nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-03-03 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete
Kistarcsa Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Kistarcsa Város Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 23.§ és 34.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alábbi rendeletet alkotja:


1.§

 

A rendelet hatálya Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, az Önkormányzatra, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szerveire (továbbiakban együtt költségvetési szervek) terjed ki.


2.§

 

(1) Kistarcsa Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

a) Alapszolgáltatási Központ

b) Kistarcsai Gesztenyés Óvoda

c) Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

d) Kistarcsai Tipegő Bölcsőde.

 

(2) Az Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáért felelős szervezet a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal, mely gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv.


[1][2][3] [4] [5]3. §


A Képviselő-testület Kistarcsa Város Önkormányzata összevont 2019. évi költségvetése kiadási és bevételi eredeti előirányzat főösszegét 2 911 272 eFt összegben, a módosított főösszeget 3 096 604 eFt összegben állapítja meg, melyből az Önkormányzat elemi költségvetése bevételi és kiadási módosított főösszege 3 048 616 eFt, mely 695 229 eFt összegben tartalmazza a fenntartó által e rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti költségvetési szerveknek biztosított finanszírozások összegét.


[6][7][8][9][10]4. §(1) Az Önkormányzat összevont 2019. évi módosított bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbi összegben kerülnek meghatározásra:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                               672 254 eFt

            ebből önkormányzat működése állami támogatása                           643 183 eFt   

b) közhatalmi bevétel                                                                                   523 397 eFt

c) működési saját bevételek                                                                          151 179 eFt

d) működési célú átvett pénzeszközök                                                             19 800 eFt

e) támogatás felhalmozási célra                                                                     455 579

 eFt

                     ebből Európai Uniós forrásból                                                     2 312 eFt

f) felhalmozási saját bevételek                                                                        32 288 eFt

g) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel/támogatás visszatérülés                  15 037 eFt.

 

(2) Az Önkormányzat összevont-finanszírozási bevételek nélküli- módosított bevételei előirányzataiból

a) működési célú bevételek                                                               1 366 630 eFt,

b) felhalmozási célú bevételek                                                               502 904 eFt összegűek.(3) Az Önkormányzat összevont, módosított finanszírozási bevételeinek tervezett összege

 1 227 070 eFt, ebből

a) előző évi maradvány igénybevétele                                             677 070 eFt

            ebből önkormányzati maradvány összege                          665 11 4 eFt

                      költségvetési szervi maradványok összege                 11 956 eFt.


b) ÖMÁK Értékpapír értékesítéséből származó bevétel                   350 000 eFt


c) külső finanszírozási bevétel fejlesztési hitel igénybevételével a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-0061 azonosítószámú, „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése” beruházás megvalósítása érdekében támogatást kiegészítő önrészként      200 000 eFt.


[11] [12][13][14][15][16]5. §(1) Az Önkormányzat összevont, módosított 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban kerülnek meghatározásra:

a)  működési költségvetés kiadásainak összege                                               1 892 788 eFt, melyből

aa) személyi juttatások összege                                                                    600 911 eFt,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

       szociális hozzájárulási adó összege                                                               126 494 eFt,

ac) dologi jellegű kiadások összege                                                                        624 276 eFt,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                               12 892 eFt,

ae) egyéb működési célú kiadások összege                                                            528 215 eFt,

af) ae) alpontból működési célú általános tartalék összege                                           2 190 eFt

ag) ae) alpontból fejlesztési célú tartalék összege                                       11 949 eFt.


b) felhalmozási célú költségvetési kiadások összege                        1 155 537 eFt, melyből

ba) beruházások, felújítások összege                                                                   1 149 189 eFt,

bb) egyéb felhalmozási célú kiadás, támogatás                                                           6 348 eFt,


c) a finanszírozási kiadások összege intézményfinanszírozás nélkül                       48 279 eFt,

 ca) finanszírozási kiadásokon belül adósságszolgálat tőketörlesztésre               28 621 eFt.


 (2) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadási előirányzata             3 011 816 eFt

b) az önként vállalt feladatok kiadási előirányzata   84 788 eFt

c) az önként vállalt kiadáson belül a költségvetési tartalékok összege                    14 139 eFt.


