nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2000 (IX.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-09-20 -tól
Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2000 (IX.29.) önkormányzati rendelete
a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésének, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. §. (3) bekezdésének felhatalmazása alapján Gersekarát községben lévő temetők fenntartásával és a temetkezési tevékenység ellátásával kapcsolatosan az alábbi rendeletet alkotja.


Általános  rendelkezések


1.§. (1)  Ezen rendelet hatálya Gersekarát község közigazgatási területén lévő temetőkre, az

              végzett temetkezési és temető-fenntartási tevékenységre terjed ki.


       (2)  A temetők pontos címe:   

              a)  Működő köztemetők:

                   -  Szabadság utca                       21 hrsz

                   - Kisszőlőhegy (dűlő név)        014 hrsz                         

              b)  Lezárt temető:  Honvéd utca    0195/16 hrsz.2. §. (1)  A  temetők  rendeltetésszerű  használatához, valamint a kegyeleti  közszolgáltatások-

               hoz szükséges helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételeket Gersekarát község  önkor-

               mányzata biztosítja.


        (2)  A  temetőben  keletkezett, komposztálható  hulladék  elhelyezéséről és kezeléséről, a

               nem e kategóriába  tartozó  egyéb  hulladék  elhelyezéséről és elszállításáról havi két

               alkalommal - a szervezett hulladékszállítás  keretében - az önkormányzat  gondosko-

               dik.


3. §. (1)  A település közigazgatási területén köztemető létesítése és bővítése, lezárása és meg-

               szüntetése az önkormányzat feladata.


        (2)  Temető  létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli  használatbavételére  a  Tör-

               vény és Végrehajtási rendelkezéseit kell alkalmazni.


4. §. (1) A temetőben végzendő minden munkát - kivéve a hozzátartozók részéről történő sír-

              gondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését -, a temető fenn-

              tartójának (üzemeltetőjének) be kell jelenteni.

              A temetési helyen túlterjeszkedő, vagy közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal el-

              látott sírhelyet, tárgyat, díszítést elhelyezni nem szabad.

              E szabályt a meglévő temetési helyek felújításánál is alkalmazni kell.


         (2) Amennyiben sírjel vagy sírbolt műszaki állapota élet és/vagy vagyonbiztonságot ve-

               szélyeztet, a vonatkozó magasabb szintű jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.


5. §. (1)  A temető bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel

               kell tüntetni a temető nyitvatartási idejét, a tulajdonos és az üzemeltető megnevezé-

               sét, pontos címét.

               (Ezen adatokat az 1-es számú melléklet tartalmazza.)


        (2)  A nyitvatartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja. 12 éven aluli

               gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat.


6. §. (1)  Tilos a temető területén:  illetve a temetőbe bevinni:  

               a.)  Az ültetett növényeket, temetési  helyeket, a sírokat és a temető  infrastrukturális

                     berendezéseit, épületet megrongálni, beszennyezni,


               b.)  hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt  lerakóhelyen kívül egyéb he-

                     lyen lerakni,


               c.)  a hozzátartozók, látogatók kegyeleti  érzéseit  megzavarni, elhunyt  búcsúztatását

                     akadályozni, illetve  minden  olyan  magatartástól tartózkodni, amely a szertartá-

                     sok rendjét zavarja, a kegyeleti érzéseket sérti.


               d.)  a vakvezető kutya kivételével kutyát, egyéb állatot bevinni,


               e.)  az üzemeltető hozzájárulása nélkül építési anyagot bevinni, tárolni, építési vagy

                     bontási munkát végezni, a temető területéről sírkövet, síremléket, fejfát kihozni,


               f.) a temető területén gépjárművel, motorkerékpárral, kerékpárral közlekedni,


               g.)  a temetési helytől eltérő helyen, illetve a felmerülő díjak rendezése nélkül elte-

                     metni.

                     Az elmaradt díjak behajtásáról a vonatkozó jogszabályok szerint kell gondoskod-

                     ni.


          (2) A temetőben munkát végző magánszemélyek és vállalkozók működésük során az e

                rendeletben foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartás rendjét

                nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírok-

                ban, a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak.


7. §. (1)  A temetőben  biztosítandó  temetési  helyeket a rendelet  2. számú  melléklete  tartal-

               mazza.


        (2)  A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért, valamint újraváltásáért díjat kell

               fizetni.

               Ennek összegét a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.


     


Záró  rendelkezés9. §. (1)  Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

               Hatályba lépésével egyidejűleg a 10/1991.(XII.19.) számú rendelet 17. - 29. §-ai ha-

               tályukat vesztik.Gersekarát, 2000. szeptember 14.Herczeg Gyula                                                                                      Hári Antalné dr.

  polgármester                                                                                          körjegyzőKihirdetve:  2000. szeptember 29.Hári Antalné dr.

  körjegyző


  1. számú melléklet

A temető fenntartója és üzemeltetője:


            Gersekarát Község Önkormányzata

       9813 Gersekarát, Béke utca 12.A temető nyitvatartása:- nyári időszámítás esetén:       06.00 – 20.00 óráig


- téli időszámítás esetén:          07.00 – 18.00 óráig2. számú melléklet
Sírhelyek ára, újraváltási díjtételei
Megnevezés


Megváltás ideje

25 év

50 év

100 év

Egyes sírhely

2 000 Ft

3 000 Ft

4 000 Ft

Kettes sírhely

4 000 Ft

5 000 Ft

6 000 Ft

Hármas sírhely

6 000 Ft

7 000 Ft

8 000 Ft

Négyes sírhely

8 000 Ft

9 000 Ft

10 000 Ft


3. számú mellékleta) Felnőtt sírhely:                      2,10 m hosszú

                                            2,00 m mély

                                            0,90 m széles


b) Gyermek sírhely:                   1,30 m hosszú

                                                 2,00 m mély

   0,60 m szélesc) Sírbolt:


- felszíni méretei:


2 vagy 3 személyes sírbolt hossza:    3,50 m

                                  szélessége:    2,50 m


4 vagy 6 személyes sírbolt hossza:    3,50 m

                                  szélessége:    3,00 m


9 személyes sírbolt hossza:                3,50 m

                       szélessége:                3,80 m


- belső méretei:


2 vagy 3 személyes sírbolt hossza:    2,30 m

                                  szélessége:    0,90 m

                                    mélysége:     2,60 m


4 vagy 6 személyes sírbolt hossza:    2,30 m

                                  szélessége:    1,75 m

                                   mélysége:     2,60 m


9 személyes sírbolt hossza:                2,30 m

                       szélessége:                2,50 m

                        mélysége:                 2,60 m


d) A sírok, - új sorok megnyitása esetén – egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek, a gyermek síroknál pedig 30 cm-nek kell lennie.


A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!