - működési :                          15.715 eFt

           

                Ebből:         - kötelező feladat:                   15.269 eFt

                                     - önként vállalt feladat:                446 eFt

                                     - állami feladat:                              0   eFt

           

                                  - felhalmozási:                               0    eFt


                   Ebből:      - kötelező feladat:                        0     eFt

                                     - önként vállalt feladat:                0     eFt

                                     - állami feladat:                            0     eFt


            b) bevételi főösszegét                                       15.715 eFt-ban állapítja meg,

                 melyből:   - működési:                                15.715 eFt

                  

                   Ebből: - kötelező feladat:                            15.393 eFt

                              - önként vállalt feladat:                          322 eFt

                              - állami feladat:                                        0  eFt


                                  - felhalmozási:                                    0   eFt


                     Ebből:    - kötelező feladat:                             0    eFt

                                     - önként vállalt feladat:                     0    eFt

                                     - állami feladat:                                 0    eFtI. A költségvetési bevételek


4.§ /1/ Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-

             csoportok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.


      /2/ Az Önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési bevételeit kötelező
               feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti
               bontásban a 2. és a 2.1. számú melléklet tartalmazza.


      /3/  Az Önkormányzat és  költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a

             a 3. és a 3.1 számú melléklet szerint állapítja meg.


      /4/ Az Önkormányzatot megillető központi állami támogatásokat a 4. számú melléklet 
             mutatja be.


      /5/  Az Önkormányzat adóbevételeit az 5. számú melléklet részletezi.


      /6/  Az Önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, támogatásértékű működési   

           bevételeit a 6. számú melléklet tartalmazza.


    /7/   Az Önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközeit, támogatásértékű felhalmozási

           bevételeit a 6.1. számú melléklet tartalmazza.II. A költségvetési kiadások


5.§ /1/   Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-

             csoportok szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.


       /2/ Az Önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait kötelező
              feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti
              bontásban a 2. és a 2.1. számú melléklet tartalmazza.

     

      /3/  Az Önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a

             7. és  a  7.1. számú melléklet szerint állapítja meg.


      /4/  Az Önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési

             kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.


      /5/.  Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a  9. számú melléklet

             tartalmazza.


6.§/1/   Az Önkormányzat 2017. évre tervezett felújítási és beruházási kiadásait a 16. számú      

             melléklet részletezi.

         


     /2/   Az Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú

            pénzeszköz átadások előirányzatait a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.III. A költségvetési kiadások és bevételek


7.§  Az önkormányzat általános tartalék előirányzatot 4.583 e Ft-ban képez.

           

8.§  Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az

       Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulásokat a rendelet nem

       tartalmaz, mivel ilyen jellegű bevétele, kiadása illetve hozzájárulása az Önkormányzatnak

       nincs.


9.§/1/ Az Áht. 24.§. /4/ bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra:

            a) Az Önkormányzat költségvetési mérlege a 11.  számú melléklet szerint.

            b)Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 12. és a 12.1. számú melléklet
                szerint

            c) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 13. számú melléklet szerint.


      /2/ Az Önkormányzat többéves kihatással járó hitelállománnyal nem rendelkezik.


10. §. Ezen rendelet 17. számú melléklete képezi az önkormányzat 2017. évi és az azt követő
          két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó
          hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve - .11.§ Az Áht. 78.§. /2/ bekezdése által előírt likviditási tervet a 14. és 14.1. számú melléklet

         tartalmazza.


12.§  Rönökön Német Nemzetiségi önkormányzat működik.


IV. Költségvetési létszámkeret


13.§ /1/  A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát:

                        - 3 fő átlagos állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.        


       /2/  Az önkormányzat a költségvetési szervének létszám előirányzatát:

                        - 3 fő átlagos állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.

                       

      

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


14.§  Az Önkormányzat és költségvetési szervének elemi költségvetésének jóváhagyására az   
         Áht. 28.A §. /2/ bekezdése az irányadó.


15.§  A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§.-ában foglaltak szerint módosíthatók.


16.§  Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a

         költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34.§. /1/.-/2/ bekezdései

         szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.


17.§  A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet

         módosítása az Áht. 34.§. /4/ bekezdésében foglaltak szerint.


18.§  A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre az

         Ávr. 43/A. §-ában foglaltak szerint.


19.§  Az Önkormányzat költségvetési szerve éves finanszírozási tervét 15. számú melléklet

         tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző

         gondoskodik.


20.§ /1/ Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött átmeneti működési hiány

             finanszírozására likvid hitel felvételéről dönthet, melyet a számlavezető 

             pénzintézettől lehet felvenni.

       /2/  A hitel felvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület

             500.000 Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a

             hitelszerződésről, annak aláírását követő képviselő-testületi ülésen köteles

             tájékoztatást adni.