(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 2019. évi előirányzata 12 892 eFt összegben kerül meghatározásra.


[17] [18][19][20][21][22]6. §


Az Önkormányzat összevont 2019. évi költségvetésének módosított egyenlege, a tárgyévi bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok egyenlege:

a) működési költségvetési előirányzatok vonatkozásában                526 158  eFt hiány,

b) felhalmozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában            652 633 eFt hiány,

c) finanszírozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában         1 178 791 többlet, mely többlet, belső finanszírozásként 677 070 eFt összegű 2018. évi maradvány igénybevételéből, és külső finanszírozásként 200 000 eFt összegben hitel felvételéből, továbbá 350 000 eFt ÖMÁK Értékpapír tervezett értékesítéséből keletkezik, és az a) és b) pontokban rögzített hiányt is finanszírozza.


7. §


(1) Az Önkormányzat 2019. évi összevont – közfoglalkoztatottak nélküli – eredeti létszám előirányzata a rendelet 12. számú melléklete szerint 134 álláshellyel kerül jóváhagyásra. Az engedélyezett álláshelyek számának meghatározásakor, a részmunkaidős foglalkoztatás arányosan kerül rögzítésre a költségvetési létszámkeretben.


(2) A közfoglalkoztatottak eredeti éves létszám-előirányzata az Önkormányzat 2019. évi elemi költségvetésében 1 fő, a vonatkozó hatósági szerződés szerint.


8. §


Az Önkormányzat 2019. évi eredeti költségvetésében Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-0061 azonosítószámú, „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése” beruházás megvalósítása érdekében a felhalmozási jellegű kiadások tervezett tárgyévi 479 222 eFt, működési jellegű kiadások között 125 269 eFt. A jelen pont szerinti beruházás 2019. évi tervezett felhalmozási támogatási bevétele 2 312 eFt.


9. §


Az Önkormányzat összevont 2019. évi költségvetésében tervezett adósságszolgálattal összefüggő kiadási előirányzatok:

a) KEHOP-5.2.9 kódszámú „Simándy József Általános Iskola, valamint a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása” megnevezésű pályázat önrészeként, 2017.évi hitelszerződés alapján keletkezett adósságállomány törlesztésére 7 192 eFt tőketörlesztés és 1 192 eFt összegben kamatterhek.

b) Kistarcsa, Ifjúság tér korszerűsítése érdekében, 2017.évi hitelszerződés alapján keletkezett adósságállomány törlesztéseként 21 429 eFt évi tőketörlesztés és 2 808 eFt kamatkiadás.

c) VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-0061 azonosítószámú, Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése, folyamatban lévő beruházás megnövekedett önerőigénye finanszírozása érdekében, tárgyévben kérelmezni kívánt, 200 000 eFt összegű hitelügylettel összefüggésben1462 eFt kamat és díjköltség.


10. §


(1) Az Önkormányzat összevont 2019. évi költségvetési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat elemi kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.


(3) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat elemi bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.


(4) Az Önkormányzat elemi - költségvetési szervek nélküli- költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és rovatok szerinti bontásban e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.


(5) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi költségvetési kiadásait és bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és rovatok szerinti bontásban e rendelet 5.,6.,7.,8. számú mellékletei tartalmazzák.


(6) Az Önkormányzat elemi bevételeit feladatonként - kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti csoportosításban -, kiemelt előirányzatonként a 9. számú melléklet tartalmazza.


(7) Az Önkormányzat elemi kiadásait feladatonként - kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti csoportosításban -, kiemelt előirányzatonként a 10. számú melléklet tartalmazza.


(8) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti csoportosításban, kiemelt előirányzatonként a 11. számú melléklet tartalmazza.


(9) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi engedélyezett létszám keretét a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.


(10) Az Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások 2019. évi tervezett kiadásait e rendelet 13. számú melléklete célonként tartalmazza.


(11) Az Önkormányzat 2019. évi támogatásainak előirányzatait e rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.


(12) Az Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási tervét e rendelet 15. számú melléklete tartalmazza.


(13) Az Önkormányzat által, a 2019. évben biztosítani kívánt közvetett támogatások előirányzott összegét e rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.


