nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2019 (VIII.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-08-24 -tól
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2019 (VIII.22.) önkormányzati rendelete
Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete módosításáról

Sárbogárd Város Önkormányzat

Képviselő-testületének


26/2019. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete


Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete módosításárólSárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) 13. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv) 6. §. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 13.§ (1) bekezdésében, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési eszközökről, valamint az egyes sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) a 32.§ (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, a Tr. 9. számú mellékletben megjelölt véleményezési jogkörben eljáró szervek és az érintett területi és települési önkormányzatok, illetve a partnerségi egyeztetés szabályai szerint a partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1.§ (1) Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatról szóló 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) 19.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:


Településközpont területen a telekalakításra és a beépítésre vonatkozó paramétereket az 5. számú táblázat tartalmazza.


5. számú táblázat


1

a

b

c

d

e

f

g

2


Építési övezet jele

A kialakítható telek

Az építési telek


3

a legkisebb területe

legkisebb szélessége

a beépítési mód

a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

az épületmagasság

megengedett legnagyobb

mértéke

a zöldfelület legkisebb mértéke


4

(m2)

(m)

rövidítés

(%)

(m)

(%)


5

Vt-O

800

-

O

40

6,0

30

6

Vt-SZ

1200

-

SZ

30

6,0

30

7

Vt-Z

1000

14

Z

70

6,0

20

8

Vt-Int-1

8000

-

SZ

25

9,0

35

9

Vt-Int-2

2500

-

SZ

60

6,0

20

10

Vt-Tmpl

2000

-

SZ

50

12,0

30Záró rendelkezések2. § (1) Ezen rendelet az elfogadását követő 15. napon lép hatálybaSárbogárd, 2019. augusztus 9.

                                 Dr. Sükösd Tamás                            Dr. Venicz Anita

                                     polgármester                                         jegyző

                                                                                                                                            Kihirdetve: 2019. augusztus 22.

                                                                                           Dr. Venicz Anita

                                                                                                     jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!