       /3/  Az 500.000 Ft feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a

             Képviselő-testületet illeti meg.


21.§  Az Önkormányzat és költségvetési szerve a fizetési számlájukon lévő 

         szabadpénzeszközeiket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán

         kötheti le. A költségvetési évben létrejött bevételi többletet az önkormányzat és

         intézménye általános tartalék képzésére fordítja.


22. §. Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti
          adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.


23.§  Az Önkormányzat költségvetési körében a rendkívüli intézkedések megtételére az Áht.

         40.§. /5/ bekezdése az irányadó.


24.§  A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kijelölését az Áht. 71.§. /1/ bekezdésében

         meghatározottak alapján rendeli el.


25.§   (1) A Polgármester - figyelemmel az Mötv. 68.§. (4) bekezdésében foglaltakra - 1 millió forint összeghatárig dönthet a költségvetési forrásfelhasználásról.

          (2) A polgármester - figyelemmel az Áht. 34.§ (2) bekezdésébe foglaltakra - a kiadási előirányzatok között szabadon átcsoportosíthat.


Záró és átmeneti rendelkezések


26.§ /1/   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017.

               január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.


        /2/  A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon a hirdetőtáblára

              való kifüggesztéssel gondoskodik.Pékó Tamás Lajos                              Dr. Kelemen Marcell

polgármester                                                 jegyző
Záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2017. február 16. napján                                                                                                                                                                                                                                 Dr. Kelemen Marcell

                                                                                              jegyzőI. A költségvetési kiadások átvett pénzeszközeit, támogatásértékű felhalmozási bevételeit a ...inti bontásban ...

MELLÉKLETEK ÉS RÉSZLETEZŐ TÁBLÁZATOK

 1.3 számú melléklet:              Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlege

 2.4 számú melléklet:              Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak megbontása
                                               kötelező, önként vállalt és állami feladat szerint

 2.1.5 számú melléklet:           Az Önkormányzat költségvetési szervének kiadásai és bevételei
                                               kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti megbontásban

 3.6 számú melléklet:              Az Önkormányzat költségvetési bevételei

 3.1.7 számú melléklet:           Az Önkormányzat intézményének költségvetési bevételei

 4.8 számú melléklet:              Központi állami támogatások részletezése

 5.9 számú melléklet:              Az Önkormányzat helyi adóbevételei

 6.10 számú melléklet:             Működésre átvett pénzeszközök, támogatásértékű működési

                                                bevételek

6.111.számú melléklet             Felhalmozásra átvett pénzeszközök, támogatásértékű felhalmo-

                                                zási bevétel

 7.12 számú melléklet:             Az Önkormányzat költségvetési kiadásai

 7.1.13 számú melléklet:          Az Önkormányzat intézményének költségvetési kiadásai

 8.14 számú melléklet:             Működésre átadott pénzeszközök, támogatásértékű működési

                                               kiadások

 9.15 számú melléklet:             Ellátottak pénzbeli juttatása

10.számú melléklet:                Támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú

                                               pénzeszköz átadások

11.16 számú melléklet:            Az Önkormányzat költségvetési mérlege

12.17 számú melléklet:            Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve

12.1.18 számú melléklet:         Az Önkormányzat intézményének előirányzat-felhasználási
                                                ütemterve

13. számú melléklet:               Kimutatás az Önkormányzat közvetett támogatásairól

14. számú melléklet:               Az Önkormányzat likviditási terve

14.1. számú melléklet             Az Önkormányzat intézményének likviditási terve

15. számú melléklet:               Az Önkormányzat költségvetési szervének finanszírozási terve

16.19 számú melléklet:            Az Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai

17. számú melléklet                Az Önkormányzat működési és fejlesztési bevételek és kiadások
                                               2017-2018-2019. alakulását bemutató mérleg1 Módosította a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 1. §-a

2 Módosította a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. §-a

3 Módosította a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése

4 Módosította a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése

5 Módosította a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése

6 Módosította a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése

7 Módosította a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése

8 Módosította a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése

9 Módosította a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése

10 Módosította a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése

11 Módosította a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése

12 Módosította a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése

13 Módosította a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése

14 Módosította a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése

15 Módosította a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 3. § (13) bekezdése

16 Módosította a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 3. § (14) bekezdése

17 Módosította a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 3. § (15) bekezdése

18 Módosította a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 3. § (16) bekezdése

19 Módosította a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 3. § (17) bekezdéseCsatolmányok

Megnevezés méret
Egységes szerkezetbe foglalt rendelet
19.37 KB
Egységes szerkezetbe foglalt rendelet
19.82 KB
mellékletek egységes
96.58 KB
Módosító rendelet
16.84 KB
Módosító rendelet
16.95 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!