(14) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit és a több éves kihatással járó finanszírozási kiadásait e rendelet 17. számú melléklete tartalmazza.


[23]11. §


(1) A Képviselő-testület a 2019. évben a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda vezetőjének vezetői pótlékát az illetményalap 80%-ban határozza meg. A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda intézményvezető-helyettesi létszámát 3 főben, az intézményvezető-helyettesre vonatkozó pótlék mértékét az illetményalap 40%-ban hagyja jóvá.


(2) A Képviselő-testület a 2019. évben, a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetésében - kizárólag a rendszeres személyi juttatások előirányzatán rendelkezésre álló összegen belül - biztosítja a 326/2013.Korm.rendelet 32/A.§ (1) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatott és pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező közalkalmazottak részére illetmény kiegészítés megállapítását. Ennek mértéke az őket megillető munkabértömegnek 3%-os keretösszege, melyből a munkavállalóknak járó egyedi összeg megállapítása munkáltatói jogkörben történik.


(3) A Képviselő-testület 2019. évben a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetésében - kizárólag a rendszeres személyi juttatások előirányzatán rendelkezésre álló összegen belül - 8 325 eFt összegben biztosítja a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 77.§ alapján munkáltatói hatáskörben megállapítható kereset kiegészítések fedezetét, mely éves keretösszegből a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók a tárgyévi költségvetési év végéig, havi rendszerességgel a munkáltató által megállapított összegben részesülnek.


(4) A Képviselő-testület a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda valamennyi munkavállalója számára 60 000-Ft/fő/év nettó összegben béren kívüli, SZÉP kártya juttatást biztosít a 2019. évi költségvetésében. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót is megilleti a jelen bekezdésben meghatározott összegű havi juttatás. Az e bekezdés szerinti juttatás részletes feltételrendszerét a munkáltató által kidolgozott belső szabályzat tartalmazza.


(5) A Képviselő-testület a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalói részére a (4) bekezdésben rögzített juttatás mértékét 200 000-Ft/fő/év összegre kiegészítve állapítja meg. Jelen bekezdés szerinti összeg a kapcsolódó közterhek fedezetét is tartalmazza.Az e bekezdés szerinti juttatás részletes feltételrendszerét a munkáltató által kidolgozott belső szabályzat tartalmazza.


(6) Kistarcsa Város Önkormányzata éves elemi költségvetésében a rendszeres személyi juttatások tervezett éves keretösszege 384 eFt összegben biztosítja a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 67.§ alapján munkáltatói hatáskörben megállapítható kereset kiegészítések fedezetét, mely éves keretösszegből az intézményi gyermekétkeztetés feladatellátása érdekében, gazdasági ügyintézői munkakörében foglalkoztatott munkavállalók a tárgyévi költségvetési év végéig, havi rendszerességgel a munkáltató által megállapított összegben részesülnek.


(7) Az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjének pótléka 120 000 Ft/hó.


(8) A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában 1 fő intézményvezető- helyettes részére, 50 000 Ft összegű pótlék megállapítását engedélyezi. Az Alapszolgáltatási Központ intézménynél egészségkárosító kockázatok között dolgozó munkavállalók részére a munkáltató által megállapítható, tárgyévben biztosított pótlék összege 9 fő munkavállalóra vonatkozóan legfeljebb 20 000 Ft/fő/hó. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót a pótlék arányos összege illeti meg.


(9) A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ valamennyi munkavállalója számára 60 000Ft/fő/év nettó összegű béren kívüli SZÉP kártya juttatást biztosít a 2019. évi költségvetésében. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót is megilleti a jelen bekezdésben meghatározott összegű havi juttatás. Az e bekezdés szerinti juttatás részletes feltételrendszerét a munkáltató által kidolgozott belső szabályzat tartalmazza.


(10) A Képviselő-testület 2019. évben, az Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetésében - kizárólag a rendszeres személyi juttatások előirányzatán rendelkezésre álló összegen belül 2 008 eFt összegben biztosítja a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 77.§ alapján munkáltatói hatáskörben megállapítható kereset kiegészítések fedezetét, mely éves keretösszegből a szociális és egészségügyi területen foglalkoztatott munkavállalók a tárgyévi költségvetési év végéig, havi rendszerességgel a munkáltató által megállapított összegben részesülnek.


