nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009 (XII.30..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2010-01-01 -tól
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009 (XII.30..) önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról

Pácin Község Önkormányzata

 Képviselő-testületének
12/2009. (XII. 30.) önkormányzati rendelete


a magánszemélyek kommunális adójáról


A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. §-ának (1) bekezdésében, valamint 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján a magánszemélyek kommunális adójáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §.

 A rendelet hatálya kiterjed Pácin község közigazgatási területén az építmény tulajdonosára (Htv. 12. §), a beépítetlen belterületi földrészlet tulajdonosára  (Htv. 18. §), továbbá a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkező személyre (Htv. 24. §)


Az adó mértéke

2. §

Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogviszonyonként:

  1. lakás és lakásbérleti jogviszony 1000.- Ft.
  2. garázs 800.- Ft.
  3. telek 800.- Ft.
  4. egyéb nem lakás céljára szolgáló építmény (üzlet, műhely, raktár) 1200.- Ft.

3. §

Az adómentesség

Mentes az adó alól a 70. életévét betöltött egyedülálló, vagy a 70. életévét szintén betöltött házastársával (élettársával) együtt élő személy.

Hatályba léptető és záró   rendelkezések

3. §

(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., valamint az adózás rendjéről szóló   

     többször módosított 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2010. január 01. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a     magánszemélyek kommunális adójáról szóló módosított  6/1991. (XII. 17.) számú rendelet.

(3  E rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon történik.                    Barati Attila                                                             Csonka István 

                    polgármester                                                                 jegyző                                       Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!