nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-30 -tól
Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete
Gadány Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Gadány Község Önkormányzatának képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. §[1] A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2014. évi költségvetését


90.350 ezer Ft bevétellel, és 90.350 ezer Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

- intézményi működési bevételek                                                      7 165 ezer Ft

- közhatalmi bevételek                                                         2 920 ezer Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                        26 764 ezer Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                         19 557 ezer Ft

- működési célú p. eszköz átvétel vállalkozástól                         50 ezer Ft

- támogatási kölcsön visszatérülése ÁH.-on kívülről                  100 ezer Ft

- előző évi költségvetési pénzmaradvány felhaszn.                 6 994 ezer Ft

- áh-n belüli megelőlegezés                                                      800 ezer Ft

- likvid hitel felvétel                                                             10 000 ezer Ft

- a személyi juttatások kiadásait                                          19 750 ezer Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adót                       6 250 ezer Ft

- dologi kiadás                                                                     19 220 ezer Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                               14 800 ezer Ft

- egyéb működési célú kiadások                                             3 180 ezer Ft

- általános tartalék                                                                    200 ezer Ft

- támogatási kölcsön nyújtása áh-n kívülre                                 150 ezer Ft

- án-n belüli megelőlegezés visszafizetése                                 800 ezer Ft

- likvid hitel törlesztése                                                         10 000 ezer Ft


- támogatás értékű felhalmozási bevétel                                15 400 ezer Ft

- sajátos felhalmozási és tőke bevétel                                        600 ezer Ft


- beruházási kiadások                                                           13 250 ezer Ft

- felújítási kiadások                                                                2 750 ezer Ft


állapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait részletezve a 3. melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadásait részletezve a 4. melléklet tartalmazza.


(4) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.


(5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 6. melléklete tartalmazza.


(6) Az önkormányzat 2014. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 200 ezer Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.Előirányzat-felhasználási ütemterv


7. § A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 7. melléklet tartalmazza.III. Fejezet


A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5) Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.IV. Fejezet


Záró rendelkezések


11. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Gadány, 2014. február 04.                    Ősz János                                                                     Károlyné Csobod Hajnalka

                    polgármester                                                                                jegyző

Záradék:


A rendelet 2014. február 05. napján kihirdetésre került.Gadány, 2014. február 05.


                                                                                                          Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                           jegyző

Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Gadány, 2015. április 29.                                                                                                          Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                         jegyző[1]

A 6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2015. április 30. napjától.


Csatolmányok

Megnevezés méret
5. melléklet
32 KB
6. melléklet
33.5 KB
7. melléklet
38.5 KB
1. melléklet
37 KB
2. melléklet
27.5 KB
3. melléklet
38 KB
4. melléklet
24 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!