(11) A 2019. évben a közszolgálati tisztviselők részére költségvetési rendeletben biztosított cafetéria juttatás –közterheket is tartalmazó- összege 200.000-Ft/fő/év.


(12) A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára 2019. évben 1000 Ft/hó/fő bruttó összegű bankszámla-hozzájárulást biztosít. A hozzájárulás évente havi egyenlő részletekben, az adott hónapra esedékes munkabérrel egyidejűleg kerül kifizetésre, a jogosult bankszámlájára történő utalással.


(13) A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal részére jóváhagyott tárgyévi személyi juttatás – K11 összevont rovatán rendelkezésre álló- az intézményi elemi költségvetés K1101 rovaton megtervezésre kerülő előirányzat összegre tekintettel biztosítja a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 133.§ (3) bekezdése alapján, munkáltatói jogkörben megállapítható illetmény eltérítéshez is szükséges fedezetet. A vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel a hivatkozott előirányzat terhére - az egyes munkavállalók teljesítménye értékelése alapján - a jegyző önállóan jogosult az illetmény összegének eltérítésére.


(14) A 2019. évben a költségvetési szervek elemi költségvetésében eredeti előirányzatként jutalom nem kerül tervezésre az alábbi kivételekkel:

a)             Alapszolgáltatási Központnál védőnői munkakörben foglalkoztatottak részére az ún. Semmelweis naphoz kapcsolódóan felhasználásra kerülő jutalomkeret éves összege 300 eFt, melynek felhasználásáról az intézményvezető jogosult önállóan rendelkezni.

b)             Kistarcsai Polgármesteri Hivatalnál eredeti előirányzatként tervezésre kerül a Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló külön rendelettel megállapított juttatás éves keretösszege 4 000 eFt összegben, mely tartalmazza a kapcsolódó munkáltatói közterheket is.

c)             A Kistarcsai Polgármesteri Hivatalnál évközi többletfeladatok, célfeladatként elrendelt javadalmazása érdekében 1000 eFt összeg kiadási előirányzat tervezett a személyi juttatások között.

(15) A (10) bekezdésben foglaltakon kívül jutalom kifizetésére kizárólag az évközi bérmegtakarítás terhére van lehetőség, a polgármester előzetes engedélyével, legfeljebb az eredeti költségvetésben az egyes költségvetési szervekre vonatkozóan meghatározott személyi juttatások ( egységes rovatrend K1 rovat) fel nem használt maradványa erejéig.


(16) A közszolgálati tisztviselői illetményalap összege 2019.évre a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselőknek adható egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 21/2011.(V.20.) számú rendeletében meghatározott mértékben kerül tervezésre.


(17) A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal részére jóváhagyott tárgyévi rendszeres személyi juttatás keretösszegén belül –a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 140.§ (5) bekezdése alapján –, az egészségkárosító munkakörben foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők részére veszélyességi pótlékot biztosít, melynek mértéke a pótlékszámításra vonatkozó illetményalap legfeljebb 45%-a. A pótlékra jogosító munkaköröket a munkáltató jogosult megállapítani a foglalkozás egészségügyi szakorvos javaslatára figyelemmel.


(18) A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal részére jóváhagyott tárgyévi rendszeres személyi juttatás keretösszegén belül –a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 140.§ (4) bekezdése alapján gépjármű-vezetési pótlékot biztosít a rendszeresen hivatali gépjárművet vezető, közterület felügyelői munkakörben dolgozó tisztviselők részére A gépjármű-vezetési pótlék mértéke a pótlékszámításra vonatkozó illetményalap 13%-a.


(19) A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda vezetője a tárgyévben havi 40 000-Ft összegű illetménykiegészítésre jogosult.


(20) A Kistarcsai Tipegő Bölcsőde vezetője tárgyévben havi 40 000-Ft összegű vezetői pótlékra , továbbá havi 90 000 Ft összegű illetménykiegészítésre jogosult.


