nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.3.) rendelete
Hatályos:2014-02-04 -tól
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.3.) rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben foglaltakra figyelemmel az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:


I. A rendelet hatálya

1. §.


E rendelet hatálya kiterjed Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.


II. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §.


(1)    A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
    a) kiadási főösszegét    143.078 ezer forintban,
    b) bevételi főösszegét    138.516 ezer forintban,
    c) hiányát 4.562 ezer forintban állapítja meg, amelyből
        ca) a működési hiány összege: 4.562 ezer forint,
        cb) a felhalmozási hiány összege: 0 ezer forint.
(2)    A képviselő-testület a 2. § (1) c) pontjában meghatározott működési hiány finanszírozására a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra pályázatot nyújt be.
(3) A fejlesztési és működési célú hitel felvételének engedélyezése a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
(4) A bevételi főösszeg forrásonkénti kimutatása a rendelet 1. számú mellékletében szerepel.
(5) A kiadási főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat 2014. évi fejlesztési mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat 2014. évi létszámkeretét a 4. számú melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2014. évi likviditási és finanszírozási tervét az 5. számú melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások, kedvezmények összegét a 7. számú melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek összegét a 8. számú melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházásait a 9. számú melléklet tartalmazza.
(13) Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak három éves mérlegét a 10. számú melléklet tartalmazza.


III. Az önkormányzat intézményei

3. §.


Nógrádsipek Község Önkormányzatának Konyhája költségvetési bevételeit és kiadási előirányzatát, létszámkeretét a rendelet 11/1.-11/3. számú mellékletei tartalmazzák.


IV. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §.


(1)    A költségvetés végrehajtásáért az e rendeletben kapott felhatalmazásra tekintettel a polgármester felelős.
(2)    A kiemelt előirányzatok között csak a képviselő-testület csoportosíthat át.


5. §.


A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bankszámlán lévő átmenetileg szabad pénzeszköz betétben történő elhelyezéséről, illetve ezen pénzeszköz terhére rövid lejáratú állampapír, illetve tőkegarantált befektetési jegy vásárlásáról döntsön.


6. §.


(1) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap 2014. évi összegét 38.650.- forintban határozza meg.
(2) A képviselő-testület a 2014. évi köztisztviselői cafetéria keret összegét bruttó 200.000.- forintban határozza meg.


V. Záró rendelkezés

7.    §.


Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Doman Ferenc
polgármester
Dr. Kiss Tamás
aljegyző


A rendelet kihirdetve:
Nógrádsipek, 2014. február 3.

Dr. Kiss Tamás
aljegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1-11. mellékletek
477.35 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!