nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020 (VI.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-08-01 - 2020-10-01
Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020 (VI.25.) önkormányzati rendelete
a vásár és a piactartás rendjéről

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 19./2014.(XI.6.) önkormányzati rendelet 35. § (3) bekezdésben foglaltak szerint biztosított véleményezési jogkörében az Ügyrendi, Pénzügyi, és Városgazdálkodási Bizottság véleményének kikérésével következőket rendeli el:


1. A rendelet célja, hatálya


1. § (1) Dunavecse Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a lakosság élelmiszerekkel, közszükségleti cikkekkel történő jobb ellátása érdekében e rendeletnek megfelelően piacot tart fenn, vásárt rendez, vagy piac fenntartására, vásár rendezésére külön szerződés alapján másnak kizárólagos jogot biztosít.


(2) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzata által fenntartott és üzemeltetett állandó piacra, helyi termelői piacra, kiterjed továbbá a rendelet hatálya Dunavecse Városban megtartásra kerülő alkalmi (ünnepi) vásárra, valamint a vásáron, piacon értékesítő tevékenységet folytatókra és a vásár és piac területén tartózkodókra.


(3) Nem terjed ki az önkormányzati rendelet hatálya az üzleti kiárusításra akkor sem, ha az eladó azt vásár elnevezéssel szervezi.


2. Értelmező rendelkezések


2. § E rendelet alkalmazása során

a) Piac: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben (a továbbiakban: Ker.tv.) meghatározott értékesítési forma, értékesítési hely;

b) Alkalmi (ünnepi) vásár: ünnepekhez, rendezvényekhez, eseményekhez kapcsolódó alkalomszerű - legfeljebb 20 napig, indokolt esetben 30 napig tartható - vásár;

c) Állandó piac: a b) pontban meghatározott időtartamot meghaladó ideig működő értékesítési forma, értékesítési hely, ideértve az ugyanazon helyszínen, nyitva tartása szerint csak meghatározott napokon és meghatározott időben, de rendszeresen működő piacot is;

d) Fenntartó: a piac helyszínéül szolgáló terület, ingatlan tulajdonosa, aki a piacon, kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a helyhasználatot biztosítja, és aki a piacon kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltatási tevékenység folytatásáért felelős;

e) Üzemeltető: a fenntartó által kijelölt, a piac működtetésével kapcsolatos feladatokat ellátó személy, aki a fenntartó nevében eljárni jogosult;

f) Helyi termelői piac: Ker.tv-ben meghatározott fogalom;

g) Árusítóhely: árusító vagy szolgáltató tevékenységre alkalmas, az üzemeltető által kijelölt hely.


3. A piacok és vásárok tartásának helye és ideje


3. § (1) Az állandó piac tartásának helye Dunavecse belterület 970 és 1049 hrsz.-ú, Dunavecse, Petőfi u. 4. és Petőfi u. 1. szám alatti piactéren található.


(2) Az állandó piac elsősorban termelői piac, a szabad helyek függvényében lehetőség van iparcikk és ruházati termékek és egyéb üzleten kívül árusításra.


4. § (1) Állandó piac a hét minden napján tartható.


(2) Tilos ünnepnapokon a piaci árusítás.


(3) Az árusítási idő hétfőtől szombatig 6.00 órától 16.00 óráig, vasárnap 6.00 órától 12.00 óráig terjed.


(4) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott időpontokon túl a piac területén kereskedelmi és szolgáltatási tevékenység nem folytatható.


(5) Az árusítóhelyet a nyitást megelőző egy óránál előbb tilos elfoglalni. Az árusításhoz használt sátrakat, asztalokat, egyéb eszközöket a piac zárását követő egy órán belül el kell távolítani.


5. § A 3. § (1) bekezdése szerinti piac Dunavecse Város Önkormányzata fenntartásában és üzemeltetésében van.


6. § Az alkalmi (ünnepi) vásár, azaz a hagyományokhoz és az egyházi ünnepekhez, városi rendezvényekhez kapcsolódó búcsú, vásár a rendezvény ideje alatt a rendezvény helyszínén és annak időpontjában tartható.


4. A helyfoglalás módja, az igénybevétel díjának megfizetése


7. § (1) Az önkormányzat csak a piac, vásár befogadóképességéig és a kiadható faházak, árusító asztalok számáig köteles helyet biztosítani az árusításhoz.


(2) A piacon az árusítás történhet:

  1. árusító faházban (mérete: 3X2 m), melyhez hozzá  tartozik az előtte lévő 2m-es terület, ahol  az árusok saját asztalaikon terméküket kipakolhatják.
  2. árusító asztalról (mérete: 1,5X0,7 m)
  3. árusító asztal, vagy pavilon elhelyezésére szolgáló területről.


(3) A piacon történő árusítóhelyeket a rendelet 1. melléklete ábrázolja.


(4) Az alkalmi (ünnepi) vásáron az igénybe vehető árusítóhely számát az önkormányzat jelöli ki.


(5) Piacon, vásáron árusítást csak helyhasználat alapján, a kijelölt árusítóhelyen lehet végezni. Az árusító faházakat kivéve a piacon és a alkalmi vásárokon a helyfoglalás érkezési sorrendben történik, de lehetőség van a helyjegyek előző napi megváltására is.