(21) Az Önkormányzat és a rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek elemi költségvetésében az alábbi keretösszegben teljesíthető, egyszeri jelleggel jutalom kifizetése, a rendelet 11.§ (15) bekezdésére foglaltakra tekintettel:

Alapszolgáltatási Központ                             1 800 000 Ft,

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda                        7 200 000-Ft,

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal                     6 930 000-Ft,

Kistarcsa Város Önkormányzata                      190 000-Ft.

A keretösszegek a személyi juttatások kifizetéséhez kapcsolódó közterhek kiadásainak szükséges előirányzat fedezetét is tartalmazzák.


12. §


(1)  Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.


(2) A polgármester gyakorolja a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezését és visszavonását a számlavezető pénzintézeténél elkülönített betétszámlán való lekötésen keresztül. A polgármester az Önkormányzat nevében megvásárolt Önkormányzati Magyar Államkötvény értékesítésére önállóan jogosult az Önkormányzat likviditási igényéhez igazodva. E pontban foglalt döntéséről az Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni köteles annak következő rendes ülésén, de legkésőbb az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztató keretében.


(3) A működési jellegű kiadások között (K513) elkülönítve tervezett, elsődlegesen fejlesztési célú tartalék és az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék felett a Képviselő-testület rendelkezik az alábbi kivételekkel:

a) az általános tartalék szabad előirányzata terhére a  polgármester saját hatáskörben jogosult a költségvetés egyes előirányzatait is érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló épületeket, építményeket fenyegető katasztrófa helyzet, elemi csapás megelőzése, illetőleg azok következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére. A polgármester az e pontban meghatározott esetekben jogosult a jóváhagyott kiemelt előirányzatok között 5 millió Ft egyedi összegben átcsoportosítani, és e keretösszeg erejéig önállóan kötelezettséget vállalni, elsődlegesen az általános tartalék szabadon felhasználható része terhére. Amennyiben az általános tartalék előirányzata a szükséges fedezetet nem biztosítja, úgy a jóváhagyott dologi kiadásokon belül meghatározott előirányzatok terhére jogosult saját hatáskörben kötelezettségvállalásra. A polgármester, az e pontban meghatározott önálló forrásfelhasználásra vonatkozó döntéséről a Képviselő-testületet legkésőbb a következő rendes testületi ülésen tájékoztatja.


b) A polgármestert a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott, általános tartalék terhére, az Európai Uniós vagy hazai forrás felhasználásával megvalósuló projektek önrésze biztosítása érdekében a tartalék terhére történő, egyedi célhoz kapcsolódó, legfeljebb 3 millió Ft összegű beruházási, felújítási jellegű előirányzat átcsoportosítására. A polgármester az e pontban meghatározott előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet a soron következő rendes ülésén köteles tájékoztatni.


[24](4)  A polgármester az (3) bekezdésben meghatározott eseteken túl, nettó 1 millió Ft egyedi értékhatárig jogosult a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott előirányzatok terhére a forrásfelhasználásról saját hatáskörben dönteni, továbbá legfeljebb 3 millió Ft egyedi értékhatárig a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2012.(XII.20) önkormányzati rendelet 10/2014.(IV.24) rendeletmódosításának 4. számú melléklete 20) és 24) pontjaiban részére átruházott hatáskörök gyakorlása során.


(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyévi költségvetés 13. számú mellékletében a ”Könyvtár és Emlékhely létrehozása” megnevezésű beruházási célt szolgáló keretösszeg terhére, a beruházás érdekében szükséges egyes, a a beruházási cél megvalósulását, illetve a kivitelezés előkészítését, vagy lebonyolítását szolgáló feladatokra vonatkozó kötelezettségvállalásra, legfeljebb 5 millió Ft nettó egyedi összegben. A polgármester az e pontban foglalt felhatalmazás alapján vállalt kötelezettségekről az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatóval egyidőben beszámolni köteles a Képviselő-testületnek.


