nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(III.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-03-24 - 2016-10-31
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(III.24.) önkormányzati rendelete
A filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról

Sárisáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról


Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdése és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Sárisáp Község Önkormányzata tulajdonában lévő közterületeknek a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételére (továbbiakban: filmforgatás) jelen rendelet szabályait kell alkalmazni.


2. § (1) A hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a következő feltételek teljesítését vállalja a hatósági szerződésben:

a) az eredeti állapot helyreállítását,

b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán tartását,

c) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást,

d) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását a filmforgatással kapcsolatos lényeges információkról és e) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, beleértve a harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is.


(2) a Képviselő-testület a hatósági szerződés jóváhagyását a polgármesterre ruházza át.


3. § A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén az akadály elhárulása után az esetleges kárelhárítást vagy helyreállítást követő 10 munkanapon belül biztosítja újra a közterületet olyan időtartamban, ameddig a filmforgatás akadályozva volt.


4. § (1) Sárisáp Község Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek filmforgatási célú használatának díjai:

a) forgatási helyszín:         200 Ft/m2/nap

b) technikai kiszolgálás:    150 Ft/m2/nap

c) stáb parkolás:               100 Ft/m2/nap.


(2) A rendelet alkalmazásában turisztikailag kiemelt központi terület nem kerül meghatározásra.

(3) A kérelmezőt a közterület-használati díj megfizetése alól abban az esetben mentesítheti a polgármester, ha a filmalkotás közérdekű célt szolgál. Közérdekű célnak minősül különösen az önkormányzat érdekében, továbbá oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztési célok érdekében végzett filmforgatás.


5. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

                                Kollár Károly                                                                    Tóthné Putz Erika

                                polgármester                                                                           jegyző

Kihirdetési záradék:


Jelen rendelet 2014. március 24-én kihirdetésre került.

Sárisáp, 2014. március 24.Tóthné Putz Erika

                                                                                          jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!