nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-11-27 - 2018-04-25
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról

Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet célja, hatálya


 1. A rendelet célja, hogy Szepetnek Községi Önkormányzat segítséget nyújtson az egyetemi és főiskolai hallgatók, továbbá felsőoktatási intézménybe jelentkezni kívánó fiatalok részére a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer keretében.


 1. Az (1) bekezdésben foglaltak megvalósítása érdekében Szepetnek Községi Önkormányzat évente csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.


 1. A rendelet személyi hatálya az önkormányzat közigazgatási területén élő, állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra terjed ki.

A pályázók köre


 1. „A” típusú pályázat:

Az ösztöndíjban kizárólag olyan hallgatók részesülhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.


 1. „B” típusú pályázat:

Az ösztöndíjban kizárólag olyan tanulók részesülhetnek, akik utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a következő tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.A pályázati eljárás szabályozása, a pályázatok elbírálása, az ösztöndíj összege


 1. Nem jogosult „A” típusú támogatásra az a pályázó, aki:


 1. Nem jogosult „B” típusú támogatásra az a pályázó, aki:


 1. A pályázat kiírásának, beadásának, elbírálásának határidejét, a pályázati kiírás tartalmát a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételeiben foglaltaknak megfelelően kell megállapítani.


 1. A pályázók a pályázatukat az EPER-BURSA elektronikus rendszeren keresztül kötelesek rögzíteni. A kinyomtatott és a pályázó által aláírt pályázati űrlapot az önkormányzathoz kell benyújtani.


 1. Az „A” típusú pályázat esetén a benyújtandó pályázat kötelező melléklete a felsőoktatási intézmény által kiállítandó hallgatói jogviszony igazolás arról, hogy a pályázó a 2. § (1) bekezdésében megjelölt képzéstípusok valamelyikében vesz részt.

Az ösztöndíj-támogatás időtartama 10 hónap (két egymást követő tanulmányi félév). A támogatás időtartamának lejárta után az ösztöndíj további folyósítására ismételten pályázatot kell benyújtani.


 1. A „B” típusú pályázat esetén a pályázó az űrlapon köteles megadni az adott évi felsőoktatási és felvételi tájékoztató alapján azon intézmények, karok és szakok – szakpárok teljes nevét, melyekhez jelentkezését be kívánja nyújtani.

Az ösztöndíj-támogatás időtartama 3x10 hónap (hat egymást követő tanulmányi félév). A szociális rászorultságot évente felül kell vizsgálni.


 1. A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles a maga, valamint családjában, háztartásában élők személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, valamint a jövedelmi viszonyokra vonatkozó adatokat, bizonyítékokat becsatolni.


 1. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.


 1. Támogatásban azok a felsőoktatási intézményben tanulmányokat megkezdeni kívánó, illetve folytató hallgatók részesülhetnek, akik megfelelnek e rendelet 2. § (1) - (2) bekezdésében foglaltaknak, valamint családjukban az 1 főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 300%-át.


 1. Az elbírálás során a Képviselő-testület
  1. a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja,
  2. minden határidőn belül benyújtott formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és a döntését írásban indokolja.


 1. A Képviselő-testület a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat elbírálása alapján a pályázót 1.000.- Ft/hó - 5.000.- Ft/hó támogatásban részesíti.


 1. A pályázat elbírálása ellen fellebbezésnek helye nincs.


4. §


Vegyes és záró rendelkezések


 1. A rendelet a kihirdetését követő lép hatályba, de rendelkezéseit a 2014. november 7-ig beérkezett pályázatokra alkalmazni kell.


 1. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének A felsőoktatási intézményekben tanuló szepetneki fiataloknak adható Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló 13/2012. (IX. 13.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.


(2)     A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Szepetnek, 2014. november 20.Vlasicsné Fischl Timea

Szalai-Gaál Mónika

polgármester

jegyzőA rendelet kihirdetésre került: 2014. november 26.
Szalai-Gaál Mónika


jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!