(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyévi költségvetésben rendelkezésre álló előirányzatok terhére a „NO2WAR ,azonosító: 589029-CITIZ-1-2017-1-HU-CITIZ-REMEM” megnevezésű támogatott projekt érdekében szükséges kötelezettségvállalásra, legfeljebb 5 millió Ft nettó egyedi összegben, a projekt cél megvalósulását szolgáló feladatok finanszírozása érdekében. A polgármester az e pontban foglalt felhatalmazás alapján vállalt kötelezettségekről az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatóval egyidőben beszámolni köteles a Képviselő-testületnek.


[25](7) A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság jogosult jóváhagyni az Önkormányzat és e rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek havonta aktualizált likviditási tervét.


13. §

 

(1) A jelen rendelettel a költségvetési szervekre megállapított kiemelt költségvetési előirányzatok között és a kiemelt előirányzatokon belül meghatározott rovatok között a költségvetési szerv vezetője – a pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy jóváhagyásával- saját hatáskörben jogosult átcsoportosítani 1000 eFt egyedi összeg erejéig. A költségvetési szerv vezetője az előirányzatok módosítására a (4)-(5) bekezdésben foglaltak szerint jogosult, azzal a kivétellel, hogy a K1 személyi juttatások összevont rovatán év közben-betöltetlen státusz vagy feladatelmaradás okán - keletkezett előirányzat maradványnak dologi kiadások (K3 egyes rovataira) történő átcsoportosítására kizárólag Képviselő-testület jóváhagyásával van lehetőség.

 

(2) A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését, ezért ebben az esetben - legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell.

 

(3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek vezetői a jóváhagyott előirányzatokon belül a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni, a likviditás folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési szervre vonatkozó likviditási tervet havi rendszerességgel felülvizsgálják, az egyes költségvetési szervek elemi költségvetésben tervezett fenntartói finanszírozás átadása a kiadások felmerülése ütemében folyamatosan történik.

 

(4) Az Önkormányzat és költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli működési és felhalmozási célú támogatási bevételeiből (egységes rovatrend B1, B2 rovatok), átvett pénzeszközeiből (egységes rovatrend B6, B7), intézményi saját működési bevételeinek (egységes rovatrend B4) túlteljesítéséből származó összeggel bevételi előirányzatát megemelheti a tényleges többletnek, illetve szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel. A többletbevételnek megfelelő összegben a bevételhez kapcsolódó kiadások előirányzata egyidejűleg növelhető az irányító szerv, ill. a Képviselőtestület utólagos tájékoztatása mellett.

 

(5) A (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlettámogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat. Az Önkormányzat és a költségvetési szerv vezetője a (4) bekezdés szerinti előirányzat módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.

 

(6) A többletbevétel személyi juttatások kiemelt előirányzatainak növelésére – illetményemelés, határozatlan időre szóló státusz létesítése - csak akkor használható fel, ha a forrás tartós, és a következő években a költségvetési szerv eredeti előirányzataként a Képviselő-testület engedélyével azt megtervezik.

 

(7) A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról a Képviselő-testületet 2019. évben első alkalommal július 31-ig- a tárgyévi rendelet módosításra vonatkozó előterjesztés során -, azt követően legkésőbb minden negyedévet követő 30 napon belül, az aktuális költségvetési rendelet módosításra vonatkozó előterjesztés keretében tájékoztatja.

 

(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy önkormányzatok számára (is) kiírásra kerülő pályázatot a Képviselő-testület egyedi döntése nélkül benyújtson, továbbá a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatot megtegyen és a szükséges felhatalmazásokat megadja, amennyiben a pályázat megvalósítása sem a tárgyévi sem az azt követő költségvetési években sem igényli önrész biztosítását, nem jár az önkormányzatot terhelő vagyoni kötelezettségvállalással és a pályázat megfelel az önkormányzat elfogadott terveinek, koncepcionális elképzeléseinek. A polgármester az e bekezdés szerinti feltételekkel benyújtott pályázatokról a Képviselő-testületet annak soron következő rendes ülésén tájékoztatni köteles.

 

(9) A polgármester jogosult az Önkormányzatra vonatkozóan a költségvetetési rendeletben jóváhagyott előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és a kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között, 5000 eFt–ot meg nem haladó egyedi összeg tekintetében átcsoportosítani és erről köteles a Képviselő-testületet a (7) bekezdés szerinti határidőben tájékoztatni. Az egyes költségvetési szervekre vonatkozóan jóváhagyott előirányzatok között kizárólag a Képviselő-testület jogosult előirányzat átcsoportosításra.