(6) A piac, vásár területén tilos a földről vagy dobozokról történő árusítás.


8. § (1) A piacon és az alkalmi vásárokon fizetendő helyhasználati díjakat (a továbbiakban helyjegy) a rendelet 2. melléklete tartalmazza. Piacon lévő faházakban csak az önkormányzattal kötött szerződés alapján, jelen rendeletben foglalt rendelkezések betartása és a díjak megfizetése mellett lehet árusítani. A díjak legalacsonyabb mértékét a 2. melléklet tartalmazza.


(2) A piacon és az alkalmi (ünnepi) vásáron történő árusítás esetén a helyjegyet az önkormányzatnak legkésőbb aznap reggel 8.00 óráig meg kell fizetni. Amennyiben a kereskedő ezen időpontig nem tesz eleget fizetési kötelezettségének reggel 8.00 óra után nem árusíthat az adott árusítóhelyen. A napidíj befizetéséről szóló igazolást a kereskedőnek egész nap meg kell őriznie.


(3) A tartós helyhasználat (a továbbiakban: bérlet) csak a piaci árusító faházakra váltható, mely minimum egy hónapra, maximum egy évre szólhat. Minden megkezdett hónap egésznek számít.


(4) Az árus napi helyhasználatra a helyhasználat díjának megfizetését igazoló, dátumbélyegzővel ellátott nyugtával, a bérletre - a helyhasználat feltételeit tartalmazó - bérleti szerződés megkötésével és a bérleti díj befizetésével szerez jogosultságot.


(5) Az árus a helyjegyet, vagy a bérleti szerződést és a bérleti díj megfizetését igazoló bizonylatot köteles magánál tartani. Amennyiben azt a piac üzemeltetője megbízottjának felhívására nem tudja bemutatni, köteles a helyjegyet az 2. melléklet szerinti pótdíjként megváltani.


(6) A napi helyhasználat joga a helyjegy megváltásának napjára nyitástól zárásig, vagy addig tart, amíg az árusítóhelyet a napi helyhasználatra jogosult árus kiüríti és elhagyja. A helyjegy másra át nem ruházható.


(7) Ugyanaz árusítóhely napijegy megváltása ellenében egy nap többször kiadható, amennyiben azt a napi helyhasználatra jogosult árus, vagy a bérlő kiüríti és elhagyja.


(8) Az igénybe vehető legkisebb árusítóhely egy asztal, vagy  2 m2, maximum 4 db asztal, vagy 12 m2 terület lehet.


5. Árusító faházakra vonatkozó speciális rendelkezések


9. § (1) A piacon lévő árusító faházak bérelhetők havi időtartamra, de legfeljebb egy évre. Az árusító faházak nem minősül üzletnek.


(2) A megüresedett faházak bérletére a polgármester pályázatot ír ki, melyet meg kell jeleníteni az önkormányzat honlapján, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, és a piacon is ki kell függeszteni.


(3) Az írásbeli pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a kereskedő nevét,

b) lakcímét vagy székhelyét,

c) adószámát,

d) egyéni vállalkozó nyilvántartási számát, vagy cégjegyzékszámát, vagy őstermelői igazolvány számát, vagy kistermelői regisztrációs számát

e) az árusítani kívánt áruk körének felsorolását


(4) A bérlet iránti pályázatokat polgármester önkormányzati vagyoni ügyként Dunavecse Város Önkormányzata képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei  Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 19/2014. (XI.6.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontjának rendelkezése alapján bírálja el. A polgármester a legmagasabb bérleti díjat ajánló, és a település ellátottsága szempontjából legfontosabb termékkört árusító pályázóval köt bérleti szerződést. Egy kereskedő maximálisan kettő faházat bérelhet.


(5) Nem köthető bérleti szerződés piaci árusításra és a piac területén lévő faházra azzal a kereskedővel, akinek lejárt esedékességű tartozása van az önkormányzattal szemben. A tartozásra vonatkozó adatokat az önkormányzat Dunavecse Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Csoportjától szerzi be a bérleti szerződés megkötését megelőzően.


(6) A kereskedőnek a bérleti díjat Dunavecse Város Önkormányzatának OTP Bank Nyrt-nél vezetett                     Dunavecse Város Önkormányzata 11732105-15337197-00000000 számlájára havonta a tárgyhónap 15. napjáig  kell megfizetnie. A banki befizetésről szóló bizonylatot a bérleti szerződés aláírásakor az önkormányzatnak be kell mutatni. Bizonylat hiányában a bérleti szerződés nem jön létre.


10. § (1) A kereskedő az általa bérelt faházat másnak át nem adhatja, tovább nem értékesítheti. Amennyiben a bérlő által bérelt árusító faház nem felel meg igényeinek, jogosult azt visszaadni, azonban más árusító faházra vonatkozóan új pályázatot kérelemmel azonos eljárás keretében kerül elintézésre.