 

(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzatok számára Magyarország 2019.évi központi költségvetéséről szóló 2018.évi L. törvény 3. mell. I.12. pont szerint kiírásra került „Kiegyenlítő bérrendezési alap” támogatási igény megítélése esetén, saját hatáskörben, a kötött felhasználású bevétel összegében a Kistarcsai Polgármesteri Hivatalnak járó intézményfinanszírozás összegét megemelje. Egyidejűleg a jegyző jogosult a jóváhagyott intézményi többletfinanszírozás összegében a külön jogszabályban meghatározott illetményalapra tekintettel a munkavállalók illetménye megállapítására, a szükséges személyi juttatás és szociális hozzájárulási adó előirányzatok saját hatáskörű tervezésére. A polgármester az e bekezdés szerinti feltételekkel jóváhagyott előirányzat módosításról a Képviselő-testületet annak soron következő rendes ülésén tájékoztatni köteles.


[26]14. §


(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 14. számú mellékletben nevesített szervezetekkel, az ott szereplő támogatási összeg erejéig elszámolási kötelezettséggel járó támogatási szerződést kössön. A Képviselő-testület a civil szervezetek támogatására vonatkozó döntés jogát a 14.számú mellékletben meghatározott,  8 600 eFt éves keretösszegben, a Humánpolitikai Bizottságra ruházza át.


(2) A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit, a finanszírozó ellenőrzési kötelezettségét, továbbá azt, hogy az elnyert összeg felhasználásáról milyen módon, milyen határidővel és az Önkormányzat mely szerve felé kell elszámolni. A támogatások igénylésére, kifizetésére és elszámolására vonatkozó részletes szabályokat önkormányzati rendelet határozza meg.


(3) A tárgyévi költségvetésben tervezett támogatási jellegű kiadások esetében, összesen 800 ezer Ft keretösszeg (továbbiakban: polgármesteri keret) erejéig, a polgármester önállóan jogosult döntésre, támogatás megítélésére. A polgármesteri keret terhére megítélt összegekről- cél és támogatott szervezet/személy megjelölésével-, a polgármester, legkésőbb az éves zárszámadással egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő-testületet. A polgármesteri keretből nyújtott támogatásokra a (2) bekezdés rendelkezéseit is alkalmazni kell, egyebekben a polgármesteri hatáskörben megítélt támogatásokra vonatkozó részletes eljárásrendet belső szabályzat rögzíti.


(4) A tárgyévi költségvetésben a VMSK Nonprofit Kft. javára a 14. számú mellékletben rögzített működési célú támogatás összegéből 138 millió Ft az év során havonta egyenlő részletekben, az Önkormányzat és a VMSK Nonprofit Kft. között létrejött megállapodás szerint ütemezetten kerül folyósításra, míg további 1 millió Ft összegű támogatás az év során felmerülő, az üzleti tervben nem kalkulált, többlet feladatok kiadására igényelhető. Az évközi többletfeladatok kiadásainak pótlására szolgáló 1 millió Ft azzal a feltétellel kerülhet ténylegesen a Kft-nek folyósításra, amennyiben a 3. negyedévet követően a Kft. vezetője a gazdasági társaság pénzügyi, jövedelmezőségi adataival alátámasztva azt külön kérelmezi. A kérelemben foglalt indokok alapján a polgármester jogosult az éves támogatás 1 millió Ft összegű emelésére, a vonatkozó támogatási szerződés módosítás aláírására, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.


15. §

 

(1) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

 

(2) A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek vonatkozásában, a munkáltatói jogkör gyakorlója- átmeneti anyagi gondjaik enyhítése érdekében - az alkalmazottakat az adóéven belül munkabérelőlegben részesítheti. A munkabér előlegeket kizárólag úgy lehet folyósítani, hogy a visszafizetés utolsó részlete a tárgyév november hónapra járó rendszeres munkabérből levonható legyen.

 

(3) A költségvetési szervek és az Önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésére e rendelet alapján az alábbi kifizetések teljesíthetők:

a) társadalom-, és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása,

b) állományba nem tartozó személyek részére személyi juttatások kifizetése, közfoglalkoztatásban részt vevő foglalkoztatottak személyi juttatás kifizetése,

c) munkába járás költségtérítése és kiküldetéssel kapcsolatos kiadások teljesítése,

d) 200 eFt összeget meg nem haladó egyedi összegű szolgáltatási kiadások, készletbeszerzés, reprezentációs kiadások, szakmai -, üzemeltetési anyagok beszerzése és egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése ellenértékének kifizetése,

e) az a)-d) pontokban foglaltak céljára felvett előlegek készpénzes kifizetése és a d) pontban meghatározott kiadásokhoz kapcsolódó előzetesen felszámított Áfa összegek .


16.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.[1]

A rendelet szövegét a 7/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019.03.22-től

[2]

A rendelet szövegét a 19/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019.06.28-től

[3]

A rendelet szövegét a 27/2019. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019.08.30-tól

[4]

A rendelet szövegét a 31/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019.11-29-től

[5]

A rendelet szövegét a 4/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020.02.21-től

[6]

A rendelet szövegét a 7/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2019.03.22-től

[7]

A rendelet szövegét a 19/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2019.06.28-től

[8]

A rendelet szövegét a 27/2019. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 209308.30-tól

[9]

A rendelet szövegét a 31/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2019.11.29-től

[10]

A rendelet szövegét a 4/2020.(II. 20.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2020.02.21-től

[11]

A rendelet szövegét a 7/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2019.03.22-től

[12]

A rendelet szövegét a 13/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019.0531-től

[13]

A rendelet szövegét a 19/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2019.06.28-től

[14]

A rendelet szövegét a 27/2019. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2019.08.30-tól

[15]

A rendelet szövegét a 31/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2019.11.29-től

[16]

A rendelet szövegét a 4/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2020.02.21-től

[17]

A rendelet szövegét a 7/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2019.03.22-től

[18]

A rendelet szövegét a 13/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2 §-a módosította. Hatályos: 2019.05.31-től

[19]

A rendelet szövegét a 19/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2019.06.28-től

[20]

A rendelet szövegét a 27/2019. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2019.08.30-tól

[21]

A rendelet szövegét a 31/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2019.11.29-től

[22]

A rendelet szövegét a 4/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2020.02.21-től

[23]

A rendelet szövegét kiegészítette a 31/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2019.11.29-től

[24]

A rendelet szövegét a 4/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2020.02.21-től

[25]

A rendelet szövegét a 31/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2019.11.29-től

[26]

A rendelet szövegét a 13/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. §-a egészítette ki. Hatályos 2019.05.31-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
12. számú melléklet
36.22 KB
16. számú melléklet
52.81 KB
17. számú melléklet
58.16 KB
1. sz. melléklet
104.02 KB
2. sz. melléklet 1.
104.92 KB
2. sz. melléklet 2.
106.42 KB
2. sz. melléklet 3.
104.49 KB
3. sz. melléklet 1.
133.22 KB
3. sz. melléklet 2.
115.13 KB
3. sz. melléklet 3.
135.44 KB
4. sz. melléklet 1.
164.87 KB
4. sz. melléklet 2.
188.57 KB
5. sz. melléklet
160.44 KB
6. sz. melléklet
153.87 KB
7. sz. melléklet
155.37 KB
8. sz. melléklet
140.47 KB
9. sz. melléklet 1.
159.32 KB
9. sz. melléklet 2.
126.68 KB
9. sz. melléklet 3.
143.28 KB
9. sz. melléklet 4.
115.42 KB
10. sz. melléklet 1.
173.75 KB
10. sz. melléklet 2.
145.82 KB
10. sz. melléklet 3.
126.92 KB
10. sz. melléklet 4.
100.72 KB
11. sz. melléklet 1.
121.14 KB
11. sz. melléklet 2.
100.27 KB
11. sz. melléklet 3.
116.77 KB
13. sz. melléklet
276.11 KB
14. sz. melléklet
177.04 KB
15. sz. melléklet
167.37 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!