(2) Amennyiben az árusítóhelyek számát érintő jelentős arányú változás következik be, és emiatt a piac átrendezése válik szükségessé, az önkormányzat jogosult az árusító faházakra kötött bérleti szerződést módosítani. Az áthelyezés során a bérleti szerződést megkötő kereskedő részére a korábban bérelt kategóriának és nagyságának megfelelő másik árusítóhelyet kell biztosítani.

A kereskedő az árusítóhelyet önkényesen nem változtathatja meg, a kijelölt helyen kívül máshol nem árusíthat.


(3) Az önkormányzat a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a bérlő

a) az előírt határidőre a fizetési kötelezettségét nem teljesíti,

b) az árusítóhelyet vagy üzletet árusítás céljára másnak átadja, vagy továbbértékesíti,

c) a piac rendjére és tisztaságára vonatkozó szabályokat megszegi,

d) az árusításhoz szükséges érvényes engedélyekkel  nem rendelkezik.

e) e rendeletben foglalt rendészeti szabályokat megszegi.


(4) A bérlő részéről a bérleti szerződés rendes felmondással történő megszüntetésére irányuló kérelmet írásban kell benyújtani 30 napos felmondási határidővel.


(5) Amennyiben a bérleti szerződést az önkormányzat késedelmes fizetés vagy tartozás miatt bontotta fel, a bérlő a tartozás kiegyenlítése után, csak további 3 havi bérleti díj egyösszegű előre történő kifizetése vállalásával köthet új bérleti szerződést.


6. Rendészeti szabályok


11. § (1) A piac nyitvatartásáról, működési rendjéről, a piaci árusítás szabályairól az üzemeltető jól látható helyen hirdetményben tájékoztatja az árusokat.


(2) Az üzemeltető gondoskodik különösen:

a) a piac területén lévő közös helyiségek tisztántartásáról,

b) a megfelelő hulladéktároló elhelyezéséről, szükség szerinti fertőtlenítéséről,

c) a hulladék elszállításáról,

d) a piac megnyitásáról, az odaérkező árusok elhelyezéséről,

 árusítóhely-használat rendjével, a díjak beszedésével

e) a piac rendjének fenntartásáról, a kapcsolódó jogszabályi rendelkezések folyamatos betartásának ellenőrzéséről.


(3) A piacon és a vásáron az a kereskedő árusíthat, aki az első árusítás alkalmát megelőzően bejelentette tevékenységi szándékánt a Polgármesteri Hivatal Hatósági Csoportjánál, és bemutatta az árusításhoz szükséges érvényes okmányait.


(4) A vásárok és a piacok rendjét a jogszabályban erre felruházott szervezeten túl az üzemeltető ellenőrzi.


12. § (1) A kereskedő az árusítóhelyen köteles a keletkezett hulladékot folyamatosan összegyűjteni, azt az erre rendszeresített tárolóba elhelyezni, valamint az árusítás befejezésével az árusítóhelyet és az üzlet környezetét összetakarítani.


(2) A sátrakat és az árusok eszközeit, tárgyait, az el nem adott árut az árusítás befejeztével a piac területéről el kell szállítani.


(3) A piactéren lévő építményeket, árusító asztalokat, berendezési tárgyakat, fákat megrongálni, bepiszkítani, a helyéről eltávolítani tilos.


(4) Az árusító sátrakat, asztalokat és az árut úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedést ne akadályozzák, a helyhasználó a bérelt területen kívül máshol nem árusíthat, árut, göngyöleget nem rakhat le.


(5) A piac és a vásár területéről az áruszállításra szolgáló járműveket a rakodást követően haladéktalanul a piacon kívül az erre a célja kijelölt területen kell elhelyezni. Ezen rendelkezés nem vonatkozik azon esetre, amikor az értékesítés a piacon az erre kijelölt helyen járműről vagy mozgóboltból történik.


(6) Az árusító köteles az áru származására, minősége és mennyisége, valamint az árak tekintetében  a vonatkozó jogszabály szerint ellenőrzésre jogosultaknak, és kérésükre bizonyító iratot felmutatni (vállalkozói igazolvány, helyfoglalást igazoló számla).


(7) A piac területén gyűjtött és szedett gombát tilos árusítani.


(8) A vásár és piac területén a nyílt térben tüzet rakni tilos, a tűzrendészeti előírások megtartása mindenkire nézve kötelező.


(9) A vásártéren és a piac területén lármázni, botrányt okozni tilos.
(10) Az árusító az általa okozott kárért, balesetért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik.


5. Záró rendelkezések


13. § (1) Ez a rendelet a 2020. augusztus 1. napján lép hatályba, az érvényben lévő bérleti szerződéseket nem érinti. 


(2) Hatályát veszti Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének a vásár és piactartás rendjéről szóló 13/2017.(IX.28) önkormányzati rendelet.
                        Vörös Sándor                                                            Nagy Erzsébet

                         Polgármester                                                              jegyző
Záradék:


A fenti szöveget a képviselő-testület 2020. június 24-i ülésén tárgyalta, önkormányzati rendeletté emelte. A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. június 25-én.                                                                                                          Nagy Erzsébet

                                                                                                               JegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1 melléklet
162.5 KB
2 melléklet
27.5 KB
Indokolás_10_2020
16.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!